Goudsche Courant, zondag 19 juli 1863

I men gas P gl IS V erl ingenl I ir Ie ld j Ttoti eu 1 I e I jiemen ilc IUTi i teii Iai puic7 1 tn verviueu t 1 1 n I 1 1 de mn f ir 11 miken e tt I Jf i eu 1 iti S LiTrft p r 240 1 tiP i o P 1 er ƒ 7 a y ƒ 7 7i 1 b H ver pi I m ld y 4 7 a u tO 10 i 220 Tl i ische dp I n el fli w pen g 11 eien luc e 11 i Ma V 1 1 ƒ 20 tot ƒ 24 1 Sf 1 11 UI ikt V p pr eer nzen g 1 e n illi vr 1 uwe T 7 niei Pi t ƒ 5 a II e O d 0 pio itii tl iO 1 7 11 t Pil 7 5 1 jU j 0 4 97 n Bo er U a ƒ 51 he Aordt Te Com i t m oid entu en an 12lO ü tl Ir id te VI Ien Men nw rit ïii l nd en hrt ilic woldri hei lilJ illcn iin Vc iinnis ien woidtu te Tns op kiui ij ns md ivcnt Men ree it de nith r tm v of u bi r oioorlo m I piu Pui eTn t photO rapliien Tu d ut rt lurt üMixiiniha n woidn u ir Mt io3 ge rndin 7 M heelt in 1 G liLtr tüo o 1 de opiutinc der ni ttid m ehe kamil nut ohjjp j Oo enen l or i h lt do f u v 1 n et htt paari een be n oin iken De 01 u i i 1 1 k rw t j 1 dt u 16 dt 7er n et vtl luiiter o n 1 Te W i idtr is tt 11 0 i ü en ïio kr elu j Lrit HiT ijor VTn 7 i r riiens n dor 1 a ti die t ed iitiide 64 air onaf pebioUen m den hooioogst o wcrkziam eweest airlis eP en met veel hoop tot de r icliting dit de kei er i m Rn m 1 en jne inirii er op vrj iniii c niya en lUPt inp ie i ioj eii if rcris de I o tu ulieii h iii el en spieker iti de de niPttPin 11 di loor tiCii te uii cidoen W iiiupei men PI 111 nj blijei e a e n Ie te mikm uii de eu ler de n Tüorlüï u ui por if iii ire nieiitl jk ine Fi uikrijic euOj eurjk ge uk e om iiii de Polen een a micnipineni te geven dat ten ioiih c £ ena tiir l eu reg v ur lig i en dit iii de ïpinppii er len en lu de n ition üe vergidcnn dien geest der piuKelip uiiioniieit lie v i r eike niin m i il uii tpi ven din vooneker z 1 i diponuie met te veisett lidi ipu ge haiidelil en h it jr bctii t liij on ich dm nin inp leivi igeu over lipt dee dit hj iin de on li ih lu lenngiu li id f enoniPU Ih Jiilij Bfii ttii uit p ork van j deer me den dat bet corp boniK r epen o ider gtncriii UevnuiiU bij Oetty bnrir duor i e imifi en i luiiev illcu luv iiKilijk w iren de bon 1 tr epen v Miniitia mi ir de ntdel iki Q Uisden tl in om ien r 1 i irel v m Revnold te om CT lil ten gevolge u i irv iii de bon roejien tnool iiki up deii om voor de ov rin ijt te jken e nidpl jken be e e en Ge v biirg 1 p noi I vpk i Ie itlnnet i iileit coi eu onder irenerial Me ide Dni vuigiulen dig zou het gevecht worden prv i tl 11 Pil eei hev IJ ir vepjil op a e 1 i 1 h 111 U 1 iepen le jbdi w ie II f I o t 1 t U11 Pil I lil kt 1 iiK i i t If 1 i j i3 rei Mii k t I e p allien Ie 1 1 t tii I tP P 00 I l l p Ojlf llü I 11 Jl 1 j t 1 V I ut I Jt IK J l l f I t L II IC I 1 I 1 lene i t l oiliI in 1 1 1 f II i f en o V re e I 1 t I le r 1 t i iien 1 11 f 11 o r t II 1 I 11 Ie It il t t tl Ne i ik norlt via dei J ie upld dit voIïp is het 0 Cl pp e ripp r v m nei ttl Mei ir de iiid lijk n hem i eii 2 hpb iea 11 pi n Pil Pr pii Vir I lie 1 p I El n i 1 n 1 II I Pa 1 1 A r a I 1 1 1 1 1 1 I 1 hm II 1 l 111 ri e I 1 I Il I I l ii i I t 1 1 itf t f t h I I 11 li j 1 le tii de iritjj J 11 te t II ie i IIten volk til j dl 1 I nr den 1 me km vu n e i 1 II ii lil t i de vil p in oor ijer ilcr iii i 1 U itil 1 it j f f kt 11 i 1 1 I T ei U l l Kt 111 V 11 li v HIJ iiKivtp kom s loil er i 11 I i ill if til iiidf n s h n e i PI i i It i l c I f 1 i V UI iiuelijk V lu iJe jde in 1 u p i t ke t jert 1 11 lie cin eientie tli l ie ii itii di i j 1 i vvorleii OP veririo itiiig v iii jiicl i nl iiid h i tr V j II 1 jjp 1 te keuren ci er dl ei l j den rul vin ot ite eeii wefs I il ien ii pln ifi lot opiietbii v ui tit ei t p de 1 ui n viiii uisr In het veivolg on iet bi ui t l v n 1 t I tj p ch it I i p Pi IIP IiP it weer een irtikcl v iii t rii iieer i e I n t 1 7Kh I dii be ic liUIlI t 1 ni M r 11 ii te j H cSe kvip ue viiuiii de ij i i p I ii en il t doi 1 de mogetul lie ien vtittiii uoiii lil II tie rtvi liitioni ip pai j on vi ii en il I 1 111 O tl ir ik Rii linii en LiiEfel u tl de inee t i vv lit d ptu irmkijk en 1 i ie li jbi f I it o hri t 1 e f 1 1 1111 de 1 uvs heeft e ipii 1 tr 1 11 r 1 11 HU oiitv in en Mpii v i pm rt I in I 1 t lomtii i n tl i Kii 1 inti in viii tev IJ eti PLiie iini p tie on lie iljt a vooi M ie ii ie V u uit iii urgentei welke de i ipeii ne I 11 Jn X SSiil Ifi fiilj Beiijtea UI Kon tiniinopei v m 1 liet II f en i de ii f ur vin 1 g le i iii lipi vei ml p p il 11 ttlilien j i uompn 100 russen tn tnep gp ci i ils iijii lil edood Lit ii ekerlind vvordt vin 10 de7er ffprield du al e riepen niu tlp proviucieu waren ge oiidea tn dat iet m de io 4 s j ii lig i BetiïJlï S Juiij lot dusver is geen pi kei vin de dre ea iiunii u komug verzocht woiJ het ihus vigeieud regeringstelsel te hten nren beintvvoord genorden AlTeen aiu de Oieniimle lu in eiisidre en vilt dit ge uk te beurt Ib Jiiij J t V ir eh lu vpmepmt men dit de niunii e retreripg liet vooiue neii hal om eeu e pj t op te tdlen vvairlij de uektnde t punten uit de voor eden der due mo genihelen vieibn geiveijiid Zj be loOi e iiter diir g vermin dit kei ei Xipoieon hierv m geen no itip mi nemen om 0 deu lig dit iiet intvvoorl vin pnii ï Ooitehikoff bekend zil vvorleu geiniiki pen lu de frin che eu rpl =e ie duitscie en pu bche taieu opsre teld mmile t ain de volkereu Uit te v 1 ir lig 11 Hamburg H Jnlij liet vee door de nederimdsche vereiiiigiüg voir de teatooiis eiling ilhier iitire onden verkiei g ie uivoiüfdide piij en Noor i Hou stieren 1 prijs dito VI u en i prij G oniiijter stieien l duo koeijen 2 prij Uientaphe koe eii i jinis Het iue che inndvee uerd met lei nieleliijing loejei ten Krakau iï Jnlij Gisfren iieeft de politie nlhie een ge iei ne un Kilil f du lek outdekl De irbeider die diariu iverk um n ueii jn ge irre eer I Het ïepe ipel ontving het inlitiu e cji e dit diie w mens met biiskrni I geleidde met e 1e 1 en eenen De siilitpii m ikten diirip ge iruik vau biiiie V 1111 i eii ii eu kwetsen ivie piiioiiii tr3aud In i p irie ti ie v iii de v jf bmdiPtPn im hüJi 1 VI ie I iii iip puktliijt uu iieef veel iniiukjeni 1 kt Ujji i uk eieiMii vin de li n c ie pi itie naiea i 1 1 1 vil lie u I Mon II i 1 iiue 1 lil leu eu dium 1 1 Ie ge lieie en iV pi e j e regeling ii i i vj jn e e Ie niii b 1 je V lil v I lig I l ii til topj p lu PU nut rjniiuhl p 11 II Ien i iii et pi op geuoe n i v iiitiug on 1 vooiiiii e i i j het ilteii iii de iiivpii v n M ir e lie 111 ei n jea i iiii Hel i p heel de iiivcn vin juiiii 1 lull ei lil 11 d bt lot lie pei ineii m weciM 1 V II 1 1 n II kipitfiii gpviiiEin en imeii tn vp ïiv lil 1 i 1 e t 1 tie tl u the vlig ge cii 1 in en ifi lil de iriuselie ge int leh tie ziak I 111 ii ij I ii iii k ii In it II lui lik vei mirt hij lier tel uil I UI 11 t 11 t II V ril li i en pittdthjk 1 1 en vtiiieu tl lil ik i Ufa d tii i it liet km om de loovei jtii te I e pi ii h i ii i Oinncnliin i Gouda H lil 1 1 11 e i ikP 1 V I 1 k r I i 1 G I l t 1 I 1 I lil i 1 ivei t r il I I I I 1 e de 1 I II I r k in il lil u I t tl t il 11 t met I l 1 T t 11 t 1 ir ji I I V I i III il I j i I o 1 V lei i d I i i 11 on w i V 11 I I 1 t 11 met 1 Il I t lo I iiKKuij V lU den mm v in I K K uijiii 11 r k i It e n i H 15 er V n ip lil 1 t 1 lil e e M p lin j riïii 1 Ie f 11 ei I er I pi ikeii wat IJir I I tp lil o l t f t 11 V il k i I pi 11 I Pt 1 II 1 i 111 I h I t 1 1 V m e I I tf I j dl 1 ge I n II lil n ivpii en I I 11 I I i lil in 1 liin I I et Pil V Ui en In ren stil II li h II üt hC vPli e t i 111 Pi I 1 IPgl IrPek eiie lOiii i 1 pv i irt p L t IV11 e 1 in 11 ut rit h iiigi jke oudti 1 1 11 II Il ft wtr en den 15 i j tip hii ki bhp en T 1 n 19 i uil vpiNh 1 I i 11 ivtihpl i V n ut 7 dei wet op Ie k ik ti o i ppi 11 en vtrnii I i in if k is en Hui me lebe p iiil li Ie It fiililiiï 11 r PI lik ib v i j pr kpii Dit 1voor oo V r wij ueieii I ci iti te pioee u i ii ainltiliiï difi wp jevDPrl s HartOganbOSCll n Jnl l L rgi leren nicht is de ii ls 1 1 Il V 11 L ieclil lllgl ij tl 11 Ji j i 1 ip II if u teimji hij ei ii ie lis uoor ceu oi 1 e m i ti oi n gev 11 ijk 111 het oni eiiijt gikwe t t liiipmoordeii 1 ir in f ich n i ir i e w ir clintiiijkiieid diiiL slij it eii Ien nvoiid iii ei pi eis Ixen sUiidi eu H tl lipii 3 u 4 lire V ii den d i irjp voliieud n n i het b ipviripk V m titii hl chop b ni t i Pa op ii ic de pene il inil I ppit ill ie iifijir iii u iitp tic ii ir e viiijtr nog i 1 11 i 11 11 VI gtlioiidfii en mei de luleie etn pistool i II 1 j übt Willi 111 tl k gei tloji den lejler rui in de legifi j t tn tol de uiticu nuipt zju do lu edrongpu Dair p is de 1110 1 eniti d lor de l lusk ipi I pv iji en jiidei tioor de O lit s Iiot t li p iiplt p iitu tbolpn vpjiPnierkt Ie ijn door d V oi leiii pp lilt giktuipu en hpi tl tle e met d u leiitel dip uil V i L iiupu op de dpur hcvoiid digi ge Iottu Ie tcrliedwaauligp zt en i ji ge gr iaid had al pocdig zeer veel liloet verloren Iietgecn 7ijn toestind natuurlijk des te hitreheiIjker rankt Mpu hield de winde voor duodel ik De lUslii e heeft op die tijding omnildeiijk eeiie iiistriiitii in loco 21 in hou ien tn den j ier oiiieniiiji De e iieett evenwel mes ointrent tien d i ier kunneu opjeien uoch ijn voorkomen noeli zijne trebnl e noen ijne klee linij m verkliirie elts uiemtiid te hebben £ re ieii ook tegen nieuiaud eenij vermoetlen te hebbiu He 1 UL riiooteu kou leu mets andi is veilliren dan het senot gehooid te hebiieu De iijiler heelt een vni rnstigpu nicht gihul is bititentrewoon kalm en iieviii i ipii ipiie jk wpI en hoe eer lieivust vin het gpvair wiaiii hij verkeert is eveunei Oiijeruimd Ver chiiieii le milen vvu ijnen hem onliekenden vij iiid spieken e zeide hij en ons plnkki2 e vin giii eiier h irte te veigeven en l il hii voor hein i ii gi heelen d lï door is de striitweg uss heu hwr en Hiiiei niPt rjtniïjpii lis bp i ii vin bel ingstei endpa lu dpn aiüPinppu iipinin Ipu keikvoogd lipt is te h ippii dit liet dei jus me moge gelukken spoeditr i n eiiioo eii iiiipmoonlen iir in iiiulen te krjtrui Leeuwarden 16 Juli De kimer vin koophuidel en fabiiekeii illiiei heelt dmede iin den niiuisipr viu iuniieulandschp ikiii een liie iiigelienl toi on ipisiptiniiiti lit r lu risrp om concessie voor den Nooi I lloliiui tiipu I i schen pooriMir AmmarstDl 17 Jiilij De zilmnna t illiier hpi ft in de VI r 01 pi 11 wppk sbflis til r iIijtp K iiiiiei ipje ei 1 Het spiioont wTime wider is voor d e vi eiienj me i ns ij tu de u PI 1 d 11 gpin iidijp wnlerstinl belpi me e utiiugsfoel aiii De V ini t dei u jen i iin ii S I ic ilis iliU jis lat itii nu f 10 iriinIJ iin iPn lis tn iipt vpi pi ii jiii op dit oojtiiiiiik iju I tiotr mill vvpiiiig ire lagpii iii mund S tot hp Ien UI ei Glv zalmen 2pv uiiii i wuionilti tiikp e St I I ills De J V me omer iim lipp v ui s tot hilie led p lilde 1 D pi js gemi Ideld vin ƒ O SI lot ƒ 1 11 uur 7W1I11 01 p it n de vpi 1 riipli e 1 ovei iiet liireinedi gi i s ig ontnikkiid 7 11 worit er luid i i ir lejen vpriiiiïi v ui i il oor de wc In De oo2 t dei vi pje air I i pcleii is uitt onvooii epliï eu ib kw iitei iiitTiimtPii I w lieiil ni h nair m 1 i donr d II 1 i poll t i i rfOllHlll t tinf tot n H che t JO 1 n tin JUi M 1 M jniii I d ii ru lit I ehjii 1 I M ÏHt lil 1 wtrk 1 lil iriMC 11 1 t 1 i i toen uj iPilol I lt ir il Hl boji 1 ecncr ir u 10 h u eti lUflO 1 Kk lïeilijii Il t 1 II II dt II IIH I til k Ie l t uib 11 I ll + h Mor ntn i iti I 1 n th li Ot tl i bac t tudeii be i ri iin i i I u 11 1 K cK M tl sin Itiihjbi 1 U ü kLiid 1 kot 4t t lr hl L islei n tn I il 1 i iri Hl blijlt oti iiM tij menm II iiei r 1 L 1 11 r tillen 1 Te IH ti ti ts nu n onru i c Lil kr ohti e p liin 1 On fn u ent rjeidci w in erijnii u unjftn int i i vnn eM ii i uu is oin ka ion D kti eimvan tï 1 1 nd i o t nic iLis on I uk li i redt neu i oldd Ue col e ui t u liii III don nik ii den sohiHtil i den i dezor tl i in d nrt lUi duur lio otin o Fm U o i lijke n et de eihp3 on h t II iim 1 hiwind i n den i i s is doj dt K i aon o e ni eu enpof 11 til tI 1 Uu no er tnt I ibori i lï inei 11 dt heer W irnertoi pie 11 t 1 Il ï hit ISO iiitlei rieöt te Ch ni dt fond in vut dl ui hifit d btk till rherp ch itier C T J do 1 e i in n htm n tl tl u i ij = ei n l ueii liokir boh i ld Den 1 t iiilj ï O conto I iis hi=kind i if Ie ni j j leictd PU bot ld eildoik i t dit de betirkkh en tii ih Ingezonden Het konsllielit I lil 1 I Pil I iiil Il t ocht ir 11 meer 11 icer Wat nutte 7iken ijn door t meiischdon ni gevonden Als kunst en weteuichip te iiueii leh vertiondeu tterp diep mpt uuj pen blik m d alleroud eu tgd Eeeds d u viutlt g j een poor van meuicheii kimst en rlijtNog m tien ruwen stut tuitdaiu vau giius eu linker Is t s echti een br ndend hout vv lariuet hij naehllijk duister eijaagt nit iju p louk of akelig verbiijf Ge okeu m eeu pels om ht t gehai ie 1 jfHurkt hj ron lom ijii vunr eu moet ui li 7ijd zwoegen Zich met het ober licht v lu kien en spiiu ïeriuegenAliir V m de vin iin is l e ioel e de eerste net En dn ontiekt ip men cli de br intlbiirheid vap t vetEen grove eeiipu liinii komt t luusriid nu vermeeren W 1 irin men io ir een pit de briiuUtot iet verereu Doplmitiger dm t hout wiil toen m ie Ier 1 jidDit knus snik n veiuiiti iti e e hm ireirind Nairmale even vel int meiis hdtim icli outvvikkfHlWordt knns miii en vpriult il niper en niiei gep kkeld Alen = implt i i h n it 11 ve e i pt i k i P ipii pit Dip mi Idpii u liPt tin il 11 lüf t i k d iDe k nr iet mei n t poe i nu ovt il T d oiivoim ik t ui pt r t p i 11Uit kool l i I t II u th n lu m Dn m ir epii m ip it nr om iMen m iikf ei di i en i i i ii ♦ e ii i Ml II en poipp p II f om pI e meuN el Ik ui Hil spiis u 01 eï IC it Il i il 11 if n e we t 1 h II i En in pk hii ïi UI lip lichte I 1 s ve t t ol loet lu sluis dl p j u Ml Dit we r een eohPiii in iif in s m kt I t V i 1 lau 1 i Il 1 1 M J In erooteu oven oe 1 2 10 I 11 men hit irerii t tn it i Fn t IS voordeel t k w Z e s pcht i oe ree s Zoo s it het imuer v en w t d e ec r pi piI no r Wit imi bpireff altii ik v Dit een het tn vti ii i i Dus wil de Goud phe rmi et u Dat hij dnu deuke op t gekl bj Marktberigt Gouda Ifi Jnlij Tirvp i Zpeuv che per ran 1 ƒ 10 41 f 11 T ig e Pollet f 1 a ƒ 7 7 io 1 per ÏO N ƒ 3 0 a i7 t EopUvpit per 2100 ffi N 1 Il f f 17 5 1 f 1 0 Toer erwten ƒ 77 De Vee nnrkt met ueitniren iiinopi vee bleet mVeikocht Schipen eu 1 i gere A irktu eu Biggen hirer lu i Klis niiïpvoprd 112 pirtijPii pi Goeli lier ƒ 1 04 T ƒ 1 0 ell oel Delft Ifi Jmy Heden ter ji niivoei weuicr iiimlel en c e steiriUM ƒ 1 40 a ƒ 10 20 Rogge ƒ 7 f 5 40 Koiie Hiver 4 a ƒ 1 0 luiiveboonen ƒ 7 0 a ƒ 8 Pi Groene ïrwten ƒ 7 60 a ƒ S r A in st i is wang gewoffen vin 10 84 ir Boer te 7 imei 2 J460 Iv T vierde f i Oï a ƒ 1 27 per N S 2 80 a ƒ 4 ïer markr 546 mud Aardappelen ƒ I M