Goudsche Courant, donderdag 23 juli 1863

dat men vreest voor de instandhouding der goede betrekkingen uisschea Kusland en de drie interveniërende mogendheden 21 Julij De heer Gladstone heeft op eene interpellatie van den heer Horsman zijne verwondering te kennen gegeven dat men zoo ver ging van de afscheiding van Polen van Busland te verlangen Lord ïalmerston had nooit zulk eene politiek aangemoedigd De regeringspolitiek was dezelfde als die ten opzigte van Italië nl eene van diplomatieke interventie Lord Paimerston verdedigde de politiek der regering en gaf te kennen dat de eenige grondslag der interventie gelegen is in het verdrag van Veenen Hij betreurde het dat Kusland den wapenstilstand weigert die tot onderhandelingen zou leiden De regering zou zich met Frankrijk en Oo le rijk verstaan omtrent het aan Rusland te zenden antwoord Er zijn berigteu ontvangen uit La Plata Daaruit blijkt d t in de argentijnsche confederatie eerst zoo kortelings tot een staat van rust teruggekeerd weer de burgeroorlog is uitgebarsten Het is echter thans met Urquiza die zich aan het hoofd eener partij tegen het gezag der regering hee verklaard maar de generaal Peualosa Doch de berigteu luiden uiteenloopend ten aanzieu van zijn succes Volgens tijdingen uit ilontevideo wint de omwenteling veld en is hij in eenige ontmoetingen met de regeringstroepen gelukkig geweest De bladen uit Buenos A yres beweren echter het tegendeel In het huis der gemeenten is naar aanleiding der bekend vervolging van Matamoros door een lid geklaagd over de in Spanje heerschende onverdraagzaamheid Een ander lid pleitte voor de spaansche wetgeving als strekkende om den onschatbaren zegen van eenheid des geloofs te bewaren en voor het spaansche gouvernement hetwelk de wet die in Spanje het belijden en verbreiden van andere godsdiensten verbied handhaaft maar zulks doet met zooveel mogelijke vcrschooning voor andersdenkenden Lord Paimerston erkende dat in Spanje de onverdraagzame i etgenng door de publieke opinie wordt geschraagd en dat net spaansche gouvernement het praerogatief der kroon gebruikte om hare toepassing te verzachten iets hetwelk hij goedkeurde en waarop hi zeide ook m het vervolg te zullen aandr ugen onder eerbiedig mg altoos van Spanje s onafhankelijkheid en regteu Doch hij voegde daarbij dat de britsche onderdaneii in Spanje krachtens uitdrukkelijke verdragsbepalingen vrijheid hebben om hunne godsdienst in woningen van particulieren gezamentüjk uit te uefeiien dat de spaansche WLt daarmede in strijd is marr dat verdragen en volkenregtelijke bepalingen re er behooren te gelden dan binnenlandsche wetten dewijl anders alle V ertrouwen op verbindtenissen tusschen land en land zou vervallen en alle onderhandelingen nutteloos zouden worden Hierop was het spaansche gouvernement van Eugelands 7 jde opmirkzaara gemaakt en de zaak was nog tusschen de t ee landen aanhangig Daar de pogingen der reactionairen in de napclsche rovincien ter sprake gebragt en door een lid verdedigd waren voer lord Paimerston hevig daartegen uit hij vertrouw de dat de rust in zuidelijk Italië eerlang zou hersteld zijn en hieU voorzeker dat de invallen van gewapende benden uit het romeinsche op het napeische grondgebied door de fransche troepen zonden worden gestuit Parijs i luüj Hen beweert dat het antwoord van Knsland aan Praakrijk zeer uitgebreid is en niet minder dan 12 pagina s behelst terwijl dat aan Oostenrijk niet meer dan T lilauzijden groot is Kusland neemt de zes geformuleerde voorsteil n aai doch verwerpt in beginsel dat betretfende de v apenschorsiug Het kabinet van Petersburg verklaart dat het werk der onderdrukking van den opstand zijn loop moet J cHben en dat Let geza an den czaar in de poolsche provinciën hersteld mo n eerst dan zullen de reeus toegestane en door de mogr iü heden gevraagde concessien hun volkomen beslag ki nnin krijgen Betreffende de conferentie worden eenige bedenkingen in het midden gebragt doch in beginsel De Europe deelt eene volledige analyse van de russische nt jord ca mede Volgens genoemd blad gaat prins Gort tjSoS ïlsi het begiusel uit Xiemand meent het beter met dïrFo ja danS uslaud en keizer J ook emstig er te vermijden wat den europeschen vrede in gevaar zou kunnen brengen Ket dien geest bezield heeft de keizer prins Gortchakoff last gegeven de bekende zes punten in beginsel aan te nemen Prins Gortchakoff kan echter niet nalaten onmiddellijk daarbij aaa te merken dat voor en aleer die punten een soliede grondslag van overeenstemming tusschen de drie mogendheden en Rusland kunnen worden eene meer ampele discussie tusschen de mogendheden volstrekt gevorderd wordt Na die inleiding onderwerpt de prins elk der zes ptmten aan een opzettelijk onderzoek Eene poolschi nationale vertegenwoordiging zooals die door Drouin de Lhuys en Eussell is voorgeslagen is bedenkelijk eene nationale poolsche armee is bijna eene beleediging en zou in allen gevalle gevaarlijk voor het russische rijk zijn daarvan kan dus in het geheel geen sprake wezen De bijeenroeping eener conferentie tot regeling der poolsche kwestie zoo gaat Gortchakoff voort is op zich zelve beschouwd den czaar niet onaangenaam daar Z M de rust in de opgestane provinciën hoe eer hoe He e wenscht hersteld te zien maar de belangen van Europa ro el als de waardigheid vau de russische kroon vereischen dat in die conferentie behalve de poolsche ook nog andere kwestien behandeld worden Bij het doen van het voorstel tot een wapenstilstand werden Frankrijk en Engeland door hun menschlievend gevoel geleid en de czaar heeft achting voor dat gevoel maar het zou moeijelijk zijn op dit oogenblik dit denkbeeld te verwezentlijken de Polen hebben het nationaal gevoel der Russen beleedigd en opgewekt doordien zij aanspraak maken op provinciën waarop zij geen regt hebben maar die ontw ijfelbaar russisch zijn en tot Rusland behooren Wat de andere punten betreft i de czaar de ieiten bewijzen Let de wenschen der drie mogendheden reeds voorgekomen Het antwoord dat Rusland aan Oostenrijk gegeven heoft stelt den wil van het kabinet van Petersb r in een helderdaglicht Het denkbeeld toch om eerst met Oostenrijk enPruisen te onderhandelen vóór dat het tot eene conferentiemet de gezamentlijke mogendheden komt is behendig uitgedacht Rusland tracht daardoor zijne eigene inzigten en belangen te vereenzelvigen met die van Pruisen en Oostenrijk en zoekt alzoo indirect een ligue tot stand te brengen tegenFrankrijk en Engeland Zal het daarin slagen Van het pruisische ministerie is alles te wachten de pruisische gez ntalhier toont zelfs eeni jc ongerustheid Dat evenwel Oostenrijkzoo gemakkelijk te bewegen zal zijn tot zijne oude dwalingenterug te keeren vindt minder geloof Dat de czaar een eigenhandig schrijven zou hebben gerigt aan koning Leopold van België met verzoek om in de poolsche k estie als scheidsman op tp treden is eea gerucht te ongerijmd om het tegente spreken In Griekenland blijft de stand van zaken weinig stof tot tevredenheid geven Frankrijk en Engeland leggen zeer w einig gezindheid aan den dag om den prins van Denemarken van eene talrijke lijfwacht te voorzien en zonder die bescherming door vreemde troepen heeft de nieuwe koning veinig zin om zich in Athene te nagen Het zal in het algemeen ook zoo gemakkelijk niet vallen den partijgeest in Griekenland te dooden daartoe ware althans een krachtiger hand noodig dan die van den jeugdigen prins De Moniteur is opgevuld met bijzonderheden over Mexicoin het algemeen en over de inneming der hoofdsi d in hetbijzonde waar onze troepen bij den intogt als het ware ovesdekt werden met kransen en bloemen die de dames hun toeB icrpen Hieruit is alzoo af te leiden dat er voor ons metsmeer te doen overblijft dan ons te verheugen en vreugdevuren te ontsteken Wanneer men afgaat op het rapport vanmaarschalk Forey dan behoort geheel Mexico aan ons en zaihet voor ouze soldaten onmogelijk zijn er voortaan andti dajionder zegebogen te marcheren Zij die zich evenwel minderspoedig laten verblinden hebben Puebla nog niet vergeten eukunnen slechts de hoop uiten dat de naaste toekomst de schoonevoorspiegelingen van den lloniteur niet verijdelen zal 20 Julij De zaak van de Aunis is in der minne ge£ hikt £ Het italiaanschc go ivcrremeut levert de vijf gevangenen uit De waardigheid van ons gouvernement is volkomengehandhaafd Meu bew eert dat bet russische antwoord eerst over eenige dagen vereldKundig zal worden gemaakt De openbare opinie heeft zich in sterke bewoordingen over het onvoldoende van de concessien uitgelaten sn ook de drie mogendheden zijn het daaromtrent eens ai= mede over de noodzakelijkheid van eet antwoord aan prins Gortchakoff Men koestert alsnog de hoop dat het kabinet van Petersburg zal begrijpen dat het zich de gelegenheid niet moet laten ontsnappen om op vriendschappelijke wijze een der ernstigste incidenten der europesche staatkunde af te doen 21 Julij De Mouiteur berigt dat volgens brieven uit Vera Cruz de provincie Chiapas zich voor de interventie heeft verklaard en dat eene gelijke beweging in het zuiden heeft plaats gevonden La France waarschu t het publiek tegen alle oorlogzuchtige of vredelievende verdrijving Frankrijk zegt het blad zalniet alleen handelen Het zal aan een vraagstuk van europeeschbelang geen particulier karakter geven Tot nog toe was Europategen Frankrijk om de tractaten van 1772 en hunne gevolgenin stand te houden Heden is Europa met Frankrijk om ze teverbeteren dit is de beste waarborg voor den vrede Naar men verneemt zal de Moniteur morgen het antwoord van prins Gortchakoff aan Frankrijk openbaar Kraken De onderhandelingen betreffende het fransch zwitsersche handelsverdrag zijn geschorst tot October Brussel 20 julij Vrijdag heefi in den prov raad te Antwerpen een hevig tooneel plaats gegrepen tusschen den gouverneur en den heer Delafaille waarbij het tot persoonlijke beleedigingen kwam Het publiek riep weg met den gouverneur De zaal moest ontruimd worden Het adres van dank aan den koning or het scheldetractaat is toch bijna met algemeene stemmen aangenomen Weenen 17 Julij Gisteren heeft de keizer audiëntie verleend aan eenige depntatien door bewoners van het platte land in Hongarije afgevaardigd Onder anderen drukken zij allen den dringenden wensch uit dat geene belastingen van hen mogen gevorderd worden gedurende den loop van dit jaar uithoofde dat de zware verliezen welke zij geleden hebben de voldoening daarvan onmogelijk maakten Hier te lande heerscht in verschillende streken gedurende gemimen tijd groot onderscheid in de weersgesteldheid zoodat men hier langdurige droogte elders voortdurend regen heeft gehad Dit w as de aaaleidende oorzaak dat in de afgeloopen week de kapel nabij Hellenburg door twee talrijke proce=sien op hetzelfde tijdstip werd bezocht te huis behoorende in twee niet ver van elkander ven ijderde oorden van welke de eene aan het wonderdp dige beeld om zonneschijn de andere om regen vroeg Berlijn 20 Julij Uit T arscbau meldt men dat de Polen onder Wierzbicki bij Lubarton een corps van 800 Russen hebben geslagen tenvijl Chrezepeeki bij Sobota 500 Russen sloeg Te Wilna is eene pi Jamatie van den generaal Marawieff uitgevaardigd waarbij hij veiklaart de uiterste middelentot demping van den opstand te zullen aanwenden en depoolsche ingezetenen ermaant tot onverwijlde onderwerping als iet eenige redmiddel it hun overschiet In Ee sen Darmstad bemoeit de regering zich ook metde godsdienstige opvoeding uer kinderen Zij heeft bepaald dat de keus der godsdienst w aarin de kinderen zullen opgevoed worden aan den vader of bij diens ontstentenia aan demoeder toekomt dat alle beloften om van het regt tot genoemde keuze afstand te doen nietig zijn terwijl het aan geestelijken verbod wordt zoodanige beloften door welke midoelen ook uit te lokken of te aanvaarden De leeftijd van 14 jaren ber kt h bbmJe zijn de kinderen geregtigd zelven hunnegodsdienst te kiezen Hamburg 20 Julij Op de tentoonstelling alhier verkreeg de hoUardsche kaas van den heer VVeminK te Gouda door het intermcdifir van de nederlandsche vereeniging ingezonden de groote en die van de firma van Tuinenbroek te Amsterdam de klein bronzen meaaille Petersburg 20 Julij De recru uring voor zooveel betreft de gouvernementen Wilna Kowno Grodno Volhynie Kiew en Podoiie is uitgesteld tot I8bi zullende teu opzigte dier gouvernementen daaromtrent later de noodige bepalingen B crden gemaakt Turijn 21 Julij In de kamer van afgevaardigden is het wetsontwerp op de income tax met 130 tegen 70 stemmen aangenomen New York 6 Julij Het gevecht bij Gettysburg is niet hervat Generaal Meade heeft thans die plaats bezet De noordelijken hebben een groot aantal manschappen gevangen genomen en veel wapens en vaandels buit gemaakt Naar men verneemt zijn in den veldslag van 3 dezer 20 000 man van de troepen der Unie en 30 000 van de zuidelijken buiten gevecht gesteld Meade heeft in eene dagorder zijne corpsen met den uitslag der laatste gevechten geluk gewenscht 7 Julij De admiraal Porter die met het bondseskaderde stad Vicksburg aan de rivierzijde hield ingesloten rapporteert dat die stad den 4 aan de noordelijken is overgegeven Naar men verzekert is die overgave onvoorwaardelijkgeschied Men verzekert dat de troepen van generaal Lee cpperbe elhebber der zuidelijken in het gebergte verstrooid zijn en naar A irginie terug trekken met achterlating van 15 000 gevangenen Een corps der zuidelijken heeft zich meester gemaakt van d e sohipbrugf bij WiUiamspoint maar zij hebben di niet vernield De waterstand van den Potomao was zes voet boven het gewonepeil daar waar de rivier dezer dagea doorwaadbaar was De vice readent der znrdelij ke confederatie heeft vrijgeleide verzocht naar Washington om belangrijke mededeelingen te doen De president Lincoln heeft die aunvrage van de hand gewezen met de verklaring dat het voldoende zal zijn wanneer hij zijne boodschap langs den gewonen weg kenbaar maakte 8 Julij Men veronderstelt dat generaal Lee zich aan demooordelijteii oever cfer rivier tusschen Harpers Ferry en Wilhamspoint bevindt om aldaar voor de passage zijner wagenseen doorwaadbaar punt op te zoeken doch de waterstand enstroom van de Potomac ia zoodanig toegenomen dat het zelfsonmogelijk is schipbruj gen te leggen Men denkt dat het inzijn plan lag om ergens tusschen Hagerstown en de rivier metde bondstroepeu slaags te raken Deze laatste rukken thans onder Meade zoo snel voorw aarts als in den toestand derwegen maar eenigzins mogelijk is y Julij De bondskavallerie onder Bulford en Kelpatrickis tot Williamspoint opgerukt alwaar eene ontmoeting met dezuidelijken heeft plaats gehad De uitslag van dat gevecht wasdat de bondscorpsen met achterlating van twee stukken geschut genoodzaakt werden terug te trekken Een aanval opWilliamspoint om zich van die pliiats meester te maken werdafgeslagen j3mnenlanï Gouda 22 Juiij Gisteren zijn ingekomen ter verkiezing van vijf leden voor iien gemeenteraad in plaats der aftredende leden 291 otembricfjes waarvan 4 in blanco dus 287 geldige stemmen Voor de keuze in plaats van den heer H van Bovene die bedankt heeft zijn ingekomen 293 stembriefjes waaronder twee van onwaarde dns 291 geldige stemmen Heden is bij de opening der siembilletten gebleken dat de vijf aftredende leden met groote meerderheid zijn herkozen en wel de heer D W Westerbaan met 2 54 J A Eemy met 265 N IJzendooni met 259 m J H vau Gennep met 265 en m P P P Kist met265 stemmen De overige stemmen waren veideeid over verschillende andere personen Ter verkiezing van een raadslid ter vervanging van het bedankende raadslid zijn uitgebragt op de hh A Luijteu Sö stemmen W Brandt van Straaten 89 en G J Steens Zijnen S4 stemmen zoodat tusschen beide eerstgenoemden overstemming moet plaats hebben De hoofdcommissie tot de zaken der Israëlieten heeft totgodsdienstonderwijzer voor deu middeisten rang o a toegelaten S W van Buuren alhier Door eenige leden van den amsterdamsohen gemeenteraad is aan dien raad het voorstel gedaan tut eene schikkingmet de amsterdamsche kanaalmaatschappij Krachtens welke demaatschappij de regten die zij heeft ingevolge art 14 derconcessie i het heffen van tollen enz za afstaan aan de gemeente Amsterdam waarvoor deze dan eene som van 5 000 000 gulden betaalt wanneer het kanaal naar de noord zee voorhet gebruik is opengesteld Men leest in de Frlesclie Ct Omtrent het leggen vaneen s ioorweg van Amsterdam over Nijkerk naar Zutphenwordt door de concessionarissen onderhandeld met engelschekapitalisten Natuurlijk Ook zegt men dat die baitenlandershet noordzeekanaal voor Amsterdam z jllen in orde maken omdat Holland zicL nog steeds op zijn smalst vertoont tGaat best met den nederlandschen ondernemingsgeest Zullenonze kinderen dien misschien Lings den weg van het middelbaar onderwijs moeten ontvangen Wy vergenoegen onsmet onze bedachtzaamheid en taaiheid sijzen op de dadenonzer voorvaderen schroeven ons op van trots bij h t aanschouwen der deJftschc tentoonstelling van oudheden in plaatsvan te blozen van schaamte en practiseren over de betrekkelijke waarde der filosophische eijeren Het plan tot aanleg van een ceiniure spoorweg om destad Amsterdam waartoe in crband met den aanleg van e nspoorweg langs het Ne dzee kanaal naar Amsterdam Dordrecht concessie is aangevraagd door de heeren P C vanVlissingen en M de Bruijn heeft reeds een begin van uitvoering gekregen door het doen van opmetingen en uitbakeningen De aigemeene si ncde der ned hervormde kerk heeft zichverpligt geacht van nieuws de uitvoering van art 23 van hetalgemeen reglement ter hand te nemen en met overgrootemeerderheid besloten dat aan de gemeenten gelegenheid zalgegeven worden om het haar bij dat artikel toegekende legtait te oefenen waartoe een reglement wordt ontworpen omaan de provinciale kerkbesturen en klassikale vergaderingen terbeoordeeiing te worden toegezonden