Goudsche Courant, donderdag 20 augustus 1863

tliaas het voorkomen aanneemt als wil hij zich een zacht geweld laten aandoen dan geschiedt dit alleen omdat hij zooveel mogelijk de convenances wil redden door zijne begeerte naar den troon te verbergen achter een masker van onverschil 17 Auffustus De Moniteur deelt mede dat de keizerlijke regering insüuctien naar Mexico heeft gezonden strekkende om deif maatregel in te trekken betretïende het iu beslag nemen van Toederen van hen die de wapenen tegen Frankrijk voeren aUtok dien omtrent het verbod tot uitvoer van het p lel metaal Hoewel de staat van z ikcn in Mexico is verbeterd zijn er volsens den Moniieur nog eenige geivapendc bendL ii die hare hulpmiddelen putten uit het heffen van zekere regteu Ten inde die benden te spoediger te verdrijven z il de tVansche vlootvoogd te beginnen met ia augustus eene blokkade instellen zich uiisirekkende van deLiguuen op tien mijlen afstands vaii Matamoras tot en mei inbegrip van de baai van Campêche Weenen l Augustus Ken der dagbladen deelt het vobende mede omtrent eene nieuwe wijze van stemming aansenomen in de beide huizen van den rijksraad Ieder iisèvaardigde heeft voor zich een witten en zwarten knop E n erinn e aanraking met deu vinger aan een der beide knoppen is voldoende om zijne stem uit te brengen De pre ieut heeft voor zich liggen twee tableaux Op het eene ilurvan verschijnen witte punten op een zwart bord om de stemmen vójr aan te wijzen op het andere vertooueu zich ivarte punten op een wit bor l welke de stemmen tegen iMuduiden Door de eleetriciteit wordt bij elke drukking op die knoppen met den vinger door de afgevaardigden ged lau een der tableaux de stem aangewezen elke men heeft KÏ rrebragt Met betrekking tot den brand te Konstantinopel waarcioor het oude serail den 10 jl in den asch is gelegd veri cemt men d it daarb j een schat van kostbaarheden en ge cbiedkuntlige voorAcrpen van grooie waartle zijn verloren gegaan verscheidene persoui i hebben den dood gevonden in ie vlammen Berlijn l i AujtujIus Het is zeker dat de meerderheid des volks ia geheel Duitsckl iud tot Oosteur jk begint over te hellen en 7fïfs hier waar men meer sceptisch is dau in het zuiden des va lerliuds zelfs hier neemt de sympathie voor het conirres toe Niet alsof iemand gelooft dat de geschiedenis van Duitschlmds staatsregeling van üit tijdstip af een nieuwen ti iikriug te iremoet gaat ietler wil eerst zien wat er van lilt congres worden zal maar liet optreden van Oostenrijk imponeert algemeen De vergadering van duitsche afgevaardigden zal onmiddellijk op het congres volgen en daardoor meer gewigt erlangen De leden der partij van deu vooruitgang houden reeds voorioopige bijeenkoiuslen ten einde het oostenrijksche ontwerp van afgevaardigden met algemeene krachten te kiumen bestrijden Het te Christiania verschijnende Aftonbladet dat door yne gematigdheid eu de degelijiheid zijner staatkundige artikelen de voornaamste plaats bekleedt onder de politieke bladen in Xoir ucen beli iiulelile m een de jongst verschenennomraers de vraag Kunnen de Scandiuavische rijken rustigtoezien dat duitsche troepen Sleesivijk en Heiligt Jutlaul bezetten r De oisom der redeueriug is deze AVij geloovenniet dat wij bij dergelijke gebeurtenis werkeloos zoutien behooren te blijven Xiets zal ons aangenamer zijn dau dat de vredeonseschonden bewaard biij e Mogt dit onverhoopt het gevalniet Mi dan zal het liewijs worden geleverd dat het denkbeeld van tie Scandinavische eenheitl in de laatst verloopenj iren zoo diep in de gemoederen van het noorweegsche volkIS doorgtdriugen dat het niet andermaal werkeloos toeschouwer zou bi jvcn in lien Duuscldand op nieuw tot het besluitkw tni van eeu oorlog tegen i enemarkeu aan te vangen methet doel oui Sa e w jk te bezetten Frankfort IJ A igustus Er is hier veel drukte en be weging De loei trthiselen welke de senaat gemaakt heeft ivorilen op ƒ lluj iiM geschat alleen het vuiirtv erk z ii ƒ li üUlJ kosten Zij die mt u cn wpii dien oor en oogireiuiaen te Zjjn Tan de ieitiviiei iie ii er plaats zuilen heb jen moeten neten dat aan een laidcrk men in de logementen vaa iieu eersten rang met meer Ie denken is Alles is reejs bezet of althans bespnken Heilen avond ten fi ure arriveerde alhier de keizer vanOostenrijk vergezeld tloor de ministers von Kcjliberg enSchmerling Ziju gevolg bestaat uit vijftig personen Z M heeft het bondspaleis betrokken Men zegt dat de hertog Ernst van Coburg Gotha eene uitvoerige memorie over de oosteiirjksche bervorminiiSplumen bewerkt heeft waarin hij te gelijk zijn eigen denkbeelden over lie eeühaiij van Duitschland ontwikkelt Deze memorie zal bij op het oongres ter tafel brengen 17 Augustus Het vorstencongres is heden voormidda ten 11 nre geopend Daarbij was niemand tegenwoordig rlande vorstelijke personen Van eene meestal goed ingelichtezijde wordt gtzegd dat de gez nentlijke souvereiiicn den koning van Pruisen eene vriendschappelijke nitnoodigius totbijwoning van het congres zullen toezenden In diplomatieke kringen alhier wortlen de volgend o rondtrekken van het oostenrijksche programma opgegeven Er zaleen directorium van vijf leden bij deu bond zijn bestaande uitOostenrijk Pruisen Beijeren en twee and re leden die gekozenworden Tevens zou er een bondsraad zijn bestaande uit vastegezanten voorts eene bondsvergadering uit vorsten en eentvergadering van gedelegeerden zaniengesteld uit 300 leden waarvan de helft Oostenrijkers eu Pruisen zijn terwijl 2 3 ekozen zullen worden door de tweede en 1 3 door de eerstekamers der duitsche staten Dat ligchaam zou verder eeneuitgebreide bevoegdheid hebben in zake van wetgeving eu tevens het bonds geregtshof uitmaken 13 Augustus De keizer van Oostenrijk heeft gisterenop een banket eeu toast van den burgemeester dezer stad opde duitsche vorsten uitgebragt volgenderwijze beantwoord In naam van de vergaderde vorsten vat ik het woord op om den senait tle er stad eu de burgerij voor de gastvrijeontvangst dank te zeggen Ik meen dat wij vaderlandslievendeburgers niet waardiger kunnen danken dan wanneer wij vorsten opentlijk verklaren dat hartelijke liefde voor het gemeenschappelijk vaderland ons allen vereenigt Ook zijn wijallen gemeenschappelijk deze stad waardig in de herinneringte leven zeer genegen en gaarne zdlen de hooge gasten metmij den beker ledigen op het wel ijn en den voorspoed vanFrankfort Leve Frankfort Het berigt betreffende eene uitnoodiging van de vorsten aan den koning van Pruisen tot bijw ouiug vau het cjngres heeft zich bevestigd De koning wui Saksen die zich met de overbi eiiffins dairvan lieel t belast gaat met dat doel op reis naar Badei tVtnnenlanö Goud£l 19 Augustus Heden zijn ter kaasmarkt aangevoerd 2ÜÖ partijen die van ƒ 20 tot ƒ 26 vlug verkocht werden In de irehoiid en algeraeeue vergadering van het nederlandsche onderwij ersgenootschap br igt het hoofdbestuur vier voorstellen ter tafel om de schooljeugd te doen deeluemeu aan de feestvieringen in november Deze voorstellen waren a De onderwijzers en gemeentebes iiren uit te noodigen dien das algemeen feestelijk door de jeugd te doen gedenken ook daardoor dai zij in de school verzameld op gepaste wijze door den onderwij er met heenwij iug op de gebeurtenissen van 1 1 3 wor le toegesproken è Uitreiking eener fraaije ploiit aan eenige dor leerlingen die in de laatste drie maauJen zich het meest hebben onderscheitleu welke plaat door het ned onderw gen uitgegeven eenige tat ereelen zou bevatten betrekking hebbende op de genoemde heugelijke gebeurieuis en voor gemeentebesturen eu onderwijzers tot een lagen prijs verkrijgbaar zou kunnen worden geteltl c De uitvoering van eenige toep isselijke zangstukjes opbekende wijzen vervaardigd door een of ander vaderlandschdichter d Eene collecte op dien dag onder de schooljeugd indiener nog iets van een monument mogt komen Deze voorstellen algemeen bijval vindende werden bij acclamatie aangenomen na de wijziging dat niet alleen gemeentebesturen en onderwijzers maar ook de hoogere autoriteiten inspecteurs en schoolopzieners verzocht zdllen worden tot het beoogde doel mede te werken en ten tweeile dat de plaat zoo goetlkoop zal gesteld wortlen dat zij niet aan enkele maar aan alle leerlingen zal kunneu wonlen uitgereikt De boekhandelaar H C A Campagne te Tiel heeft deuitgave ondernomen van eenen prachtb jbel voor alle standen waarvan de 1 all berciils het licht ziet De e uitgave vanden bijbel geschiedt iu groot 4 formaat eu wordt opgeluisterd door 10 keurige staalplaten allen expresselijk daarioevervaardigd door nederlaiidsche graveurs zoodat de e belangrijke nationale onderneming mede strekt tot aanmoediging enopbeuring der neilerl graveerkunsf Eene hier te lande schierongekende oplage van 20 0U0 ex heeft het den uilgever mogelijk gemaakt dezen bijbel verkrijgbaar te stellen voor eeuprijs zoo laag dat daarvan bedriegen wij ons niet zelfs nognimn er iu het diuiteulaml het voorbeeld gegeven is terwijlde uitvoerii g den heer Campagne allezius tot eer strekt ijnoodigen et n ieder uit die zich eene geringe uitgave getroosten wil om zich eene praehtuitgave van het beste boek dattevens als een sicra id vju tie liuiskamer dienen kaa aan te schaffen van de in alle boekwinkels voorhanden 1 afl inzage te nemen Zie verder de advertentie hierachter üit Tilburg schrijft men dat de fabrieken van wollenmanufacturen meestal volop werk hebben De verzendingennaar Holland en naar het buitenland zijn zeer belangrijk in denlaatsten tijil Ook in de gemeente Goirle hebben de linnenfabrieken zooveel werk dat zij niet voldoen kunnen aan detalrijke orders die zij van alle kanten ontvangen Uit Stonipwijk wordt gemeld dat men zich niet kanherinneren ooit zulk zwaar graan te hebben geoogst dan indit jaar de nieuwe ogge auders iu den regel 71 ned pondenweegt thans ongeveer 76 ned ponden In het Westland heerscht eene groote bedrijvigheid bijhet binnenhalen van het vlas dat zeer voldoende is en eenuitmuntend gewas oplevert en uit Haarlemmermeer gaan bijnadagelijks schuiten langs den Vliet en groote schepeu over Gouda alle mei vlas geladcu naar het Overmaas che De tuinders onder Eijnsburg verklaren dat zij bloemkool zullen kunnen blijven varen tot besloten water wel eeu bewijs dat er dit jaar van die vrucht buitengewoon veel geteeld is Volgens berigten uit Suriname was het in de verschillende districteu rustig met uitzondering aan de Commewijne alwaar op enkele plantaadjes de negers meerde loon voorhunnen arbeid eischten De gouverneur was met eeue stoomboot derwaarts gegaan om de nieuwe wetten op het loon enop het sluiten van contracten duidelijk aan de negers uit teleggen hetgeen eene gewenschte uitwerking scheen gehad tehebben want de negers haddeu eenige centracten met hunnemeesters gesloten en het werk hervat Op woensdag 26 en donderdag 27 augustus zal aan déVink buiten Levden eene tentoonstelling plaats hebben vanvee boter kaas bloemen en pluimgedierte van wege de afdeeling Leyden en omstreken der HoU maatsch van Landbouw Bij die gelegenheid zullen aldaar ouderscheidene feestelijkheden plaats hebben als eene ringrijderij muziek onderdirectie van den hr Stutterheim uit Amsterdam en vuurwerlc terwijl er den volgenden dag eene mitinée musicale door demuziek van het 2 reg dragonders zal worden gegeven Gcniengile Berij ten Te Liverpool is een groote rijstraoleu verbrand de schade bedraagt bijna derdehalve ton Onlanjrs is de Wetterhorn ll 4ö voet en i de er de Silberhorn ruim li OOU voet beklommen Ir Amerika wordt bet aanwenden van petrokmn bij etterende wonden aanjicpreztn Vit Califomie is eeu blok hout te Londen aangekon en van 30 voeten in doorsuede Pe riniren van dc7cn stam ijzen op een ouderdom van 3300 jaren Te Ober Laa in Oostenrijk zijn 6S woonhuizen ter waarde van meer dan lO i OOO fl duar brand veniield Te Oudelande prov Zeeland zijn volirens dt door het fre necntebestuur ingeleverde tabellen gedurende ier acl terce unlieude jaren geen ziekten voorgekomen maar wel 69 personen overleden In het hertogdom Limburg ziji 129 bierbrouwerijen waarvan er 30 te Maastricht gevonden worden Xii zal ook de keizerin A UI Rii4aiid in hcntcmher een rei je naar Jeruzalem doen Een fransehe krai er heeft in de ia eren van Matamoras een engeKeb schip genomen liat 10 000 generen atin hM had Een eu twintig engelscbe oorlogschepen in de Wcst ludieu gestationeerd hebben last ontvangen terstond teniï te Leeren Men verzekert op nieuw dat keizer Ales nder een nntwerp an constitutie heeft doen gereed maken voor Rndand en Polen Het aat beter iu de engelsche katoendistricten Wekelijks worden Ö00 ond ersteiinden geschrapt De lijst is sedert half december van 500 000 gedaald tot 2öi 3 50 personen die bestaan moeten van liefdegiften riiili en iioli ia bereiden zirh u crtjidog tegen elkander Peru en Brazilië hebben hunne geschillen Oi er de vaart op de Ainazonen rivier geschikt In Canada is langs de oevers der rivier Chaudière op 50 mijlen van Quebec goud ontdekt in vrij groote hoeveelheid De keizerin an Oostenrijk neemt dagelijks les in het zwemmen De feesten ter L ele rcnheid van het vorsten congres zullen aan de stad Frankfort ruim 10 i Ono fl ko=iten De gele koorts is te Vera Cruz uitireb irsten MademoiseUc Patti ontvangt ie Frankfort 60 000 frs voor zesmaal zii gen sterrekundii L C istilk te Saragossa voorspelt een buitengewoon kou t cn winter Men wil te Amsterdam eeiie tweede waierleidiug maken Voor 20 frs kan nier te Parijs kleine doosje vMn anderhaUe palm lang en breed en 4 duim hoog In Japan 1 eene voorloopiL e ïchikkiug tot stand gekomen Te Bordeaus heeft een lie ize br md gewoed in eooe distilleerderij In de inrigting voor d Mifstorampn te K tlcrJam waren m het afgeloopeu schooljaar 87 leerliniTcn hoj t uaarschijnlijk znUcn er dit jnar iOO leeilingeu zijn In ï vden zün reeds voorst ll jn aanhangig tot invoering ao de wet op het mi ddelb onderwijs De algemeene vergadering vau het N Ouderviijz Oen heeft als haar welgeve tigd gevoelen verklaaid dat de school of liever leerplis igheid met strafbepalingen hier te lande niet uitvoerbaar en dit niet weuscbelijk is De directie der overijsselsche vereeniging lot ontwikkelinii an provinciale welvaart wil inde voornaamste gemeenten ten platten lande Eten 13 eene hoofdzaak bij de diplomatie Te Soteermaas in Ximburg zijn 14 woningen met schoren enz door een feilen brand veroieid De rotterdatusche commissie voor nov 1813 aeeft met groote meerderheid de oprigtint der ambachtscbool afgekeurd Te Oisterwijk in Brab zijn vijf boerderijen en twee woningen verbrand Din 26 en 27 aug zal aan de Vink bij Leyden plaats hebben een tentooBstelling van vee boter ka s bloemen en pluimgedierte Het tabaksgewas onder Nvkerk en Amersfoort belooft een goeden oogst Aan de vcwsten te Frankfort is voorloopig geheimhouding opgelegd Bij ien laatsten brand te Havana zijn o a 63000 kisten suiker vernield Ingezonden Mijnheer Naar aanleiding van het ingezondene in uw laatste nommer beu ik zoo vrij u het volgende ter plaatsing toe te zenden Het sciiijnt mij toe nog ai bezwaren in te hebben een nationalen feestdag te organiseren maar zoude er in onze goede stad niets te doen zijn om de herstelling van s lands onafiiankelijkheiJ te gedenken Daarover denkende geef ik het onderstaande ter beoordeeling der autoriteiten en mijner medeburgers Vele bezwarea kan men daartegen opwerpen maar met goeden wil kan mea veel doen en in allen gevalle geef ik het g arne voor beter Ik zon dan wensehen dat men feestelijk den dag herdaciit toen voor 50 jaren onze stad voor het eerst de oranjeklcar terugzag en van fransche onderdrukking bei rijd wenl M lar hoe Ben zondag die vooraf ging konden de leer iren der verschillende gezindheden hunne geloofsgenooten tot yre agde stemmen door hun in hunne leerredenen het ge nrde te herinneren Op den feestdag zelven behoort de stal fiest lijk te zijn uitgedoscht Eene uitnoodiging van het s e leiijk bestuur 13 daartoe bij den goeden geest van Goi da s burjerij genoeg Met het speen der klokken in den vroeïeu mjigen moet de dug beginne i De jeugd is de hoop desliuds lieze vooral moet levendige indrukken ontv mgen eu dit kan hier op onze uitmuntend iugerigte schol n Daartoe konden de kinderen in het zondagspak ter school komen De schoolcommissie en andere autonteilen konden de scholen bezoeken een kort onderzoek doen en aan de meest verdienstelijken belooningen uitreiken terwijl de oiiderwij ers de kinderen op het vo r vijftig jaren gebeurde konden wij eu ïen twaalf ure parade op de markt van schutterij en garnizoen die door alle kinderen der openbare armen tusscbenen bargerscholen en corps eu zoo liet kon ook door de leerlingen der andere scholen werd bijgewoond waarbij tot afwisseling der muziek door de kinderen toepasselijke liederen konden ge onsren worden Des middags moesten de kinderen op de scholen getractcerd worden Tevens was dan gelegenheid tot eeniire volksverraakelijklieden waartoe eenige prijzen dienden uitgeloofd te worden Ook in de godshuizen moest het dien dag feest zijn Kon er nu des avonds nog vuurwerk ov rsch e u en eeu kosteloo ze voorstelling voor de schutterij ei het g rnizoin van comedie of iets anders dan geloof ik d it die dag bij alle standen aangename herinueringen zoude achterlaten £ eu groot bezwaar is het weder iu november m iar iu ugustus kan dit evenzeer teiren vallen Wat de kosten betreft de buriers oudeu hiervoor zeker wel iets overhebben ten minste meer dan om Scheveuingen eu het Wiliemspark op te kuappen en de stedelijke kas kan ook wel iets missen Ik geef alles voor beter mijnheer de wenseh alleen dat hier iets ter gedachtenis gebeuren moge heefi mij een en ander doen afschrijven Is er iets goeds in plaats het dan in uw volgend nommer Daarmede zult gij verpligten UEd Dien T Vergadering van den Gremeenteraad Zitting van BingniJag IS Aiigmtus Afwcziï de hli Reutingcr Viruly ffcsterbaan en Hermaj de Groot Xa goedkeuring der notulen worden de beraadslagingen over het adres van F van Bovene voortgezet en verklaren de hh Buchner l ortuiju Droo leever en Rein alsiiu wel te kunnen instemmen met het hoofdbeginsel vau afstand De hr Kemper voert ook nog kort het noord waarna de voorz voorstelt deu grond enz af te slaan tegen 40 als ƒ 13 voor deu grond en f 2 5 ioor het rooijen au een boom en de veranderingen aan het plantsoen waarover de hb Priree de Grave en van Rennip het Koord voeren en ivordt ten slotte een in eene soiige ïirg vl ring door den hr Ecniy gidaan vuorsfl