Goudsche Courant, zondag 2 augustus 1863

it conirres zi uen de e is sedert s eeswzk u Isiêinsehe 2 + julii t de poo e zaken eciiier s é iseu vooi Diiitseh was tre u i et af ev ara 2 den evemn ar e vier ozn erwerpeii eu e l v li om er i ets OT te l e nationale regering van Griekenland heeft voor alle vóór 11 O Uiher hejarie misdrijven van politieken aard amuestic verleend Zij heeft levens verschi ideue generaals eu staf officieren ont slagen of op pensioen gesteld Berlijn iS lulij ilen is hier van oonle dat voor eene stoornis des vredes door de interveniërende mogendheden met ie vree en is Oostenrijk en Engeland koesteren niet het pian oui l oleii door een oorlog te herstellen Men meent dat op eene eonferentie der moireudheden die het weener virdrai ouderti ekriuU n eene overeenstemming te bewerken zal i ijn omtrent de ics piiiiten Naar nu n van vele kanten hoort hebbeu de ministers veel moeite om den kouin x ver ler op de baan van sopbistische interpretatie der eouptitntie en het sehendea derzeive voort te driiven Men ou evenwel dwalen zoo men meeui ie dat de mnuareh in die jxerei irveenie houding alleen door staatkundige hij wordt eiei oeii iieea ii tioor 11 n uer i credent ekere trevveteii e u reu het uitvloeisel van zijn streng karakter teceuielioudeu JutUïselien wordt onoplioudclijk al het ni0 re ii e iredaan om hem tt bewegen eene nieuwe kieswet te etro aren tot ihisver eehter te vergeefs AVelligt dniagt ook wei Je oppositie v ui den kr jouiirins daartoe het hare bij al ulij Men sehrijt t uil Flensburg van gisteren lieden r iildai waren slechts drie plaatsvervangers in de vergadering tier steiuleu aanue i Pe deeusei e minderheid protesteerde teceii de gevolgen uit het m lerleggea der m andateu voortvloeijeiule WiUiTop de eommis aris der regering een ministerieel besluit v K rias waarbij de zitting der steiidea gesloten werd verki u rJl Pea 1 en C augastus a s vordt te Franktbrt een e iicr s ir i iULieu van tegenwoordig in fuuetie zijiitle oi vroeirer i t a ic ie geweest zijnde leden van duiiselie weigeventle kaïv rz i i ia e ver derin en C vie z ni z 1 beraaas ici prii g zyn ctrcrfende Oinncnlanö Gouda ps I ADVERTENTIEN Groote MENAGERIE directie C W SCHMIDT Op heden Zaturdag en Hondag 1 en 2 Augustus twee gTOOte VOOrSteUingen Aanvang des avonds ten 8V2 i i GroDte Vosdillg benevens een bezoek in de hokken bij de Wilde Dieren en Kmistver igtingcn van den MONSTER OLIFANT Miss FANNY oud 130 Jaar in Vrijheid Gedresseerd en bijgenaamd het wonder der 19 eeuw C W SCHMIDT Directeur Prijzen der Phiatsen op den dag V Hang 75 2 Bang 40 3 Bang 20 cepta des avonds 1 Bang 99 2 Bang 50 3 = Bang 30 cents Kinderen beneden de 12 jaar op den 1 ea 2 Bang half geld s Gravenhage 3I Julij INaar ttien verneemt is Je raad van sla thans bezig met het onderzoek in hare ver gaderingeu eau liet ontwerp wetboek van str ifVor eriu jj j rapport ran den staatsraad Borret is naar wij veraemea ec zeer lijvig stuk eenige honderde bladzijden groot eu is bereid eenigen tijd geleden bij den i aad uilgebnigt Men verwacht dat het ministerie in de aanstaande zit tiüg der staten generaal zai aanbieden een ontwerp voor onzp wetgeving in Oost Indie en het rcgeriugsregleinent voor Westludie i Ien wil dat vooreerst geen memorie van beantwoording zal worden toegezonden nopens het etsoatwerp ot d regterlijke iudeeling zoodat dit outuerp in de aanstaande zitting op nieuw zal worden aangeboden Delft 31 Julij Van de gevreesde keelziekte Ansin Diphtheritiea hebben zich in de laatste dagen alhier vt eheideiie gevallen voorgedaan Voar il die gezallen hebbeu een d üdelijken afloop waarbij niet aanstonds geneeskundige hulp is ingeroepen OOSterhOUt 29 Julij ïeu gevolge van de gunstig weersverandering heeft men in de omstreken dezer gerueenken de booger gelegen dorpen reeds over het algemeen een aauvang gemaakt met den rogge oogst w aarvau men zich een buitengewoon goed resultaat voorstelt Heden zaz men reeds door de straten tlezer gemeente eene met bloemen versierde molenaarskar rondrijden welke met nieuwe gemalen roz e vooc de bakkerijen van den molen kwam De bijenteelt zouals vroeger gemeld werd is op kei oogeublik uiet zoo gunstig als mea voor S of 4 weken verwachtte de inzameling van hoiiii is aanmerkelijk belemmerd door den kouden N wind dien men in de laatste dagen gehad heeft Er is thans bloesem in overvloed Ammerstol 31 Julij De vang st der S Jacobs zalmpjes Ie laaisie S dagen vr j gunslig gcv eest vau vrijdas ot bedeu zijn hier gevangen 37 5 stuks waaronder lits v c aig gewone zoraerzalmen De prijs der eerste i le d iJo c s per 5 ons der laatste ÜO ets Doodc 1 waren a 10 ets per 5 ons minder in prijs r eu er J gevangeu de eene gold ƒ 1 de andere 7 Oeiueiiaie Beri ten jii eakcie ai i u De B 1 seriaud caa Ie cnireii 1 k 4 i jie2 1 n Ujil D TdUO Öüt 1 Vit lir euiand rlo ïe ir L huizen oiï h ive CE i ir c rae i £ w r I t r rek rcorps bij en l e i osu ü i n aao bet Vergadering van den Gemeenteraad hh de Grave Kemper en l ortuijo Droogleever dednemen tot eene volg vergadering wordt aangehouden Adres van het Israel schoolbestuar om over ISM eene gemrentesnbsidie van ƒ 200 te mogen genieten ter visie tot de volg vergadering Adres van F van Boveiie tot aant oop ea rniling van gemeeutegrond aan de noordzijde van den kleiweg ea prmadries van den boawnecster ter visie volg vergadering erzoek van het burg armbestuur tot af en overschrijving op de begrooting van 1S62 toegestaan Op het adres van het israel armbestnnr tot wedervereenigiog der beide nfdeelingen van dat bestuur wordt nadat de hr Kemper kortelijk aan het vroeger daaromtrent gevallen besluit had herinnerd met algemeene stemmen afwijzend beschikt Alsuu stellen B en V voor om het gebouw vroeger tot gevangenis voor veroordeelde vrouwen gebezigd voor afbraak te verkoopen welk voorstel tot langdurige debatten aanleiding geeft waaraan de bh Kemper Prince Remy v Gennep Fortuijn Droogleever en de voorz deel nemen en wordt ten slotte dit voorstel met 8 teseu 2 stemmen verworpen voor de hh de Grave en de voorz Hierna doet de hr v Gennep het voorstel om B en W nit te noodigen naar aanleiding dezer diseussien een nieuw voorstel in de volg vergadering aan te biedeu cu wordt dienovereenkomstig met algem steramen besloten Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten Marktberigten Gouda 30 Julij Tarwe per 2400 N ffi Poolsclie 355 Zeeuwseee per mud ƒ 10 50 a ƒ 11 Polder ƒ tl i i ƒ 9 oO Kog se l older 7 a ƒ 7 75 Amerik ƒ 7 75 a ƒ Haver per 5 1 X S ƒ 3 50 a ƒ 3 75 Gerst permud 4 75 Ti 6 50 Boekweit N Brab per 2100 N S ƒ 210 a ƒ 220 Franselie ƒ 175 ü ƒ 180 A oer erwten ƒ 7 75 De Veemarkt met geringen aanvoer en flaanwen handel Sch ipeT iets meer kooplust Magere Varkens en Biggen traag Aangevoerd 35 partijen Kaas ƒ 20 ü ƒ 33 50 Goeboter ƒ 0 94 a ƒ 1 04 AVeiboter ƒ 0 74 a ƒ 0 82 Delft 30 Julij De Graanmarkt was heden iets beter bezet met puike Tarwe de stemming was 10 a 20 e hooier Tarwe ƒ lü 0 a ƒ 11 Eogge ƒ 7 10 a ƒ 7 50 Zomersrerst ƒ 5 25 a ƒ 5 80 Korte Haver 4 10 a ƒ 4 30 lange f SfiO a ƒ 4 10 Duiveboonen ƒ 8 Paardeboouen ƒ 7 Groene Erwten ƒ 7 50 witte J e 9ü il ƒ 7 40 Koolzaad 70 a SO last ƒ 11 50 a ƒ 12 75 Aan stads waag gewogen van 24 30 julij 46 4 926 8 en 83 16 Boter te zamen 21190 N M Boter ƒ 42 a ƒ 51 het vierde ƒ 1 05 ii ƒ 1 27 per N ffi Ter markt 400 mud Aardappelen ƒ 2 50 a ƒ 3 50 Dordrecht so Julij Tarwe wel zoo goed tot kleine verboogiug te plaatsen puike n w Z ƒ 10 60 a 10 70 mindere en geringe ƒ 9 30 a ƒ 10 Zomertarwe ƒ 9 20 ü 10 Kogge inl als voren met kleinen handel Overm Z en VI ƒ 6 S0 a ƒ 7 50 150 2 ÏB Dantz ƒ 10 lager ƒ 220 gedaan Gerst flaauw n winterzakmaat naar deugd 4 50 a ƒ 5 80 jarige zomerzakmaat ƒ 4 70 k f 5 10 gestorte ƒ 5 40 Spelt ƒ 5 il f 3 60 Haver ml voeder ƒ 3 a ƒ 3 60 dikke ƒ 3 20 a ƒ 3 80 Paardeboouen in eeu doen ƒ 6 ii ƒ 6 50 Duiveboonen niet aan W en B Boonen zonder vraag Erwten lusteloos blaauwe ƒ 7 40 a ƒ 7 60 witte Koningsb ƒ 7 50 Boekweit op 7Ü N t grove pransche ƒ ISO Peel op 2100 N tt ƒ 230 a 235 Middelburg so Julij Tarwe Erwten en Boonea onveranderd en stil Koolzaad met goede vraag 00 c lager aanvoer 150 last De KIEZESSVEKEENIGING GOUDA lieveelt bij de herstemming voor EEN LID van den Gemeenteraad op Dirif sdaff 4 Ai r ivifiis 1SG3 aan Jen Heer A L U IJ T E N Bij de Hersierjmitiï van EEN LID van den Gemeenteraad ivcrdt nogmaals lunbevoieu Doctor A L U IJ T E N De KIEZERSVEUEENIGTNG KOyiXG en VADERLAND blijft bij de beit iemming voor EEN LID van den Gemeenteraad te GorDA wellie zal plaats hebben op Dingaiag den 4 Angudus e k als baren Kandidaat aanbevelen den Heer V BRAND van STRAATEN Deventer 31 Jalg Tarwe ƒ 9 40 a 10 Hoggey 7 40 a S Gerst ƒ 4 75 a ƒ 5 25 Boter pr 20 n ffi 1 = s ƒ 17 3 ƒ 19 50 2 s ƒ 11 50 i ƒ 1250 Zwolle 31 Julij Middelprijzen Tarwe f 0 1 Bogge o f 7 70 n ƒ 7 82 Boekweit 6 24 Aardapp ƒ 1 90 Boter pr n ƒ 0 87 20 n K ƒ 21 50 Groningen 31 Julij Granen onveranderd Haver iets hooger Aanvoer koolzaad 1000 last puik 121 a 13 Londen 28 JuUj Boter Friesebe 102 Kampen en Zwolle 92 ü 98 Kaas Edam 46 fi 50 en Gouda 39 a 44 29 Julij Graanmarkt met beperkten aanvoer van hetbuitenland Buitenl Tarwe met redelijke vraag bijna onveranderd in prijs Amerik IMeel als voren Gerst prijshoudend Boonen en Erwten ïonder prijsverandering Haver zeer vast Lijnen Eaapzaad goed als voren te plaatsen De aanvoervan 27 en 28 dezer bedroeg 3480 qr Tarwe löSO qr Gerst 13 620 qr Haver 830 z en 2280 vtjs Meel 30 Julij Aan de Veemarkt van heiien werden aangeboden 970 Kunderen 410 Kalveren 10890 Schapen eu 300 Varkens De prijzen waren o veranderd Burgerlijke Stand GOUDA GtiBOnEN 24 Jnlij Johannes ouders V Verschut en J Seton 26 Cornells ouders G Hondijk en W Nedcrbof 27 Margaretha Barbera ouders B de Ronde en C Wiegman 28 Pieter Reake ouders I Prevo en G Meegros Quiriuus ouders J van Spronsen en J C de Kaaij 29 Cornelis ouders A Dekker en M Pus Christiaau Jlattheus ondcrs J Oudijk en J Muijs OvKKLKDES 24 Julij P Lahij 3 j H Gerritsen 11 m 25 J C Morie 14 i 20 J van Oostenrijk 2 m 27 J Melkcrt 2 j C w M Bos 11 m 29 J B Daman 5 d A Blok land 1 1 m H P Kénard 3 m 14 d 0 A 1 Havezaad 8 m K Jlausvcldcr 4 j 31 Vi HoUcstelle 4 m GEnvwi 29 Julij H N van Vliet en M W den Bedel H Spruijt en 11 Verbij P H am en A Rijswijk WOERDEN Bev illen 2G Julij G Jaquet geb Sonderop z 27 M Knijfi geb van der Wint z OvEBLEuES 29 Julij Pietcmelia Pennewaard 2 j O m Onoektbouwd 28 Julij Gijsbert van Pulten 47 j weduwenaar van M van Vliet met Maria de Bree r l Getiïovwi 30 Julij Abraliam Kr abnrg ruim 25 j met Elisabetii van der Voorst bijna 23 j Pieter Hooftmau bijna 25 j met Jccoba van Leeuwen 24 j OUBEWATEE van 23 tot 28 Julij 1SG3 Bevallen Janniïje Zentner geb van Puffelcn d Marri jc van Oudfrnallen geb Zuidervaart z Susanna van Wijk geb Killestein leven d Overleden Gerritje Vermeulen 11 w Cornelis Rietveld ruim Tij geh met Gerrigje Kastelein SCHOONHOYEy Ingeschrevea van 17 tot 24 Julij 1SÖ3 Gebokex Hendrik oaders T van Arkel en H P de Hoog Wilhelmina Catharina Merttittba Constautia ouders P van Hcaoieu eu Heukels OVERLEDEN D van Devcntcr oud 58 ja r ccbtgenoote van G Dubbers T Vermeij oud 16 jaren Getrouwd H Capoen met L van Baaren P Maller met E Heerens