Goudsche Courant, zondag 26 juli 1863

1863 Donderdag 30 Julij GehlwD 22 Julij F J F Hoogendoorn en J W Soeter Kuijter en W Mes J Nieuw eoiiuizen er M Overkamp Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 21 Jutij Martina Corüeiia ouders C Dotigelmaas en J C Ie Kmijf Corneüs Arie ouder A M Schouten en F den Baars 22 Aron onders J Cats en K J Hoepelinan Jaeotus oudc s J A Haapis en P van Eikel 23 Johannes onders J Bree ier er J HniTenaar Johanra Cornelia ouders B J a der ürt nl A J den Os W de li 139 WOERDEN Bt ALi rN 16 Julij Vf Hamerslag gcb Eadii z 18 A Bo geb erbree z 0 tniH VN 16 Julij Cornelis Bijleveld bijna 9 j 0 O MinuTKOfv D jijsbert van Putten 47 j ved aii Maria au Vliet GOUDSCHE COURANT c K J an Hootf Miet ullJ OVERIEDEN i 20 d G van d Kotte 42 j K J fcatcracn ïi w H Tijbont U j 3 m 23 J au den Berg 3 w C ilelkcrt 4 m J Oithuuen 2 m 2t H Je Jong 15 j met Maria de Bree 33 Gltj ovwd Gijabert Stolk ruim 20 j met Kaatje Vijf huizen 27 j ADVERTENTIEN jj T T T TT iiT A AT Adverteotien vmi één tot zet Uitgave van A JaUiNxUVlAIN 1 regels met mbegnp van het zegel 80 Cent toot T nv 3 T w t i 1 eiken regel daarbo en 10 Cent Unge Tieildeweg D n 61 Bmtenge one letters worden berekend naar I plaatsruimte ie F W FEUERSTaCKE Comp ste Lo iibardstraat o er de Vleeschli il Wijk 8 N 147 te ROTTERDAM Albitmportretten a ƒ 6 per do ijn Ecnis DépOt van MUZIJR voor Cfimfla en OiStreïien De finra F J WEYGAND C MUZI IKll WDEL AREN en IlOfLEVERANCIEBS te s Ilage hebben bij den onderge eel eiide een depot gevestigd hunner uitgavei zoodat stieis de nieuwst uitkomende en de ge oehlste Stukken voorliandeii i u Beljuglieiibenden n onkn er dus opmerkzaam op gemaakt dat zij de door hen verlangd wordende Muzijk steeds tegen de elfde pnj en en met denzelfden spoed aau dit di put kunnen verkrijgen Ondergeteekende vleit ich dr = dat men zich spoedheidshalve bij hem zal vervoegen Ook is b j hem ontvangen eene ruime sortering elegante PhotOgrapMeAlbumS die hij door buitengewonen lagen inkoop in de gelegenheid is tegen JABEXEKSEEIJZEN oj te luimen G £ van GDDB OnDFRTROVWD 1 te HnaUncM 24 Jüij 1SG3 IfC DEN EAAÏIS AVcJ van n iiERbEv J O 3 en J i J H KLEIWEG F i Wei j n Mi i T Er b F nigi tn ahithiii iH hmhwierinij aun fai iilit rriei d ii iii Ijekenc ni Voor de mcnigv u dige bil keu vanleelneiniiig bij onze f 5 arige Eihtverecniging l tbigen i on eu hartcl jkendabk Tl i E GOEDEREN G DE GOEPEUr N Vek vi n De ondergeteekende Directeur van ie ilaatschappij UIT YOORZGRG ali ier g if heden overeenkomstig art 17 m et Reglement zijne eerste Rekening Dver lSü2 Ofschoon die Rekening slechts over ruim 9 maanden liep bleek dat ƒ 400 bij wijze 1 1 1 premien ann de Leden is terug gegeten dat 600 in bet Grootboek als Rfservefund ia ingeschreven en een saldo vau ƒ 14 03 op 1SG3 is overgebi jgt Lit het 1 1 lijktijdig gegeven Verslag iiletk d el getal Leden in di Jaar i € U met 1200 is vermeerderd an Vil A 24 JvJij 1S J A S ARONSON Ofjcsibarc Verkooping 0 CONTANT GELD Op 3¥Eaaudag 27 Julij 1863 des iiiid l iL ten 12 lire bij het StationsKf i 11 11111 5 IC iOUD Ï van een grooten nïiliiii = ii eir v verv i irdigflen en goed on le huuden l ENTWAGEN ingerigt oor 16 Personen In het Nieuwe Gebouw der Sociëteit Ons Genoc2 en in de BOELEK VDE te Gouda GEDURENDE DE KERMIS en wel op Bonilerdaj V ijiaj atiirdaij Zondarj en Maandag o O en 31 Jubj en 1 3 eu 3 Ai giistus 1S63 des Voormildags ten half een ure GROOT VOCAAL en INSTRUMENTAAL G O S G 11 T door de geheele Fimilie HUBERT SAiVLET zijnde 10 Dames en 12 Heeren ELkEN AVOND tPn half negen ure door genoemde Fatuilie Groote Soiree Doïid rdag Vrijdag en Zondag a vojid ten 10 ur BAL Z o X DAG Middernacht Buitengewoon Prachtig VUURWERK ENTREE des Voormiddags 25 Cents fzonder vertering Zondaj armd 99 Cts Donderdag Vrijdag Zatvrdag en Maan dagavond 49 Cents Des morgens vroeg THEE Meubelmakers y van goede bekwaamheden en goed gedrag VAST AVERK begeerende kunnen direct geplaatst worden aan de Meubelfabriek van T A STEIXERteZim w7 KERMIS BEUIGT A QUAIS T WiJDbTR VvT A N 171 heeft de eer kennis te geven dat zijn MAGAZIJX bij gelegenheid der Kermis bijzonder ruim gesorteerd is met eeue bp uitstek fraaije collectie Artikelen zeer geschikt voor Kermisgesehenken ais Eene fraaije en extiM g edkoope sortering THOTOGRAPHIRCllL ALBUMS LIJST I S MICROl HORlsSEN en l LA vTJES EAPLIEEIES ALBUMS Ji Zi BOEKEN ZAK en SCHRIJFI ORÏEEEinLLIX viaarbij zich liiinden eeue fraai e col ie met etn gclieel Siihrijfgai ui u r ViriONNAGES enDvMESW ERKDOOb ZAK en TAFLLINKT KOKERS PORTEMONNAn S SIGARENKOKERS SIGAUENFUrJES ui LUClFERDOuS JES iu groote e e PRENT en LEESEOLKJES u groote versclieidenheid Eene bui eugr oon groote en ztcr goedkoope sortering Kinder speelgoederen Donderdag Vrijdag en Zaiiirdaj zal er eene TOMBOLA zonder nieten ziju ïi 30 Ceuts het L r welke mei bjzouder fraaije Prijzen z d voorzien 7ij i Prijzen der Effecten 24 Julij AMSTERDAM A rij LaaL LL Iluoï le Gebkveu pC lioei koLi 3 koers Ned w sch 21 a 3iv j 641 g GS V dito 3 ï IG i I4 dito 4 90 10ü J Araort Sijnd 3 93 H Handelm 4V 1401 O I Leening 4 y j v ii Aaud H Sp 41 0 d Rijnspw 4I 2 BeliïieEotts 21 3 Spanje obl 3 n 4 vV d Imitcul 3 54 ip bliuieul 3 5 51= l6 5W Portugal obl 3 4 i 4 Vl 7Vl6 Riisl obl II 5 101 d Ibi 1 5 lüijs jiuov 1 Cert lS3l j 5 d I IJ 4 É d erie t d je ne 5 s ViJ bü A A olgel Sp v 5 194 195 1943 4 l niisen 1 59 5 Oost liyGoU 5 diio 4 dito 3Ietall 5 6 onV G5V dito dito 21 2 Sl icl ii 31 Vk d remeAnist 5 8 7 J S4V do nat 18 54 5 67 1 68 67 Mex obl851 3 3 11 7 357 8 Isc JBoekdiukkeiij van A JalUXKilAiC Nieuws en voor Gouda en ileze Couraut verschijnt des donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avond te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Ad ertentieu kan geachieden tot dts morgens ten 11 ure KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOVDA brengt l ij deje t r kennis vau belanghebbenden dat door deii Heer CommU saris des Xonings in de Provincie Zuid Holland op den SI Julq 1863 is executoir verklaard het schattingskoliier voor de beIsating op bet personeel dienst 18 54 N 2 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld iu handen van den lieer Outvauger dat ieiler daarop voorkomende verpligt is zijnen aaaslag op den bij e Wet bepaalden voet tei voldoen en dat lieJen ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnei welke de reclames beliooren te worden ingediend GOVDA den gS Jidij 1863 I E Blrgcmeestek voornoemd IJZEXUOORN Overzigt GOUDA i9 Julij De amerikaausche t jduigen blijven zeer gnnstig luiden voor de noordelijken en wel zoodanig dat eene beslissing op han leu schijnt Vicksbnrg heeft in zijn v il gelijk te vermoeden was Port Ilud on ii cdegesleept en het noorden uu geheel luccbter van den loop der Mississippi heeft in het westen niets moer van de zuidelijken te vreezen De generaal Lee is over den Potomac ontkomen en zijne poging heeft geen an Ier resultaat gehad dan vernieling en lenvoestiiig De schade door den staat Penasylvanie geledeu noiilt begroot op honderd millioeu guldeu Het was eeue wanhopige poging die tot geene wezentlijke uitkomst kon leiden maar nu degelijk kan meden erken tot de ontknoopiug Ook de a inval op Charleston is hernieuwd met gunstigen iiitshig daar de werken gedeeltelijk genomen zijn zoodat ook deze belangrijke ttid spoedig in handen der noordelijken kan zijn Twee oproerige staten Louisiana en Noord Carolina bieden aan tot de Unie terug te keeren indien huu het behoud der oude constitutie veivekerd wordt Dit sluit de voortduring der slavernij in doch hieraan zal wel uiet te denken zijn Iu het begin van den opstand ware dit mogelijk geneest maar nu na zooveel bloedvergieten mag de oorlog niet eindigen dan met de opheffing der sl ueruij In dezen toestand v u zaken komt het niet onwaarschijnlijk voor dal het zuiden vredcsvoorsLigen doet en zijnen vice president naar VVa liiiigton zendt d iar wilde men hem echter met ontvaijgcu en i u ken eren de zuidelijke bladen dat zijne underbandeling sleciits de uitwisseling der gevangenen betrof De tijdingen uit New York luid n treurig eu matigen den vi ugdekreet Een bloedig oproer tegen de uitgeschreven ligtiug heeft met schromelijke gewelddadigheden m die bandelsstad gev oed De Amerikanen koesteren algemeen een hevigen afkeer van gedwongen krijgsdienst Wij in Europa hebhen geleerd ons uatuurlijk gevoel te vcrioochciien maar zij verzetten zich tegen de uit den nood geboren verpligtiug In Nevv York bevindt zich daarenboven eciic iMuie menigte die uit vuig eigenbe Adverteutieblad Oinstreiien lang de afschaffing der slavernij vijandig is Deze antiabolitionisten bezigen de verfoeide ligting ter opruijing van het gemeen dat zij aanhitsen tegen de negers als de oorzaken van den oorlog en waardoor de droevigste tooncelen van moord en afschuwelijke wreedheid in het aanzijn geroepen werden Geene minder belangrijke aaugelegeuheid houdt Europa bezig Rusland heeft geautuoord en dat antwoord geeft duidelijk te kennen dat men uiet gezind is toe te geven aan de eli hen der mogeudheden Het wil wel in overleg treden met Pruisen en Ooslcurijk als deelgenooten in den pooisehen buit maar eerst liter met de overigen over algemeeue staatkundige belangen confereren De eerste voorwaarde is echter volkomene onderwerping der Polen Oostenrijk houdt zich getrouw aan Frankrijk en Engeland en heeft dit reeds ondubbelzinnig en krachtig verklaard In Pranknjk neemt de opgewondenheid toe en dringt men algemeen aan op een nieuwen oorlog tegen Rusland ter gnusle van Polen De zaak is wel goed maar het middel hoogst treurig De gevolgen van een oorlog ia dit tijdsgewricht zijn onberekenbaar Ea toch wint het vermoeden meer en meer veld dat de toenemende verwikkelingea daarop uitloopeu zullen Engel md is vre leüevend gestemd het heeft in den amerikaanschju oorlog hot moeijelijk het viel d3 onzijdigheid weten te bewaren en den rusleloozen beheerscher van Frankrijk terug te houden maar het is te vreezen dat die politieke wijsheid hier te kort zal schieten Frankrijk wil vooruit en weet anderen in zijne plannen te verwikkelen want het mag een kunststuk heeten dat het taa je Oosicnrijk de rigting volgt van het gehate Frankrijk en eigenbelang en vroegere politieke inzigten geheel vsrloocheut Het zal weinig afdoen of Gortchakoff nader verklaart dat hij eigentlijk de zes punten aanneemt die diplomatieke handelingen beleekencu niets anders dan bet winnen van tijd om zich ten oorlog te rusleu Engeland alleen kan den storm uedniiigeu doch niet zaïuler wezentlijke concessien van Rusland want ook da ir gelijk in de geheele beschaafde wereld gevoelt het volk sympathie voor de verongelijkte schandelijk verdrukte en mishandelde Polen öuHcnlauïr Londen 24 Julij De heer Cobden maakte gisteren in het huis der gemeenten de opmerking dat in Engeland drie gewapende schepen zijn uitgerust en grootendecls bemand welke zijn aangewend om de scheepvaart van eene bevriende mogendheid grootelijks te benadeelen en dat op dit oogenblik hier te lande nog twee gewapende schepen in gereedheid worden gebragt en dat wel naar aanleiding van aanwijzingen van den gezant der ver staten met geen ander doel dan om den zeehandel der federalisten ie belemmeren Het kwam hem voor dat de britsche regering met het oog op de in acht te nemen onzijdigheid in d it opzigt geene genoegzame waakzaamheid betoont en Jat zulks ligtelijk aanleiding zou kunnen geven tot eea vredebreut Lord Palmerston antwoordde daarop dat de britsche regering de noordelijke zoowel als de zuidelijke staten tot dusverre heeft beschouwd als oorlogvoerende parf ien met de aan dezelve verbonden regten dat het hier alzoo geldt de viaag nelke verpligtingen eene onzijdige mogendheid ten aanzien van der