Goudsche Courant, donderdag 27 augustus 1863

180S 147 GOUDSCHE COURAJÜT ienws en voor Gouda en ADVERTENTIEN ƒ 5 70 ztimerzakmaat ƒ 4 80 a ƒ 5 e ïtra puike gestort en zak raaat ƒ 5 30 Spelt goed prijshoudeud J 3 20 mindere 20 c User ƒ 2 öO Haver in een doen inl voeler ƒ 3 1 3 50 d ske S 20 a ƒ 3 80 Pa irdeboonen schiarsch ter veil ƒ 6 i ƒ 6 40 verkocht Duiveboonen itte en bruine Boonen onder h ir del Erwten goed kokende bl 2i c hooger 7 50 Mestingsoorten ƒ 7 a 7 30 witte Koninssb ƒ 7 20 a 7 30 Boekweit met kleinen handel Holst op 70 n tS ƒ 215 verkocht Circa 100 last Koolzaad ter markt verschillend van kwaliieit vau 65 £ tot 72 £ Middelburg 20 Augu nu Tarwe met weinii h udel 25 e gedaald Erwten en KooUaaJ insgelijks Eogge 25 e hoeder Deventer 21 Aug Tarwe ƒ 9 2 = Ti ƒ 10 25 Rogge ƒ 6 50 a ƒ 7 25 Boekweit ƒ 5 75 a ƒ 6 50 Gerst ƒ 4 25 a f 5 Haver f 3 50 a ƒ 4 lifter pr 20 n S 1 s ƒ 17 50 a ƒ 211 lnf r 16 50 2 = s ƒ 12 50 a ƒ 13 50 Zwolle 21 Aug Middelprijzen Tarwe n ƒ 9 25 Eogge f 7 10 Botkweit 6 Aardapp ƒ 2 15 Boter pr n g ƒ l 0 i 20 n tf ƒ 21 25 Groningen 21 Aug T irwe Rogge Boekweit en voerhaver onver iiiderd Gerst en dikke Haver 10 c lager Aanvoer ko aa l 0 las we uig handel 39 a 4 5 19 AuiT Granen ree nde Jaarentegen lu g p Londen l Aususms Boter Frlesche 90 a 92 en K imper en Zwolle 4 a 90 Kaas Edam 46 a 1 fn G i Ja Er WIS weiiiig eng Tarwe ter markt rojte hoeveelheid de handel wa stil Gerst was s evraa d vr stil Hiver flaauw Aanvoer van 15 18 dezer 340 qr inl en 7710 qr vr Tarwe 3040 qr vr Gerst en 6SóO qr vr Haver 20 Aug Boter Friesche 86 a 94 Aau de Veemarkt van heden werden aangeboden 920 Euadereu 350 K tlveren 9120 Schapen en 220 Varkens Voor beste runderen werd 4 10 en voor d varteiis 4 6 per steen betaald Burgerlijke Stand GOUDA GtBORE N 18 Aug tViUem Aiithoüie ouders G J Vuurens en X de Vletter r Janud ouders G Nieu l üd eu E Urbaows Adnanus oaiers J Spruijt eu H Okivers 20 udnes ouders G Schaap ea K vau ïo 21 Eüe ouderi J M de OvuiLEür 20 ug C Signer Ij 6 m A il C vau aiikom lu m A Blok m 21 J Snel 17 j U Sprnijt 1 J 5 in titHrwD l J Vug J i u eu B vau Hofwegen P Giasinakers eu C d an Vuuren A 3 vau Wijk en A 5Iraver WOEEDEX Be il e 14 Vn j A van der Vaart geb van üjk z G Gr Lneudijl geb de Weij d OmeleI L l J u Margaretha van Germte SI j wed van H Y Walt7 0 ULaTKOT wtj 14 uz GetroXTM li Aag Dirk Hogervorst 26 j niet ÜirkjL lu Cüoimejiee 30 j 20 Ailriaiis m der Veldeo 20 j iii t it r t iling 24 j Mr Jdcob DoinüU Xitu AeaUuis 27 j met ILUzabiili lioiaudus Hagedo m 21 j Donderdag 27 Augustus Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetetg D n 61 I e7 e Courant verachijut des Donderdags ea Zondags I lu ae ÏJtaü gesckiedt ile uitgn e des avonds te voren 1 De prijs per tuie maanden 15 2 Uaticop post ƒ 2 25 1 e inzeuè der Adverteuticn Iv ui geschieden tot des Hiorg n 11 ure Advertentieblad Onislrelien De prijs lier Adi ti tt itncn an ten tot ze regels met iubegnp iiui liet zejrel L bu Cent oor elkeu regel daarböveii Ivï CllI Buit eugew one letters worden berekend oaar plaatsruimte Voor de menigvuldige blijken va i beiangitelliug ter gelegenheid van ons H inehjk betuigen wij onzen hartelijkeu iijk GoiDA L DE GROOT J eu 22A g 1Sd3 G i e GROOT Boes B j acte op den 2 Augustus 1SÖ3 voor den Xotans V J FoRivws DboogixïVEs en getuigen te G rtda gepasseerd li de Ventjocts hap welke tuücheu de Hrcrer GERRIT STRAVER en J X KRAMET S JiCOBSZooN te Gouda onder de rut Drost en Compagnie betrek VU üen OLd e de K emgarenfabriek en den handel e erkte en onbewerkte Vlassen enz r Irstaan gerekend van den 1 Au ri s 1S63 ontbonden en bepaald de vercifeniii der zaken door beide e geweiene VeL aooten zal geschieden en d it de Kleing reiifabriek en handel in = en enz door beiden oor eigene reliZ zal worden voortgezet en ei door Heer JAN kKAMERs Jacobszook de tirma DROST Compagnie fu r den Heer GERRIT ÜTHAVER o der d frxa van der KLEIJN STRAVER Smidsknechts Tww Plaatwerkers kuoti u dadelijk VAST WERK Vesomec dres m t fr ineo brieïen of in persoon iij P 6 GOOEI6SEX te Govda Kennisgeving op op op op op op op op op op op op op cp op De uitslag der Verloting gehouden ter geleseuheid van de Tentoonstelling van den LAXDBOCW op 20 Auyuitm 1S63 is als volgt Priis op n S3 een Vaars 2 op 531 een Sjarige Ram 3 op 226 twee Biggen 4 op 3S3 idem 27 idem idem 362 10 = 11 = 12 = 13 14 15 = 16 = 17 = 1S = SO idem 345 een Geit 220 6 Eenden en 1 Waard 3S J 6 Kippen en 1 Haan 411 Eeu paar Duiven 350 Een paar dito 454 6 Kippen en 1 Haan 332 6 Kippen eu 1 Haan 471 Een jonge Ram 216 Een Lam 371 Een LaiE 3 6 Zwarte Spaanseiie Kippen en 1 Haan Openbare Verkoopins te f O V J op Maandag den 31 Augustus l ö3 des Voormiddags ten elf ure in in het logcmtut de Pa iyw aldaar van Een HUIS en ERF met en fr uu en TUIN daaAA er staande en gelegen a i i le Gc u e te GOVD l k C ni 9 1132 K d Ier ïeoiie ± n En een HUIS en ERF aau de Te Nadere i lichiiugen zijn te bekomen ten kantore v n den Notaris V J FOETUIJN DROQGIXEVEK te Gouba Zij die op de TEXTOOXSTELLIXG alhi r van 20 Augustus 11 met geldprijzen bekroond werden of aan de Commissie van aankoop voor de Verloting Voorwerpen hebben verkOCht worden uitgenoodigd zich tot het i i cuteangut nemen dier gelden ie wenden tot deu ondergeteekendeu Secretaris der Afdeelmg Goi da en O ten huize van J van KASTEELE ia de Koornber rs alhie op Donderdag den 27 Augustus e k lusïi dien 10 en 12 ure A KLUIT Hz Prijzen der Effecten AMSTERDAM A rijdag 21 Augustus LaaiTi e Hi =tc 1 Geblc eii C 1 koers kjcls koer Ned IT sch 2 64 6 l6 i lS dito u j 77N dito 4 11105 g Amort Sijnd 3 923 Handeiin 4 142 O I Leeuüigr 4 Aand H fp 4 il Ki n5p 41 Bekie Rotts 21 ST s Spanje obl 2 + IS dO buiier 1 3 541 d binnen 3 5 2 r rtU2al obl 3 Vis Rusl tbl H 5 1112 d 1 2 29 5 i so Cert l ol 33 5 5 d 1 40 4 771 d 5 erte 5 31 i d b = V r e 5 1 1 yo Vv lget 5 l rtn i 1 y 5 Üo b li 5 d I 4 dito NUtaH 5 l li n Aiaaltijd 19 64 j 04 j 04 duo ihiü 2 j I To Q T 32 4 dOreuteAnist 5 i s ï i S5 i d nat 1 54 5 691 6S Me obl551 3 371 0 1 37 = Ter JijekdEiikierij vau A JiRIXOLAJ Overzigt GOUDA 26 Augustus Dezelfde onzekerheid blijft voortduren ten aanzien der hangende vraagstukken Alleen zeker is de stellige en herhaalde weigering van deu koning van Pruisen om deel te nemen aan het vorstencongres te Frankfort de aangevoerde redenen ziju van geringe beteekenis maar de ware grond zal wel gevonden worden in zijn afschuw van vooruitgang en ontwikkeling van zelfstandigheid en vrijheid waarbij nog kamt de spijt dat Oi tenrijk hem voorgaat en zich meester maakt van den invlofd dien Pruisen vroeger bezat in Duitschland Wat er op het congres verhandeld wordt blijft geheim en geeft derhalve speelruimte aan tallouze geruchten die veelal geheel tegenstrijdig zijn ook verwacht men geene bijzonder groote iiitkomsten van deze vereeniging der duitscbe vorsten waaronder slechta enkelen gevonden worden die eenigzins tot de liberale denkbeelden overhellen In allen geval is het een verblijdend en hoop gevend begin dat in de toekomst goede ruchten kan dragen Het krachtige duitsche volk ligt ter neder in een gevoelloozen doodslaap Z jne kracht is verbrokkeld en tot heden was elke poging vruchteloos om die tot eenlieid te brengen Eens komt de tijd dat het tot een nieuw leven ontwaakt en als Duitschland tot wettige vrijheid en eenstemmige zamenwerking gekomen is dan zal Europa niet langer beven voor de raadselachtige politiek van Erankrijk die de geheele wereld verontrusten moet om he ijdel en wispelturig volk in rusl te houden Dat oogenblik is nog ver af toch blijkt van de laugzam ontwikkeling der vrijzinnige beginselen wier zegepraal de onfeilbare uitkomst moet zijn van de voortgaande verlichting onzer eeuw De poolsche aangelegenheden zijn geheel op den achtergrond geraakt door de belangstelling in het congres der vorsten van wie ij niauwkeurig weten wat zij eten en drinken niet wat zij spreken en verhandelen De flaanwe vertoogen der polenlieveude mogendheden zijn weder ingediend te Petersburg doch de keizer is op reis en hij behoeft zich met het antwoord niet te overhaasten nu hij eenmaal weet dat het bij woorden moet blijven er tot geen daden mag komen Frankrijk zou toch eene armzalige figuur maken indien Polen nu even als vroeger door de overmagt verpletterd bezweek en het geen ander resultaat zag dan dat Engeland en Oostenrijk uaauwer verbonden ircn Daartegen moet Napoleon gevrijwaard zija door de weldaad die hij den aartshertog wil bewijzen Hoezeer hangt echter ook deze geheele zaak nog in de luclit Yat al tegenstrijdige geruchten hoe twijfelachtig de verzekeringen van het aannemen hoeveel is er nog te regelen hceveei duisters in de mogelijkheid der uitvoering Ook hier zal het noodig zijn zich te wapenen mei een goede dosis geduld want de deüuitieve beslissing kan nog lang op zich doen v aohten De amerik iansehe zaken neigen tot eeac beslissing zoo het den noordelijken gelukte Charleston te beaiagtigen zoude het den zuidelijken moeijelijk Tullen zieh te Richmond te bandliaven en de vereeniging der slavenhouders uiteen spatieu Vi el is het niet te doorzien hoe de zaken zich regelen zullen bij de nederlaag der overmoedige zuidelijken maar hunne bijzondere instelling hunne lasterlijke lofprijzingen zouden verstoaimru en de menschheid juichen in de afsehafUug tier slavernij öuttenlaniï London 24 Augustus De Economist besluit een arti e nopens de onmogelijkheid om de voorgenomen bondshervorming tot stand te brengen op de volgeude wijze behoeven niet ie treden in een onderzoek van het door keizer Frans Jozef aau het congres te Fraiikiurt voorgestelde plan Wij behoeven slechts op te sommen Ie