Goudsche Courant, donderdag 23 juli 1863

n fisy 1803 DordreCbt 16 Jilg Tir p me lfjp k en i invopr tn 7wol e 12 i 76 K ns EUim 1 = + tr Gouds wen a ku kon Ü i mn ion f m il ensen Pi ihe 4 i 4 + E 7 eii O erin flO it tO ti nineipy I M Jiilij Gni en Li r Tinvc neiimr Ier ii r t eu er en er 1 e ren Ml f I iiei ut ii u u il en j ii me eel i i oois iii iieeiii e Mioilen bfei lei ii o Donderdag 23 JuiiJ GOÏÏDSCHE COURAUT ier j t Ie kw t H vei 1 J T iii 1 r n 11 U 1 en I r t 1 i O 1 je m e jii ir mindere 2i c liüd e ein e m i i k u i ii i O eim jiuij 1 1 1 111 f rve 5 l r r C cr lil 1 i H iver eu i 1 11 i t Uiii 1 t1 I Mi j 111 Ie Oe t de n ke s mr en liijxen frnKjeii kui pei Mii i h 111 l 11 üi n leien 7 l IviUii 11 1 v 1 1 1 oi q konen weitjij viior n er en nii ikinia 4 u t 1 ikei v ür in e 1 nideien At 1 ö v 1 1 d kil pe urt f 11 S i I 5 II Hii r me we 11 I m mui 4 mor d 3c i iui ei loor u u e i l t dl ml iieierm pii e k il j 1 i 1 i iHe 11 i i ee 1 m 1 inl f 0 l 11 1h 1 11 I h O i iniUoonfn 7 i 7 n V iieen In B 01 e 1 n srniiLin I n el 7 1 I E irgerlnke Stand In en ïo 1 k Ier e nl J Mi 11 7 i 1 l l K 11 b 7 l l i 1 niet hejeiku i i i 11 n i 1 1 i N Hl zrü e Ti i t v or 1 en iniuili ie k il u r J L i i ï eie I I el e let i n 1 ini i Middelburg l ïirwe m Ko t 2 1 li 11 u n ei i rn 1 1 f li in lei Deventer 17 f y T i lo r e ii I Il U i 4 II T lij ir 111 2ii N II II Il 111 1 PI 1 1 ƒ lil I Zwolle 17 Ji j Ml le rj in lir en U t tl i i J i t J O iuli 1 ï I ei 11 1 Il I 11 11 GronmgSn 17 in l irm dn t 111 dtkke Huer 10 PI Rj e fi i knru onieiiu irl Londen 14 Ji j l e Irn c e II K ni ei ui j 1 1 DA liI liTuij Itt iiilf 5 i t il fii o v riT flMliiN UJ 1 I 1 ilj lil t rUoirt 7s j 1 I t dii t 1 i j 1 U lI 11 111 m r I V I 1 1 loia t J Cm IA 1 1 v i til Muiiit J Tii bd k in WOlUIiIN iil Tl J Kui i 1 11 Itiiirtti z In IJ hï nUe l U i i 1 i 1 l M au I V I 1 111 il K 1 J 11 t 1 i 1 1 I o 1 tlo Kliiijlf 1 j t i h jii I 1 1 1 lef I 1 uu 1 I 1 11 lllül lil li Itilt l4 II itu I 1 k 1 i 1 i 1 1 12 u Uitgave van A BRINKMAN latiffe Ttendeweg D n 61 ADVERTEMTÏE ri io ini l isiii Atcüi i GOUDA PiLeiiks 1 n ie 111012 1 10 ot des n I 1 1 1 I ifr 5 mr l i ej piil 1 I tot I e m ikeii mPITOTOGRAPHISCHSPOa TRETTEN m el e Liüditp Itipiitii t I I leo i pi be II miHi jt 1 i 1 iii p i 1 iiite Put t 111 op Il en inbn Int POTirKLT 1 Z K l d i sni S a OFaiui op 1 i ek I irlje F HARTING dre den lleir ïlUNhtMUI FN = p e re ni iker op de Oj tba en li n it Aoo efn Oei Begrafenisfonds kinnm BODEN ït l i it t wort in voor CoLiiA en om 1 ken met TPiiLenhiid om d I Ie k 3 111 de weeK e veiiniifn en Ulei bij tic ziirv pen Le t 1111 te vintlen Met FRiMO bi pien km men 7ic i Tinmei en r 11 Pi liet oor i I5I iB II M I0M 5 bj BRINKMAN Boei li iiidi 1 11 J iiij e lient exeï te Oüld Opciiharc V€ri400j in j m het lil IS W k K 2 7 in tie 1 lpri iKiiT e 01 l oi Dl lgSdag I en 21 JullJ 1 I i f I I s tei 1 I ie 1 in ne m i niij f pi j Wollen Stoken hl I mi p 111 1 1 1 p en lit l i el VKl S en 1 U K K N inii u lm ei mnk DVMI s Xi WIFL lOl 1 ZIIIT oor K pp e en m eie ZUI I SIGFITN en Pllvt en l elueen raeei ten leklI7 I 5 HTI MtrlMj r OlUi Le ef t 1 t Ie ei ui i en lemien en li Ivit rt lTirf r e iftie lenile Lttlen lie Hee en D W We terbaan J Remy N IJzendoom M J H van Gennep II P P P Kist den Heei G J Steens Z jnen Ter re x j intr VTii de tleer IT N l 0 F F tie voor let Lidmiit eli ip m itii Kiii liedankt heft wortlt 1 ii be o en de lieer A L U UT E N iliawm Ir i je De bekei een onbekendePe hiilitei clieite beionrrerfp f puiil en h pütlit kïe 1 ende d iionder betrrepen in bet In h er ml V 111 11 P OJL DE P TI R we 11 e TlFTFR BtXTM ninkpher pl Sfo r jl v t 1 krieh fns be cliiivlnjr m de Hier 1 p er Comini =aii 111 eiiue ml fill senien eptrerjepin om op Dunden iir den dertigsten July i de vooi in i i f 3 til rtr ure te vei rliijiien m Let r ere2 spp ioun n 111 lelHiig c n pr te Eottcrdati tot het doen verttiereu iiiiu aer 7crieru üen De Ciir lar ir noeind fiii issemen M J FO TGlJM ROO LLE LlI legreiiTO we kf i s Ie vorl len 1 el ben Tun l t iei=e 1 1 ipii n oan nu ilen JAOOB SrEESNIaDi R n leve Üüiuui 1 lu fi ciffi r ei eieente St hntei i dt en d irv n 1 o npene i jifaie i ebHu f ed JU wor leu ler oclit niks ahiiog te dciui véór den 1 Augustus ISe Ifu kiiiiore i in en N j ari G J SEEirrr te Ouda Uri ajd JJm l lUdcliaiidTEKOO l ne EOÜWMANSWOlï ING met K l l l nouns 1 1 i liLL ei rooteii 1 0 1G ll u 1 i 1 1jriMPi i id i W± I HGOITEELLAND f iii m i 1 a iiirrjfH ip iiei iieiibict te bl lil II Uk 1 i 1 11 111 en d 11 1 J n I I 1 1 i itkii 11 iu i ni pii 11 ie I iifu n k iii t ie i u t en t 111 U J I 0111 LIJN T 1 U0 jILI LR II toi i l i1 jzeii der KiTiTtt i AMbll 1I A1 J 17 J IJ ll t 11 fillc pC l UtiS kt k i Tved ïch 11 2 J 4 G4 ito i h dito 4 1 bjntl i T ll 111 ielin n 2 11 U2 o H A 0 1 Idiiinir 4 IIIU 1 p 11 1 ii pv ll l eLif li 11 b iije obi 1 t i 1 S 4v7 ll II 11 j l n H liunti l 6 51 l tii 1 1 P i1 11 1 1 1 iT J I s 10 Cd 1 1 i lil 1 j Ml t 0 1 HOlg n t 1 i 2IJU 1 11 1 I 1 0 lij 1 1 1 ditj 1 1 11 Il 5 i4 k dl i 1 lil i 1 1 s d lil 4 ie i i i J 10 ll Ter biH IA 1 1 b t nj van A MUMvl IAJ en voor Gouda en Deie Cooraiit verschijnt des Dondergags en Zondags In d istai geschiedt de oitga e 5es avonds ie Overzigt GOUDA 22 Jalij 1 De benden uit Amerika zijn leer belangrijk De mTal der iiudelijkea spoedt ten einde en zal gelijk trouvvens wel te Tooraien wa de zaak der opstandelingen een gevoelig nadeel toebrengen Die geheele inval was of eene afgedwongen noodzakelijkheid of onberaden overmoed Het zmdea beeft geen magt en verkeert m geen positie om het kracbtvolle nooiden aan te tasten Het moge dan al bewezen ijn dat de geheele ondernerping van het zaïden op groote bezwnren stuit evea zeker is het dat de noordelijken a n al e kanten op het gebied der zu delijo en zi n ingebroken ainzieuhjke steden als NewOrleans bezetten en ich op belangrijke punten als Beiufort gevestigd hebben waiidoor bet doel vm den oorlog de af I schafBng der sUvernij onifgcbroken bevorderd wurlt want nu reeds zijn honderdduizenden slaven vrij geworden en de ge i heeie mensohonteerende lustelling is in de nog met bedwongen gedeelten van kracht eu leven beroofd omdat de slavenhouders I met meer duiven steunen op vviUekeung reed geweld maar door zachtmoedigheid het overblijfsel trachten te ben aren Het zuiden is uitgeput en strijdt met Tanhopige noede het noorden heeft m zich zelf onuitputtelijke bronnen an bestaan Geen onder dan ooit dat alle bekommering wijkt nu het zoolang hardnekkig verdedigde Yieksburg bezweken is iiaardoorde ünie den loop der Mississiopi bi beerscht en het geheelevesten bedwingt De zaken in Vmerika bieden din ook gunstiger vooruitzigten en bemoedigen allen die vung wenochen dat de vrucht laii den treungen en bloedigen strijd moge zijn de geheele opbefRng der slavernij m het land waar die verfoeijelijke instelling op onwankelbare grondslagen gevestigd scheen Ia Mexico zegeviert de vrijl eid doodeude vreemdeling en de leugepichtige faam verbreidt de AdYertentieblad Omstreken De pnjs der Buitenge one letteib worden berekend naar I plaatsruimte De eenstemmige bengten ten aanzien der russische ant woorden beantwoorden vrij wel aan de daarvan gekoesterde verwachting Eusland waardeert de vriendelijke belangstelling der mogendheden hoog ea wil alles toegeven met enkele wijzigingen alles behalve het eenig wezentlijke Wat ia toen het eerste en wezentlijke hoofddoel der diplomatieke tusschen komst Wat anders aan het doen ophouden va liet bloedvergieten Dit eene wil Zlusland met ep algeheele onderwerping en dan zal het alle reii iijke eischsn inwilligen op het papier namelijk en zooa de tractaten van ISlö gehouden Zju Overigens kan men nog lang wachten op epnig resultaat want eerst zal Eusland onderhandelen met Pruisen eii Oostenrijk als mede gemteresseerdeu en dan met de overige mogendheden conferentie honden over Polen en andeie zalen Men is lu het algemeen zeei wemig tevreden met deze uitkoast die toch wel met veel anders te wachten was Kuslana zal met toegeven als m den uitersten nood en het doet wel gelooven aan den voortdurenden ernst van den opstand dat het geduldig en zachtmoedig blijft bj eene ongewensehte inmenging Het is uaauwelijks te vermoeden dat de drie interveniërende mogendheden eenstemmig verder zuUen gaan en met klimmenden nadruk zich verheffen egen het wreed geweid van den barbaarschen Murawieff ook hier zullen als meestal m de geschiedenis de ongelukkige Polen overgelaten wordei aan hun lot en de woordeunjke vertoogen vraejteloos bbjveu tenzij eenige onvoorziene gebeurtenis eene krachtige afleiding bewerke OnwiUekeuug deakt men hierbij aan Piuisen waar de regering in verblinde roekeloosheid voortgaat het volk in zijne edelste gevoelens te kwetsen en waar de toestand steeds onmogelijker wordt Eindelijk zal het ook d uir tot een conflict komen dat grooten invloed moet oefenen op den loop I aer zaken m geheel Europa öuitenianJr Londen 18 Jubj In de politieke wereld hee scht sedert men w eet dat het antw oord van Kusland is aangekomen eene groote ongerustheid Zal men lang op de openbaarma king van die aepcches moeten wdcht n Wat de door Enge1 nd ontvangene betreft verneemt men dat de regering het voornemen heeft m die reeds maandag op het bureau der beide huizen te deponeren daar nu de antwoorden aan de drie mogendheden met eenig verschil in den vorm wel identique zullen zijn zoo zal men over een paar dagea weten waaraan men 2ich te hoadeB heeft 3 ecd nu blijict ecbi