Goudsche Courant, donderdag 20 augustus 1863

1$63S Zondag 23 Augustus xH 146 SCHOONHOVEN Ingeschreven van 7 tot 14 Augustus 1863 GKBORE Pieter ouders J Versluis en C tout Jucob ouders S Leuvenink en A Oskamp Jakobus ouders B Liun eu E C Vreede 0 L Lt i tN J Herkhoi 17 d A C Bek y m J de Rooij 6 w oubewater van 1 2 tot 18 Augustus 1863 BEV LLr Geert uida htofberg gib Griffioen d Johanna ApolloIlia an Li tland gt b TcLUWisseu z Clasina Gerard na Giotsbuek ijcbAithcer d Gii rtrui au Zijl geb Biermaos d ilana Rademakcr gtb an Wijk s Anionia lerKestijn gtb van Ruiteu d U iiah DLN Adriaua Maria Gelderbloji 2 w OUDSCHE COURMT ADVERTEMTIEBT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tlendetceg D u 61 Burgerlijke Stand GOUDA GfeoeeN H Aucr Johanna ouJtrs G Brenknian en IS Vermeulen Certus JohanQe ouders AV Zeserboüin en E iivijL iliiis 15 ilarinus ouders Y vau Erhout eii E ile Vroege Nophia Cathai ina uuders V H Dauiels en C Wamsteekcr Johaiica ouders J C de JoDg en M de Jong Arie I ouardtis ouders K Gestel en M J Maaskant Johamus ouders J vau Heek en H H clson 16 Franciua ouders H vanllattem en F Lluk Gerardus Fraucïscus ouders F an Gent en 1 J Welter OvLRLEnES 14 Au r lï Lourier 17 m D L van Straatcn 2 m i J C vau Hui nc cu 17 m J C Zaodvoort 4 m 16 G aa Dam iO w C 1 Mdkert 2 j 6 m 17 A an der Zualm 7 lü J van Nierop 14 d IS G Mot 7 j J J Ville lse 14 w XEIIERLAA DSCflE Centraal Spoorweg Maatschappij De R iid van Administratie brengt mits de e ter iceinus van het algemeen dat de dienst tusjclieu UTRECHT en HA TTEM ZWOLLE op den 20 dezer iat operiirejteid tot iervoor van Reizigers Bagage Bestelgoederen Artikelen van waarde enz enz Dat de treinen zullen aansluiten zoowel bij vertrek ah bij aankomst met die lan den Xidaiaiidsclitn Rhijn Sj ooriceg te UTRECHT Dat iu het verkeer tusschen HATTEM en ZWOLLE voorloopig en in dat op alle HOOFIISÏATIOXS door OMniljuirUeduten wordt voorzien Dat van m naar de Illations AMERSFOORT NYK ERK HARDERWIJK ÜATTEM AMSTERDAAr ROTiERDAM GOUDA WOERDEN ZEISTDRIE HEllGEX ARXHEU en EMMERIK Plaatskaartjes voor Reizigers 1 en 2 = klasse orden nitsrejeven en tevens eene direete e peditie van Bagage Bc Je yocthren eu Irüktltn carl faarje pl tats heeft TREIV VAX VERTREK morg s inorg s av UTRECHT LULT SOE T VMERSFOüKT NYKEKK l UTTEX llARPtnWIJ v ilUISHOKST NUXSrUET i i ri i i i 0Lr r l iEK ÜAi tEM 1 50 2 07 2 20 5 o 0 07 tj ii 6 33 0 41 J J 7 Ui 7 32 7 53 05 S 17 9 5 5 lu 12 IU 21 10 40 10 51 n iir 11 22 11 39 12 00 2 13 J2 25 12 44 C 05 0 23 0 33 U 53 7 05 7 21 7 33 7 54 15 31 S 42 9 00 s oo iiatte m s l OLDHBROF K ELRURGEl E 9 17 9 r 10 11 10 2 10 37 li t il Ml ll C i 45 il Ub 9 22 1 41 ln il5 111 23 M 30 Ü1 4S xuxssm et 3 11 3 30 3 41 3 54 4 13 4 2M 4 JU HULSllORST llAUDERWl lk PI TTKX XVKEllK A lt K Fo01lï Oi T r lLT uriirciiraauk AM=TEKU iM den 15 Vuïustus 1 iJe Raad ran idi nii fratle E W CR VMEllUS l reudent DAVID J C ViN LEXNEP SL mtari Bi II C A CAMPAGXE te Tid ziet op heden hel licht de 1 = Afl van DE BIJBEL FRACHTUÏTGAVE VOOR ALLE STAXDEX VAX AL DE KAXOXYKE BOEKEX van het Oude en Aienwe Testament TOLGEXS DE STATEX OVERZETTIXG Met 40 Staalplaten van Xederlanilsiiic Graveurs De eerste ifl bevat 3 bladen groot 4 van 10 pag en 3 Platen en kost 37 2 C s De pi i len completen BIJBEL nrt 10 KEUlilGE STAALPLAlEX zal in geen gev d meer dan den rGorbnldthus hujin prijs van ƒ 7 50 neJngen In 2 jiren tijds zal de P I IBEL compleet z jn zoodat men tegen eene uitgave ïi n 7 Cts per wetk in 2 jaren fjls in het bezit komt van eene PRA CHTUITGAVE van het Beste Boek een wezeul J sicr ad voor de huiskamer Alle buekhaadelaars nemen bestellin gen aan Lokaal iit en Vermaak op de Oosthaven te Gouda De ondergeteekenJe neemt de vrijheid aan het geëerde publiek kennis te geven dat bij gelegenheid der LAXL 150ÜWEEESTEX de deelneming aan den GEMEENSCHAPPELIJKSN MAALTIJD op den 20 Augustus in bovengenoemd Lokual bhjft opengesteld tot s morgens twaalf ure J K E N P X B TOEGANGSKAARTEX zijn aau bovengenoemd Lokaal te bekomen Bij den Boekhandelaar P C MAAS te Gouiu zijn te bekomen de welke op het GYMNASIUM aldaar gebruikt worden Prijzen der EtTecten AMSTERDAM Dingsdag 18 Angustn lionc stf küu s 77 LafiL ste koers liCt Xed AV sch 2i odito 3 1003 933 142 dito 4 u 5 Vs + 8 10 541 47 le 5 5 IO2V3 0 l 8 1007 8 199 19 1 5 e i dito 21 o2i i 85Vi OS 8 j C li i NJS 7 o 35i js ïer Bockdnikkcrij van 1 iJtL KM i Amon Sijnd 3 Handelm i j O I Leening 4 Aaiid H Sp 4i d Rijuspw 4 België Rotts 2 2 Spanje obl 3 A bnitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Eusl obl II 5 d 182S 29 h Cert 1831 33 3 Ji 1840 4 d d serie 5 d 0 = serie ö Toigei Spw 5 Vniisenl óy ö Oost bijGüll 5 dito 4 dito detall 5 dito d rente Vnist 5 d nat 1854 5 ucx obl851 3 Meuws en voor Gouda m Uexe Courant verschijnt des Donderdags en Zondags ï n de ï tad sieschïedt de uitgave des avonds te voren iDe prijs per drie maandeu is 2 franco p post f l h 1 De iuzeudiug Aer Adverteiitien kau gescbiedeu tot des 1 morgeitó tea 11 ure 1 ÖMttenlttnïr Londen 18 Augustus De regering heeft naar men verzekert thans het bepaalde voornemen opgevat om de verdedigingswerken van deu Tower aanzienlijk te verbeteren en te versterken De minister van oorlog moet dienaangaande reeds maatregelen hebben genomen De admiraliteit heeft bevel uitgevaardigd tot het bonwenvan verscheidene nieuwe gepantserde oorlogschepen naar hetmodel van de Lord Warden Naar men verneemt is reedste Chatham een aanvang gemaakt met het bouwen van eendier vaartuigen hetwelk den naam van Lord Clyde zal dragen Dit schip zal voorzien zijn van eene batterij van het zwaarstekaiiiier en is bastemd tot het in deu grond boren van vijandelijke schepen Het pnjzenhof der Ver Staten te Xew Tork heeft den 31 Julij eene gewigtige uitspraak gedaan De Peterhoff entwee auderi engcische handelsvaartuigen die op weg uit Engeland naar ccre ctt ijJige haven namelijk Matamoras in Mexicodoor kruisers der Uitie waren genomen zijn voor goeden prijsverklaard De regter heeft geoordeeld dat de keuze van Matamoras als bestemmingsplaats het doel verried om zijdelingsde blokkade van de havens der afvallige staten te schenden dewijl die haven ligt op den oever der rivier die de grensscheiding tusschen het grondgebied van Mexico en de confederatie uitmaakt In de amerikaansche bladen is opgenomen eene corresponflentie gevoerd tusschen den generaal Lee en Jefferson Davis welke correspondentie den noordelijken is in handen gevallen Daaruit blijkt hoofdzakelijk dat de effectieve sterkte van hetleger der zuidelijken eene aanzienlijke vermindering heeft ondergaan en dat over het geheele gebied der afvallige staten naarden maatstaf van het jongste besluit betreffende de ligting opniet meer dan 90 000 man viel te rekenen De Morning Post deelt mede dat de acht mogendheden die het Weener tractaat hebhen onderteekend onmiddelijk nade stemming van het Ionisch parlement eene conferentie zullen houden om de noodige magtiging te verleenen tot afstandvan het engelsch protectoraat en tot de vereeniging met Griekenland Men denkt dat het genoemd parlement die kwestiebinnen een paar weken na de opening zal kunnen afdoen endat de prelirninairen alsdan in allen gevalle tegen Novemberzullen kunnen vv orden opgemaakt Voorts zegl het blad datkoning George op zijne reis tiiar Athene eenige europeschehuveu zal bezoeken dat het grieksch gouvernement zieh inmiddels ijverig zal bezig houden met de militaire organisatie teneinde de e voor de komst des kot ings geregeld zal kunnen zijn 19 Augustus De vroeger door de zuidelijken gedanebedreiging dat ten gevolge vim een bevel der regering te Richmond iedere voorraad katoen die gevaar liep van in demagt der bondstroepen te vallen in tijds verbrand zou worden schijnt thans spoediger dan ooit ten uitvoer gebragt teworden De St Louis Republican deelt althans uit het noorden van den staat Mississippi een brief mede waarin gezegdwardt dat al het iu die umstreken aanwezige katoen aan de Advertentieblad Omstreken I De priJB der Ad ertentien vlu téu tot zes I regyls met iubegrip van het zegel is 80 Cent voor tlkcu regel daarboven 10 Ceut 1 ü ui 1 enge w oue letters Ascrden berekend naar I plaattruiuilc vlammen wordt prijs gegeven en dat in de geheele streek ten zuiden van Tallahatchie in den letterlijken zin des woords eene groote katoenbrand heerscht Deze mededeeling zal wel niet gunstig worden opgenomen door hen die hunne speculatien bij het sluiten der katoenleening op de rigtige aflevering var dit artikel hebben gegrond Wanneer het zich bevestigt zal het natuurlijk ook niet weinig strekken tot verzwakking van den gunstigen indruk der onlangs gemelde missive van den zuidelijken agent den hr P ae waarin deze de bc3te verzekering gaf omtrent de aanwezigheid van een voorraad die bij opeisching door de aandeelhouders van gr 0emde leening ieder oogeublik behoorlijk mits wat het transport betreft oor hun eigen risico kon worden afgeleverd Uit Shanghae schrijft men van 4 Julij dat de keizerlijketroepen een aanval k beai gedaan op Ka iking en zich vau forten der stad meester gemaakt Uit Japan is berigt ontvangen dat het gouvernement van deu Tycoon de door Engeland gceischte schadeloosstelling heeft uitbetaald doch dat de Mikado bevel heeft gegeven tot de verurijving der vreemdelingen en de sluiting der havens De Times bevat weder een artikel over Mesic waarinhet blad zegt dat de britsche koophandel in de l ransche interventie eene der grootste diensten erkent welke keizer Xapoleonzoowel in een staatkundig als handels opzigt aan de wereldheeft bewezen De meeste der overige engelsche bladen even wel zien de verovering van Mexico door de Franschen en deoprigting van het nieuwe keizerrijk aldaar met een wantrouwend oog aan De Moining Post beschouwt het als eene onmogelijkheid dat Pruisen uit den duitschen boud treedt De Morning Herald het orgaan der tories zegt dat de koning van Pruisenverkeerd handelt door niet aan het vorsteneongres te Frankfort deel te nemen en dat het pruisische volk van hetzelfdegevoelen is Eene wijziging van de bond coaititutie cl eennationaal parlement zijn in Pruiscu s eigen betting Aan hetslot van zyn artikel vestigt het blad de aandacht op de k eleontvangst van deu hr v Bismarol door den keizer van Oostenrijk Het handelsverkeer in df fabriekdistricten wordt levendiger Iu deu laatsten tijd u te Haliftix Manchester Leeds Leicester Norwich Xottiiiüliam SheSield Birmingham eu Wolverhampton vrij aanzienlijke bestellingen ontvangen Parijs IS Augustus A olgeiis een hier verspreid gerucht zal prins Gortchakoif op de jongste nota s van Frankrijk Engeland en Oosieurijk waarschijnlijk niet antwoorden vermits in die dépêche gezevA wordt dat de interveniërende kabinetten nu iiog sieelits de maatregelen hebben af te wachten welke di rusbische regering zal nemen zich echter voorbehoudende om de waarde der maatregelen te beoordeelen met het oog op het herstel der rust in P len Men beweert ook dat ten gevolge der onderhandelingen over de depêches gevoerd eene merkbare verkoeling = ontstaan tusschen Erankrijk en Engeland maar vooral tusschen Frankrijk en Oostenrijk daar het kabinet der Tuilerieu zich zeer ontevreden betoont dat Oostenrijk geweigerd heeft het denkbeeld van een wapenstilstand op te nemen onder de voorstelleu die naar Petersburg zijn gezonJca en teveui dat het zoo zteer aarzelt omtrent de aan