Goudsche Courant, donderdag 6 augustus 1863

slag van de afschaffing der slavernij aan de menschheid eene vergoeding biedt voor het vergoten bloed In Mexico n ordt nu de fransche vrijheid ingevoerd die sommigen ai zeer gelijkluidend voorkomt met russische C derdrufckiug Het wordt tijd dat de vereenigde staten weder ruimte krijgen om in Amerika toe te zien zoo als de Fransehen in Erropa doen Pruisen rijpt voor eene omwenteling in Japan dreigt een oorlog Madagascar wacht eene expedite en ivij zien weder uit naar orthodoxe oelicgen die met eene geimitcerJe amerikaansehe caiapmeeting beginnen öuttcnlaiii Londen Augustus Berigten uit Xew York van den 20sten Julij melden dat het te dier stede rustig is Uit Charleston berigt men van den 16dcn dat de uoordelijken uit het eiland James zijn verdreven Zij bereiden zich voor tot een anderen aanval op het fort AVagner Het leger van Meade is over den Potonu getrokken en zet het corps van ïreneraal Lee na Vaa de 2osten Julij wordt uit Xew York gemeld dat de generaal Johnston Jackson heeft verlaten de noordelijken hebben die stad bezet De generaals Lee en Eweil nikken mar Winchester op De generaal Me ade staat bij Berlijn Het werk der eonscripiie zal in de volgende v eek te Xew York aangevangen worden Do heer Whiting is met eene zending van de regering der Unie naar Europa vertri kken Tijdingen uit Mexico van 1 Julij melden dat detachementen van het mexicaansche leger zich in de omstreken van Mexico hebben vertoond De generaal Ortega voert bevel over de troepen die tus chen S n Luis de Potosi en Mexico zijn gelegerd De generaal Xegreie tracht met zijne ruiterij de gemeenschap tusschen Mexico en Vera Cruz te belemmeren 3 Augustus Xaar luid der laatste west indische berigtenhadden niet minder dan 10 stoomschepeu de haven van heteiland Xassau verlaten om te trachten de geblokkeerde havensder confederatie binnen te loopen De republiek Peru heA het fransche muntstelsel aangenomen De eenheid heet oi fZoui staat gelijk met betvijtirankstuk en wordt zoowel in zilver ais in goud gemunt l e kleinere mant is de C entesimo gelijk met ilen franschenSou stuiver I de grooiste het goutlstuk van 20 sols Ditstelsel heeft echt =r het geo ek dat daarbij aan het goud eenebcp ialde voorgeschreven waarde verhouding tot het zilver wordtgezeven 1 Bogota i dm S mei jl de nieuwe constitutie afgekon i Generaal Mosquera heeft de betrekking van president der r liek ar ava rd voor den tijil van tien maanden ni tot 1 r i l5G4 oj welken dag hij ze zal moeten overgeven aan i ii gfi e de lionf hei volk d artoe geko en zal zijn Guate n heeft i p nieuw den o irlog verkia ird aan Salvador üeinraal Cir eri is met OOn uitsetrokkeu De iloor drie sei oopt having v viniT der t t t Ka d iarv H rt A iiug Vo i maakt de upmerkins da Engel iiid evca tot interventie in de poolsche kwe tie werd iLt k 1 de humaniteit 2 het belang der hand e en orde en 3 het belang van de handha i i eu Op grond diarvan heeft Engel ml vermogen 111 trigt waarop gteii acht is geslagen en ten gevolge 1111 gekomen tot formeele voorstellen die met ilziiiir grenzen Ie onbeleefdheid beantvoord zijn lU kgt klaarblijkelijk in eene misvatting Eus al eer lervailen in zijne vroegere fout met lie mozeujiie Icn het niet ernstig meenen en A oneen ïr jn ien worden Door de n j i s die urL in i i w jrJen gezonden zal het zeker wel ncflstad is he er gehouden u l a iii nkonist il or Woulwicli b jeca g 1 liigrr ondcrsleuiii eiiheld genomen bi ui r r ugcn op eene gi u i ti iii uit eene commissie uit Je meeting Hen met de poolsche commiiti s in irrooie aring iniiuiiic tu om r Polen a wordt inter n 1 ga eme nent toï 1 n pcD la e bj u 0 k b ad id k ventie Trvci s V erd 1 l h in bcinki hg Frinkrrk Z edeu en I a e Parijs 1 A ignstns Men verzekert d it maarschalk Porev 15 september het bevel zal overdrageu aan generaal B iza ue verlaten S o verneemt uit Londen dat de ouderhandclincren Wisseaen d drie m genJheden over het aan Rusland te zenden antwoord op het punt staan van gesloten te worden Men kan als zeer waarschijnlijk aannemen dat uit de nota s zal jlijkeu dat de mogendheden in alles eensgezind zijn Alhier heeft eene brochure het licht geden onder dentitel De keizer Polen en Europa welke in hooge mate deaandacht trekt en met graagte gelezen wordt De reje daarvan is zeer verklaarbaar wanneer men weet dat deze brochuredoor velen geacht wor lt de hoofddenkbeeldeu des keizers uitte drukken Sommigen noemeu als schrijverden heer Mocquard secretaris des keizers Laguéronnii re of Graiii g illot anderenherkennen er de hand van Gr mier de Casssignac in Deschrijver der brochure kent slechts het alternatief toegevenaan Rusland of oorlog want de toestand kan niet langer zooblijven Nu de zaak zoover gekomen is is Frankrijks eer ermede gemoeid behalve dat ook de menschlierendheid en hetgevaar voor de rust van Europa geen anderen uitweg openlaten De schrijver verlangt dat indien Rusland bij zijnetegenwoordige houding blijft volbarden minst genomen toteene gewapende demonstratie zal worden overgegaan Daartoezou een engelsch fransch zweedsche vloot in de Oostzee eneene engelschfransch italiaansche vloot in de Zwarte Zee moeten verschijnen Wat de rijn provinciea aanbelangt daarvanzal men indien het tot een oorlog komt gebruik moetenmaken als een doortogt voor de troepen maar indien Pruisenonzijdig blijft kan het i qgu in de beiloeliug des keizers liggenom die provinciën Ie w dien veroveren Teu slotte geeft debrochure de toezegging dat de keizer meer voor Po en zaldoen dan iemand ooit te voren gedaan heeft Tegen 12 augustus heeft do keizer alle leden van dengeheimen raad opgeroepen en men onderstelt niet zonJer reden d it in die vergadering gewigtige besluit u ziilieu wordengenomen De Moniteur maakt thans de proclamatie bekend welkeue maarschalk Forey daags nadat hij de hoofdstad Mexicowas binnengetrokken heeft uitgevaardigd Het voornaamstedaarvan is reeds bekend De proclamatie is natuurlijk fraai zij belooft deu Mexicanen genoeg Zij zegt o a dat de drukpers vrij zal ziju maar dat het fransche stelsel er van toepassing zal wezen twee waarschuwingen znllen de opheffingvan het blad ten gevolge hebbeu De proclamatie maakt metgeen enkel woord gewag van de verbeurdverklaring der goederen van hen die tegen de fransche troepen gestreden hebben welk berigt over Xeu York was ontvangen De maarschalkbelooft zelfs dat de bezittingen der burgers onder beschermingder wet geplaatst zullen worden De katholieke godsdienstzal worden beschermd Forey zegt dat naar ziju gevoelen dekeizer met genoegen zou zien indien het der regering mogelijkware de vrijheid van godsdienst dat groote beginsel van dennieunen tijd af te kondigen maar dit is niet meer dan eenwensch Aan het slot verkitiart hij allen voor vijanden hui s lands die doof bleven voor zijne verzoenende woorden en deZMken zal hij vei olgen overal w aar zij zich mogten bevinden 3 Toorts zegt het blad d it het antwoord van Gortchakoff aan gra ifvon Sechberg wordt bescnouwd als eene bepaalde te kennen geving van het voornemen tot afbreking der diplomatieke betrekkingen tusschen Ruslintl en Oostenrijk De depêche van Gortchaküft heeft te Weenen eene algemeene ontevredenheid te weeg gebragt De milil tire eu de constitutionele partij gevoelen zich d iardoor beleedigd eu raden den keizer aan om vooral in zijne alliantie met de westersche mogendheden te volharden De koele houding tusschen Rusland en Oostenrgi is dan ook van zeer ernsligeu aard Men begint h er meer en ine r de hoop te kcesterep dat Eiigel uid iu de poolsche kwestie de houding z l = annemeu welke men hier wenscheiijk cht Immers was men teLonden voor den oorl g iu de Krim even weifelend als th u s tot op het oogenblik toen Fraukr k lankondigle dat de vIlO het anker zou ligien In de tigenwoordige omst uidighedi a gelooft men echter niet dat Frankr k genoeg vertrouwen inden goeden uitslag zal hebben om dezelfde politiek te beproeven men kau veeleer veronderstellen dat het kabinet derTui erien geen stap voorwaaris zal doen dan met de zekeiheid van gevolgd ie zullen worden 4 Augustus De l itrie sprekende over de tegen rerpii gen die lugel ind heeft gemaakt tegen het beginsel eener id i tieke nota zegt ilat dit verschil van inzigten een zeer ernstigkarakter heeft daar het de onderhandelingen sedert 14 dagengevoerd geheel nutteloos maken en de deur openen kan voornieuwe co nbin itieu en zoo men zekere geruchten mag geioo en kan het zelfs eene wijziging in het fransche kabinet ten gevolge heliben Weenen 3 Augustus Yolgens berigten uit Catania hebben de uitbarstingen van de Etna in den laatsten tijd een dreigend aanzien aangenomen De geheele omtrek van den berg tot aan Nicolosi en Catania is met asch en lava overdekt De bevolking verkeert in groeten angst Volgens mcdedeelingen uit Konstantiuopel is de uitslagder nationale lentoonstelling wat de geldelijke belangen derdaarbij betrokken partij betreft hoogst nadeelig geweest Dekosten van den aanbouw van het nijverheidspaleis en die vanhet beheer der lentoonstelling hebben bedragen ruim 2 millioen piasters fongeveer 5 millioen gulden ned courant door de bezoekers is betaald als entreegeld 450 000 p zoodathet te kort bedraagt 1 550 000 of ongeveer 3 875 000 gulden De sultan heeft beloofd dit te kort uit zijne bijzondere middelen te voldoen Berlijn 2 Augustus In het jongste humoristische weekblad Kladderadatsch lee=t men het vofgende Prins Gortchakoff heeft naar men beweert de zes punten onder de volgende voorwaarden aangenomen 1 de algemeene amnestie zal worden toegepast op allen die geen deel aan den opstand heoben genomen 2 De wapenstilstand zal worden ten uitvoer gelegd De Polen zullen de wapenen uederleggen en de Russen zullen die behouden om daarvan dat mensohelijk en verlichc gebruik te maken hetwelk de geheele wereld kent 3 De verbeurd vciklaarde goederen zullen niet worden teruggegeven maar tot vergoeding daarvan zullen de eigenaars mijnen in Siberië ontvangen 4 De conscriptie is afgeschaft maar het z al echter op straffe des doods vrij staan als vrijwilliger dienst te nemen 5 De vrijheid van geweten wordt gewaarborgu aan de Polen in den Caucasus 6 De Polen die zoo groote bemiunaars zijn van het geheimzinnige zullen hunne oude constitutie terug erlangen maar zij zal in het geheim worden uitgevoerd opdat niemand er iets van bemerke 3 Augustus X aar men meldt uit Duisburg heeft menaldaar in het begin der vorige maand een adres aan den koning gezonden onderteekend door een groot aantal inwonersdier stad waarbij werd gevraagd intrekking der bekendedrukpersordonuantien Eergisteren is dit adres ongeopendteruggezonden Volgens particuliere berigten uit Petersburg heeft de czaarden 1 dezer eene ukase geteekend waarbij de twee millioenpachtboeren op de domeinen en kroonbezittingen tot vrije grondeigenaren worden verheven Het h df ifficiele Dagbladet hetwelk te Kopenhagen hetlicht ziet verkl iart iu zijn jongste nommer dat het bezettenvan Ilolsteiu op last der bondsvergadering in de bestaandeomstandigheden dewijl die vergadering de grenzen harer bevoegdheid heeft overschreden niet eene bonds executie maareene oorlogsverklaring aan Denemarken zou zijn Hoe grootde ovrrmagt ook moge zijn Denemarken zal niet dan voordie overmagt buksen indien zijne eer wordt gekrenkt voegthet blad er bij Men meldt uit Petersburg dd 28 julij dat de keizerdien dag naar Iblsingfors is vertrokken hij z al ook de vestingwerken van Sweiborg in oogenschouw nemen Op 2 aug wordt hij in de hoofdstad terug verwacht De strijd tusschen de Sussen en Polen in Litthauen isia een uitdelgingsoorlog ontaard dien men in de tegenwoordige eeaw onmogelijk zou achten doch die zich dii trdoor laatverklaren dat het bezit van dit land voor Polen en Ruslandeven belangrijk is wegens zijne ligging eu gesteldheid en dedaardoor aangeboden gelegenheid om met goeden uitslag zoowel aanvallend als verdedigend te werk te gaan Plensborg l Augustus In een koninklijk rescript dat aan de leden der steudenvcrgadering is gezonden wordt gezes i dat het voorstel betreffende eene veran lering der bepalingen omtrent het gebruik der deensche t a il in de kerken bij het onderwijs en in de regtzaal in de gemengde districten van Sleeswijk niet kan worden ingewilligd Petersburg 2 Augustus Het Jcuuiai de St Pétersbourg deelt eene dépêche mede door prins GortchakofF a in den heer Knorring te Weenen gedagteekend 27 julij betreffende Ie nota van den graaf v Rechberg van 19 te veren l iarin geeft de prins Gortchakoif zijne verwondering te kennen dat graaf v Rechberg op de mogelijkheid zinspeelt van geheime bedoelingen van Rusland Indien dit denkbeeld bij graaf Rechberg is ontstaan door den wensch om elke gedachte te doen vervallen aan eene afzonderlijke verstandhouding welke onbestaanbaar kan worden geacht met de verbindtenissen door Oostenrijk aangegaan en met het uitgangspunt zijner stappen haast zich de russische minister te verklaren dat geenerlei verstandhouding tusschen Oostenrijk en Rusland heeft plants gehad ter zake der jongste openingen W j hebben zegt de minister uit de oostenrijksche nota van 18 junij geen geanti cipeerde goedkeuring afgeleid van de weigering om eene conferentie te houden Wij hebben er niet aan gedacht om Polen met Gallicie gelijk te stellen maar de traditie en de hulp uit Gailicie aan de opstandelingen verleend toont aan dat zij gelijke belangen hebben De drie hoven Rusland Pruisen en Oostenrijk hebben gemeenschappelijke belangen Het voorstel was ontworpen in een vriendschappeïijken geest overeenkomstig met de betrekkingen en belangen dn r beide hoven Vi ij moeten elke daarmede strijdige interpretatie van de hand wijzen De depêche doet onderstellen dat het voorstel een anderen indruk heeft gemaakt 6tnnenlttnö Gouda 5 Mei Gisteren zijn ter herkiezing van een lid voor den gemeenteraad ingekomen 226 stembilletten en heden bleek bij de opening dat met 121 stemmen tot lid van den gemeenteraad benoemd is de heer W Brand van Straaten tegen 103 stemmen die de heer A Luyteu bekwam benevens 2 biüetten in blanco Uit Parimaribo Suriname en ook van St Martin zijnberigten ontvangen die allezins gunsiig luiden omtrent dewijze waarop de vrijverklaring der slaven op 1 julij heef plaats gehad Overal had men de kerken ersierd en stroomdede menigte der negers derwaarts om het Opperwezen voor deontvangen weldaad te danken Allerlei feestelijkheden keumerkten den d g en de vrijverklaarden bleven uiet in gebrekeom ook de overheid hunnen dank te betuigen gelukkig alszij waren over de eindelijke wending in hun lot Op St Martin heeft men een protest opgemaakt tegen de wet van 1SG2 en nogmaals aangedrongen dat de volle schadevergoeding aan de slavenhouders moge worden uitbetaald en zij alzoo gelijk gesteld met de andere koloniën die in dit opzigt meer bevoorregt werden Xaar men verneemt heeft de Plaatselijke Commissie teSluipwijk eu Siein provincie Zuid Holland voor hst X ationaalGedenkteeken van Xovember 1813 besloten aan de Hoofdcommissie te verzoeken om Irdichting of en in hoeverre degemeentebesturen het regt zullen hebben om jongelieden voorte dragen voor de te stichten Nationale s Gravenhage ug De synode der herv kerk hesft zich in hare jongste zittingen voornamelijk gewijd aan het ontwerpen van eene nieuwe regeling der uitvoering van art 23 van het algemeen reglement en daarbij als beginsel aangenomen dat het aan de keus der gemeer e moet worden overgelaten of zij al dan niet en zoo ja in hoeverre uan gebruik maken wil van het haar in art 23 toegekende regt eu dat voorts de verlangde verandering door huishoudelijke bepalingen moet geregeld worden terwijl de kerkelijke bestu en slechts hebben toe te ien dat er geen wanorde ontstaat Van dit beginsel uitgaande heeft zij na langdurige beraadslagingen zoo als hel gewigt der zaak vorderde voorloopig een reglement voor de verkiezing v m kerkeraadsleden vastgesteld om aan de consider itien de provinciale kerkbesturen en klassikale vergaderingen onderworpen te worden De hoofdbepalingen zijn dat de gemeente de predikanten benoemt even als de ouderlingen en diakenen of door hare stemgeregtigden die dezen daartoe magtigen Alle meerderjarige niet bedeelde en niet onder censuur sttiande mauslidmaten bij den kerkeraad hunner woonplaats geloofsbelijdenis hebbende afgelegd of sedert een jaar minstens op ingediende attestatie als lidmaten erkend Omirent de wijze van beroeping worden dcor den kerkeraad bepalingen gemaakt en ter guedkeuring aan de stemgeregtigde leden onderworpen vervolgens ter beoordeeling gezonden aan het klassikaal bestuur en door het provinciaal kerkbestuur goedgekeurd Ds in dienst zijnde ouderlingen en diakenen blijven bun diensttijd uitdienen Woerden 4 Augustus Bij de herstemming voor een Lid van deu gemeenteraad alhier tusschen den beer A Hofman die 82 en den heer Jacob de Koning Jz die 70 stemmen hadden bekomen zijn op hedeu v m de 212 stemgeregtigden o2 steramen uitgebragt waaronder één blanco billet eu waarvan de heer J de Koning Jz 95 en de heer A Hofman 80 stemmen op zich vereenigde zoodat de eerstgenoemde als lid van den raad herkozen is iloewel deze keuze velen genoegen doet uit eerbied voor de jaren van Jen herkozene zoo vreest men dat hierdoor de geest van gematigden vooruitgang in den raad der gemeente weder belemmerd zal blijven vi