Goudsche Courant, zondag 16 augustus 1863

om ict dien enormen last op de schouders te laten werpen 13 Auorustus Terwijl de diplomaten hun brein scherpen om onmogelijke oplossingen te zoeken brengt ons de telegraaf berieten die juist niet geschikt zijn om een gunstig denkbeeld te geven van de wijze waarop Eusland de Polen wil tevreden stellen MurawiefF niet voldaan met de gruwelen die reeds plaats hadden heett een geheel dorp van honger doen omkomen omdat een zijner spionnen daar verdwenea was Eu toch wil men nu dat de Polen zich aan de grootmoedin heid van den czaar zullen onderwerpen I AVij hebben het reeds gezegd en w ij konnen het niet genoeg herhalen de poolsche kwestie is zo verward dat er geen positive oplossing moffelijk is dan door oorlog De mogendheden moeteu Polen in den steek l ieii of tegen Eusland de wapenen opvatten want de poolsche martelaren zullen geen middelneg aannemen Of de aartshertog Maximiliaan de kroon an Mexico a iraemen zal is nog altijd onzeker Het bevestigt zich dat hij waarborffPU verlangt voor het blijvend bezit van dien troon en dit minder uit vrees voor de Mexicanen zelveu dan uit anffst voor Xoord Amerika dat ter gelegener tijd wel eens een spaak in het wiel zou kuti ien steken De Times publiceert heden zeker niet zonder goede redenen eeue circulaire die de heer Seward een paar jaar geleden uitvaardigde eu waarin eezeffd wordt d it de mon rchale regeringsvorm in Slexico onbestaanbaar IS zoowel door le republiteinsche gezindheid der Mexicanen zelveu als door de jigting der Amerikanen die in hunne onmiddellijke nabijheid op het ainerikaansche continent seen koning of keizerrijk zullen dulden Een keizerrijk in Mexico zou volcens den heer Senard het begin en g euszins het einde zijn v ai ailtrle revolutionaire bewegingen Weenen 12 Aug Het verblij v an den keizer te Frankfort zal minstens 5 dagen duren Z M gaat morgen reeds cp reis en zal de route over Mmichen en Stuttgardt nemen om de beide boven te bezoeken De aartshcrtig Maximiliaau is tot het houden van een fanuiieraad hier aangekomen Naar men verreem heeft alleen de konin r der Nederlanden het aanzoek ter bijwoning van het vorsteu congres van de hand gewezen en heeft de koning van Praisen daaromtrent nog geen bepaald besluit irenotuen Berlijn l uiii= us On P ministeriele dacbl Hle i laten zich ove lif ViT tenco igres te Frinkfort uit met eene woede ru bi terheid die bijna geen ïrreu en kent Het orgaan des beeren ii li smarck deelt zeifs op grond van een schrijven u rranlifort mede dat aan de hooge leden van genoemd conirre even als aan de deelnemers aan het juristencongres en andere soortgelijke bijeenkomsten door de directien der duitsche 5poor e2 en een verminderde vracht is toegestaan Ziedaar iets geheel in den geest van onzen premier Ook is karaKteristiek hoe dit bla l ich over den hertog van Coburg uitlaat omdat deze zi in intrek bij een burger den heer Seyfffrheld zal nemen immer burgerlich tind romantisch En v i dier voege spreken alle pruisische jonkers zij haten den hertog bovenmate Voor CO ver tot nu toe bekend is zullen behalve dekoning van rru eii ook de koning van Denemarken de groothertos van Mtcllei burg Pehuerin en de vorst zur Lippe metcp het vorsTn congrrs te Frankfort verschijnen U Atgr sti s De Post Zeitung meent te A eten dat hethervf rming plan hetwelk op het vorsten congres zal a ordenbesproken voornameb k nederkomt op de volgende punten Or i itke vcffi ieniiï van afgevaardigden die het regt vancoejkcuring zal hebben en op vaste tijden zal bijeenkomen in A rmbnis rr et bijvoeging der voormalige oniuiddelbaï e 1 jksM r een d rectorium gevend uit zeven statengroepe i I iider N rzttersi iip an Oostenrijk opheffing van den duit ehen n lar heriormiiiff der militaire bondsorganisatic afM f va i de noo keli kheid de eenparigheid van stemmenbi b iie iPii van be iten omtrent organieke bondsinsiellingenv n a z r f u nut Frankfort V u r Ziturdag e k zal de keizer van O rcirjk 1 or de br e brrLren eesters en i h l i relt n senaat de er r e t i 1 nr iizen Bij de ll rlSt van de r ndere act rn z l i k cremoiiice i irt iii acht worden Sei ome A ai t de g t zal alleen docr leden van den sentat gesehie iei De fee tmtaltijd op Aïaandag zal ui 7 n r es bestdau Na den maaltijd zal een plegtige opicgt door Ie stad p aats hebben waarna een galavoorstelling m den = cbou vburï wordt gehouden door een schitterend vuurwerk zullen de feesten op dien dag besioieu worden ötnncnUnb GrOudk 15 Auffustus Op wo =ii d ig a s 19 dezer zal rtihier de gefcone jaarlijksche gr jtc k aasmaikt gehouden wor lcn en den volgenden dag het vroeger aangekondigde landbouwfeest Gisteren namiddag had de persoon van M van Vlietdie als timmerman op een hoogen steiger aan de groote ker alhier werkzaam w as het ongeluk van door het losbreken vaneen stuk lood hetwelk hij weg moest nemen achter v in diensteiger op de straat te vallen tengevolge waarvan liij eenezware verwonding aau het hoofd den arm eu het aaugezigtbekwam niettegenstaande deze kwetsuren bestaat er grond omte hopen dat üij het leven zal behouden LI woensdag avond vere nigden zich alhier de ledenvan het Metalen Kruis der afdeeling Gouda eu omstreken De plaats van vereeniging was in het societeiLsgeboQw Nuten Vermaak alwaar de concertzaal en tuin voor dien avoiijaan genoemde vereeniging ehvillend waren afgestaan ïen 7 ure 15 min erd er appel nominaal gehouden waarbij bleekdat er 26 leden tegenwoordig waren De president der afdeelinï m J L A de Grave opende op plegtige wijze devergcdering schetste met sierlijke woerden het groote voorregtdat betrekkelijk nog zoo vele leden de er afdeeling waren opgekomen bij het leven en de gezddheid bewaard wareu enzich nog lustig en krachtig genoeg gevoelden om met elkdnder in vriendschap te herdenken de dagen van 13 30 en 1831 dagen waarin liet te wapen en het voorwaarts doorden beminden vorst van Nederland niet te vergeefs wenl uitgesproken Behalve de 26 ieden der vereeniging warendaarbij aU genoodigden tegenwoordig de schout bij nacht derkon nederl marine A A de Vries de luit kolonel van liet 4 reg L E Tiesselinck de kapitein der infauterie Cliarliervan het 3 = reg en de heer Folkersma oud kapitein der Friesche schutterij Aan alle de vsreenigden bragt de presidentnevens sierlijke en gepaste toespraken een iuuig en hartelijk elkom aan deze plaats toe met de bede dat allen nog dikwerf het heriimeriiigsfeest aan die dageu met elkander viereamogten Het keurig bewerkte vaandel der afdeeling was in de zaal ontrold en de mu ijk van het 4 regiment liet zich bij afwisselius aangenaam en krachtig hooreu Ten 10 ure plaatsten zich alle aanwezigen aan den eenvoudigen a riend=chappelijkeii discli de opgewektheid de Ifvenslus het genoegen van den avoud drukte zich op ieders gelaat uit en onuitputtelijk waren de loi sten e p den koning op het vaderland en op alles wat in betrekking staat tot het fee l dezer bijeenkomst En zoo kon er alweder van deze bijeenkomst en van dezen avoud getuigd worden dat geen leeet binnen Gouda aangenamer genoegelijker en opgewekter lierdach wordt dan het herinueringsfeest aan de jaren 1830 en 1=31 De commissie voor nov 1813 heeft onlangs eene vergadering gehouden waarin behandeld werden de bekendevoorsteilen der hoofdcommissie Alhier bestond eenige vrees dat de inzameling der gelden niet genoeg aa n zal opbrengenom het door de hoofdcommissie voorgestelde plan in zijn gelieel te volvoeren en heeft men mits lien verklaard te wenschen dat de b jeen te brengen gelden in de eerste plaats zullenworden aangewend tot het stichten en tot het voortdurendonderhoud eener ambachtsschoo en dit eerst dan wanneermeer dan de vereischte gelden aanw e ig zijn dat meerdere zalworden besteed tot het oprigten van een gedenkteeken terherinnering aan de gezegende gevolgen der in 1813 herkregenonafhankelijkheid De comm be loot tevens om eerst nadatdit punt beslist al zijn te bepalen cp welke wijze de inzameling der gelden zal geschieden Voor eenige dagen is te Va rder door en visscher uit Gondii die daarbij lechts in t jezit van éeiien arm is meteen hengel een snoek gevangen die op de waag te Di iebruggegewogen de zwaarte van ruim S ned pond had De berigten van Java loopen tot iO junij Aan hetoverzigt der Java Bode ontleenen wij Belangrijk nieuwskuni en wij ook ditmaal niet mededeelen Is het in de n atuurrondom ons woelig en bewegelijk en hooien wij telket 5 vannieuwe rampen waardoor de bewoners dezer streken geteuteiJworden in de harten der bewoners blijft het rusiig en kalii In den politieken toestand is weinig of geen verandering gekomen de gezondheidstoestand der bevolking is o er hft algemeeu gunstig te noemen alsmede de stand van het rijs gewas waarvan de oogst zeer veel van zich laat verw acbten De gouv generaal is nog steeds op reis weldra w ordt hij echter terug verwacht ten minste de resident der preanger regentschappen heeft reeds bekend gem aakt dat wegens de komst van Z E c van 1 7 jnlij in het geheele gew est geene postpaarden ter beschikking van particulieren zullen zijn zoodat die dan maar zoo lang moeten wachten Naar wij vernemen w aren bij het doortrekken van Bandoug preanger reeeniseliappen OTn treeks 500 paarden ter beschikking aldaar vau Z Mc Macassar mag zich in een sleeds toenemenden bloei en welvaart verheugen onlang is de haven aldaar verbeterd geworden Op wetenschappelijk gebied is ook weung coruiiga g bespeuren integendeel kunnen wij ook in dit opzigt den toestand niet gunstig noemen althans tegen 2 julij zijn de leden der maatschappij tot Nut van t algemeen tot eene vergadering bijeengeroepen om gezamentlijk over de toekomst dier maatschappij te beraadslagen en lar wij vernemen bestaat er zelfs plan tot eene algeheele opheffing Woerden 13 Aug In eene op heden gehouden vergadering van de commissie tot oprigting van een nationaal gedenkteeken voor lSi3 enz is besloten zich te wenden tot de boofdcommiss e met de bedenking dat men het beter acht de eerste gelden te besteden voor eene nationale ambachtsschool en zoo er meer dan 4I 3 ton gouds gecollecteerd wordt die gelden in dat geval voor monumenten te besteden tot een bepaald bedrag Ammerstol 14 Augustus De zalmvangst is in de laats dagen zeer verminderd en daardoor de prijs van 50 et tot 80 ets a ƒ 1 00 per Va ed pond gestegen Bijna zonder uitzondering zijn het st jacobszalmpjes van 3 ti 6 halve ned ponden welke gevangen worden Zomerzalmeu van 10 en meer halve ned ponden zijn er in de laatste jaren niet zoo schaarsch geweest als thans De prijs daarvan is dan ook bijzonder hoog Van maandag 10 aug tot heden werden gevangen 128 stuks waaronder echter slechts 8 zomer zalmen Gemengde Berigten Men lepaalt rPcJs het vertvek m Alaiiimhaau op 1 december oip hemmet januarij als keizer te Aoen optrei ii De Moriiljbur is gedurende dezen zomer reeds tuaaU raaal beklommen Eeo rus isrh koopman in 1 Siberië ploitatie der stajisspoorwegen definitief gegund aan de thans gecombineerde s gi aveJuaagsche en amstTdamsche vereeniging Juarez heeftS Luis de l otosi tot hoofdstad an Mexico vciklaard en wil den stnjdvoortzetten De lijnen Breda Tilburg en Harhngen I eeuwarden zullen met 1 October in exploitatie gebragt worden De voorgestelde nationale ambacht school te Ingezonden Nationale gedenkteekencn voor 1813 Eindelijk is de hoofdcomm ssie met baar plannen voor den dag gekomen twee monumenten en een school op den koop toe voor ƒ 5 a fiOO OOO Hoewel de som vrij groot is zal het volk waarschijnlijk door geestdrift bezield gaarne dit geld ter beschikking stellen ten minste wanneer in de hoofdcommissie slechts één lid tegen het plan geweest is na een i aauwkeurig wikken moet het voorgestelde in alle opzigten wel uitmuntend zijn aan tijd om behoorlijk over de zaak te denken aan plannen en voorlichting heeft het ook niet ontbroken i n toch zijn verscheidene plaatselijke commissien reeds in oppositie gekomen de eene wil dit eene andere dat en nn schijnt eerst regt de babelsche spraakverwarring te zul len beginnen De commiss e kan bij eenig nadenken wel rooeijelijk andera verwacht hebben Men wil gedenken aan het herstel van s lands onafhankelijkheid een uitmuntend 1 denkbeeld maar is dat te bereiken door ieder Nederlander geboren of genaturaliseerd 15 cents per hoolB te Jaten betalen waarvoor zij dan voor een paar dubbeltjes een uitvoerig verslag zullen kunnen lezen van uitgesproken redevoeringen bij het leggen van den eersten steen de inwijding of overdragt der monumenten en misschien het menu der gehouden maaltijden en partijen toe krijgen Waartoe monumenten in metaal of steen als de herinnering niet levendig wordt iu het hart des volks Waartoe ƒ 80 000 verkwist aan monumenten die hoogstens een hè hoe mooi aan den een of anderen voorbijganger ontlokken maar anders het hart koud laten zoo als het koud blijft bij hei zien vau het beelü der Eeudragt te Amsterdam Heeft een Eotterdammer zuiverder begrippen van Erasmus een inwoner van Brouwershaven van Cats dan de andere Nederlanders die niet dagelijks de beelden dier mannen zien Wat weten de meest inwoners van Gouda van van Beverninck wiens graftombe onze kerk versiert Zal dan nationaliteit be er bevorderd worden door gedenkteekencn te Scheveningen en te s Gravenhage en zullen die monumenten een uitzondering maken op de andere gedenkteekenen vau s lands historie Algemeen is men dan ook blijkens de verslagen van verscheidene commissien tegen die gedenkteekenen gestemd En nu n 3 de ambachtsschool te Amsterdam Indien de maatschappij van nijverheid of een vereeniging van industriëlen 4 ton beschikbaar had en besloot die te besteden tot het opritten van een school om toekomstige ambachtslieden te vormen ieder zoude voorztker dat plan toejuichen en ruimschoots zoude de commissie tot oprigting ondersteund worden maar hoe een feestcommissie ter herinnerins a n s lands onafhankelijkheid in 1 1 3 op het denk celd kan komen o i de oprigting van een ambachtsschool voor te stellen is onbegrijpelijk en alleen verklaarbaar uit de zoo gewraakte zamenstelling der commissie Of Amsterdam bovendien de plaats voor zulk een inrigting is zoude ik zeer betwijfeha De minister van justitie brengt verstandig de jeugdige veroordeelden uit de stad naar het land maar tie commissie wil 400 jongens uit alle oorden des lands dat evenwel nog de vraag i te Amsterdam bijeen brengen waartoe is uiet duidelijk Maar men moest Amsterdam trachten te winnen voor de commissie en daartoe was de ambachtsschool te Amsterdam een geschikt midde Is bovendien over 10 jaar de regering geneigd de school over te nemen of moet dan bet monument voor onze onafhankelijkheid te niet gaan Wie zal het rest hebben leerlingen op die school te bezorgen Zullen dat een soort van suikercontracten in het klein worden ter belooning der vrienden van den Industrieel of zullen de gemeentebesturen het regt hebben om leerlingen op die school te brengen Maakte de commissie plannen zij mogt die wel eenigzins beter toelichten want anders wordt het misverstand nog grooter en de geheele zaak loopt op niets tjit de oude geschiedenis van den berg en de muis Het ware te wenschen dat men terugkomende van de mo numentenman een nationalen feestdag trachtte te organiseren in alle deelen des h nds dan eerst konde de herdenking aan 1S13 heilzaam werken dan was de feestviering algemeen Mogt dit onbereikbaar zijn dan ware het te wenschen dat zich hier ter stede eene commissie vormde ter inzameling van gelden om ten minste hier een volksfeest te organiseren Voorzeker zoude deze commissie ondersteuning vinden althans meer dan die waarop de hoofdcommissie zich beroemen kan GOUDA P Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Vrijdag 14 Avj ist Afwezig de hh RoutÏDger W esterbcan en Kemper Ka goedkeuriDg der notuleo wordt door den Hierna wordt in omvraag gebragt de conclusie der commissie voor de gemeenterekening over 1862 houdende voorloopige vaststelling derzelve met een batig slot van f lo9 46 ea een halve cent en won t zulks met jjlg stemmen aangenomen