Goudsche Courant, donderdag 13 augustus 1863

Eogge o 7 12 n 7 25 Boekweit 6 20 Aardapp 75 Boter pr n IC 0 85 20 n ffi 21 50 Groningen 7 Augustus Gnnen onveranderd Aanvoer Koolzaad 1500 last middelprijs 12 50 Londsn 3 Aug astus Boter Friesche 98 a 100 Tarwe vast vreemde tot afwijkende prijzen Haver 6 d lager Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 5690 Eunderen 408 Kalveren 30 090 Schapen en 220 Varkens Voor beste runderen werd 4 10 voor d kalveren 4 6 voor d schapen 5 en voor d Varkens 4 6 per steen betaald 4 Aug Boter Friesche 98 a 100 Kamj ca en ZwolleSS a 94 Kaas Edam 46 a 53 en Gouda 40 ii 45 5 Aug Granen j£ng Tarwe met weinig aanvoer demarkt was stil maar de prijzen niet lager Gerst stil Havergevraagd en vast Aanvoer van 1 4 aug 380 qr inl en 107SO qr vr Tarwe ISO qr vr Gerst 60 qr inl en 17720 qr vr Haver 240 z en 15010 vtjs Meel 6 Aug Boter l rieache 94 U 100 Aan de Veemarkt van lieden werdeu aangeboden 1100 Eunderen 600 Kalveren lOSOO Schapen en 350 Varkens Voor beste runderen werd 4 10 voor d kalveren 5 voor d schapeij 4 6 en voor d v kens 4 C per steen betaald Burgerlijke S tand GOUUA OVEBLEDt 3 Aug D vaa d r oot 11 v 5 1 i li s 90 6 E van der Palm hui van T dü l s 3 j k 7 ia Gehuwd 5 uj H J ajün eu 1 A 1vi o€iie = J CD P Loüwerenburg CA Prms eii A an der Kint A il au den Akker eu M an Ixiou G J Pulct en B Sutileman J iilouk en B den Edel J G Bu kt noogeu cu J KcijS VTOKEJJEX Bevallf 31 Julij M de Bruijn geb vsu Wapenins i a z Ovi HLEDEj 31 Julij Jacoba bm hng ruun 83 j v cJ aii Pels £ August Maria Cecüia PaLsici ruiai 57 j tJ im Deiitcr O NDERiEOUWj AJman v iu der VlIJcii 2 J j met Kaas aangevoerd 75 partijen ƒ 19 50 a ƒ 23 50 Goeboter 0 96 a ƒ 1 08 Weiboter f 0 S0 a ƒ 0 90 Delft 6 Augastus Ter Graanmarkt was heden van bet liieune gewas aangebragt roode ell Tanve en westl Eogge Voor het i euw tje vierd iets meer dan noteviiig besteed Tarn e 9 SO a l0 40 Eogge ƒ 7 20 a ƒ 7 40 Zoniergerst ƒ 5 a ƒ 5 60 Korte Haver ƒ 4 a ƒ 4 10 lange 3 60 a ƒ 3 80 P iarJeboonen ƒ 7 2J üroene Erwten 7 50 witte ƒ 7 5 A an Koolzaad was onge cer 200 last aangevoerd 11 50 a 12 50 AriU stadswaaff gen ogen van jl julij tot 6 ang 47 4 830y S tu b Boter te zamen 19160 X S Boter ƒ 42 a ƒ 51 let vierde 1 05 h af fiV P S Ter markt 49S mud Aardappelen 2a S Dordrecht 6 Augustus Tarwe met minder geanimeerde koopers tot vorige prijzen traag te plaatsen Puike n witte ƒ 10 60 11 10 70 mindere ƒ 10 30 geringe ƒ 9 30 a 9 80 Zomertarwe 9 20 a ƒ 10 Rogge n Overin 7 a ƒ 7 60 jarige benevens Z en l 20 e lager 6 60 1 7 30 Gerst nieuwe winterz akmaat 4 50 a ƒ 5 50 gestort ƒ 5 SO jarige omer 10 c laser 4 70 a 5 gestorte 5 30 Spelt 3 il ƒ 3 60 Ha er inl voeder 3 a ƒ 3 60 dikke ƒ 3 20 a ö 0 l aardebooneu ƒ 6 a 6 50 Uuiveboouen w en r Buoneu zonder haudel Erwten enkele klu sjes n bl 7 30 0 nittp Koniiig4 bij klein gerief 7 50 Boekneit luct kieiueti omzet geJium grove Fr op 2100 X S tot ƒ 190 fijne ƒ lïO gelaten l eel ƒ 240 gehouden 230 geboden op 70 X B Holstoiusc he 215 verkocht Koolzaad 450 last ter veil en vlug verkocht Middelburg 6 Augustus Tanve onveranlerd Ernteu 7 i c iiL er Koolz ud lunivoer ruim 150 last waarvan de hdft MrVor tot f 12 3U a 12 75 Deventer 7 Au u tu Tarne 9 a 10 Eogge 7 20 il 7 311 Boekneit 6 a 6 50 Gerst 4 50 a 5 25 Haver ƒ o 4ii i ƒ 4 Boter pr 20 n 1 = s ƒ 16 50 a Ii ferieure 15 50 2 11 50 a ƒ 12 50 Zwolle 7 AuguïVJs Middelprij en T irwe n 9 75 1863 Doüderdag 13 Aopstus m 143 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg y D n 61 Hfeiidrik HtLtllU c P tiiii ADVERTENTIES De Secretaris voor de op den 20 AuI PrijZCIl der EffeCte 1 Op den 5 dtzer is a m de Rijp ettdtuj iu il n ouderdom van 67 jareniK v orzieu te zijn van de H H Saerameateu overleden onze waarde vader enbehuwdvader de WelEi Heer JOHAN XES CORXELIS TUISTIXG genees heel eu verloskundige en nethouder van AUe n i V T V1LDEXBUEG j GoitiA M ILDEXBUR 7 AuiTus 1 6 3 Vuisting Openbare Verkooping Op Donderdag den 13 Augustus l J es m Jd 2 ten 12 ure in het lok i ii der Sociëteit Vrede best uin de ll irk te Gou h m Efi HUIS ei ERF alsmede eenige 1 erceeieu LAND n WATER gelegen m iliddelbi rg in de gemeente ifüüTIf lJK groot 6 bunders 2 roeden 72 ellen Xadere iiili Htiugeu ziju te bekomen ten k uitorc v iu den Xot aris W J FOETUIJK l llOOGLEEVETt te GoCD i Uit Ic liaiul TE KOOP Em HUIS ei ERF sUiande opeen i bt te tunder van Gouda Geschikt i ituirt cDing van winkel en ook desMrkiezenüe voor eeue fabriek Infrr atien bij den uitgever dezes gUStus ls63 te GOVD l te houden Tentoonstelling V A X RIXD en WOLVEE geeft aan belanghebbenden kennis Dat de vereischte opgaven tot IXZEXDIXG van VOOU EEPEX uiterlijk tot Woensdag dcu 12 Augustus e k rKA N co bij den ondergeteekeude kunnen worden ingc ouden Dat LOTEN voor de TentoonsteUing ten bedrage van 1 kunnen worden verkregen bij de Heeren G J STEEXS ZIJX EN en P E VOS in de Zalm benevens bij B de KOSTER bode b j den Landbouw op de Haven te Gouda MooRDBEtHT A KLUIT Hz 9 Ausustus 1863 TE UILRJ 1 Een net en van vele gemakken voorzien HUISJE met TuiUtje tegen den Huirprijs v m 100 s jiars 2C Een groot ERF icet ruime bergplaats Te bevragen rüANCc ond r letter B bij den L ii£e er dezer Courant pCt 3 4 31 41 4 Xed n sell dito dito Amort Sijnd HiUidelm O l Leenmü Aand H Sp 4V dO Kijnspw 41 België Eotts 21 Spanje obl 2 d buitenl 3 d binueiil 3 Port iisal obl 3 Eusl übl H 5 d 1 2 29 5 Cert l ol 33 5 d 1 40 4 d 5 = serie 5 C9 6 serie 5 Tolgef Spn 5 l ruisenl559 5 Oost bijGoll dito dito iletall dito dito dOfeuteAiLst d0 iuit l8ö4 JIex oblS51 2 51 47 4 21 AilsïEKDAM Vrijdag I uiL te H L tc 1 kuil kui 1 n t j it i i lOuVo 15 i m j 5T S 57 i J 2 4 j 31 16 5 K i ic i l i a loui i 4 83 ï ji S9 6 i J u 193 19J 1 103 i 1 ÖS Kj i a 1 i Tl 10 K i U s 1 1 s Vertrek derSiworlreiiun fa 15 Me tut 15 ji i tlcr l u J V n Gouda naar Rotterdam 7 10 9 04 9 ó 1 15 1 57 4 37 6 4 S 1S 10 32 v ni Goïida naar Utrecht 7 05 8 37 11 04 12 4b 1 16 2 42 4 3s 6 25 3 19 9 50 r e met gcteekenue treinen looprii op ir til Fi eitthritu XIET Jer lioekinikkerij vaa A MlXKAlIS Nieuws en voor Gouda en l c e Com ant verschijnt des Donderdags eu Zondags Iu d Stad jii schiedt de uitgave des avoiius te Pa tenten k e n n i s g e v ing BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA brcugea ter iennis van alle patentpligtige ingezetenen dat de PATENTEN voor het dienstjaar IS Veé i gereedlieid eu op de Secretarie dezer gemeente voor beu verkrijgbaar zijn wanneer zij zich daartoe persoonlijk voorzien van het aansiagbilleti aanmelden van en met MAAXDxVG den 10 Augustus 1863 tut en met ZATUitDAG den 22 Augustus daaraanvoluci dp des vooriniddags vau 10 12 ure de zondag nitgezouderl zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October lii de binnen dieu tijd door de belanghebbenden niet afgeli Lii e Talenten door den Deurwaarder der directe belastingen 1 1 hunne huizen tegen betaling van tien centen wordeuIU li i eikt terwijl de nalatigen vervallen in eeno boete vani gi iien gulden uijaldiea zij aangevraagd wordende huu Patentol een afschrift van hetzelve niet kunnen vertoonen GOl DA den 7 lugiisbis 1863 De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVEE FORTUIJN IJZENDOORN A FKONDIGING BURGEMEESTER ex WETHOUDERS van GOUDA doen te w len dat bij Koninklijk besluit van deu 25 Julij 1863 n J is goedgekeurd dat ten behoeve der gemeente Gouda worde geheven eene belasting op het Gedisteleerd en le Likeuren tot het bedrag in het raadsbesluit van den ll November 1859 uitgedrukt in te vorderen overeenkomstig de voorschriften der Verordening van den 11 X ovember en 20 December 1859 zijnde de inhoud van genoemd raadsbesluit als volgt De E AD der Gemeente GOUDA gelet op de Wetten van deu 20 junij 1862 Staatsblad n 62 en van den 1 Mei 1863 Staatsbi d u 47 houdende bepalingen aangaande den accijns op het gedisteleerd mitsgaders op art 232 der gemeentewet HEEFT BESLOTEN Aet 1 Aan te v augen met den dag volgende op dien waarop van de Koninklijke goedkeuring van dit besluit afkondiging zal zjii geschicl IV orden ten behoeve der gemeente geheven tl Op de hoofdsom vau deu Rijks aecijns op het gedisteleerd Zestig 60 opcenten op het biuneu en buitenlaudsch gedisteleerd i Op het ingevoerd vi ordende gedisteleerd waarvan de Eijks acc jus elders is voldaan eene belasting ten bedrage van de tien gulden twintig cents ƒ 13 20 per vat hetwelk bij eene warmte van 15 graden van den honderddeeligen thermometer vijftig kannen zuiveren alcohol bevat meerdere of mindere hoeveelheid of sterkte naar evenjedigheidj eu Advertentieblad Omstreken I De prijs der Advertentien van één tot zes l regels met iubegi ip au het zegel is SO Cent voor 1 elitcn r gel daarboven 1 Cent ji lil teugew one Ictte b worden berekend nafer plaatsruimte t Op de binnen en buiteDiandscfae likeuren dertien gulden twintig centen ƒ 13 20 per vat meerdere of i indere hoeveelheid naar evenredigheid Aai 2 De invordering zul geschieden overeeukomstig de Verordening op de invordering van den 11 November en 20 December 1859 welke bij deze van kraeht wordt verklaard Gedaan te Gouda ter openbare raadsvergaderiug va 3 Julij 1863 De Secrelarif De BuTffemeester DROOGLEEVEE EOETÜIJN IJZENDOOEX En is hiervan afkondiging gescnied diar het behoort den 11 Augustus 1863 Ds Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVEE FORTUIJN IJZENDOORX Overzigt GOUDA 12 Augustus Onder den invloed der fransche vrijheid hebben de mexicaansche notabelen hun land verheven tot een keizerrijk en den oostenrijkscheu aar saertog MaximiUaan tot keizer benoemd Hoewel deze uitkomst dikwijls was ter sprake gebragt blijft het nu toch eene verrassing Het is wel eene vreemde en gemakkelijke manier om het beloofde algemeene stemregt in werking te brengen Zoo ooit dan heeft men hier de geheel vrije uitdrukking vaii den algeaieenen volkswil niet Groot verbazend groot is de edelmoedigheid der Franschen die stroomen bloeds en onberekenbare schatten verspillen om een kostbare parel te vlechten in de kroon van het altijd stugge naijverige en vijandige Oostenrijk Eu toch schijnt er oppervlakkig weinig kans dat de oostenrijksche aartshertog te bewegen zal zijn misschien wantrouwt hij de gescheukan brengende Franschen Men kent de voorn aarden niet de faam zegt dat ook Engeland met Frankrijk onmiddellijk den nieuwen keizer zal erkennen maar at is ar dan toch omgegaan in de diplomatie welke geheime overeeukomsten beslissen ook thans nog over het lot der volken De russische onderhandelingen gaan hunnen langzamen gang zoo blijft de gelegenheid open om den opstand in het bloed der rebellen te verstikken Gortchakoff heefl den ongunstigen indruk van het antwoord aan Frankrijk trachten weg te nemen maar zijne redeneringen zijn even zwak als zijne zaak De Polen strijden voor onvervreemdbare reglen en geen honderdjarig geweld maakt bet oaïsgt tot regt ia wjjs en billijk bestuur aUeea had d Poles