Goudsche Courant, zondag 9 augustus 1863

Men schrijft uit la Eéunion van 7 Julij Er bestaat op Madi rascar uog stccjs eene hevige reactie tegen de vreemdeiiii eir De minister die het tractaat met Frankrijk heeft et ekend is vermoord Aan de Franscheu is verboden de iiua frcconeedeer ie terreinen in bezit te nemcu Het douanereït iid 10 pCt is eder ingevoerd De frausche cousii LabarJe heeft zijne vlag ingehaald en heeft zich met zijne i in iuenooteu tot op acht mijlen van de stad vcnvijjerd XerKid de reirerinssbladen bij herhaling de kracht deden ir k jnieu i ir d si ijipeu b j het russische gouveriieuicnt haddenvrrkreirtii Tli o J der ovorpciislt nming tiisseheu do drie nopenakcJi 5 er m z o te zeggen slechts ee i orgaan l t a mho 1 de steiiiiiï bepleitte dat bij de ryoic pogingom den ooriv uit dc i tegeunuoraigeu toestand te doen voortspruiten die overeenstemming zon ophouden te bestaan Dete ren voordi re toPst Kl uit de tenigtreding van Engeland en0 itenr k rei 3ren ben j=t dat Ie heer de Girardin den staatv n zaken Juist had ingezien De iraag is thans welken wegFr nkrijk nu zal iiirLuiK Zij die geloof hechten aan een oorlogdoor Frankrijk alleen te ondernemen beu eren dat daartoe inircen geval zal worden overgegaan dan nadat Italië zich bijFriukrijk zal hebben aanffijlotn zij beroepen zich èn op verscheidene gerucht n van miiit dre maatregelen die zeer zeker i i re bevestig v ivi ohen èn op eeue zending die doori i daet n n v iu de i oud miuister van buiieaLind t in don raioliui naar Londen is opgedragen en V ioeliugen nopens i e poolsehe aangelegen hejht men meer algemeen eene groote i komst van den kabinetsraad op 6 dezer I jte geruchten uie zich biijken te beve ti Ai die volgens welke de heer de Coas 1 VA iriiicmeu prefect van Cherbnrg heeft 1 de equipages voltallig te maken van cersie gedeelte der reserve behoorende a van talrijke detachementen matrozen en de beurs was heden zeer levendig Er 1 PI in omloop die echter waarschijnlijk 1 i zullen worden Men s rik van het tin de Lbuys van de ds missie yan i i u5eming van den hetr de ilorny 1 i l=clie zaken of tot gezant te Peters ten gevolge eencr minnelijke schikking tus en Kusland het stoffelijk overschot van de een en soldaten voor Seb tstopol gesneuveld en itiienJe kerkhoven v tn den Chersonesus verspreid ver i vervolgens vergaard zal n orden in een groot graf i herwtl op de pLutts van het oude hoofdknarii r cpnerigt De n men der otiicieren zoowel te water lier roemrijke overblijfselen in dien vreemden grond 1 ei op liet gelenkteeken gebeiteld staan 5 de Pa s zuilen de antwoorden der drie mjgend i zijn wat de conclusie betreft en de e lelijke e gjedc verstandhouding der mogendheden haui i airie Ii u t vo dat de interventie van Europa ten i Puien n odzakeiijk is Het blad is overtuig 1 dat zei ais het zich bedreigd z il ien Frankrjks hulp M tr z u het nog t jd zijn Europa heelt schan pg n 5t at van z vkeu in h t leven g rjepen a slejats met vers hriivkelijke opotleringeu d kunde dcti stand dtr cnderiiandellngen zege La France d d rtzettitig van afzonaerlijke uottt s vcrkies lurd e i wei om de volgende redenen 1 het 1 tie nil on zi H tot eene gemeenschappelijke aetie jcu die de noo i a e ijkheid van een uliim itutn en j 1 w£ er Lcr de tii breking der onderhandelin reu n i t C l et engelsci e k biuei wil geen stappen r og f b hoevf van Polen ten gcv Ve zouden i ii t tu et hee t noj tdtt d hoop 1 taeer ver zoen prins Li e lakötï a bevat Z is di tg Lhuvs 3 5rgelezen r iCgt dat de idett e d p ehe van r jk geene enkele n e tv e concessie ngitklen aan den heer IVouin de lit o al meent te neten u it Frankrijk zeneiird is io de liietnve li pOche een stap te zieti zoo t ls Rusland reeds b i het hof v n Weenen gedtun heei t nameljk om nu Frankrij fc vati zijne bondgenooten te scheiden La France doet uitkomen dat d e nieuwe de jièche van lirrtchakott hoffeltjk is in den vorm m ar aan het wezen der zaak niets verandt rt De staat van zaken is dns zoo als hij geree t is l e paolsche k iestie die eene enropesche is wacht TnTt icu nag op hare regeling Frankrijk zal zicii in de e aan g e eg teid niet isoleren Gortchakoff heeft door de nieuwe de pècbe wel getracht om Frankrijk in zijne nationale gevoelig heid voldoening te geven maar daardoor zal de overeenstemming niet verbroken worden en Frankrijk blijft vereenigd met Oostenrijk en Engeland Brussel 5 Augustus De bekende amerikaansche aïeut de heer Jewett is alhier aangekomen en heeft reeds eene conferentie met den minister van buitenlandsche ztiken gehad Naar men verneemt komt hij hier met het doei om van koning Leopold te verkrijgen dat deze zijn invloed bij koninoin Victoria aaniiende tot zamenverking met Fr tnkrijk ten einde door eene gemeenschappelnke bemiddeling voorloopig eene schorsing der vijandelijkheden in Amerika tot stand te brengen en alzoo den weg tot onderhandelingen over den vrejt te openen De gemeenteraad van Leuven heeft een adres van geluk weiibching en dankbetuiging wegens den afkoop van den scheldetol aan den koning en den minister van buiteuLandsche zakengezonden terwijl tevens besloten werd den gemeenteraad vanAntwerpen kennis te geven van een in diezelfde zitting genomen besluit waarin onder anderen verklaard wordt dat mente Antwerpen ten onregte beweert in der tijd niet bekend ti zijn geweest met het plan betreffende den aanleg van zekerefortificatien waaruit de gevolgtrekking w erd opgematikt dat devrijheden en regten der stad geschonden en miskend waren zoodat er dus ook geen gegrond motief bestond tot zulke protesten en elscheu als d tar ter stede heljjen plaats gehad W eenen i Augustus De zaken nemen hier te Imue geene zeer krijgszuchtige wending en het schijnt dat de toestand waarin het poolsehe vraagstuk zich bevindt de regering niet afbrengt van den weg gedurende de jengst verloopen maanden betreden zij gaat namelijk stet ds voo t om het effectief van het leger te verminderen ten einde op die wijze de schatkist te verliglen Tot voor korten tijd waren alleen bij het leger bezuinigingen va a dien aard toegepast thans is dit insgelijks het geval bij de marine Voor eeuige dagen is bevel gegeven om verscheidene oorlogsbodems op te leggen en aan een groot aantal raatrozen van andere bodetas is onbepaald verlof verleend De ber iaislaa tagen op den zevenbergschen land lag geschieden zoo l ïugzaam dat hooc =t waarschijnlijk voor dezezitting v n den njksraad geene afgevaardigden voor dat ligchaam zulicn benoemd worden Bsrlijn 5 Augustus Ouder de retreriugspresidenten is er geen die met zoo groote gestrengheid te werk gaai bij het zemlen van waarsohu vingen als de heer von Schleinitz te Breslau broeder van den voormaiigen minister van buitenl zaken Het is niet onopgemerkt gelaten dat dezelfde heer v Schleinitz vroeger op de bar ken der liberale partij zat in het huis der afge aardigden Hoedanig ie toestand in Polen thans is laat zich uit hetvolgende vrij duilciijk opmaken Toor eeaigen tijd heeft deregering eene verordening uitgevaardigd waarin de bevolkingwerd ermaand om de achterstallige belastingen aan te zuiveren Terstond vaardigde hei reVw iitionaire comité een be eluit waarin ieder op dood traf werd gelast het opbrengen derbelastingen aan de russiscae regering te weigeren maar des tevlijtiger zich te betooncn in be soorten vtm de uitgeschrevengeldelijke requisitien in d e kas v iu het revolutionaire comité In de groote ste len is de bevolking voor zoo verre zij daartoeslechts eenigenn ite in staat is verpiigt om te betalen zichdaarbij blootsteilcmle aan de ze r trc Tendc wraak van hetrevolutionaire comité De bevoikinï van het pLatte land heeftmet grooier bezwaren te k unpen V joreerst woric zij in eengroot deel des Itn is door de rondtrekkende benden insurgenten geplunderd ten andere moet zij de belastingen betalenaan de regering en tian de eisc ien vuivloen van het revolutionaire comité In de sleden hoort men d t onder hec oogder gevestigde regering doodvonnissen door geheime regibanken uitgesproken van t jd tot tijd worden ten idtvoer gelegd inaar op het platte land is de bciulkiug geiieel afhankelijk vande sehromelijkste wdliekeiLr Diar zijn politieke raoonien aande orde van den dag hetgeen tevens treoi tr i gaat niet hetin de asch leggen der woningen van l en die i e zoogenttamilenationale regering schuldigen noemt De gevolgen blijvenechter niet uit w elke van een dergelijk seh ikbewin l noodzakelijkerwijze mogen verwacht worden de bevoiking worJtlangzamerhand het jak moede waaronder het zich in vele oorden nog kromt L it Petersburg wordt gemeld dat generaal ilurawieü zeer goed met de verfoeijing bekend is w elke hem ten deelv dt maar hij is niettemin vastbesloten den weg dien hij totdusverre heeft ingeslagen te vervolgen Hij heeft aan allen opde ste ügste wijze do verzekering gegeven dat hij voor alleeven t diteiten zijne maatregelen 1 ad genomen zelts lie idterste Inslien ik zou hij onder an b ren ge egtl hebben e gewel ld digen dood sterf d m moet onuiiddeli jk d tan i de vi arte vlag op mijn hotel gehesohen worden ea op dit tetiken zal eene algeaeene slagting plaits hebben en er zal geen steen op den anderea in de stad blijven Volgens de Ostsee Ztg is de leiding van den opstand in handen van de aristocratische partij overgegtian De nationale regering is voortaan te Parijs en haar hoofd is prins Czartoryski Het wachtwoord voor zijne partij is te bewerken dat hij tot koning van Polen geproclameerd worde zoodra Frankrijk Eusland den oorlog verklaard zal hebben 6tnnenlanö GO Uda S Augustus Donderdag avond omstreeks tien ure is door de duisternis in het water van de groeneweg geloopen de huisvrouw van S de Bas en ondanks zij spoedig gered werd bleek het dat de 6 Ijarige kortzigtige vrouw reeds overleden was Wij ontleenen het volgende aan het algemeen overzigtder JavtiBode Me het volste regt zouden wij ditmaal bijhet geven van dit algemeen overzigt ons kunnen tevredenstellen met in navolging der regeringstelegrammen te zeggen Niets bijzonders alles rustig het aan onze lezers overlatende hierbij al of niet ieis te voegen Beiialve toch dee ipeditie naar Nias wanneer een togtje v n i compagnienzulk een verheven naam mag dragen gaat alles hitr toch nogden ouden gang men bemerkt het al spoedig dat men aishet ware onder een zekere malaise gebukt gaat dat men alleen leeft in de verwachting der dingen die komen zullen Ook heeft de laatst alhier aangekomene mail in geenen deeleer iets toe bijgebragt om ecnige verandering in dien toestandte weeg te brengen Ook in Nederland schijnt de rust diede heereu in den Haag zich zelven eindelijk na eeneu zoohoogst vermoeijenden arbeid gegeven hebben aanstekelijk geweest te zijn Dat de tijd met arendsvleugelen voortsnelt schijnt men in Nederland nog volstrekt met te begrijpen Elkemail brengt ons uit Britseh Indie de tijding dat een vroegerreeds aangevangen spoorweglijn is voltooid geworden of dater weder een nieuwe is voorgesteld geworden of begonnen en lava het is en blijft steeds van de weldaden eenerverbeterde communicatie verstoken men blijft steeds voortgaanmet het op te offeren aan het kwalijk begrepen eigenbelangvan enkele particulieren die dan nog wei den schijn willenaannemen van in vrij onhandig uitgewerkte drogredenen niet hm het algemeen belang op het oog te hebben Welk een indruk de tot heden in Indie èn door de regering èn door de staten generaal gevolgde gedrigslijn op onze britsche naburen maakt blijkt o a weder uit het laatste nommer van den Friend of India dat na onze aanspraken op Sumtitra besproken te hebben met de verklaring eindigt dat Kngehmtl zonder eenig misnoegen de geheele inbezitneming van Sumatra door het netlerl gouvernement zou zien wanneer het sLchts de noodige waarborgen voor vrijen handel gaf dat het die echter nimmer zonde wilkii ge en ei dat het wanneer iiet mogt beioven die steeds te zullen toeslaan toch geen vertrouwen verdient Is het niet te bejammeren dat wij steeds aan zulke beschuldigingen bloot staan Doch alles kcint te regt hier in Indie ais het maar tijd van leven heeft eu zoo zal het met de spoorwegen ook wel gaan Getluld is de hoofdzaak steeds maar als dat geduld eindelijk eens opr itikt vat dan De gouverneur generaal is met zijne geheele famdie nog steeds op reis eerst in de volgende maauil zullen wij de gevolgen er van kunnen gewaar worden Welke gevolgen het togtje naar Nias zal hebbeu is natutirlijk nog niet met zekerheid te zeggen het gering aantal der daarheen gezanden manschanpe n boe goed hun voorkomen ook moge zijn doet ons echter weinig goeds zoo als altijd verwachten Volgens een staat voorkomende in de Javasclie Courant stond het rijstgewas op ultimo mei op Java en iadura over het algemeen gunstig In sommige streken waar die stand een maand geleden minder gunstig was is door de in den laatsten tij veelvuldig gevallen regens veel hersteld geworden De handelskrisis schijnt haar einile nog niet bereikt te hebbeu echter is de handel in lijnwaden vrij wel vooruitgegaan zoodat er zelfs vrij groote omzettingen in den laatsten tijd in die artikelen hebben plaats gehad Kapitaal is gelijk in BntsehIndie ook hier genoeg voorhanden wegens het geschokte en op lange na nog niet herstelde vertrouwen en de daardoor veroorzaakte hooge renten is het echter hoogst moeijelijk het in genoegzame hoeveelheid te verkrijgen Het gevolg hiervan is dan ook dat in vele fabrieken van allerlei aard of de arbeid is moeten gestatikt worden of dat zij door de respectieve eigenaren om zich voor vertlere schade te vrijwaren te koop worden aangeboden Du phutselijte commissie te Arnhem heeft de plannen I der hoofdcommissie voor het gedenkteeken vaa 1813 nagegaan I zij heeft te kennen gegeven dat zij geene groote verwaehtingen heeft der giffn dat zij voor monumenten niet gestemd is eu zij een as l voor zeelieden meer nationaal zou achten dan eene ambachtssehooi zij zal zieh echter met dat plan vereenigen ofschoon tegen de cijfers vele bezwaren zija in te brengen alleen als er gelden overschoten zou zij een gedenkteeken te s Hage willen opgerigt zien Tot eene inzameling van gelden wenschte de vergadering vooreerst nog niet over te gaan Door de regering is aan de tweede kamer der statengeneraal aangeboden de begrooting van ontvangsten en uitgaven voor Nederlaudsch Indie over 1862 Daaruit blijkt dat de uitgaven die in dat jaar zouden gedaan worden geraamd n aren op ƒ 84 018 936 05 in Indie en ƒ 18 Söl 304 66 in Nederland De ontvangsten over dat jaar werden geraamd op ƒ 108 684 978 ilen dacht over dat dienstjaar een overschot van de ontvangsten boven de uitgaven te zullen verkrijgen van ƒ 6 314 000 Gorincliem 5 Augustus Sedert ruim acht dagen is men algemeen begonnen om de zoogenaamde eerste of gelliughenuip te plukken Vooralsnog is niets met goeden grond van de opbrengst te zeggen Hoogst vermoedelijk ztil deze gnns ig moeten zijn Wij komen daarop gelijk mede op de overige producten in dezen waar l terug Volgens berigt uit Ameide had daar gisteren het volgende noodlottige voorval plaats Zekere 11 verwer van beroep wilde zieh met zijn zoontje in de rivier de Lek baden Naauwelijks was de vader die zieh het eerst ontkleed had te water gegaan of hij verdween voor de oogen van zijn kind in de diepte Vermoedelijk is hij in eene kolk geraakt of door kramp bevangen buiten staat geweest zich te redden althans het kermende knaapje zag zijn vader niet weder Naar men ons berigt uit Meerkerk zijn de bezwaren tegen het beroep van den proponent GfCfflcngde Berigteo op het turnfetist te Leipzig A aren 400 plastsm door 15000 tufatrs vcrtegeDttOoriligd Ecae koe op ileu spoorweg usbij Ga ood deed den trein tusscliea HuDstauioii en L mi uit het spLo rakeu De drie etiste waggons werdea bijua verpletttr vijf passagiers gedood en twaalf anderen zwaar gekwetst De markies A ielopolski is oi tslagen uit de russisclie dienst Het blijkt meer ea meer dat de invoering der conscriptie in de noordelijke siaten ouuitvoerlijk is De doorgraving der Litidtngte van Suez is eenvoudig eene zaak van coramerciclea ar rd gt wjrJLii de afstand van terrein zal vervangen worden do r eene subsidie in yeld De president Lincoia dringt aan op de ontruiming van Mesico door de FraiiÉibeu Engeland en Oostenrijk willen den vrede in stai d boudi n i rankrijk uil vooruit De handel in de engekehe fabriek dl strict en is in den laatsten tijd vieder levendiger en de verzendingen naar Kualand ziJD aanzienlijk De portugesche regering koopt fondsen i oor de verkochte diuinai ten Uit Vassau zijn rzunden drie k ol en rn gegoten staal voor de protestartsehe kerk t OdtLb a len b r uet t dat 50 000 vreemdelingen Autucrpen bczoelit htbb n ter g legenbiid van bet feest op 2 augustus 11 1 N Ami rika duelleert men met luehtballen Te Haveniighani ïs een meisje dour het m bra id geraken barer k e ding omgekomen Te Jersey is de schouwbur £ afgebraud De bcrigtea van de haringvloot zijn zeer ongunstig Voor het museum AVilküi I te Amsterdam is reeds f Gü 000 bijeeu gebragt Pastoor Mocking te Zwolle heeft bij zijn 2ö jarig jubile f 500 aan de a gemeene armengeschonken Te Berlijn is 4 aug de laatste aüevering uitgekomtn dervertaling van Kenau T e fcu van Jezu v aarvan te Paiijs in zes ekeu 35000 exemplaren verkocht i ijn en nn de vijfde druk verschenen i = Te Apeldoorn is eene papierfabriek De grieksche regering heeft besloten de laudecgte van Corinthe tedoen doorsteken de kosten worden op 10 milliocu frs begroot Marktberigten Gouda 6 Augustus Poolsehe ïarue pr 2400 N f 8Ü0 Zeemvsehe per mud ƒ 10 40 a ƒ 11 Polder 9 ti ƒ 10 Eogcre Polder ƒ 7 a ƒ 7 50 Amerik ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Haver per 50 X ƒ 3 50 Gerst per mud ƒ 4J5 a ƒ 5 7o Boekweit N Brab ner 2100 N S ƒ 210 a ƒ 2T5 Frausche 175 li f 180 Toer erwtec ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Ife Veemarkt met geringeu aanvoer ea tragen handel zoo ook was liet met Schapen en Lammeren magere Varkens en Biggen met goeden aanvoer werdea niet allen verkocht