Goudsche Courant, zondag 26 juli 1863

138 Zondag 26 Julij f $03 URAUT GOUD Nieuws en voor Gouda en l eze Coiiraut verscUjut des Donderdags ea Zondags 1 nT T TT tam lade Mad geschiedt de uitga e des a üuds te voren UltgaVe VaU A BKINKiVlAiN Depriisperdrieraaandenie 2 fraocop nost 2 2ó r m i rv n i De inzending der Adverteatien kan geschieden tot des aurje Tiendeweg D n 61 morgeue ten 11 ure o ADVERTENTIEN Openbare Verkooping OM CONTANT GELD Op Maandag 27 Julij 1S63 des middags ten 12 ure bij het StationsKorriJHUls te GO UDA Tan een grooten onlangs nieuw vervaardigden en goed onderhouden TENTWAGEN ingerigt voor 16 Personen De Thee Soorten UIT HET 5IAGAZIJN VAN Sindtrara en SiWesz te Anlmm zijn fijn geurig tn waterhoudend zij munten daardoor boven veel andere soon en bijzonder uit en zijn u verzegelde i akjes van 5 2 2 ec 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL JMnge Tkndaceg D N 24 te GOUDA D BOER Az te Oudewater en verdere Depots Ten gevolge van het besluit der staten geoeraal tot weigering der ratificatie van hst handelstractaat met Zwitserland op grond dat de Israëlieten in nkele kantons van dat gemeenebest zijn uitgesloten heeft de heer L E Bischoffsheim te Parijs als blijk van hulde wegens dat besluit aan den burgemeester te Amsterdam eena belangrijke som doen aanbieden om daaraan in overleg met eenige andere ingezetenen eene weldadige bestemming te geven ten lihoeve van leden van alle gezindten s Gravenhage 21 Julg Z M de koning is heden morgen vroegtijdig per extra trein uit de residentie vertrokken om zich naar Baden Bnden to begeven Gisteren nam adag heeft nabij Eijswijk ter gelegenheid van de kermis icne geduchte vechtpartij tusschen militairen plaats gehad eene zware patrouille van hier ontboden heeft daaraaii eei einde gemaakt eenige militairen zijn verwond op wagens moeten vervoerd worden terwijl v le anderen mindere fceleedi i ii ren hebben bekomen s HertogenbOSell 19 Julij De verraderlijk aan mgr den aartsbisschop Zwijsen toegebragte wonde is niet doodelijk l rof Tilanus van Amsterdam heeft den toestand van den lijder allergunstigst bevondeu De professor was zeer tevreden over de handelwijze der geoeesheeren Omtrent den moordaanslag dl I men alleen aan personele wraak toeschrijft vermits er L cen de minste diefstal bij is ontdekt deelt men nog het Beri ten Gcmensdc Men beweert dat Küsland eene IL tio be olen Leeft vz n tien mau op lic lui7fciid lu Zweden lieeft de stand der boeren zicH voor de af schaft v z der di odstraf ïerkUard De inwoners van Mexico waren uitermate verhenird bij dtn iiitcjii der Fran L beu siesijk o eral het peval is v Mr dte jot Ie meu cben l ji ien Eene uitbarsting aii de Etna np Sinlie uat elucti oorko ii begonnen iiift hel opstijacn an zwarte rockzuilen In liet We tland vordt de o opgekocht voor l raoknjk boom er Heden overleed ons Zoontje ruimH dagen oud H F SCHAEP GoiDA M H SCHAHP IS Julij 1S63 I rins Voor de menigvuldige bewijzen van hartelijke belangstelling en vriendschap bij gelegenheid van ons huwelijk betuigen o ij onzer opregten dank üotci D EAYEX n Julij 1363 J EATEX V HiNLOOPxy Labbebton Voor een soiled Begrafenisfonds kunnen BODEN geplaatst norden voor Gouda eii omstreken met gelegenheid om dadelijk ƒ 3 in de week te verdienen en later bij die zaak een bestaan te vinden liet FKANfo brieven kan men zich aanmelden onder het woord BEGRAFENISFOKDS bij A BRINKMAN Boekhandelaar Xange liendeweg te Gqxida J waardoor TÏer menschen zijn omgekomen Ttt Doe fcei an v s Ccchin China heeft 10 millioen als eersten termijn der oorlogskostea naar Frankrijk overgezonden Een congres van sterrekundigen zal van 27 tot 30 aug te Heidelberg bijeen komen De generaal Murawieff heeft den i raelieten verboden op het platte land te wonen In Deujerary heeft 17 juuij een hevige brand ge eed waarvan de schade wordt beproot op f 150 000 Op het einde van 1862 bestond de engelsche koopvaardijvloot uit 28 440 s Aepeii metende 4 934 400 ton en bcinaud met 228 139 koppen De nationale poolsche regering wil ceue leeuing slniten tbq 17 milL oeu en papieren geld uitgeven Turkije wilde nieuwe dynastie in Griekenland met erkennen Het gaeverbruik in het Grand Hotel te Parijs kost jaarlijks 130 000 frs Te Londen Terdi iDgen de schotsche de hoilandsche zalmen In 1862 ziju op Cuba nog ruim 25 000 slaven Hit Afvika aangebragt De laatste haringjager is den 20 julij met 268 ton binnengekomen Het dorp Seewis in Prottigau is Uinaen een uur door brand vernield Zes hondeM menschen zijn van have 1 dak beroofd Alleen de kerk en drie huizen zijn behouden Ife Hamburg was den 17 dezer reeds 200 000 mark fc ontvangen als entreegeld van de tentoonstelling en toch moesten er in twee dagen nog 100 000 bijkomen zou er geen deficit zijn In deo nacht van 16 op 17 julij is de vorst zoo hevig geweest dat in verschillende strek 1 groote schade is toegebragt aan de veldgewassen De Groenlandsvaart is zeer ongunstig uitgevallen De zee was ongewoon ver open dat zeer nadeelig is voor het welslagen Te Doornik is de locomotief van een goederentrein ioor het brekeo der ketting op hol gegaan en drong door glazen deuren en muren tot iu het plaffiabureau en de wachtkamer Te Zwolle is in een vat boter drie pond water bevoaden jVabij Malaga zijn twee fregatten c d engelsch en een fraiisch tegtai elkander aangevaren en heide gezonken Vijf fran cLe ca een engelsch matroos zijji gered Men beweert êat Oostenrijk reeds verklaard heeft niet teviieden te ziju over Rusiauds antavoord De Goodwin Isands zullen ingedijkt en droog gemaakt worden Te Antwerpen zal de afscbafiing van den Scheldetol luisterrijk gegierd worden op 2 en 9 augustus Mevrouw de wed Morm klaagt dat haar de toegang geweigerd is tot dege angeuis te Leeuwarden Den S en 4 Sept a s zal te s Hage in Diligentia een nationaal muziekfeest gehouden worden ten voordeele der oude krijgslieden Burgerlijke Stand GOUDA GlborïX 10 Tulij Carel Corntlis ouders C frbaiius en J H Nieuwland IS Ant e Maria üniler C Krook en M van der A aart rictercelia Corntl ouders J leuwenhuizco eu P de Bruijn Jacobii ouders J Sprujjt en A de Jcng O LnLFDE lï JuHj A F Lamo aal cbers 7 j 17 A Verhoek 16 d II M Teekens hi isvr van A de Keg 40 j 1 J Seharp 14 d 1 Iloogetibooni wed an D Len 76 j IX P an der 15un buib r aii C Verhoek 73 j OÜDE VATER van 15 tot 21 Julij ISG3 BF A LLrx MiFi jc Stelling geb Straver 7 Johanna Wikcliut gcb de Borst d Gcrngje Stra er geb Kumpier d Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 21 Julij Laagste Hoocste GeblcveE pCt koeis koers koers Ned w 8ch 21 2 6 16 G4V4 641 4 dito 3 77 77 fi iT lv dito 4 99 lo 100 100 Amort Sijnd 31 2 94V3 Handelra 41 2 I4IV2 0 1 Leening 4 99 i6 Aand H Sp 41 2 d Eijnspw 41 2 België Rotts 21 3 Spanje obL 2 48 487l6 4 V B d buitenl 3 541 2 d binuenl 3 511 0 5l V fi Portugal obl 3 47 47 47 m Eusl obl H 5 1013 d 1828 29 5 Cert 1831 33 5 ssVi d 1840 4 78 d 5 serie 5 dO C = erie h 89S s 89 4 89Vfi Volgef Spw 3 1ÜB 197 4 1971 4 Pruisen Is y 5 Oost bijGolL 5 dito 4 dito Me all 5 G4 041 4 641 k dito dito 2 0 a2 328 4 d reuteArnst 3 S5l 8=V S51 4 d nat 1S54 3 GS 6S s GS s Mex oblSö 3 35= 4 3G 36 Ter BoekOrukkerii an A B3UIiKlt4J KENNISGEVING BUKGEMEESTER en WETHOUDERS van G O V D A brengou ter kennis van de Ingezetenen dat ter voldoeningaan Art 61 der Wet van den 4 Julij 1S50 Staatsblad u il afschriften van de Proccs en Verbail betrt ffende de benoeming van VIJF LEDEN van den jemeeuteraad bedoeldbij Je avti uflen 32 cu 67 dier Wet yiju aangeplakt en zulksaan den inging van den Langen Oroeneudaal bii de Gouwe aan liet gebouw dor Luthersche Kerk alsmede dat gel jke afschriften op de Secretarie der iemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan in age kali worden geuomen op lederen wniVJag van des morgens 10 tot des namiddags 1 ure GOTJDA den 23 Julij 186S BuROKMEKSTEK en Wethoudeks voornoemd He Secretaris I e Biugemeester LROOGLEEVER 1 OIlTUIJN IJZENDOORN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van de Ingezetenen dat ter voldoeningaan Art 69 der Wet van den 4 July 1830 Staatsblad n i7 afsclirifteu van de Processen Verbaal betreffende de benoeiniiiir van EEN LID van den Gemeenteraad bedoeld bijde artikelen 52 en 67 dier Wet zijn aangeplakt eu zulksaan den ingang van den Laugen Groenendaal bij de Gouwe aan het gebouw der Luthersche Kerk alsmede dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwa r daarvan inzage kan worden genomen op lederen werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 1 ure GOVVA iha 23 Jalij 1863 BcKGEMEESTEK EX Wetiiovdees Voornoemd Be SeC7 etaris lie Bitryeweester DEOOGLEEVER EORTUIJN IJZENDOORN öiiitcnlanïr Londen 21 Julij Het antwoord van Rusland op de engelsclie nota is thans bekend Prins Gortcliakoff begint met de opmerking dat gr iaf Russell in zijne nota heeft gezegd dat de eerste groiulblag eener regering is dat het volk vertrouwen iu hnar stelt en de wetten geëerbiedigd worden Prins Gortchakoff betwist dit in geeiien deele maar van den anderen kant is ook de eerbied voor het gezag der regering een ereischte De russische minister houdt verder vol dat de opstand het werk I van vreemdelingen en geen sympathie vindt bij de massa des volks en dat graaf Russell s stelling dat de aanneming der zes punten de bevrediging van Polen ten gevolge zou hebben voortspruit uit onbekendheid met den staat van zaken want overal waar de insurrectie zich wilde organiseren is zij ten ouder gebragt zij wordt alleen nog gaande gehouden door het terrorismus en de recruteringen in den vreemde Overigens zal de engelsche regering bij een jiaauwkeurig onderioek ontwaren dat de zes junten reeds Advertentieblad Omstreken 1 Dr pnj dt r Adverteutien van een tot zes rcjrels uu uibigrip au htt tgel is bö Cent oor tlU n ugd daarWen 10 Cent 1 Ünit e uge one letters sorden herekend naar plaat ormmtc o rootendeels door den czaar gedecreteerd waren AA at nu de onmiddellijke toepassing aangaat der voorgestelde maatregelijn de toestand des lands gedoogt haar met Zij komt ook met overeen met de waardigheid der russische regering en het resultaat dat men er van verwacht zou ni t bereikt worden De op tandelinsen toch vragen slechts eene zaak de onil hankclijkheul van Polen Zij willen zelfs de russische provmrien er aan toevoegen De wapeuschor ing wordt voorts verworpen De voorscfari ten van het publiek regt kunnen niet van toepassing zijn opeen toestand die zelf eene schending is van het regt Dekeizer i = die verwerping verschuldigd aan zijn dapper leger aan de meerderheid der Polen die gebukt gaan onder de te genwoordige agitatie en aan Rusland dat zoo vele offersgebra heeft om krachtdadige maatregelen te kunnen nemen Aan het bloedvergieten kan slechts een emde komen doorhet neerleggen der wapenen Elke andere schikking is onvereeni baar met de waardigheid van den czaar Ten slotte zegtprins Gortchakoff dat eene eonfereniie der acht mogendnedenernsti e onoelegenheden zou baren zonder dat daaraan eenvoordeel verbonden is Eene conferentie tusschen OostenrijkRusland en Pruisen zou voldoeude zijn Doch in elk gevalmoet het herstel der orde voorafgaan aan de toepassmg dervoorgestelde maatregelen d i i 3 Julij De oostenrijksche regering heeft aan Rusland geantwoor l d at het eene conferentie tusschen haar en Pruisen en Rusland verwerpt en dat het blijft vastbonden aan de zes punten Zij heeft tevens aan Fr inkrijk en LiiL eland meJrge edeeld dat zij de alliantie met hen zal aan va ir Jen Lord Palmerston heeft in het lagerhuH op eene intetnellatie van den heer Fitzgerald de hoop te kennen gegeven dat het conflict tus chen Denemarken en D ir cnIand lang diplomatieken weg zal worden op e ost Engeund wil de integriteit van Denemarken m st ad houden en zal in dien Variis T julij Hetantwocri van Rusland aan Engeland laat leen den minsten twijW meer over omtrent de bedoelingen van het hof van l oi isburg om de europesche diplomatie om den tuin te leiJeu n tijd te winnen Het heett ZP fs iets ironisch dat misschien iu uit zou z jn om en toorn vin onze v at al te phlegmatieke J urm op te wekken Is hei toch een spotternij wanneer prins Gortchakoff beweert dat een conferentie van de drie belanghebbende mogendheden Oostenriik Pruisen en Rusland voldoende is om het vraagstuk op te lossen En dan dat antwoord op bet voorstel van een wapenstilstand dat de opstand overal s onderdrukt W at zal men na zulke uitvlngten die Rusland zich niet eens de moeite creeft eenigzins in te kleeden van de weifelende red voenng van lord Palmerston zeggen die tusschen twee vuren slaat aan de eene zijde de vrees voor een oorlog aan den anderen kant de waardigheid van Engeland door den czaar aangerand Men kan begrifpen welk een indruk de analyse van het antwoord hier heeft gemaakt vooral na al de geruchten die over het antwoord aan Frankrijk reeds m omloop waren Er zijn dan ook weder de meest oorlogzuchtige tijdingen verspreid Tvaaroj dan echter weinig te vertrouwenis Hetschgnt veeJeeij