Goudsche Courant, zondag 26 juli 1863

dat de drie mogendheden indïen zij waarlijk geheel eensgezind waren en indien het lot van de Polen haar zoo ter harte ging als zij voorgeven al lang veel krachtiger zouden zijn opgetreden dan tot nu toe is geschiedt 22 Julij De Moniteur deelt het antwoord van Kuslandaan Frankrijk mede Dat antwoord hoofdzakelijk overeenkomende met dat aan Engeland beroept zich op de zedelijkesolidariteit welke de groote mogendheden noct vereenigen teeenover de in het oog loopendc werkzaamheden van het revolutionair beginsel in alle landen thans in Poleu geconcentreerden aan deze zaak een europeesch karakter bijzettende Hetrussisch gouvernement moet bovenal ue aandacht der franseheregering daarop vestigen dat een van de vooruaaiuate brandpunten dezer werkzaamheid gezocht moet worden te Parijs bijde poolsche emigranten die van huune maatschappelijke betrekkingen gebruik hebben gemaakt tot het organiseren eenernitgebreide zaraenzwering ten doel hebbende de openbare opinie in Frankrijk door een stelsel van smaad en laster op eendwaalspoor te brengen en tevens de wanordelijkheden ia Polente bevorderen hetzij door materieele hulp hetzij door denschrik van een in het geheim werkend comité of wel inzonderheid door voedsel te geven aan de overtuiging eener werkzame interventie van vreemde mogcudbeden ter gunste van deinsurrectie Deze invloed is thans de voorname oorzaak dertegenwoordige beneging die anders ook wel reeds ouder de nerking der bestaande wetten bij de ouverschiliigheid of denonwil der massa s zou bedwongen zijn Daar moet dus demorele oorzaak worden gezocht die strekt tot verlenging vanden moeijelijken staat van zaken waaraan het fransch gouvernement even als Rusland in naam van den vrede en de mensclielijkheid verlangt ten spoedigste een einde te zien maken linsland hoopt slechts dat Prankrijk niet zal toelaten dat vanzijn naam misbruik i ordt gemaakt ten voordeele der revolutiein Polen of elders in Europa 24 Julij Jlen verzekert uit een goede bron dat defransehe regering het weder antwoord aan Rusland reeds gereed heeft Het zal bedeu naar Londen en Weeuen wordengezonden De we Ier antwoorden van Engeland en Oostenrijkworden eerstdaLigs alhier verwacht De Pays zegt dat in dépêches uit ffeenen geconstateerdwordt dat het autwoord van Rusland aldaar eene groote verbittering heeft ie weeg gebragt Het blad bevat voorts een artikel geteekeud door den secretaris der redactie waarin gezegd wordt dat er bij voortdurin eeiie wisieling van dépêches plaats heeft tusschen Parijs Londen en Weenen dat in de departementen des lands zoowel in de werkplaatsen der ouvriers als in de salons der aanzienlijken slechts ééne stem opgaat om de handelwijze der fransehe regering goed te keuren en om haar te ondersteunen in hare ferme en waardige houdin die zij voornemens is aan te nemen tegenover de zonderlinge beweringen van Rusland De volken hebben als het nare bij instinct de antwoorden van Rusland beoordeeld zij hebben daarin onbetamelijke uitdrukkingen gevonden til nieuwe motieven tot veibittering Weenen l Julij Jlen is hier vrij algemeen van oordeel dat het grooiciideels aan ons kabinet te wijten is dat Rusland 5 e uitwoord heet gelijk het gedaan heeft en niet anders Doordien gra if Rechberg in zijne nota de punten de wapenstilstand en de conferentie betreffende slechts a m Ruslands oeddunken overliet heeft hij de taak van prins Gortchakotf niet weinig vergemakkelijkt en deze heeft dan ook geen oogenblik gedraald om van de gelegenheid gebruik te maken Berlijn H Julij Er zijn hier vreemde geruchten in cmloüp iien beweert d it de koning even voor zijn vertrek uit Karlsbad nog eene order geteekend heeft volgens welke de manschappen die dit jaar hun diensttijd volbragt hebben nog niet tot de reserve zullen overgaan Bijzondere brieven uit Bromberg houden in dat daar het bevel is ontvangen om de troepen uitmakende de vierde divisie tot verdere op eratieu gereed te houden Li Warschau schrijft men dat de kerkelijke rouw voortduurt A an alle kanten hoort men bittere kiagteii over hetkwijnen van schier alie bedrijvfu Turijn iS Juüj De minister van buitenlandsche zaken heelt bij de kamers ds stukken betreffende het irebeurde met de Aunis overgelegd Daaruit blijkt dat de onderhandelincren geëindigd zi u met eene minnelijke schikking De gearresteerde roovers zijn heden aan de fransehe autoriteiten aan de grenzen van den ilont tenis uitgeleverd Deze zullen hen evenwel zoo lang in verzekerde bewaring houden tot dat de italiaansche regering een eiseh tot uitlevering bij het fransehe gouvernement zal ingesteld liebbeu zullende de fransehe regering ten deze stipt het tractaat met Italië nakomen Nev Tork ll Julij De ew York Herald meldt dat het kabinet van fl ashington heeft beraadslaagd over het sluiten jarTëi de waarbij de heer Seward een voorstel heeft gedaan tot de uitvaardiging eener amnestie onder toekenning van bescherming der regten en eigendommen van de bevolking der thans afgescheiden zuidelijke staten doch met uitzondering van de hoofden der insurrectie voorts tot vernietiging der confiscatie acte en der vrijverklarings proclamatie Dit beeft aanleiding gegeven tot eene ministeriele crisis Het blad voegt er bij dat de vice president Stephens dec zuidelijke confederatie is belast met het overbrengen eener boodschap van den president Jeffei son Davis aan Met gouvernement van Washington inhoudende het voorstel tot scheidin der Unie in een noordelijk en zuidelijk deel ieder met een afzonderlijk gouvernement doch te zamen onder het bestuur van een president 13 Julij In New York zijn ten gevolge der conscriptie ernstige onlusten uitgebroken De bondstroepen onder Meade en de zuidelijken onder Lee staan tegenover elkander en maken toebei eidselen tot een veldslag ötnncnlonti Gouda 25 Julij De herstemming ter verkiezing van een lid van don gemeenteraad zal plaats hebben op diugsdag 4 augustus a s Woensdag 11 des avonds ten 7 tire is de timmermans leerling H Tijbout in bijna vijftienjarigen leeftijd jammerlijk omgekomen Hij viel uit de dakgoot van de kazerneen werd zoo deerlijk gekwetst dat hij onmiddellijk bezweek Het ongeluk is aan onbedachtzaamheid te wijten daar hij tegenraad eu waarschuwing den verwer volgde uit het dakvensteren zich ongeroepen en ouuoodig aan het gevaar blootstelde Gisteren vrijdag avond omstreeks acht ure had men opnieuw tnec ongelukken te betreuren Het driejarig kind vanzekeren P Leeflang werd door de sedert kort bevallen moedervermist en weldra bleek het in het water van den Raam verdronken te zijn terwijl nagenoeg op hetzelfde tijdstip ook opden Raam het zoontje van D W door een met hout beladenwagen over het been gereden werd en eene kneuxing bekwam Te Haastrecht zijn de heeren C Muller en J Stoelendraijer herkozen tot leden van den raad en is de heer G Drostin de plaats van zijn vader gekozen die bedankt heeft Te Hekendorp werden herkozen M Blok en C Hoogeboom In de plaats van A Kraaijenbriuk werd J van Dam gekozen Te Lange Ruige Weide wc den de leden G Kok T de Bruiiu en D de Koning herkozen Uit het gedrukt verslag van het verhandelde ia de vierde vergadering der hoofdcommissie tot een nationaal gedenkteeken voor nov 1813 blijkt dat men denkt bijeen te brengen zoo hier te lande als uit de koloniën een bedrag van ƒ 5 a 600 000 De som zou toereikend zijn 1 voor eene gedenknaald te Soheveningen waarvan de kosten begroot zijn op ƒ 5 a SOOO 2 voor een bronzen of marmeren monument in het Willemspark te s Gravenhage 70 000 3 voor de stichting eener nationale ambaclitsschool te Arasterdam De ambachten die er onderwezen zullen worden zijn 1 timmeren en draaijen 2 meubelmaken 3 kuipen 4 smeden 5 bliken kopershian G tin en ioodgieten 7 scliildercn 8 kunstlakken 9 kleermaken 10 schoenmaken 11 stoffen verwerij 13 stroohoetlen fabrikatie De globale berekening van kosten tot oprigting der school wijst op ƒ 200 000 Subsidie voor de eerste 10 jaren dezer stichting ƒ 250 000 Een en ander zou uit eene inzameling van ongeveer 15 cents per hoofd en de vermoedelijke bijdragen uit Oost en West kunnen tot stand gebragt worden De uitslag der stemming is dat de vergadering zich met 20 stemmen tegen 1 vereenigt met de drie voorstellen die aan het oordeel der plaatsel commissien zullen onderworpen worden In het verslag bij de 66 jaarvergadering van het ned zendelinggenootschap te Rotterdam uitgebragt blijkt o a dater 16 293 kleine stukjes zijn gedebiteerd waarvan alleen 11 163 van de nieun e zeudingkaart terwijl nog werden bezorgd doorhet genootschap 2000 maleische rekenboekjes 1000 maleischeinleiding tot de bijbelboeken en 2000 wiskundige aardrijksbeschrijvingen Te Amsterdam is door de regtbank uitspraak gedaan inde zaak van zekeren Jan Vlugt tegen de oorspronkelijke aandeelhouders van het Hand en Etf blad die nadat zij hetblad eerst door het zameubrengen van 100 000 hadden doenontstaan weldra die som verdwenen zagen en thans nog nadat eene tweede leening van ƒ 149 000 was opgemaakt nerden aangesproken als aandeelhouders De regtbank heeftden eischer niet ontvankelijk verklaard omdat alle obligatiehouders hadden moeten geroepen zijn in het geding Er m g uit geleerd worden dat men voorzigtig moet wezen in het nemen van aandeelen ia gewaagde ondernemingen wijl men dan soms niet alleen zijn geld kwijt is maar nog daarenboven voor latere schulden wordt aangesproken als vennoot Woerden 22 Julij Alhier zijn herkozen tot leden voor den Gemeenteraad de heeren ii 3 van Erp Taalman Kip met 156 AV A van Zeijst met 152 stemmen en gekozen de heer P C Knijff met 100 stemmen terwijl er tusschen de heeren Jac de Koning die 70 en A Hofman die 82 stemmen op ziet vereenigd hadden eene herstemming zal plaats hebben Eenige dagen vóór de verkiezing van leden voor den gemeenteraad is alhier een kiesvereeniging opgerigt onder de zinspreuk eendragt maakt magt die zoo men wenseht in eenigzins vrijzinniger geest zal werkzaam zijn dan tot heden toe met de verkiezing is geschied Het schijot dan ook dat die vereeniging blijkens de plaats gehad hebbende stemming een krachtigen invloed heeft uitgeoefend Immers drie van de vier door dezelve gestelde candidaten hebben de meerderheid der stemmen gehad terwijl over den vierde eene herstemming moet plaats hebben Gtorinchem 23 Jullj Door den ongelijken groei der verschillende hooilanden is thans eerst de hooibonw als geheel afgeloopen te beschouwen De opbrengst is met het oog op de daarvan gekoesterde verwachting bovenmate gunstig Ook de kwaliteit is best Door den regen der laatste dagen zullen de naweilanden zeer aankomen allerwege doen die zich reeds gunstig voor Volgens getuigenis van oude landlieden zagen zij nimmer zoo schoone hennip als thans te velde staat Gebrek aan regen heeft echter vele stengels doen achterblijven waardoor de akkers hier en daar van boven een dun bezet voorkomen hebben Het onweder van gisteren moet in het zuiden en zuidoosten van dezen waard door hagelslag nog al schade aaugerigt hebben De aardappelen staan mede uitmnntend te tfelde De opbrengst alhoewel niet heel groot is toch goed en de smaak is onverbeterlijk De prijs per mud varieert van ƒ 2 50 tot ƒ 3 Van ziekte verneemt men thans hoegenaamd niets Sommigen meenen ook bier de nachtvorst van voor 14 dagen te hebben opgemerkt snij en suikerboonen alsmede augurken en komkommers getuigen althans door een verwelkt en zwartachtig of wel geel blad daarvan Vooral leden gisteren de stokboonen zeer door door den zwaren wind die op het onweder vol n de s HertOgenbOSeh 22 Julij Heden namiddag tusschen 4 en 5 ure is de kogel uit het ligchaam van mgr den aart sbisschop van Utrecht verwijderd De heeren heelmeesters G J Dekkers van s Bosch en Landman van Helvoirt hebben de operatie bewerkstelligd De patient heeft haar met de meeste kalmte doorgestaan zij is met den gunstigsten uitslag bekroond en alle gevaar voor het leven van den kerkvoogd is geweken Het schijnt geen gewone kogel te zijn geweest t is althans een langwerpig stuk rond lood nagenoeg ter grootte van bet bovenste lid van a vinger waarschijnlijk heeft de dader het zelf gegoten Het ijverig onderzoek der justitie naar den sluipmoordenaar is jammer genoeg nog niet met de zoo wenschelijke ontdekking bekroond Zwolle 20 Julij Gisteren avond omstreeks Uure heeft er feu huize van den heer L alhier eene ontploffing van petroleum plaats gehad waardoor niet alleen het bassin der lamp geheel werd verbrijzeld maar ook eenige glasruiten zijn gesprongen De petroleum die zich in de lamp bevond verspreidde zich brandend over de tafel en den vloer van het vertrek waarin de ontploffing plaats had met zoo groote snelheid dat de aanw ezigen met een gedeelte hunner kleedingstukkeu de vlammen moesten blussohen Gemengde Berigten De Friezen stellen t elang in het kiezen van leden voor den geraeenteraad de Leeuwarder coür van 17 julij had daarove 55 en het Heerenveensch ndvertentieblad van 18 julij 19 advertentien De keizer van Ruslanu wil niets van stedelijke schutterijen weten en vertrouwt liever op zijne soldaten De inwoners van Mexico hadden twee dagen noodif om hunne blijdschap over den intogt der Franschen te beseffen ürigham Young het hoofd der Mormonen ia T tah wordt lastig gevallen over zijne zeventig wettige vrouwen Behalve de 50 000 fransehe wetten ca reglementen die in Algerie van kracht zijn waren er in IS60 nog bovendien 4000 vastgesteld voor eigen bijzonder gebruik De 700 Egjptenaren te Vera Cruz zijn tot 70 ingesmolten door de gele koorts die volgens beweren geen vat op hen had Thiers is zoo goed te Weenen ontvangen dat Guizot er nu ook heen wil Italië moet de vijf roovers vrij laten vertrekken naar Marseille waar de Franseben ze zullen uitleveren aan de italiaansche overheden Uit het hij en fonndland gezonken stoomschip Anglo Saxon hebhen de duikers reeds 160 lijken opgehaald Men beweert dat de rnssische regering wapens zendt naar Hongarije om den Oostenrijkers daar eenige bezigheid te verschalfen Generaal Murawietf heeft de sluiting bevolen van alle boekdnikkerijen en boekwinkels te Wilua De deensche minister van marine heeft de kapiteins der koopvaard schepen uitgeuoodigd om dienst te nemen als lui tenant ter zee Op G ang 3 s zal in het bosch van WoIIBMeii ees algemeen evangelisch nationaal zendingsfeest gehouden worden waarbij een twintigtal sprekers zal optreden Te Birmingham is eene fcoorddanseres door het breken van het touw dood gevallen Z M heeft bewilliging verleend tot oprigting der te Rotterdam te vestigen vennootschap Rotterdamsche Bank Heden zaturdag wordt te Londen het ministeriele vischioaal gehouden de gewone voorlooper der sluiting van het parlement Fraukriik heeft tegenwoordig 200 000 man troepen overal verspreidt namelijk in Algiers Mexico China Cochin china Rome enz In Zweden vindt de afschaffing van de doodstraf alleea oppositie bij den geestelijken stand Te Amsterdam zal men in de eerste dagen van augustus nog eens praten over Holland op zijn smalst Het water in de grachten te Haarlem stinkt niet meer nu de fabrieken stilstaan De kamer van koophandel te Leeuwarden petitioneert om het uniform brie rt van 5 centen Het insurgentenhoafd Wysocki is te Lemberg gevangen genomen De Russen zullen voortaan de poolsche gevangenen door ligchamelijke kastijdingen tot bekentenissen dwingen De Zwitsers denken er aan om den Israëlieten burgerregten toe te staan De Brosselaars treuren over hunnen burgemeester alsof en goede burgemeester eene zeldzaamheid was De fransehe bladen spuwen vuur en vlam tegen Rusland over een antwoord dat te voorzien was Men zegt dat naar Toulon bevel gezonden is om een eskader voor de Zwarte Zee gereed te maken dat c q tegen Odessa kon ageren Volgens het N D is er op den zevenbergschen landdag een deensche regeringscommissaris die vnj wat te zeggen heeft Te Haarlem is vrijdag brand geweest in eoumkhuis Marktberigten Gouda 23 Julij Tarwe per 2400 N 8 Poolsche 350 Zeeuwsche per mud ƒ 10 40 a ƒ 11 Polder ƒ S 75 a ƒ 9 50 Rogge Polder 7 a 7 75 Amerik 7 75 i ƒ S Haver per 50 Is E ƒ 3 50 ü ƒ 3 75 Gerst per mud ƒ 4 75 a ƒ 6 50 Boekweit per 2100 N S N Brab 210 a 220 Fransehe 175 a 180 Voer erwten ƒ 7 75 De Veemarkt met geringen aanvoer en ffaauwen handel Schapen en Lammeren met grootcn ainvoer en trage koopers Magere Varkens en Biggen lagT Aangevoerd 105 partijen Kaaa ƒ 20 a ƒ 24 Goeboter 1 a ƒ 1 14 Weiboter ƒ 0 7S a 0 92 Delft 23 Julij Het aangebragte ter Graanmarkt vond geene vlugge plaatsing Tarwe 9 40 a ƒ 10 Rogge 7 20 a ƒ 7 50 Wintergerst ƒ 5 30 a ƒ 5 90 Zomergerst ƒ 5 a 5 50 Korte Haver ƒ 4 i ƒ 4 35 lange ƒ 3 00 a ƒ 4 Paardeboonen ƒ 6 50 a 7 Groene Erwten ƒ 7 50 a ƒ S witte ƒ 7 75 Aan stads waag gewosen van 17 23 julij 19 4 957 3 en 70 16 Boter te zamen 21 800 N ffi Boter ƒ 42 a ƒ 51 het vierde ƒ 1 05 a ƒ 1 27 het X Ter markt 560 mud Aardappelen ƒ 2 80 a ƒ 4 Dordrecht 23 Julij Tarwe beier gestemd en tot 20 c hooger verkocht bij partij puike n Zeeuwsche 10 J 10 60 mindere ƒ 10 a ƒ 10 30 geringe ƒ 9 20 a ƒ 9 b0 Rogge inl prijshoudend vr 5 hooger gedaan Overm Z en VI 6 S0 a ƒ 7 50 150 2 ffi Dantz 230 Gerst de handel bepaalt zich geheel in nieuwe winter zakmaat die in kwal nog al uiteenliep ƒ 4 50 a ƒ 5 90 jarige zomer 10 e lager zakmaat ƒ 4 80 ü 5 20 gestorte tot 5 50 aangeboden Spelt in een doen ƒ 3 a ƒ 3 60 Haver zonder veranderini inl voeder ƒ 3 a ƒ 3 60 ikke ƒ 3 20 a 3 80 PaardeboSnen als voren ƒ 6 a ƒ 6 50 Duiveboonen zonder handel 7 a ƒ 7 50 W en br Boouen lusteloos ƒ 7 ii ƒ 9 bl Kookerwten zonder vraag Mesting ƒ 7 40 l 7 üO witte Koningsb ƒ 7 50 Boekweit per 2100 N S Sticiitsche ƒ 220 en per 70 N S Holsteinsche ƒ 210 verkocht geveild op 2100 N S grove Fransehe tot ƒ 180 en fijne voor ƒ 175 Middelburg 23 Julij Tarwe 25 c lager Koolzaad 60 e hooger bij aanvoer van slechts 100 last Andere artikelen onveranderd Deventer 24 Jullj Tarwe 9 50 a ƒ 10 Rogge 7 30 a ƒ 7 80 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 5 Boter per 20 X 1 3 15 50 a ƒ 18 Infer ƒ 14 50 2 = s 11 ii ƒ 12 3 s ƒ 10 Zwolle 24 Julij Middelprijzeu Tarwe ƒ 10 25 Rogge ƒ 7 62 Boekweit ƒ 6 47 Gerst ƒ 5 20 Aardappelen 1 92 Boter per N S 0 85 20 N S ƒ 18 62 Groningen 24 Julij Tarwe Gerst Boekweit en Haver onveranderd Rogge 10 c lager Aanvoer Koolzaad 350 last middelprijs ƒ 13 Londen 21 Julij Boter Friesche 88 a 90 Kamper en Zwolle 78 a 86 Kaas Edam 46 a 52 eu Gouda 39 a 44 22 Julij Granen De aanvoer van eng Tarwe waszeer klein vreemde nog ai ter markt maar er ging weinigom en men houdt te vergeefs op vorige prijzen Gerst stilop vorige notering en goede Haver vast Aan voer van 18 21 julij 180 qr inl en 10470 qr vr Tarwe 1350 qr vr Gerst 850 qr inl en 6110 qr vr Haver en 330 z eu 10800 vtjs Meel 23 Julij Boter Eriesche 82 a 86 Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 1040 Runderen 390 Kalveren 12 800 Schap n en 312 Varkeus Men noteertrunderen 3 8 a 5 schapen 4 a 5 2 lammeren 6 a 6 6 kalveren 4 a 4 S varkens 3 6 a 4 6