Goudsche Courant, donderdag 13 augustus 1863

kunnen bevredigen met hun lot maar nu de wanhoop hun de wapens heeft opgedrongen nu zij duizende bewijzen van Lel denmoed en opofferende volharding gegeven hebben mcfc=i en ij niet overgelaten worden aan hunne gevoellooze beulen Eneeland en Oostenrijk deinzen terug hoe treurig dat Frankrijk alleen overblijft welks nevcnbedoeling meest te vreezen is Nieuwe vertoogen doch in de gegevene omstandigheden weinig klemmend zijn naar Petersburg gezonden om no eens door ijdele uitvlugten beantwoord te worden dan komt de winter de dood voor Polen en wij vieren het zegefeest der vrede sjichtende diplomatie Oostenrijk is tot een nieuw leven ontwaakt Daar is ontwikkeling en vooruitgang het schijnt daar volkomen ernst met de invoering der constitutionele beginselen en van administratieve hervormingen En nu treedt de keizer zelf op met het plan ter hervorming van den duitschen bond Hij roept te Frankfort al de dnitsche vorsten zamen om te raadplegen over de middelen om ook een nieuw leven te scheppen in het ziellooze lijk Hoe gering de hoop zij dat er iets geboren worde uit deze poging het is eene edele poging wier welslagen der menschheid goede vruchten zou brengen Maar Pruisen dat aan de spits moest staan weigert reeds want Pruisen heeft een bestuur dat willens blind het zeker verderf des lands schijnt te zoeken Toch brengt Gostenrijk het door zijn voorstel in geene geringe verlegenheid daar het zeker in de algemeene opinie veel winnen en zijn invloed zeer vergrootcn zal Mogt Oostenrijk door wijze matiging de Hongaren bevredigen en met Italië in vergelijk komen over den afstand van Venetië dan kon het eene schoone toekomst van magt en volksgeluk te gemoet gaan Was het Xoord Amerika van voor drie jaar nog in wezen dan zou het mex icaan5che keizerrijk niet zijn tot stand gekomen Xu moet het on ilhg toezien dat Europa zijne heerschappij hernieuwt over het groote en rijke Mexico Deze gLbeurienis zal de Amerikanen aanzetter om het einde van den binnenlandschen t ist te verhaasten Dat zij edelmoedig zijn tegenover het ademloos gestreden zuiden en de uitroeijing der slavernij mogelijk maken door milde bepalingen dan zullen nocrd en zuid zich als vroeger vereeuigen om den europesel en invloed en den opgedrongen keizer te verdrijven van den amerikaauschen bodem Weinigen toch zullen instemmen met den w raakzuchtigen JeÖerson die Napoleon tot zijne hulp zoekt te bewegen door de voorspiegeling der voordeden van een verbond ter verzekering van Me ico Maar de tijd van het zuiden schijnt gekomen het zal moeten bukkeu en als het noorden zijn belang inziet zulbu de rampen van den ocr og vergoed worden door nieuwen vooruitgang en voorspoed gereiiiigd van de smet der slavernij öuitcnlttitïr Londen Augustus Uit New Tork verzekert men dat it lir r Sciard traaf KusjcU beeft ver ittigd dat i idicn de kaper h pen vertier m Engeland toegelaten orden en aldaar rrparuieii kinnen be crlsieiligen de oorlogsvaarluigeu der I me de rlt elle haMiu i ei meer als eene bescliermiug voor lic kaper uileu bc uoi lienc t ii u t M v ii 10 jiilij via Havana ontvangen melden d it de raa ii iiolabccu heeft verklaard dat demexicaansche natie i r yeruic i orui het keizerr jk heeft verkozen PU den aartshcnog FeraaiaiiJ Maximiliian van Oostenrijk tot kei er uilgeroepen Ingeval de aartshertog mogtweigeren verzoekt Je raad kei et Napoleon om den persoonIe kiezen die het meest ziju ertrouweu geniet Het keizerrijkis den 10 julij afgekondigd Er bestaat alle vooruitzigt op e ne vreedzame bejechtin van het poolsche vraagstuk De eiigelsche en oostenrtjkscbegouvernementen zijn liet volkomen eens omtren de nu aanRu knd te doene vertoogen en deze zijn niet vtin zoodaniaen lard dat tij een uiitanend of vijaudig antwoord uitlokken De interveniërende mogendheden zulïen eenvoudig voor de Polen aandringen op die bij verdragen verzekerde regten welke door Busland in de hoofdzaak erkend zijn en naar het zich laat aanzien is Rusland gezind om die regten te bewilligen binnen de grenzen welke bij de verdragen van 1815 zijn gesteld 10 Augustus Het meest belangrijke nieuws dat wijheden uit Amerika ontvangen is dat president Jefferson Davis een gezant naar keizer Napoleon heeft afgevaardigd met hetvoorstel tot eene offensieve en defensieve alliantie waarbij hetzuidelijk gouvernement zich verbindt het fransche protectoraatover Mexico te erkennen en waarbij het tevens belooft debepalingen op de slavernij te wijzigen De juistheid vaj ditnieuws wordt hier door velen betwijfeld Een ander belangrijkberigt is dat de aartshertog Maximiliaan den 10 julij doorden raad der notabelen uit naam der mexicaan sche natieopentlijk tot keizer van Mexico is geproclameerd Ofschoonmen op dit nieuws wel eenigzins voorbereid was brengt hethier toch zeer veel sensatie te weeg en verdiept men zichreeds in speculatien omtrent de vergoeding die keizer Napoleon van Oostenrijk zal ontvangen Ook meldt men uit NewYork dat ingeval de aartshertog Ma vimüiaan de mexicaanschekroon weigert Jerome Buouaparte Patterson van NewJerseyzal worden gekozen Eindelijk verneemt men dat de noordelijken te Jackson op aanwijzing van een neger de gcheelebibliotheek en de particuliere correspondentie van presidentJelferson Davi3 hebbeu bemagtigd Meer dan 1000 boekenen eene groote hoeveelheid brieven van den president betrekking hebbende op de losscheuring der Unie vielen daarbij inhanden der noordelijken De guerilla aanvoerder generaal Morgan is met het overschot zijner troepen door de noordelijken gevangen genomen en naar Cincinnati overgtvoerd De Morning Herald ziet in de overeenkomst geslotentussehen den sultan en den pacha van Egvpte met betrekkingtot de doorgraving van het kanaal van Suez grond tot tevredenheid als leverende een waarborg dat het kanaal reedsdocr Napoleon I ontv orpen om de heerschappij in het oostenaan Engeland te ontrukken en aan Erankrijk te bezorgen nimmer zal tot stand komen Warneer de fellahs moeten betaald Worden zegt het blad zullen de kosten der ondernemingschrikbarend hooger worden De aandeelhouders zullen danblijde zijn zich met hun tegenwoordig verlies uit de zaak tekunnen terugtrekken en de heer de Lesseps zal alsdan welgenoodzaakt zijn het werk te staken rit Shanghay wordt van ii junij gemeld In de omstreken dezer stad is het rustig Het keizerl jke leger bevindt zichvoor Naalïing De geschillen met Japan zijn voorloopig geschikt Het hotel der amerikaausche ambassade in Japan is afgebrand Parijs 10 Aug Men beweert dat de kardinaal Antouelh meer dan ooit bij den paus aandringt op de afdanking van het pauselijke leger Zu dit geval zou de gendarmerie gereorganiseerd en aanmerkelijk vermeerderd onder het bestuur komen van den minister van binnenla idsche zaken Wordt dit plan uitgevoerd dan zou de betrekking van minister van oorlog die door msgr de Mérode vervuld wordt en die dikwijls geschillen gehad heeft met den kardinaal vervallen De pauselijke schatkist zou in i en maatregel geene geringe bezuiniging vinden aarschijnlijk zullen dt antwoorden der drie mogendheden nagenoeg gelijktijdig te Petersburg aankomen Of ze aldan niet eene eensluidende conclusie bevatten kan niet metzekerheid gezegd worden Als men nu nagaat dat deze nota s of antwoorden eene nieuwe dépêche van Eusland zullen uitlokken waarmede alt jd een zekere tijd gemoeid is dan ziet men in dat Susland althans in écne zaak die voor deze mogendheid van het gro lste belang was gewonnen spel heeft dat is dat zij tijd wint Reeds nu n dert rnen den IienU en Eusland weet zeer goed dat het noch gedurende den herfst noch gedurende den winter iets van eenige mogendheid welke ook te vreezen heeft Volgens een brief uit Rome van ï dezer heeft de aartshertog Maximiliaac den paus verzocht om ingeval hij totkeizer van Mexico mogt worden gekozen een bekwamen nuntius te zenden ten einde de godsdienstige aangelegenheden teregelen Men verzekert dat de aartshertog de aanneming van den mexicaanachen troon aïhankti jk heelt gemaakt van de goedkeuring zijns t roeders Het dagblad la France verzekert dat in de frans he notaaan Euslaud wordt vastgehouden aan de reclames der driemogendheden en dat daarin op nieuw c eene conferentie vau 8 vorsten wordt aangedrongen Zij onderscheidt zich voortsdoor otu geest van gematigdheid waardoor he kabinet vanPetersburg ia de mogelijkheid komt om toe te geven zonderzijne wa irdigheid in de waagschaal te stellen Li Erance wijlelt voorts geen oogenbiik of alle mciicaiuschü staten ziüleu de uitroeping van den aartshertog Maxi miliaan tot keizer goedkeuren want reeds hebben zich 15 van de 18 staten voor de fransche interventie verklaard Als de aartshertog Jen troon aanneemt dan zullen Frankrijk en Enaeland hem onmiddellijk erkennen en dit voorbeeld zal zeer zeker door de overige mogendheden worden gevolgd De aartsbisschop van Mexico heeft de eer gehad denkeizer zeer te behagen die hem dan ook heeft begiftigd methet kommandeurskruis van het legioen van eer Pueblii dat ons reeds zoo veel bloed kostte vergt nog lederen avond slagtoffers in het Hippodrome waar men de inname dier plaats vertoont Gisteren avond is wederom een van de soldaten die in dit stuk de rol van figuranten vcvuUen in vollen ernst gesneuveld Er is hier sedert eenige dagen sprake van eene nieuwe expeditie die onder bevel van generaal MierolawsM den Polen te hulp zou snellen De openbare meening blijft hier zeer e Tuuste van de Polen gezind Men ziet zelfs ter gelegenheid van de revue die den 15 augustus zal gehouden worden eene manifestatie te gemoet van de zijde der nationale garde Bij de wedreiiupn die te Pin plaats hadden hebben eenige ijzervreters den kreet Leve Poien aangeheven iets wat den keizer volstrekt niet scheen te bevallen De keizer heeft zich v n daar regtstreeks E iar St Cloud begeven zoodat van het v el besproken bezoek te Gherburg niets schijnt te komen Men ziet de opening der kamers tegen de maniid October te gemoet i3 Augustus Men acht het zeker da de aartshertogMa imiliaan de keizerskroon in Mexico zal aannemen La F uce sprekende van het zenden der nota s naar Petersburg zegt dat zoo Rusland formeel mogt weigeren rct te laten weuervarcn aan de vorderingen der mogendheden men dan het tijdperk der onderhandelingen als gesloten zou kunnen beschouwen Naar men verzekert zullen de nota s der drie mogendheden niet eer dan aanstaanden maandag of dingsdag aanprins Gortchakoff ter hand gesteld worden Weenen lO Augustus Ondel de 21 vorsten die beloofd hebben de conferentie te Frankfort bij te wonen is ook de groothertog van B den Naar luid van het programma door de ochtendbladen openbaar gemaakt zal de nationale vergadering een hoogerhuis kiezen zamengesteld uit duitsclie vorsten en een lagerhuis bestaande uit leden van landdagen der duitsclie bondsstaten Berliin lO Augustus Volgens mededeelingen uit Itzehoe wordt op last der deenschc regering de uiterste spits van het schiereiland aan de rivier de Schlei bij Palnrde gevormd met grooten ijver versterkt er worden 3 batterijen aangelegd elk met 8 stukken geschut beplant Te Missiinde is men insgelijks bezig met het aanleggen van versterkingen deze plaats is vooral bekend door de gcvechtei in 184S op iS april CU in li 50 op 12 = ptember aldaar geleverd Jlen is hier nog niet geheel bekomen van de verbazing door Oostenrijks optreden in de aangelegenheid der hervorming Min den bond veroorzaakt Dat de koning verklaard heef het Torstciicongres niet te willen bijwonen wordt hier algemeen daaraan toeg schreven dat dit congres het ministerie Bismarck in de grootste verlegenheid brengt ledere hervorming hetzij hier hetzij elders in Duitschland komt ongelegCü niet te vergeten dat de premier altijd vreezen moet d t de een of ander zal beproeven zijn koninklijken meester den blinddoek van de oogen te rukken Groote sensatie maakt hier de even plotselinge als onverwachte reis van den kroonprins naar Gastein waar hij doorzijn vader ontboden is Eu met regt staat men daarvan versteld want zelfs het half oiSciele dagblad verklaart dat eengroot staatkundig belang aanleiding tot die reis gegeven heel t Natuurlijk is vc n nieuwsgierig ts hooren wat dat belang ishet is nici noodig te zeggen dat daaromtrent reeds alleileigeruchten in omloop zijn Frankfort S Augustus In de uitnoodiglng doo denkeizer van Oostenrijk aan de verschdlende vorsten en senatender vrije steden van den duitschen bond toegezonden betreffende hei houden van een vorsteiicongres wordt als onderw erpvan behandeling gesteld de vraag hoedanig de bondsconstitutie met het oog op de tegenwoordige staatkundige eischeiibehoort te worden ontwikkeld en uitgebreid zonder dat echterdaarbij wordt afgeweken van de grondbcginseleu waarop deconstitutie steunt Konstantinopel ll Augustus Het serail is door brand verwoest Er zijn russische troepen te Gumii geconceutreerd Te Porte heeft hieromtrent opheldering gevraagd Turijn lO Augustus De kamer var afgevaardigden en de senaat zijn tegen morgen bijeengeroepen om het besluit te hooren voorlezeiC wcaruij de parlementaire zitting wordt verdaasd New York 30 Juhj Het leger van de Potom ie bevindt zich thans bij de Rappahannock De zuidelijke generaal tee bevindt zich tussehen Culpepper en Gordousville De mayor van Savannah heeft eene ordonnantie uitgevaardigd waarbij aan de burgers bevolen wordt zich tot de Men verwacht een veldslag aan den Rappahannock De zuidelijken zijn in Kentucky en Teuessee geslagen De noordelijKen hebben zich van de stad Brashear meester gemaakt De operatien tot het beleg van Charleston worden geregeld voortgezet De staat Kentucky is u staat van beleg verklaard Het gouvernement heeft besloten de uitvoering der conscriDtiewct n chtdadig doAr te zetten ömnenlanö Gouda 12 Augustus Vrijdas a s zal ae gemeenteraad reeds weder vergaderen des namiddags ten l j ure ter verdere behandeling van het adres van den hr F van Bovene enz Z M heeft benoemd tot burgemeester der gemeenteBergambacht de heer P J Smits De 48 vergadering van de dgemeene synode derned herv kerk is den 5 dezer te sHage gesloten Aan de synodale commissie ir opgedragen eene herziening der bepalingenin het reglement omtrent het bestuur der kerk omdat eenereorganisatie van het kerkbestuur noocig scheen lu het synodaal reglement op de kerkeraden is bepaald In de leiding der openbare godsdienstoefeningen gaan zij zoowel in het algemeen a = in het bij ouder met betrekking tot het gebruik van dien iieidelbergschen katechlsmus de liairgische schriften de psalmen en le evaug gezangen naar eigen oordeel te rad rnet de godsdienstige behoefU n hunner gemeenten Ten trevolge van den guustigen financieien toestand vau Harderwijk is door den gem eenteraad heloten 1 tot geheele afschaffing van haven brag en kndegelden en 2 tot vermindering van het aldaar bestaande hoofdgeld der beide hoogste klassen en tot afschaffins der derde klasse Als een bewijs van de goede rekening dieu stad dient dat geene schulden te haren laste m er bcstaau en het batig saldo der rekt mg over 186C bedraagt eene som van ƒ 26 383 40 Doo tie kevrmeesters van meel brood beschuit koek ea gebak te Amsterdam werden in t afgeloopen jaar 615 overtrcdl n ontdekt en door die van vee en vleesch 156 stuks vee en 1843 ned pd vleesch spek worst ham en leverbeuling fgekeurd en ter bestemder plaatse begrfven Op uczeiide wijze werden aan den handel ontnomen 105 125 bokkingen 1S12 schelvissen 1718 s ihollen en 10 ladingen mosselen terwijl de keurmeester op de dag ea weekmarktea den verkoop verbood van 108 manden fruit en ISG mudden aardappelen s Gravenhage lO Augustus Men verneemt dat Z M de koning van Oostenrijk het aanzoek heeft ontvangen tot bijwoning van het vor3tenco gres te Frankfort De brief welke dat verzoek bevat is mar Baden opgezonden Gemengde Berigten Pruisen wil niets weten Mn de oostennjU che bond er ormiug3plamei Te Bristol oefenen èe engelschc dames icli m het sclujfsrhicten metPruisische generen Te Soiicn iu I oinHardije is een vuur jo waargenomen die niet ver van den rrmid met groot gcdmiscli barstee TeTifls wordt eene espeditie georganisceid n iar den Kauliasus die nog steed in opstand verlieert Het haudelsiirdrjg tu schcn Engeland en Italiëis te Turijn ondei srltcnd De via rde dtr Ijritsclie handelsstoomschepenop 1 Jan 1 L13 nordi op weinig minder dan 400 millioen gulden geschat Eiue stuo uiboot Ti n St Louis in Missouii is aangekomen te New Orleans zonder rrgens op den Alusis ippi bckmm=ring te ontmoete De gemeenteraad van liiichberg in het l auton Zurich heeft het bur errc t verleend aan den poolschen csJictator l angiev lez Keizer Napoleon gaat niet naar Cberbarg De aartsbisschop an ïlei co i w de mod e Parijs De fransche keizer en de kcizcciu h bb n den aartsberto Masimiliaan gecomplimenteerd iet zijne ecnoUe i cnoeming In dén omtrel Gonothem begint zich de keelziekte angina diptheritica op onrustbarr i wijze te vertooncn i den Rijn en Moezel veroorzaakt het oidiiiH groote schade aan de wijjbcrgen Te I inycu zijn 20 huizon door brand vernield In 1804 zal te Moscoil eene tentoonstelling van landbonwgereedschappen worden gehouden Men organiseert teParijs een corps van 2000 gensdarmen r Mexico Engeland besteltzijne pantseiplateu ju Franknjk Xederland in Engeland George I 2alden titel voeren gekozen koning der Hellenen Met 1 Jannarij e k wordt de haagsche armeninriEti g opgche eu Keeds met 1 Nu wordtde wankel gesloten die aa ruim 50Ó personen werk verschorte oitHamburg zijn in den loop van dit jaar ruim laoOO persenen naar imenkavertrokken In het dorp WelscbhlUig rnhy Iricr zijn twaalf woonhnizen met schuren stalling enz verbrand Te intweriien is brand gewektin een gebouw an den dieientum die hoewel spoedig bedwongen het e cn kostte aan vijf antilopen en twee luoullons De keizenn vrnl r mkriik zal in Septejiber een nit stapje doen naar Jenizaleni TeMadrid is in acnt dagen tijds meer dan f inti maal brand ïeweest Al de Pruisische regeringspresidenten Uebbco eene anonieme aw