Goudsche Courant, donderdag 30 juli 1863

Groote MENAGERIE directie C W SCHMIDT Voor het eerst in NEDEELAiN D g De Koninklijke DIEEGAAEDE uit BRESLAU geplaatst op de GEOOTE MAEKT te GOUDA opening op Donderdag den 30 Julij en verder gedurende de Kermis dagelijks te bezigtigen van des morgens 10 tot des avonds 10 ure Menagerie bestaande uit LEEUWEN TIJGEES LUIPAAEDEN PANTHEE JAGUAES ZWAETE PANTHEE van Java TAPIE of WATEEVAEKEN van Sumatra Je eerste welke levend in eene Diergaarde te n J = geweest SEBU of Heilige Os KONGER OS van Nieuw Bolland SEEPENTEN en SLANGEN Eene coiieotie vap alle Eassen vau APEN en GEVOGELTE alsmede de Eeusachtige MOXSTER OLlf AlVT Miss FAIVNY oud 130 Jaar iü Vr jheid Gedresseerd en bijgenaamd het wonder der 19 eeuw Groote Voorstelling ttn S a uur des avonds wanneer de Directeur C W SCHMIDT de Wereldberoemde Dierentemmer een bezoek geeft in aUc Hokken bij de Wilde Dieren Kunstverrigtingen door den OLIFANT met de Gedresseerde APEN en ten slotte de groote Voeding van alle niSEEN C W SCHMIDT Dire rte r Prijzen der Plaatsen op den dag l e Eang 75 2 = Eang 40 3 Eang 20 cents des avonds 1 = Eang 99 2 i Eang 50 S Eang 30 cents Kinderen beneden de 12 jaar op den 1 = en 2 Eang half geld GOUDSCHE KERMIS Nederlandsclie gelijke partijen heeft in acht te nemen en dat hij vermeent met het oog op deze verpUgtingen en ook inzonderheid op de beginselei nelke tot dusverre door het bewind der ver staten zelf zijn beleden dat van die zijde geene aannemelijke redenen van beklag aanwezig kunnen zijn 27 Julij Volgens de Morning Post stemt het nationaal bestuur van Polen in een wapenstilstand toe op voorwaarde dat deze van toepassing zal zijn op alle provinciën waar de opstand zich heeft geopenbaard dat de gevangengenomen personen in vrijheid zullen gesteld worden en datde verbannen Polen naar hun vaderland kunnen terugkeeren 28 Julij Heden zijn de zittingen van het parlementgesloten In de sluitingsrede verklaart de koniugin haar leedwezen over den staat ven zakeu in Polen In overeenstemmingmet Frankrijk en Oostenrijk zijn door hare regeriug onderhandelingen geopend ten emde uitvoering te verkrijgen van debepalingen vau het tractaat van 1S15 H M koestert de hoop dat die bepalingen als nog zullen uitgevoerd en alzoo het betreurenswaardig en voor de rust van Europa zoo gevaarlijkconflict uit den weg geruimd zal worden Ten aanzien der geschillen in Amerika verklaart de koningin dat hare regermg geen reden heeft om de onzijdigheid te verlaten H M gouvernement heeft met Amerika een tractaat gesloten tot betere wering van den slaveuhandel Parijs 25 Julij De vrees voor oorlog begint eenigzins te bedaren Wat duor sommigen reeds in den beginne n erd beweerd vindt nu meer en meer geloof namelijk dat Busland slechts een zoo overmoedige taal doet hooren om te zien in hoe verre de drie mogendheden het met elkander eens waren en om te weten of haar verbond tegen het vooruitzigt van een mogeüjken oorlog bestand zou zijn Tegelijkertijd werd de beende poging bij het kabinet van ffeenen gedaan om het van Frankr jk en Engeland af te scheiden Maar de vast besloten houdir g van Oostenrijk dat naar men te Petersburg geloofde gemakkelijk tot een verlaten van bet bondgenootschap zou zijn over te h üen heeft alle illusie van de russische diplomaten doen verdwijnen Prins Gortehakoff heeft daarom dan ook onmiddellijk zorg gedragen om de drie gezanten te Petersburg te verzekeren dat men zich omtrent zijne bedoelingen vergist had en dat hij de zes punten aannam 30 Julij Heden is r lies weder geheel oorlogzuchtig gezind Lord Xapier heeft te Petersburg het antwoord van Eusland ongelukkig en onaannemelijk genoemd graaf Eussell schijnt die zienswijze van den britschen gezant volkomen te deeien en wat met minder belangrijk is volgens lord Xapier heeft de heer de Mjntebeilo de fi ausche gezant zich ten aanlioore v in prins Gortehakoff op niet minder krachtigen toon uitgelaten beide gezanten hebben eenstemmig verklaard dat het a jtnoord van Rusland meer is eene beleediging voor de mogendheden dan een voorstel De vraag blijft of de heer de Montebello werkelijk wel zóó ver gegaan is als lord Napier beweert zóó veel is echter zeker dat wat gisteren nog vrede ademde thans tot den oorlog gezind is met inbegrip van den Cunstituiiouel die heden een vrij hevig artikel tegen Eusland publiccertle 2s Juij De France meent te weten dat het kabinet van Berlijn een conferentie van vijf groote mogendheden zal voorstellenom over de aan Rusland voorgestelde zes punten te beraadslao eu ötnncnlaniï Gouda 29 Jitlij Hoewel de kermis reeds maandag werd ingelui i i5 er t if hedea weinig te bespeuren van kermisvermaak het kerniiverdriet de oorverscheurende orgels gaan vooraf slechts lang umerhand verschijnen de kramen en tenten en toch zal bij iiet schoone zomerwejer de menigte niet achterblijven om te zien en gezien te worden Het zal volstrekt niet ontbreken aau geleirenhLiil tot aangename ontspanning De ruime en luc iiige zaal met dpn fraaijen tuin in Nut en Vermaak lokt altijd talrijk be oek en dit zal nu wel nog in ruimer mate het geval y i ils iii i weet hoe veel moeite en kosten zich de heer K up lh r o i leeft om het genoegen zijner bezoekers te verhoogeu Dt i d is geheel op uitnemende wijze met groen en bl euu n eu v iggen gedecoreerd dat voorzeker met den avond bij Je schitterende verlichting door de menigte weerkaatsende spiegels een verrassend effect zal maken Wij nenschen den ijverigtn kastelein üürijke bezoekers voor de afwisselende uitspanningen van dag eu avondverraaak dit strekke hem ter aanmoediging om onzen stadgenooten op smaakvolle en aangename wijze te verpoozen Met Xut en Vermaak wedijvert Ons Genoegen in de Boelekade naar geen mindere ijver bestaat om de bezoekers aangenaam bezig te houden Men wedijvert met de meeste inspanning om deze inrigtiugen te v erli 4 5S B i genot der kermisgangers te verhoogen Overigens zal het bezienswaardige niet ontbreken De dierenverzameling Tan den heer Schmidt wordt ons van elders aangeprezen als hoogst merkwaardig en zeer rijk Behalve leeu vra tijgers hyena s panters luipaarden een tapir de eeuige iu Europa aanschouwt men daar een hoogst belangwekkenden olil aut terwijl de eigenaar zelf de waarde der vertooning verhoogt door zijne onverschrokkenheid waarmede hij tot de di ren in hunne hokken nadert en hen aan zijnen wil onderwei pt De algemeen bekende hofmeohanicus Bamberg is nog altijd met jeugdigen ijver vervuld en weet door gedurige afwisseling steeds de nieuwsgierigheid te prikkelen en mogt als reeds zoo vele jaren op de haagsche en utrechtsche kermis bij vernieuwing veler toejuiching verwerven Met grooten iof gewaagd men ook van een in Nederland nimmer gezien kunstuurwerk dat in vele opzigten zeer merkwaardig is het mogt zich althans verheugen in de goedkeuring van een groot aantal hooge bezoekers Het tooneelgezelschap der hh Boas en Judels behoeft geene aanbeveling voortdurend stroomt dien kunstennaavs allerwege eene belangstellende menigte te gemoet Hunne ruime en solide tent staat weder van het woelige kermisgedruis verwijderd bij het StationsKoffijhuis Ook hun zal het voorzeker niet ontbreken aan talrijk bezoek en luide toejuiching Door het breken van de leuning der bank op het dek zijnheden morgen in de nabijheid van Waddinxveen twee passagiers isnelitische kermisreizigers in het water gestort van de schroefstoomboot Josephus varende Van Eotterdam op Amsterdam euondanks alle pogingen ter redding jammerlijk verdronken slechtsde lijken werden na eenigen tijd gevonden eu herwaarts overgebragt De staats courant behelst een koninklijk besluit van 20 dezer waarbij uit overweging dat de noodzakelijkheid is gebleken met intrekking der algemeene grondslagen naar welkede gouvernementssuikercultuur alsmede de fabricatie van suikerop Java wordt in stand gehouden in verband met het voorschrift van art 56 van het reglement op bet beleid der regering vrm nederlands Indie zoo als die zijn openbaar gemaaktin de nederlandsche staats courant van 15 junij 1S60 tijdelijkemaatregelen worden genomen ten aanzien der thans op Javaaanwezige gouvernementssuiker ondernemingen Z M heeft benoemd tot burgemeester der gemeenteGouderak M Bron Gemengde Berigten De 15000 arbeiders die aan de vestiiig i erken van Kroonstadt werkten liju op löOOO gebragt Te Utrecht is voor nagenoeg 24 duizend gulden aanbesteed het bouwen cener overdekte boter kaas en eij eren markt Pruisen wil als bemiddelaar in de pool the kwestie optreden maarniemand heeft lust in die wijdheid Pe keuer van Rusland denkt overeene constitutie voor gehee ziju rijk In Ierland heerscht groot gebrek aan het noodigste voedsel Htt eskader gepantserde schepen te Cherbourg wordt in orde gcbragt en men spreekt vau dj organisatie van een reserve eskader De keizerin vau Frankrijk stamt af van Montezuma keizer van lexico De actrice Ida Pellet is te Leipzig aau depokken overleden zij had de aiekte opgedaan bij een eldadig bezoek ineen behoeftig huisgezin Safxeoocg 20 duizend pond vlccsch is ia Itdagen te Loi dcn afgekeurd als ougc ehikt tot men chelijk voedsel In Bejeren kaauucn ze op ba eluooten uit de voorbereid Op het Loois eeu gems uit de Pyreneen aaiigekocaen De russische gczaut isuit Weeuen vertrokken Be uoordehjkcn hebben te Vicksburg 102 stukken geschut en 50 000 pe eren buit gcuiaakt Men uoemt het russische antwoord de ijzeren liaud in de fluvscflcu handschoen De staat Louisiana wil tot de Unie terug keeren Pruisen wil zeven poolsche grensdistricten in staat van beleg verklaren Uct pro iaöd magaïijn is teLuxemburg verbrand In Iie creu vraagt men om spoedige invoeringder vrijheid van industrie van het onbckmmerd rcgt au associatie enz Het fransche budget voor 18G4 begroot de uitgaveu op 1 775 144 001 en de ontvangsten op 1 780 487 S6 frs De soldaten in het kamp van Chalons branden an geestdrift voor Poleu Griekscbe oproerluigcuhebben zJcb mee ter gemaakt van de citadel van Xauplia Te Rotterdam deukt men aan eeu reusachtig plan ter uitbreidiug van de stad aaude overzijde der Maas Te Leeuwardeu zal met 1 oct 18fi5 bij denafloop der concessie de gasfabriek door de gcuiceute ovtigenomen worJtu lü Moravie ziju in het stadje Xicolsburg 70 buizen atgebrand Haarbij 9 menschen omkwamen Het waarschuwen gaat ïn Pruisen zoo druk dat men weldra een aantal dagbladen kan opgeheven zien Te Hetereuzijn bij de laatste stemming ISJI van de lUS kiezers opgekomen Op Zcelaud zijn opioerige bcwcgingeu uitgebroken op ïlt Domingo zk i men die te gemoet De Friezen willen het verouderde Üoreentel elafschaffen Te Indijken onder Langweer den 24 julij door broeijmgvan het hooi eene groote boererwoning af ebrand De Florida van dezuidelijken heeft weder twee koopvaardijs hepen der uoordelijkeu vernield De inval vau Lee in Pcunsjlvauie al dien staat 40 a 5Ü millioeudollars kosten Te Htllevoetslula ijeeft men dezer dagen proeven genomen met de gepantserde kaï onneerboot Jlen organiseert te Parijsreeds plei ie togtjes naar Meiico tegen 3000 frs pr hoofd Het nationaal gouvtTueineut van Polen schrijft eene gedwongen leeuing uit vaudrie luiUioen roebels De hoUaudsche gemetnte te Louüeu hcift hareboekerij ruim 2000 deeleu ten gcsehcuke L cgcven aan de city Op detcutoonoteiling te Hamburg heeft George i vau Griekenland zijn aiiibtsvoorgauger Otto outmoet He rus isch gouvernement doet beLugrijkeaaükooptu van allerlei voorraad eu verbiedt den uitsot vau kuorn meelen vee ADVERTENTIEN KERMIS BERIGT A QUANT WiJDSTKAAT A N 174 heeft de eer kennis te geven dat zijn MAGAZIJN bij gelegenheid der Kermis bijzonder ruim gesorteerd is met eene bij uitstek fraaije collectie Artikelen zeer geschikt voor Kermisgeschenken als Eene fraaije en extra goedkoope sortering ÏHOTOGEAPHISCHE ALBUMS LIJSTJES MICEOPHOEISSEN en PLAATJES PAPETEEIES ALBUMS POÈZYBOEKEN ZAK en SCHEIJFPOETEFEÜILLES waarbij zich bevinden eene fraaije collectie met een geheel Schrijfgarnituur CAETONNAGES en DAMESWEEKDOOSJES ZAK eu TAFELINKT KOKEES PORTEMONNAIES SIGAEENKOKEES SIGAEENPIJPJES en LUCIFEEDOOSJES in groote keuze PEENT en LEESBOEKJES in groote verscheidenheid Eene buitengewoon groote en zeer goedkoope sortering TCInder speelgoederen Donderdag Vrijdag en Zaiurdag zal er eene TOMBOLA zonder nieten zijn a 30 Cents het LOT welke met bijzonder fraaije Prijzen zal voorzien zijn In het Nieuwe Gebouw der Sociëteit Ons Genoegen in de BOELEKADE te Gouda GEDUEENDE DE KEEMIS en wel op Donderdag J rijdag Zaturdag Zondag en Maandag 30 en 31 Julij en 1 2 en S Augustus 1863 des Voormiddags ten half een ure GEOOT VOCAAL en INSTEUMENTAAL G ® ü G I a T door de geheele Familie HUBERT SAUVLET zijnde 10 Dames en 12 Heeren ELKEN AYOXD ten half negen ure door genoemde Familie Groote Soiree Donderdag Vrijdag en Zondag avorA ten 10 ure BAL Z o ND A G Middernacht Buitengewoon Prachtig VUURWERK ENTEÉE des Voormiddags 25 Cents zonder vertering Zondag avond 99 Cts Dortderdag Vrijdag Zaturdag en Maand g avond 49 Cents Des morgens vroeg THEE Schoone Dikke Dame Met rdgE is deze DAME als zoodanig de eenigste op de Kermis Zij is geboren in Nederland te Venlo provincie Limburg en opgevoed te Hamburg bezit de buitengewone zwaarte van 245 Pond en eene schoonheid die bij ieder die haar ziet de bewondering in hooge mate moet opwekken Zij is 17 jaren en 2 maanden oud In s Rage bezocht geworder door Z M de Koning en H D Familie en door een aantal voorname personen zoo hopen wij ook hier te Gouda met een groot bezoek vereerd te worden waartoe zich minzaamst aanbeveelt ÜjSd Dv Dienaar A KAMPMAN NB De Tent is geplaatst op de Botermarkt tegenover den Heer van der LINDEN waar van voren het opschrift de Nederlandsche schoone dikke Dame en van achteren Voer het eerst in Nederland de Russische Dame Daar wij gerekend hadden op eene plaats vm 32 voet maar niet meer dan 20 voet konden verkrijgen zoo wordt toch een ieder in de gelegenheid gesteld om de Eussische Dame met een bezoek te kunnen vereeren afzonderlijk in de Tent van de schoone Nederlandsche Dame Gerookte Paling De ondergefeekende heeft de eer ter kennis te brengen dat hij wederom is gearriveerd met zijne van ouds vermaarde Amsterdamsche Gerookte Paling welke even als vorige jaren puik lest is en lot zeer civiele prijzen wordt verkocht Mij vleijende door eene goede sortering en nette bediening het vertrouwen waardig te zijn eene reeks van jaren genoten Met achting UEd Do Dienaar H STARKEVELDT Wijdstraat bij het Huis van den Heer C AN Dillen vlak tegenover den Heer S Jooste v P C PINKSE van GOUDA maakt aan zijne geëerde Stadgenooten en Begunstigers bekend dat hij weder gearriveerd is met zijne NIEUWE Grootere Polfertjeskraam die tevens van vele gemakken voorzien is Hij hoopt dit jaar weder dezelfde gunst te mogen genieten welke hem de laatste jaren zoo bijzonder als inwoner is betoond geworden belovende eene prompte en zindelijke be iening Zijne kraam staat de eorste van af den KoKTEN Tie n deweg t enover Mej de Wed SCHOUTEN J c van GOUDA Maakt aan zijne geëerde stadgenooten bekend dat hij alhier aangekomen is met zijne zeer nette fraaije en zindelijke Broeder en Wafeiliraam die van vele gemakken en zitplaatsen is voorzien en daar zijne Kraam dit jaar veel grooter is gemaakt dan andere jaren zoo hoopt hij ook thans weder die algemeene gunst en voorkeur te mogen ondervinden welke hem in vroeger jaren in zijne Geboorteplaats is geschonken Hij belooft aan een ieder eene goede bediening met Zilvei terwijl men van beste boter verzekerd kan zijn Zijne Kraam staat de tweede van de Korte Tiendeweg tegen over den heer de KEUZEE Gouden Zilverkashouder zullende zijn naam des avonds door Gas verlicht worden Voor WAïELEN wordt de bestelling zoo vroegtijdig mogelijk verzocht g f B Gelieve wel attent te wezen dat hij dit jaar staat de tweode Broederkraam van de Kobm TiENDEWEG