Goudsche Courant, donderdag 30 juli 1863

1803 Zondag 2 Augustas iV 140 OUDSCHE COUEJOIT Uitgave an A BRINKMAN ZaH € Tietideiceg D n 61 LfliaalMITenTERlAAK op de ctosthaven te Gouda De ondergeTeekende neemt de vrijheid het geëerde publiek bekend te maken dat Dovengeuoerod Lokaal gedurende de Goudsche Kermis aan zijne geachte bezoekers eene ware Uitspcnning zal aanbieden d iar de ZAAL dit jaar luütwjewoon fraai gedecoreerd is tot opluistering der SOIREES en BALS Het is den ondergeteekeiide ook mogen gelukken met groote kosten te engageren de met roem bekende nog nimmer in Holland gehoorde KAPEL nader directie van den Hr F J LIESOY waarvan de Programma reeds circuleren De uzijkale Uitvoeringen uU n a invangen s morgens ten 12 ure np 30 ca 31 Julij en 1 2 en 3 Augurfus 1 0 CON CERTEN s avonds ten 2 acht ure en de BALS teu 9 ure op 30 Jiil j 11 1 fu 3 Augustus De BAL8 uilen plaats tiebben onder directie van den Heer KOZESTEATEN van Gouda tnïtX het laatste Bal worden afge risseld door eeu prachtig VUURWERK vervaardigd door den Heer G J RÜIJSCII uit Vtnc it Kunst Y uurwerkmaker Leverancier van de Hofhouding van II M de Koningin Moeder der Nederlanden De l rogramma s voor het VUURWERK uilen afzonderlijk verkrijgbaar zijn aan bovengenoemd Lokaal ENTKEE d S vocrmiddags 25 Cents fjedetUtliJk in vi rftriitt 3 avonds 49 Cent = Maandag avond 75 Cents V S Daar er door sommige personen verspreid is geworden dat ik van mijn Muzijkgezelschap onder directie van den Heer F J Liesoy ten eeuenmale zoude verstoken blijven zoo dient tot geruststelling van mijne geëerde bezoekers dat bovengenoemd gezelschap gezond en wel te iouda gearriveerd is dat het zijne overal roemvol behaalde lauweren ook van Gouda s geachte ingezetenen hoopt te verwerven en dat de Bals met veel meer luister zuUeu plaats heben dan in vroeger jaren De nieuwsposteu die zulke grove onwaarheden verkondigden zullen door bovenstaande annonce wel tot zwijgen gcbragt zijn J KEN P De Xotaris J G BUOVWEK XIJHOl F te ffaa fmht zal op DingSdag 18 Augustus 1883 des Voormiddags ten ELF uui in het Logemeut de Vkiendsch ip re Haast ecit in het openbaar verkoopeu Een perceel HOOILAHD liggende op den Polder ffonaardte SAASTRECUT kadaster sectie BN 1535 yM en i 37 groot 1 Bunder 50 Koeiicu Te aauvaardcu 1 Jauuanj ISi 4 Cirque Olyntpique onder directie van B HERMAN staande met de fraai ingerigte Manége Tent op de MAEKÏ tegenover de Waag Aanvang oj heden en gedurende de Kermis Het Goudsch Publiek zal dit jaar worden verrast door net geheel nieuwen talrijk Gezelschap llijders en Kijderessen uit verschillende Wereldoorden afkomstig uit de voornaamste theatres beuevens Paarden van allerlei ras zoo in Vrijheid gedresseerd als afgerigte Schoolpaarden De Directie acht het onnoodig zijne biljetten met eeuigen roem op te smukken maar laat de beoordeeling gerustelijk aan de kunstminnaars over De Directeur vleit zich dan ook dat zijn Cirque als naar gewoonte met een aanzienlijk bezoek zal worden De inrigting der Teut Aanvang ten 4 6 en 8V2 re B HERMAN Directeur Grand Theatre iles KOTJA EAUTÉS voor het eerst in Nederland Nieuw KüNSTTHÉATRE van Gedresseerde honden Gymnastiek en GoOCÜelspel UUir directie van den Hofmeohanicus B L BAMBERG en EDUAED MARGENT E G mnasticus en dresseerder der drie schoonste POEDELHONDEN Cas or JVhij en Cn mr Overal naar zij op de afgcloopen Kermissen hunne vertoonimren gaven oo2 stteu zij den gemienen bijval van het beschaafde publiek in zoodat de directie met regt zich mag beroemen in deze gedresseerde honden het non plus ultra van volmaaktheid te bezitten De Directie nas dan ook de eenigste die door Z K H Prins Alexander met een bezoek vereerd werd Wat betreft da nieuwe toeren in zijn kunstvak door den Nestor der Goochelaars op 7 7 jarigen leeftijd uitgevonden en met zooveel succes in de zaal Fraicati te Amsterdam 11 winter vertoond hij acht het overbodig die aan te prijzen bemoedigd door den bijval hem zoo vele jaren door het geachte kuiistlievende publiek geschonken belooft hij ook dit jaar alles te zullen aanwenden om zoowel der lieve jeugd als den volwassenen eene genoegelijke uitspanning te verschaffen De standplaats is op de Groote ifarkt naast de Menagerie Pouderdag orer day Voorstellingen voor de Buitenlicden en verder dagelijks gedurende de Kermis 3 namiddags 6 en s avonds m wf e i uur Eerst R mg 49 Ct Tweede Rang 30 Cts Derde Rans 20 Cts DE DIRECTIE OP DE KERMIS ALHIER Geen Steffens geen Ludemajiofbuitenlandsclie Dames maar op N ederlandsch grondgebied geboren hoewel van Venetiaanscheu oorsprong eu thans optreedt als De Xieuwe Sybille Veel zeer veel is er gezegd over die Vrouwen of Dames die voorgeven dat zij het verledene U kunnen zeggen eu de toekomst voorspellen o er het algemeen is zulk van v einig beteekenis echter kan door anthmetischc berekening zeer veel gedaan worden Ieder die belang stelt in kennis en netenschappen op astrologisch gebied zal de Teut van de JOXGE NIEUWE SYBILLE w elwillend bezoeken en niet dan voldaaa terugkeeren overtuigd dat de wetenschap van den denkenden n bestudeerden mensch oneindig verre op dit gebied gevorderd is Zij noodigt daarom het geëerde Goudsche Publiek beleefdelijk uit haar met een bezoek te vereeren om de overtsiiging te hebben dat daar iets zal worden voorgesteld dat de Mathematiek en Algebra moeite zullen hebben op te lossen De Joinji Nleuice Sy nlle afkomstig uit het geslacht van de beroemde Sybille van Vinceiinci welke ir 1794 Parijn verliet en zich hier in Holland vestigde dezelfde die aan Napoleon I zijn val voorspelde en niettegenstaande dit door den keizer rijkelijk beloond werd daar zij hem tevens voorspelde dat zijne familie later den troou an Erankrijk eder zoude beklimmen I die diep doordenkende trekken dat geheim der Astrologische wetenschap is bij hel 11 igeslacht der beroemde sibille bewaardgebleven en daarom durft zij hare laud I geuooten gerustelijk toeroepen kom zie oordeel en overtuig u van de waarheid P S De Tent gesloten zijnde kan mea aan de achterdeur toegang bekomen De Trut is geplaatst op de Groote Harkt over het loïement de Paauw waar de na un van Aieiiice Si hille voor staat Blijft slechts tot Dingsdag OP DE KERMIS ALHIER HET Wondermensch FRANCOIS LAMBERT oud 15 Jaar geboren in Frankrijk ZQBder armen verrigt alle zijne handwerken met zijuf voeten Te bezigtigen van des morgens 12 uur tot s avonds laat Entree 25 Ct Het schoonste der Kermissen is met regt voor het eerst alhier het nog I nimmer iu Nederland gezieue Kunst Uur werh bezocht door den Keizer en KoiiinklijU Familie van Oostenrijk Pruisen en Nederland De Nieuwe Prachtige Salon i geplaatst over den Heer SAMSON Geopend van des morgens 10 tot s avonds 11 uur Entree 25 Cents KINDEREN HALE GELD ito üiidulnikkciTJ vac A JlKIXkllAK Nieuws en voor Gouda en Deze Cöuraiit verschijnt dos Duaderdags ea Zondags In de Stad geschiedt de uitf i o des a üudb te voren Dcpi ijsperdrieiJiaiiudenis franco postƒ2 25 De iuzeudmg der Advertentien kau geschieden tot des inorgeus t u 11 me a E E E N D M A KI N G De VOORZITTER vau den RAAD der Gemeente GOVDA brengt ter kennis van de Ingezetenen dat aan de Kiezers zijn toegezonden de oproepingsbrieüen en atemhïljetten tot het benoem en van een lid van den Gemeenteraad en dat wanneer eenig Kiezer geen hriif ran oproeping of sfeinbiljet mogt hebben ontvangen hij zich tot bekomiiig daarvan ter Plaat selijke Secretarie zal kunnen vervoegen Voorts worden de Kie crs opmerkzaam gemaakt op het navolgende te weten dat de inleveriug der stembriefjes zal aanvangen op den I Anrjii itm 1863 des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het stembriefje schriftelijJc ingevuld door den Kiezer in fKi x hfn in de stembus laoet gesf ken worden Ut geen ander stembriefje dan dat hetwelk van het Ge neeti i zcgd voorzien is m ig worden gebruikt dat de in het briefje in te vullen persoon duidelijk met Haam en roornaain moet worden aangeucen dat het briefje niet onderteekend mag zijn en geene andere iriejjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht GOUDA den 28 Julj 1863 De VooRziiTEE voornoemd I JZENDOORN öuttenlanïï Londen 28 Julij Graaf Russell heeft geweigerd erne depctatie te ontvangeu uit de onlange iu St James Hall gehon Jen meeting ter gunste van Polen De graaf betreurde het aan deze deputatie geene audiëntie te kuuncn verkenen de rede waarom hem dit onmogelijk was heeft hij echter niet medegedeeld Te New York is de rust hersteld hoewel er sedert hetvertrek der vorige mailboot nog vele onlusten eu wreedhedenplaats hadden Hier eu daar knam het op nieuw tot bloedige conflicten terwijl winkels en magizijnen geplunderd werden Bij het vertrelv der boot had de regering reeds verdergevolg gegeven aan den maatregel betrelïende de conscriptie Het pl in om een bevaarbaar kana il om de eeue zijde an den w iterval van Niagara te graven is lang besprokengeweest maar niet ten uitvoer gebr igt omdat men deze onderneming voor onuitvoerba tr iueUl Tiuuis is liet plan v innieuMS op het tipijt gebr gt vooruameljk om den toevoer aii gnmeu euz uit het westen naar de markt van Newi orkïe bevorderen Het bedoelde kanaal zou ongeveer 20 mijfeulang worden het vooruemcn is het zoo diep aan te leggen dat het voor hepen van 1500 tonnen bevaarbaar zal jn Het geschil lusschcn het bondsgouvernement te ashiiiglon en Peru ter zake van liet in beslag nemen van amerikaansche schepen digt bij C iUao is naar men verzekerde thansook onderworpen aan de scheidsregterlijke uitspraak van koning Leopold Parijs 29 Julij Het is voor Europa een waarborg van veiligheid en voor Riisbud eene waarschuwing dat de drie Advertentieblad Onistrelien 1 De pvijB der Adverteaiien van een tot zes l regelta met lubegnp aii het iegel is 80 Cent oür eiken regel daarbo en 10 Cent Hult engew one letters worden berekend naar plaatsruimte mogendheden onwrikbaar besloten hebben eensgezind te blijven ieder behoort voortaan te w eten dat Frankrijk Engeland eu Oostenrijk in de poolsche zaak vereerigd zullen blijven wat men ook doen moge om eene geweuschte oplossing te verkrijgen De hertog van ilontebello heeft bevel ontvangen om een verloi aan te vragen Men zegt dat hij niet weder naar Petersburg zal terug keeren Hij zou door een ander worden vervangen maar niet dan nadat de tegenwoordige tusschen Prauknjk en Rusland bestaande moeijelijkheden uit den weg zouden zijn geruimd 31 Julij La Eranct zegt dat de drie mogehdhedeu thans onderhandelen of elke afzonderlijke nota eene ideutieke paragraaf als conclusie zal bevatten dan wel of de geheelc nota identiek zal zijn Het blad gelooft voorts te weten dat de houding van Oostenrijk bij het kabinet van Petersburg de illusien heeft doen verdwijnen die het alleen verkregen had door verkeerde inlichtingen en deze omstandigheid doet hopen dat Rusland zijue staatkunde zal veranderen Marseille so Julij Volgens berigten nit Konstantinopel van den 23 w as aldaar eene depêche uit Londen ontvangen mehlende dat daar de britsche admiraliteit al het werkvolk geprest had de arbeid aan de gepantserde turksche freg itieu gestaakt is moeten worden De porte ontving gelijktijdig oorlogzuchtige berigten uit Rusland en besloot toen op voorstel von FuadPacha om het turksche leger dat tlians s5 000 man sterk is op lUO OOO man te brengen twee kampen zullen iu Bosnië en aan den Donau worden opgerigt terwijl tevens met alle magt de voorraad oorlogsmaterieel werd v rgroot Weenen 2S Julij llurawieff gaat op zijne wijze voort De meeste grondbezittingen zijn in Liiuiueu op zijn bevelonder sekwester c steld Het oificicle orgian n Wilni maaktvoorts eene zal circulaire vaa hem aau de verschillende gouverneurs in Oi gewest bekend Hij zegt daarin o a dat de belasting van 10 pCt op de inkomsten der groudeigetiarcn die opentlijk of heimelijk ondersteuning verleen en aan de opstandelingen verhoogd kan norden De meerdere of mindere ondersteuning welke zij aan den cpst ind geveu is lüer de maatsiaf Uit Hermanstad wordt gemeld dat de hougaarsehe leden van den zevenbcrgschen landdag en corps hun mandaat hebben neder eiegd by eene schriftelijke verklaring toegezonden aan den regeriug coinmissiris b j dien 1 ndd ig den gr aaf von Crenue iile Daarin wordt o a ge egd dat zij zich verpligt gevoelen dien stap te doen dewijl sommige van de unuwe bepalingen door de regering vastgesteld in strijd zijn inet de dui endjarige regten en vrijheden des lands Door mede te werken om uitvoering te verieenen aan dergelijke bepalingen zou de grondslag waarop het constitutionele gebouw berust aan het wankelen worden gebragt Slechts langs wetlelijken weg mogen d e veranderingen worden gemaakt welke door den tijd en de omstandigheden worden gevorderd Triest 31 Julij De berigten uit de Levant melden dat eene uitgebreide zameuzwering iu den Kaukasus is ontdekt tegen de russische re gering