Goudsche Courant, zondag 2 augustus 1863

n 141 Donderdag C Augustus 1863 OUDSCHE COURANT Nieuws en voor Gouda en i e e Cooraot verschijnt des ÜoiiQerdags eu Zondags iu de Stad geschiedt de j itga e des avoudh te üreii cnnis per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 23 t o oi De luzendin derAdvept ntienkaagesUiicdeutotdes i uiorgeus ten il ure a © Uito ave van A BRINOIAN SALON des VARIÉTÉS onder directie van P BOAS en N JUDia S Staande op den Singel vou r het Stations Koffijnuis van den Heer Lafebïb ZO XBJG 2 AVGVSIl S MOEDERLIEFDE en kiiiderti ouw l ooneelspel ir 6 Bedrijven naar het Transcb met nieu v e decoratien en costumes NA HETZELVE Het Huisraad van Rosine OF BE WrEGBARE MEU ELtX ie v e vrolijke Vaudeville in 1 Bedrijf V lAXDJG 3 irGVSTl S Tot zekere sluiting ilarmeven Beelden Ijskoude Harten V n ïooneelïpel in 5 bedrijven naar het Franseh les filies de marbre met nieuwe decnratien en costumes XA HETZELVE A roiaTventraneii Blijspel in 1 Bedrijf Aanvang 8 uur Schou burg I HET LokaalMTenVERMlAR op de Oosthaven te Gouda Mi toe ittrmiaiti van de VelEJ Adith Ileertnt Biirgeinef ttr en Jf etho tfJer DE KOXIXK L1JKE 2lOLL iXDSCHE TOOXEEZIi TEX uUen onder directie van J C VALOIS ten tooneele op Dingsdag 4 Augustus 1863 en MORGEX or de Familie BeaufoTt Tooneelspel in 4 Afdeelincen en 9 Tafe reelen naf r he Hoogluitsch van Charlo te Birch Pfeitfer Aanvang ter half acUt re PKIJZEX Dtx PLAAT5EX Eerste Eang l iD T j ei e Knn ƒ 0 49 Ej Aboiii emen v in 10 Kaar en ƒ 1 ner kaart De phatsen kt nnen van heüen 1 besproken worden aa s morgens 10 nt s namiddags A ure tegen betaling ü dü cents Sociëteit Ons Genoegen in de BOELEKADE te GoudcL GROOT MILITAIR C O 1 C I E T uit te voeren door Ket STAF MUZïEli CORPS van het Eegiment Grenadiers en Jagers onder leididg van den Heer Directeur F DUNKLER Op Donderdag 6 Augustus 1863 des avonds ten 7 ure precies ENTRÉEKAAKTEX ii ƒ 1 00 zijn te bekomen tot WOensdag aVOUd aan het Gebouw der Sociëteit Ons Genr gen en bij den Heer H G00KIS3EN aan de i arkt XB Op den dag van het concert is de prijs op ƒ 1 49 bepaald OP DE KEEMIS ALHIER Geen Steffens geen Lu denian of buitenlandsclic Dames maar op Nederlan ch grondgebied geb iren hoewel van Tenetiaanschen oorsprong en thans optreedt als De IXieuwe Sybille Veel zeer veel is er gezegd over die Vrouwen of Dames die voorseven dat zij bet verledene U kunnen zescen en de toekomst voor pellen over het algemeen I is zulks van weinig beteekenis ecliter kan door arithinetischc berekening zeer veel j ged ian worden I Ieder die belaixï stelt in kennis en neI tenschapper op a=trolon i ch sebied zal de I Tent van de JOXGE XIEUWE SYBILLE welwillend be oeken en niet dan voldaan terugkeeren overtuigd dat de i eten5chap van den denkenden en bestudeerden menseh oneindig verre op dit gebied gevorderd is Zij noodiirt daarom het ire erde Goudsche Pnbliek beleefdelijk uit haar met een bezoek te vereeren om de overtuiging te hebben dat daar iets z il worden voorsesteld dat de Mathematiek en Algebra moeite zullen hebben op te lossen De Jofine Xietnre S iliVe afkomstig uit het geslicht van de bernemde Sybille van Vince ine welke in 179 i FariJ t verliet en zich lu r in HoUani vestisde dezelfde die aan X ipoleoin I zijn val voorspelde en niettefrenstatude dit door den keiler rijkelijk beloond werd daar zij hem tevens voorspelde dat une f imilie later den troon van Fiankfijk weder zoude beklimmen die diep dt ordenken ie rekken dat irelieim der A troio2i=che weiens h p is bij het nageslacht der beroemiV svbiile bewaard gebleven en daarom durft j hare landj genooten gernst lijk toeroepen kom zie oordeel en overtnic u van de waarheid l P S De Tent gesloten zijiu e kan men aan de achterdeur toegang bekomen De Tent is geplaatst op de Grcote Markt over bet loaemeiit de Paauw waar de Jiaam van icfrre hüle voor staat j IBlijft slecMs tot Dtnjgsd KERMIS BERIGT A QUANT SViJDSifiAiT A N 174 heeft de eer kennis t geven dat zijn ilAGAZIJX Jjij gelegenlieid der Kermis bijzonder ruim gesorteerd is met eene bij uitstek fraaije eoUectie Artikelen zeer geschikt voor Kermisgcsehenken als Eeoe fraaije j n eKtra goedkoope sortering PHOTOGEArmsCHE ALBUMS LIJSTJES MI€EOPliOB ISSEX eu PLAATJES PAPETEEIEs ALBUMS POEZYBOEKEX AK bj SCHEIJFPOETETEUILLES waaabij zich bevinden eer e fraaije collectie met een reheel Schrijfgarniiuur € ARTOXXAGES pji DaMES VVr KKDOOSJES ZAK en TAFELIXKT KOKERS POETEMOXXAIES SIGAEEXKOKEE5 SIGAREXPLÜ ïliS en LUCIFERDOOSJES in groote Keu e PRENT en LEESBOEKJES in groote verscheidenheid Eene buitengen oon groote en zeer goedkoope sortering Klnder speelgoedereix OP DE KERMIS ALHir R HET Wondermensch FRANCOIS LAMBEIIT oud 15 Jaar geboren iu Frankrijk zonder armen verrigt alle fijne handwerken ri l zijne voeten Te bezigtisen van d n orjitiis 12 uur tot s avonds iaat Emuée 25 Cts Zondag finale sluiting Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vr j ag 31 J 1 j 3 a ig te Il K L=tt r ii pCt kou kot l n k is Xed w sch a n tiiVle tVic i u dito o 77 771 77V dito 4 loüV 100 = lüQi Amort Sijnd è ji 94 Handflm 4 1 141 O I Letuino 4 Aand H Sp 41 2 d L in pw 41 2 België Kutts S o 57 s Spanje o d 2 47 + 8 i i i d biutciil 3 4 d l nt ehi v 31 8 Portugal M 171 i l Vs Rusl obl ll 101 = d l i CertlyJl d P 4 M i d ï Il d 1 s Voia i vn i i 2 IS Frui l i 103 Oost 1 U0 1 3 tl t 1 di o i lil ü V4 63 s 63 dito d To 21 0 d ren e Vms S3 s V S4 d i nat l i j iT= s 67 3 67 Mex ohl 3 3J7s 301 8 S Ta Eotkaiukkeijj i m A J5RIXKMA KENNISGEVING Oproeping Tan de Pransclie Onderdanen die wonen of hun gewoon verblijf hebben in deze gemeente BLEGEMEESTEE en WEI HOUDERS van GOUDA gezien de circulaire van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland van 25 Julij jl opgenomen in het Provinciaal Blad van 1S63 ond r n 65 naar aanleiding van een verdoek van ncac de Fransche Regering gedaan om bekend te worden met bet getal Fransche Onderdanen welke zicli in Nedcrliud bevinden Xoodigen b j de e u e Fransche Onderdanen uit die wonen of hun frewüon GOUDA de i 4 Ivcjuüm 1SÖ3 BcKGEMEEsiEK EN VVethoudeks voomoemd De Secretaris De Burijeintester DROOGLEEVEE FOUTUIJX iJZEXDOOEN Overzigt GOUDA 5 Augustus Het klimmende belangstelling worden de onderhandelingen tusschen de groote mogendhsden gade geslagen en door de gedurig afwisselende geruchten zekere onrust ia de gemoederen gaande gehouden Want zoo heden alles vredelievend klinkt dan zal morgen alles het spoedig uitbreken van den oorlog aankondigen Voor het een is gewoonlijk even weinig grond als voor het ander En toch is de toestand in het algemeen beschouwd bedenkelijk genoeg en doet het ergste vreezen De mogendheden hebben icli nu eenmaal ingelaten met de poolsche zaken De fransche keizer heeft Engeland en Oostenrijk weten te bev egen met hem mede te g uu ja door de adhesie van een aantal kleinere tateu is er als t v are eene europe ohe kw estie uit geboren Engeland is volstrekt niet genegen ten behoeve van Polen oorlog te voeren en Oostenrijk moet wel afkeer gevoelen om met den franschen keizer Rusland te tuchtis cn over de miskenning der regten van Polen daar Oostenrijk en Pruisen medepligligen zija aau het feit Hierin ligt voorwaar reden genoeg om de opregtheid der ooslenrijksche staatkunde te ver deidven ilen vermce It d it Frankrjjk den oorlog wil al is Adverlenliel lad Omstreken De pnjs dtr Ad er teut i n in eéii tot zes 1 regels uut inbegrip du het egtl is 80 Cent oqt elLcu rtgel daaibov u 1 1 Yut iii it eugew out letter worden berekend naur 1 pl iatsruiuite het dan niet bloot uit belangstelling iu het lot van Polen De erfgenaam van Napoleon heeft nog veel te doen eer zijn programma is afgespeeld en Pruisen schijnt hem zeer in de hand te werken indien hij soms over den linkerrijnoever mogt den n De beurt is nu weder aan de mogendheden om te antwoorden Het zal een collective nota zijn of drie afzonderlijke met een eensluidend slot zij zal aandringen op meer bepaalde toezegging Is fcr iemand die werkelijk gelooft dat Rusland meer dan woorden zal g ïven en zal de toestand dan niet bedenkelijker ts orden daar toch Frankrijk niet terugtreden ka i zouder iets verkregen te hebben Engeland mogt zich tevreden stellen met vruehielooze bemoeijiugen en Oostenrijk niet misnoegd ziju als de opstand iu het bloed der Polen versmoord werd maar Frankrijk wil meer en zal alles beproeven oni zijne bondgeuooteu vast te houden en verder te wikkelen iu de uitvoering zijner plannen Daar is meer dat heu gevaar vergroot De sympathie voor Polen is volstrekt algemeen bij de volken In Pruisen de eenige bondgenoot vau Eusland is hel volk afkeeng van den wiliekeurigen heerscher eu voor de moedige Polen gestemd in Oostenrijk wiar een irijtr geest ontkiemt getuigt alies vau ingenomenheid met Polen in Engeland hou k men niet slechts 1 meetings waar de hevigste besluitcu tegen Evi laud genomen worden maar men begint ook h uideu aan het werk te slaan en corpsen vrijwilligers uit te rusten In l riukrijk was men altijd voor Polen daar i w d weUprekenJheid In Amerika gaat een beter licht op Het oproer te XewTork is bedwongti en de conscriptie zal doorgaan De invallers in Ohio zijn verslagen Jackson de hoofdstad van den staat Mississippi is door de zuidelijken ontruimd Charleston nordt krachtig belegerd en neigt ten val De afgescheiden staten gevoelen de overmagt der noordelijken en het tijdstip I nadert dat eene schikking mogelijk wordt die op den toad