Goudsche Courant, zondag 23 augustus 1863

ueming der meïicaansclie kroou voor den aartshertog Maximillaan Deze laatste rede van verkoeling zal slechts veorblj Toande zijn daar het blijkt dat keizer frans Jozef zich niet verzet tegen de verheffing van zijn broeder op den mexicaanschen troon 19 Augustus De hoop op het behoud van den Trede ordt meer n meer ventertt want het blijkt lederen dag duidelijker dat de overeenstemming tus =chen Engeland Frankrijk en Oostenrijk slechts tot stand is gekomen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Frankrijk het diplomatiek terrein in geen geval verlaten zal En daar nu keizer Napoleon stellig geen lust zal hebben om zicii reeds nu van die twee mogendheden af te sclieiden ziet hij zich tegen wil en dank genoodzaakt minder krachtig door te tasten dan zulks tot dus ver in zijne gecoonte lag Zoowel te Londen als te Weenen wil men vóór alte den vreile ongestoord bewaren ai voedt men er slechts de hoop dat Kusland zal moeten zwichten voor het zedelijk overwigt van Europa Men verzekert zelfs dat de keizer vau Oostenrijk te G islein in i inden van den koning van Pruisen de plegtige verzekering heeft afgelegd van zijn vasten wil om den oorlog te kter te gaan Men voegt er bij dat de koning van Saksen die de overbrenger is van de uitnoodiging der te Frankfort vergaderde vorsten op zich genomen heeft om ueu koning nogmaals duidelijk te maken dat ook geheel Duitschiand het behoud van den vrede verlangt Bij dat al kan niemand natuurlijk met eenige zekerheid voorspeUen welke de gebeurtenissen zuilen zijn waarvan de naaste toekomst zwanger gaat die staat van onzekerheid doet aan handel scheepvaart en nijverheid nog altijd veel kwaad De keizer is naar men verzekert volstrekt niet ingenomen met het vorsten congres te Frankfort omdat hij voorziet dal de toenadering an Oostenrijk tot de overige statenvan Duitschhiud te eemger tijd van invloed zal moeten zijnop de buiteul mdsehe staatkunde van het Weener kabinet 2U Aug De Moniteur maakt een keizerlijk decreet bekend waarin verkiaard wordt dat de bisschoppen die in dertijd een kies cireiilaire uitgevaardigd hebben misbruik hebbengemaakt van iiun gezag Serlijn is iig De oostenr hervormingsplannen bevredigen hier niemand ooreerst komt Pruisen daardoor te veel op den achtergrond en tep andereu is het denkbeeld van een huis Taü afirevaarJiguen met een zoogenaamd vorstenhuis al eer oügeiukkig Het huis der afgevaardigden zou naast dat der vorsten eene erbarmelijke rol spelen Men verbeelde ZiL h zulk eeu hais van vorsten dat op zekere tijden bijeen komt eu dan de voorstellen en besluiten van den anderen tak der wetgevende magt naar goedvinden vernerpt of aanneemt Daardoor daalt de laatste immers tot eene vereeniging om te praten om te verzoeken en weuschen uit te drukken intusschen is het niet te ontkennen dat goede voorstellen eener kamer van afgevaardigden door de publieke opinie gesteund zullen worden hetwelk de verwerping van een vorstenhuis moerelijk maakt De 5tii atkunde van Oostenrijk wordt overigens hier in alle kringen met de grootste aandacht gadegeslagen Men wantrouwt baar in vele opzigten Dat wautrouwen wordt niet ireinig vermeerderd door het berigt dat het kabinet van Weeueu de mexicaansche kroon voor den aartshertog Max zal aannemen want men meent daarin het bewijs te vinden dat er in het geheim eene verstindhouding tusschen Frankvijlf en Oostenrijk bestaat Men kan namelijk niet gelooven dat Oostenrijk zonder duchtige redenen een zijner prinsen naar eene plaats zal zenden die vroeger of later zoo goei als zeker een verloren post zal worden Frankrijk zou dan met eer eeu einde kunnen maken aan het gev Mrlijke spel dat het zoo ligtvaardig begonnen heeft en Oostenr jk zou l iter de schade eu schande moeten iiriiren Onttroonde H ibsbnrgers zijn er tegenwoordig genoeg en Oostenr jk heeft geen reden die nog met een te vermeerderen 20 Aug Het gisteren uit Petersburg medegedeelde berigt dat ie bank aid i ir hare betalingen in imperialen lieeftgeschorscht heeft zich i e ien beve ti il i ir er n i er beriirt is ontvangen meldende dat de bank hire b uikuolen met meer tegen imperialen maar ev cu issei up Londen eu legen zilver inï i eit Frankfort 21 Argustus Het is zeker dat do koning van Saksen o iverrigter zake uit Baden Bauen is terugsekimen De koning van Pruisen volhardt b j zijne eigering op de eifde gronden die hij reeds te Gasteiii hef ft ontwikkeld Heden is de vergadering van afgevaardigden geopend Er waTen ruim 3 IJ leden utnne ig Tot president werd gekozen de heer BenLingsen Het voorstel der commissie betrelfende de duitsehe kwesiie is na eene discussie van acht uren met eenparisheid v m stemmen aangenomen üeSJrYork 4 Augustus Er bestaat geen twijfel of Lee s gEVeeieT gfr besinlt zieh tusschen de Rapidan eu de Ejppa kannock men ffieent dat zijne krijgsmajt aanzienlijk rersferkj is en dat Tiij zich gereed maakt zijne oude knartieren nabij Frederiksbiirg te betrekken Eenige kleine cavdierie schcrniH selingen grijpen uu eu dan plaats tusschen Lee s achterhoe e en de voorhoede van generaal Meade Sedert geruimen tijil is er sprake geneest van eene toene mende ontevredenheid in Noord Caralin i De stand van zaken schijnt zich weinig te verbeteren voor de firma Jeff Davis en Co De Standard het voornaamste dagblid van Uileish de hoofdstad van dien staat ver erpt ojjeiulijk den president der zuidelijke staten als een man in wien geen vertrou ven kan gesteld worden en wiens pogingen om eene ziu lelijke confederatie tot stand te brengen met geen goeden uitslag zullen bekroond worden De Standard zeg dat elke poging van Jeff Davis om den staat te dwingen met revolutie zal beantwoord worden dat Noord Carolina voor dezen oorlog heeft geleverd 95 000 soldaten van welke 40 000 gedood of genond zijn eu dat het zonder verwijl afgevaardigden mar Uashinfton behoorde te zenden teu einde te zien elke voorwaarden verkregen konden worden en niet te wachten op Jeri erson Davis Van Charleston valt weinig nieuws te melden De stand van zaken is ongeveer de elfde gebleven Nieuwe batterijen der zuidelijken op James eilaud werpen bommen onder hen die aan de loopgraven werken Het fort Wagner en de andere talrijke batterijen houden het steeds uit te en het bombardement van de monitors en landbatterijen De Mississippi is rustig en de mails volgen steeds dien weg naar het zuiden 10 Aug Volgens de N Y Herald loopt er een gerucht dat onze regering een tractaat met Rusl ind zou hebbeu gesloten krachtens hetwelk de Unie ingeval van een oorlog tusschende westersche mogendheden en Eusland den oorlog zou verklaren aan Frankrijk en Engeland 12 Aug Van wege de republikeinsche partij is te Washington eene meeting bijeen geroepen naar aanleiding van eengerucht volgens hetwelk van de zijde d zuidelijken zou zijnaangeboden om tot de Unie terug te keeren ingeval daarbijvoor hen zekere gunstige voorwaarden konden bedongen worden Volgens den N Y Herald zou de president Lincoln aan Frankrijk verzoeken om het plan tot vestiging eener monarchie in Mexico te laten varen ömnenlanö Gouda 19 Augustus Heden werd alhier in de groote zaal van het gymnasium gehouden de gewone jaarlijksche prijsuitdeeling dezer instelling Na eene voorafspraak Van den rector droeg N Middel voor eene redevoering in het latijn over liet leven en de schriften van P Virgilius Maro Daarop volgde de prijsuitdeeling zelve waarna een kort en 1 ielijk wourd van afscheid door den rector toegesproken aan de jongelieden die het gvmnasium verlaten en eeu beknopt verslag van de lotgevallen van het gymnasium iu 1362 63 In de eerste afdeeling verkregen prij en eu getuigschriften in de 5 klasse de leerlingen N Middel eu P Snel en T A O de Bidder drie getuigschriften In de 4 klasse H van Praag In de 3 klasse W J Fortuiju Droogleever In de 2 = klasse A de Grancy In de 1 khisse van Hagen I de Eouville enM Kolff en E Pool getuigschriften In de tweede afdeeling i klasse H Ticdeman C van VoUeuhoven Czn 3 klasse A C Snel V Frackers en J F Snel eervolle vermelding 2 klasse W Droogleever Fortuijn E Bergh Gravenhorst H v d Velde 1 klasse W van Praag en N F Snel 20 Aug Heden werd alhier gehouden de tentoonstelling van runden wolvee en pluimgedierte door de alhier gevestigde afdeeling der maatschappij v m landbouw Deze vernieuwde poging mag als welgeslaagd beschouwd orden daar men zieh verheugen raogt in eene ruime inzending vau uitstekende vooiwerpen Des namiddags erdeu op de markt eenige muziekstukken uitgevoerd door het muziekkorps van den staf van he 4 reg Infimterie terwijl in den avond eenige raaije vuurwerken werden afgestoken die niettegenstaande het zeer ongnnstiue weder bijzonder wel gelukten en waarbij het talrijk opgekomen publiek nogmaals onthaald werd op de toonen der muziek De leden der maatschappij vereenigdeu zich aan een maaltijd in het lokaal Nut en Vermaak De uitslag der Bekrooningen is als volgt AFDEELING A Kalfdratjendt Kotyen Ie Prijs No 2 J van der Ereggen Az te X If adJinxveen 2e pr No 5 J Drost Az te MoordrecJit 3e pr No 6 idem 4e pr No 7 P Matze te Broek helkkoeijen Ie Prijs N 12 i Brouwer te Abcouje 2e pr No 14 A H Sprnijt te X ff ai i iuxvten 3e pr No 17 J van der Breggcn A 4e pr No 13 F de Graaf te Gouda Uelhdwffen Ie Prys No 24 J Van der Breggen Az 2e pr No 25 G Brouwer 3e pr No 23 J van der Breggen Az Melkcaarzeii Ie Prijs No 33 G Spruijt Az te N Jf ad dmxveen 2e pr No 31 J van der Breggen Az 3e pr No 30 idem Kal sclioften 2e Prijs No 37 J Drost Az Kal mant Ie Prijs No 40 J Drost Az 2e pr No 42 idem 3e pr No 38 O van der Torren Z lVaddinxveen Kuis Pinken Ie Prijs No 44 J van der Breggen Az 2e pr No 45 G Spruijt Az Rijdieren oud 2 jaar Ie Prijs No 49 A van Capellen te Capelle 2e pr No 50 D de Vos te Hameien 3e pr No 47 J Oskamp te Linsclioien Rijdieren oud 1 jaar Ie Prijs No 52 A H Spruijt 2e pr No 54 J de Bruijn te Brielrwgge Se pr No 53 M de Heer te Oud Reenwijk Kuukah eren Getuigschrift No 55 K Zwauenbui g te 5 X Stierkaheren Ie Prijs No 58 G Spruijt Az 2e pr No 57 K Zwanenburg AFDEELING 8 Ooischapen met Lammeren Ie Prijs No 59 K v d Torren Springrammen Ie Prijs No 61 K van der Torren 2e pr No 68 D P van Capellen te Capelle Getuigschrift No 71 A Breedijk te RIetteld id No 64 G A de Leeuw te Gouda AFDEELING C Kippen Ie pr No 76 J de Bruijn te Gonderak 2e pr No 72 N de Vrr i te Gouda prijs uitgeloofd door J de Bruijn te Gouderak No 80 P Kost te Gouda Getuigscbr Ns 99 100 en 105 Ganzen Ie pr No 81 N de Vroom te Gouda Eenden Ie pr No S4 J de Bruijn 2e Duiven Ie pr No 86 D C Samson te Gouda 2e p No 87 J L Kamphuijztn te Gouda Prijs van het bestuur No 106 Jan de Jong te Gouda Vreemd Gevogelte Ie pr No 88 J L Kamphnijzen te Goï rfo Voorwerpen niet hij Programma gevraagd Getuigschriften No 96 97 en 98 G Spruijt Az No 89 J de Vnes No 90 91 en 92 J van der Breggen Az No 93 A H Spruijt No 93 Jan van Lange te Gouderak Men verneemt dat het lid der tweede kamer voor Groningen de heer m B Wichers uit hoofde van zijne vergevorderde jaren zijne betrekking zal nederleggen De verkiezing te Dokkum voor een lid der 2 = kamer ter vervanging van üen heer M Kingma Hz zal plaats hebBen óp 15 sep t en de herstemming zoo noodig op 29 sept Wij vernemem dat een begin van uitvoering gegeven isaan de stichting van het sedert lang geprojecteerde OranjeWeeshnis te Huizen daar de commissie te Utrecht heeft aanbesteed het leggen der funderingen de kelders putten enz diedoor een inwoner van Huizen zijn aangenomen voor ƒ 3648 Het plan bestaat om tot de verdere besteding over te gaan inhet aanstaande voorjaar terwijl de zaak dier hulpelooze weezender menschlievendheid blijft aanbevolen om het edele doel tehelpen verwezentlijken IDolft 20 Augustus Heden h id alhier de plegtige sluiting plaats der tentoonstelling van oudheden Gedurende zever weken werd zij door meer dan 25000 menschen bezocht Nog geene expositie van dien aard heeft in ons vaderland zoo zeer aller aandacht getrokken Het succes der hoofd commissie mag inderdaad schitterend worden genoemd Alle leden der vorstelijke familie hebben deze tentoonstelling met de hoogste belangstelling in oogenschouw genomen de koningin herhaalde zelfs dat bezoek tot drie malen toe Zelden zag men zooveel kunstschatten zoo vele historische herinneringen zoo vele merkwaardigheden met zulk een smaak vereenigd De catalogus het blijvend monument dezer Zuid Hollandsche expositie was reeds voor veertien dagen uitverkocht ondanks de aanzienlijke oplage Ze werd dezer dagen nog met een supplement vermeerderd dat op franco aanvrage gratis verkrijgbaar is Liet de rangschikking bij de opening ontzaggelijk veel te weuschen over men heeft aanstonds gehoor gegeven aan de billijke aanmerkingen en zooveel mogelijk het bezoeken der tentoonstelling gemakkelijk gem aakt ofschoon de hoofdgebreken niet meer te herstellen waren Na de sluiting was er nog eene laatste matinee muiicale op stads Doele Vervolgens vereenigdeu zich de leden der hoofdcommissie met die der sub commissie de commissarissen van orde en enkele genoodigden aan een prachtig diné Zijn Exc de commissaris des Lonings was zelf door ambtsbezigheden verhinderd hierbij tegenwoordig te zijn Ten slotte kunnen wij nog berigten dat het album der merkwaardigste voorwerpen waarvan H M de koningin de opdragt wel heeft w illen aannemen Js in de volgende maand bij den boekhandelaar Kostf et licht zal zien Het ral behalve chromo lithografien van den spiegel uil het huis Hondsholredijk het wapenbord van Tromp het halssieraad van Karel V aan de haagsche schutterij gegeven enz tevenr lithografien van glazen wapens bekers en ongeveer veert g photografien bevatten Utrecht 20 Aug Heden is de eerste trein voor het publiek naar Amersfoort Harderwijk en Hattem gestoomd en reeds is de eerste trein van daar met vele passagiers aange1 iinen De beste orde heerschte op het station alhier waar de stationschef bij zijne vele bezigheden ook de e nieuwe zorg uitmuntend heeft volbragt De drie genoemde steden zijn heden even als de andere stations langs dezen weg in feestgewaad en Amersfoort zelf viert een schoon en algemeen feest ZegW3 3Tt 19 Aug De heden alhier gehouden paardeumarkt erd druk bezocht Er werden tamelijk veel paarden aangevoerd doch de hamlel was weinig geanimeerd Voor goede paarden kon men echter hooge prijzen bedingen Bnitenlandsche kooplieden waren niet aanwezig en de meeste paarden werden voor geldersche rekening aangekocht Gemengde Berigten Op ienw Zeeland verschijnen drie en twintig nieuwsblader waaronder zes die daijelijks uitgegeven worden In Engeland zijn in i362 op de spoorwegen 216 personen orogekomen en iOO meer of miDder gekwetst Het gebouw van het amerikaansebe gezantschap te i cddü iu Japan iadoor brand vernield Namens Kossuth zijn te Aucona onder medewerking der autoriteiten medailles uitgereikt aan de voormalige leden vanhet hongaarsch legioen Den 17 aiigi tas heeft het te Pari oor heteerst in 43 dagen geregend Den 17 augustus zijn de locomotief entwee goederen wagens van den laatsteö trein tusschen Bingen en Mainzuit het spoor geraakt De stoker verloor het leven de machinist brakeen ann een reiziger een been Te Fair Haven in Connecticnt is eenvreemd siocmschip gebouwd 200 voet lang en lO voet breed het heeftaan beide zijden een schroef en op het dek een dubbel spoor Het moetdienen om den locomotief en den trein van den Shore spoorweg over derivier Connecticut te zetten De mssische regering versterkt hare vlootin de Zwarte Zee en bekreunt zich weinig over de beperkende bepil ngenvan het parij che vredestractaat Het bewind der zuidelijken heeft bevel gegevn aan de militaire autoriteiten aan de Mississippi eu m Ixiuisiana om al het katoen te vernielen dat gevaar loopt in handen der bondstroepen te vallen De pruisische oorlogsvloot een stoomboot en tweekanonneerboten zal weldra zee kiezen met bestemming naar Ivonstaotinopei Onze regering wenscut de gelegenheid van het vorsten congres tetezisen om los te komen van den duitochcn bond Mgr Labastida aartsbisschop van Mesico en lid van het regentschap is naa zijn vaderland terug gekeerd als overbrenger van de voorwaarden door keizer Maxgesteld De heer Xai houdt te zijnen huize 300 naaisters bezig metde vervaardiging van een kolossaien luchtbal Te Warschau zijn onlangsweder 400 personen in becUtenia genomen zonder dat het gelukte de ledenvan het nationaal bewind te vatten In Japan is de schadevergoedingaan de Engelschen uitbetaald en zijn de vree ndcliiigen gelast om nn ookmaar naar huis te gaan De schade der aardbeving op Manilla wordtgeschat op 100 miUioen gulden De Poien deserteren bij voortduringin grooten getale uit het russische leger De graaf de Dreus is inzijn 104 jaar te Parijs gestorven hij leefde onder vijflien verschillenderegeringen De telegraaflijn fus sehen Malta en ileianJrie is hersteld De geheele lenste van den kabel waardoor Engeland met ludie inteleeraflsche verbinding komt is berekend op 12 50 mijlen In de omstreken van Damaskus hebben ongeregeldheden plaats gehad lit Javawordt per telegraaf berigt dat onze troepen op Mas eene overwinninghebben behaald en dat de opstand is onderdrukt 350 tn elscbe bankbilletten uitgegeven in 1697 eu 1760 ter waarde van zestig millioen gulden zijn nimmer vertoond en dus hooL st waarschijnlijk verlore gegaan Marktberigten Gouda 20 Augustus Tarwe per 2400 n ƒ 360 Zeeuwsche per mud ƒ 10 75 Eogsre Koningsb ƒ 7 50 ii S Dantzig ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Zeeuwsch ƒ 6 50 a ƒ 7 SO nieuwe f 1 a ƒ 8 Gerst ƒ 4 a 6 Koolzaad ƒ 11 a ƒ 13 50 Boekweit fransche ƒ 188 N Brab ƒ 210 De Veemarkt met geringen aanvoer en flaauwen handel Vette Schapen en Lammeren vlug te verkoopen Magere Varkens en Biggen traag Goeboter ƒ 1 04 a ƒ 1 10 Weiboter f 0 80 a ƒ 0 92 Delft 20 Augustus Door den aanvoer van Granen d 863 alle van onverbeteriijke kleur en wigt bestond veel levendigheid hoofdzakelijk witte Tarwe met veel kooplust eenige lasten roodfc Tarwe zijn op levering verkocht tot ƒ 10 70 Tarwe 1862 ƒ 9 60 a ƒ 10 40 Rogge 1863 6 80 a ƒ 7 20 Vv ntereerst ƒ 4 60 Zomer ƒ 5 20 a ƒ 5 60 Lange Haver 3 80 a ƒ 4 Groene Erwten ƒ 7 20 a 7 40 witte ƒ 7 40 a ƒ 7 60 inl gele 1863 te vergeefs voor ƒ 7 75 geveild Aan stads waag gewogen van 14 20 aug 39 4 S3C 8 en 68 16 Boter te zamen 18960 n B Boter ƒ 42 a ƒ 51 het vierde f 1 05 a ƒ 1 27 r er n Ter markt 563 mud Aardapp hoogste prijs ƒ 2 50 laagste ƒ 2 Dordrecht 20 Augustus Tarwe slap aan trage koopers tot 30 c lager te verkoopen de beste jarige ƒ 10 20 ü ƒ 10 30 mindere ƒ 9 70 a ƒ 9 90 geringe ƒ 9 a ƒ 9 50 In gelijke verhouding kon ook de nieuwe geplaatst worden naar deugd ƒ 9 20 a ƒ 10 20 Bogge flaauw en moeijelijk te plaateen n bverm Z en VI ƒ 6 20 a f 6 80 vreemde niet ter veil Gerst onveranderd n winterzakmaat ƒ 4 30 a ƒ 5 40 gestort