Goudsche Courant, donderdag 27 augustus 1863

In een adres door de geestelijkheid der onderscheidene gezindten in de afvallige sta en van Noord Amerika aan alle i hri5tenen der wereld gerigt tot verdediging van de zaak r arvoor genoemde staten de wapenen hebben opgevat wordt hoog opgegeven van de godsdienstige en vrijzinnige gevoelens van de zuidelijken die voor zoover hun mogelijk is met ieder in vrede willen leven en de beleedigingen liun aangedaan niet op gelijke wijze willen vergelden De zuidelijken aldus wordt in het adres gezegd hebben veel voor de christelijke beschaving gedaan en protesteren tegen dezen barbaarschen en nutteloozen oorlog Het geschiktste middel echter om hun de sympathie der wereld te doen verwerven en waarvan de geestelijkheid gelieel zwijgt is de afschaffing der slavernij Op de verzekering welke men aan het slot van het adres vindt dat de toestand der slaven in het zuiden gelukkig is zaï toch wel wat af te dingen zijn In brieven uit Midden Amerika in d laatstelijk ontvangen dagbladen van New York opgenoir wordt de aankomst te Nicaragua gemeld van eenige europ sche ingenieurs die het terrein komen opnemen voor den aanlc v an een kanaal door i e landengte Men zegt dat ueze onderneming staat onder de bescherming van keizer Napoleon en dat prins Murat zich a in haar hoofd bevindt De onderneming steunt op eene concessie vóiïr drie of vier jaren verleend aan zekeren Belly een fransehnian die thans het plan der werken heeft vereenvoudigd Voor de verwezentlijking van het plan is noodig eene som van 26I 2 raillioen gulden Parijs 23 Aug Gisteren had de Courrier du Dimanche den tekst van de identieke zinsnede der pan Rusland gezondene nota s en heden geeft ons de ilémorial Diplomatique er de geheele analyse v n Het is zoo als men mogt vermoeden zij bestrijdt het geliefkoosd thema van Rusland alsof Polens opstand t werk is van de verbannen en overal verspreide revolutionairen Tevens wordt er het leedwezen in uitgetlrukt dat de voorgesielile w apeustilstand door het hof van Petersburg niet is aangenomen en houdt zij vol dat de vreemde mogendheden wel decfclijk re hebben te interveniëren t Schijnt ilat de engelsche not t in meerdere bijzonderheden treedt en in heftiger bewoordiajLn Wil bc = uwd zijn het met dan mooije woorden Het kan ve ii s eer gemakkelijk gebeuren dat Rusland eenvoudig antwoordt dat liot de notii s behoorlijk ontvangen heeft zonder meer Indien de arme Polen alleeu op rd dat fraaije proza rekenen dan kunnen zij gerust de wapenen nederieggen Gelukkig echter hebben zij hunne hoop elders gevestigd en hoe hevig ook aangevallen moedig bieden zij weerstand en zullen dit nog lang kunnen doen Hen spreekt zelfs van eene wanhopige poginsom AVarschau op nieuw in opstand te brengen ii Aug Volgens la France zijn de nota s der mogendheden 11 maandag aan prins Gortehakoff ter hand gesteld maar heeft de afwezigheid des keizers elke verdere diplomatieke onderhandeling tot dusver belet 2 5 Aug Brieven uit Petersburg geven weinig grond m te vcruaehten dat Rusland concessien zal doen De oudelao covitische partij keurt de staatkunde van aarzelen af jlurawieff is de hel i van den dag te Petersburg en de openbare opinie in Rusland verklaart zich me nadruk tegen elke oncessie zoodat de regering gezind zou zijn toe te geven aanr n invloed van den grooten hoop die door de oude mosco itische partij opgewonden wordt ilen v rzekert dat de bevolking in Finland afgevaardig en naar Petersburg heeft gezonden om eonstitutioneelei i tellinsen en een afzonderlijk finlandsch leger te vragen ASTeenen 2 1 Angus us Bijna alle dagbladen zonder onderscheid behandelen het door den keizer ingediende ontwerp tot hervorming van de bondsconstitutie en schier eenstemmig verilarcn ij zieh voor de regtstreeksche verkiezingen der leden au het parlement Alleen de reactionaire p rtij en die Ier ultramontanen geven de hoop te kennen dat het plan noge mislukken en drrhilve verheugen zij zich over de weigering van den k jnuiir m Pruisen ondersteilende dat de pojjingcn door den k i er aangcHend zullen mislukken 22 Aug De W m i er deelt een berigt mede uit Kalischwaaruit blijkt dat de iiiaiirgenten een vijftigtal wagens geladenmet oorlogsbehoeften in de nabijheid van Kolo hebben verinecsterd Volgens mededeelingen uit Krakau hebhen de opstandelingen bij Laski eenig voordeel op de Russen behaald In de nabijheid van de gallicische grenzen hebben verscheiden ontmoetingen plaats gehad in de jongst verloopen dagen zoo wordt uit gemelde stad berigt maar zonder iets mede te deelen ÖiTrênt 4£ii uitslag dier gevechten In Wvên meld blad wordt wijders berigt dat in de nabij ht id van TaWiopol in Gallicie op het Lasteel Romanoifska drie personen zijn gevangen jenomen die later bleken te zijn de bekende Rocliebnine en twee adjudanten Berlijn 24 Aiigusti 3 De Staatsanzeiger deelt heden het antwoord med v m den koning op de uitnoodiging tot bijwoning Van het vorsten congres te Frankfort De koning verklaart in dat stuk dat hij bij zijne vroegere zienswijze volhardt om geen deel aan het congres te nemen en dit te meer omdat bii zelfs nu nog geen officiële mededeeiing heeft ontvangen van voorstellen die aan de goedkeuring van het congres moete onderworpen worden De koning is van oordeel dat het een ouvrnchtbair werk is ora deel te nemen aan beraadslagingen die niet door het nemen van besluiten gevolgd worden en tot die besluiten kan hij niet medewerken zonder ze bevorens door de raadslieden zgner kroon te hebben doen onderzoeken Ook daarom komt hij niet te Frankfort zullende men hem evenwel bereid vinden om ieder voorstel van het congres in ernstige overweging te nemen 20 Aug De National Ztg haeft van haren correspondent te Frankfort de volgende mededeeiing ontvangen nopens het vorsten ongres art 3 over het directorium en den bondsraad 13 in diervoege aangenomen dat het directorium uit 6 leden zal bestaan aldus verdeeld Oostenrijk Pruisen en Beijeren hebben elk eene stem Saksen Hanover en Wurtemberg maken op hnnne beurt de vierde uit Keurhessen en de zeven groothertogen kiezen het vijfde en de overigen het zesde lid ïen opzigte van art 5 over het voorzitterschap bij het directorium en den bondsraad is voorgesteld dat Oostenrijk en Pruisen en dit beurtelings op zich zullen nemen doch besloten aan beide groote mogendheden over te laten zi h daaromtrent met elkander te verstaan Art 6 algemeene regelen betreffende de bevoegdheid van het directorium n van den bondsraad is aangenomen Bij deze ge legenheid is formeel verklaard dat men door de aanneming van het ontwerp als grondslag niet geacht wil worden omtrent alle hoofdpunten met Oostenrijk in te stemmen Tegen heden dingsdag zijn aan de orde gesteld de artikelen b oorlog en vrede 13 zamenstelling van het bondsgerigtj 11 financiën van den bond 16 zamenstelling van het volkshuis en 18 bijeenroeping verdaging en ontbinding dier vergadering Frankfort 22 Aug Het congres van algevaardigden heeft met eenparige stemmen verklaard dat in de voorstellen van Oostenrijk veel is dat aanleiding geeft tot bezwaren maar dat het evenwel niet eenvoudig moet worden verworpen dat een huis hetwelk het volk moet vertegenwoordigen en uit vrije verkiezingen behoort te noiden zamengesteld noodzakelijk is dat Pruisen volkomen gelijk moet worden gesteld met Oustenrijk dat Oost en West Pruisen in den bond moeten worden opgenomen en dat het vouiStc van Oostenrijk moet worden aangenomen door eene n itionale vergadering zamengesteld overeenkomstig de bondsbcsluiten van Maart en April 1848 Volgens geruchten die de Frankfurter Zeitnng mededeelt hebben den 22 in het vorstencongres zeven regeringen zieh tegen de onvoorwaardelijke aanneming van het oostenrijksehe ontwerp verklaard namelijk Baden Coburg Hanover Saksen Weimar en Wurtemberg Wie de zevende egeriug is wordt niet opgegeven De Frankforter Zeitnng meldt voorts en zoowel in de depêches als in gewone berigten wordt dit bevestigd dat in dezelfde zitting reeds een aanvang is gemaakt met de beraadslaging over de afzonderlijke artikelen Uit Berlijn meldt men thans dat drie staten Hanover Saksen en Wurtemberg zich onvoorwaardelijk tegen het ontv erp hebhen verk aard De naijver op de betere positie die aan Eeijeren in het ontwerp is toegedacht zal natuurlijk daarvan eene voorname reden zijn 2 1 Aug Van goederhand verneemt men dat in eeneheden gehouden conferentie die drie uren heeft geduurd detoenadering tusschen de verschillende vorsten nieuwe vorderingen heeft gemaakt zoodat men het omtrent de kwestie vanhet centraal bewind eens is kunnen worden 25 Aug In de zitting van het vorstencongres op hedendie vier uren gedituid heeft is gebleken dat aan alle hoofdbepalingen van het ontwerp en vooral die omtrent het directorium de zamenstelling van het lagerhuis en de periodiekeaftreding der leden eene eenparige goedkeuring is verzekerd De vorsten hebben heden hunne conferentie voortgezet Naar men verneemt is de presidents kwestie nog niet definitief geregeld terwijl de zaak van het directorium afgedaan is Kiel 23 Aug De juridische faculteit onzer hoogeschool heelt een advies uitgcbragt over het geschil omtrent de interpretatie der grondwet hetwelk gerezen is tusschen de duitsehe meerderheid der sleeswijksche stenden vergadering enden regerings commissaris In dat advies wordt verklaard dat laatstgenoemde onbevoegd was om aan de stenden vergadering het regt te ontzeggen om te beslissen over de geldigheid der verkiezingen Turijn 22 Augustas De Stampa bevat een artikel nopens de gisteren uitgevaardigde nieuwe wet op de ruoverijen liet blad betreurt het dat enkele omstandigheden ae publieke veiligheid betreffende de regering hebben genoodzaakt tot de verklaring dat iu elf provinciën rooverijen worden gepleegd ofschoon dit in allen niet in gelijke mate ges hiedt Aan ket ministerie van binnenl zaken wordt inmidde s gearbeid ter uitvoering van de wet Weldra zullfu worden ingestelu speciale hoven en junta s ter regeling van de betrekkingen tusschen de bi rgerlijke en militaire overheden en tot het werven van vrij villigers De Stampa doet uitkomen hoeveel nut men te wachten heeft van vrijwilligers vereenigd met de karabiniers Het staatkundig karakter is aan de rooverijen bijna getieel ontnomen en zou geheel verdwijnen zoo Frans II uit Rome werd verjaagd en Italië zijne hoofdstad herkreeg Het blad zegt ten slotte vertrouwen te stellen in het doeltreffende der genoniei maatregelen New York 12 Aug Men zegt te Washington dat er spanning heerscht in onze betrekkingen met de fransche regering De handelingen van Napoleon in Mexico vinden weinig sympathie bij de hooge autoriteiten Verscheidene ministerraden z jii over üat onderwerp gehouden en het besluit schijnt vast te staan om geene voortdurende bezetting van Metieo door de Franschen te duiden en aan te dringen op eene verandering van Napoleons politiek ten opzigte van dat laml elfs ten koste van den oorlog Dit isslef hts een men zegt maar sommige invloedrijke dagbladen sterken de regering en vuren de gemoederen der menigte aan Deze hoe lijdzaam anders ook is spoedig genoeg ontvlamd en de regering is in staat alles te doen om het land tot rust te brengen Verder zijn er geruchten van vredes aanbiedingen van het zuiden de rebellenaanvoerders soldaten en volk willen tot de Unie terugkeeren zoo heet het De couranten zijn reusachtig groot het is waar en moeten vol zelfs bij gebrek aan nieuws Een zot gerucht vereischt al zeer spoedig eene kolom of wat vooral wanneer een redacteur zijne toevlugt neemt tot eene bekwame hand in langdradigheid öinnenlttixb Gonda 26 augustus Het in de vergadering van den gemeenteraad den 14 dezer vastgestelde adres aan den minister van hinnenlandsehe zaken is van den navolgeuden inhoud yl in Z jne Jixcellentle dtn JJinhter ran BinnenlaiidscJte Zaken De Raad der gemeente Gouda geeft met eerbied zijne over uiging te kennen dat de regering bij het vaststellen van het spoorwegnet van het denkbeeld uitgaat om zooveel mogelijk alle belangen te vereenigen en de groote voordeelen die het geven zal zooveel in haar vermogen is billijk over alle ingezetenen des lands te verdeden Ongerijmd zou het echter zijn te verlangen dat alle gedeelten des rijks even goed werden gebaat Sommigen zullen zieh opofferingen moeten getroosten om anderen ter dienste te zijn zoodat wanneer voor een spoorweg zich twee rigtingeii aanbevelen en de keus daardoor moeijelijk is de wederzijdsche belangen eenvoudig op de weegschaal moeten gelegd worden om haar te doen ove slaan naar die zijde welke de grootste bel ngen vertegenwoordigt Past men deze beginselen toe op de rigting van den spoorweg van Rotterdam Dordrecht Willemsdorp dan bevi emdt het ons dat bij de plannen gemaakt en aanbevolen nog niet zoo ver ons bekend is ter sprake kwam om dien weg te leggen over onze gemeente door den Krimpener en Alblasservvaard Mogt zoodanige weg tot stand komen dan toch zou de reis voor hen die over Utrecht naar Antwerpen sporen minstens 30 minuten korter zijn en dit verschil is groot in een land van handel als het onze dat belioefte heeft aan spaarzaamheid en spoed wil het met den vreemde concurreren Het valt niet Ie ontkennen dat Rotterdam bij deze rigting zou achterstaan doch het is aan geen twijfel onderhevig of die stad moet zich dit laten welgevallen daar waar gelijk hier grootere belangen dan de hare dit vorderen Neemt men de bevolking in aanmerking dan behoeven er geene cijfers genoemd Ie worden dan komt m n met Amsterdam aan het hoofd en laat daarop die der noordelijke en oostelijke provinciën van ons land volgen het aa al hunner inwoners is welsprekend voo ons voorstel en wat het goe derenvervoer betreft dat van de gezamentlijke koopsteden die bij de hier aangegeven rigting belang hebben zal almede dat van Rotterdam overtieffen Dt voordeelen hierboven opgesomd zouden voor de hoofdstad nog belangrijker kunnen worden wanneer eenmaal de reeds vroeger aangevraagde con cessie voor den zijtak Harmeien Breukeleu werd verleend enuitgevoerd Daarenboven de tweede koopstad des rijks heeft zieh niet te beklagen Door eenen schoonen w iterweg aan Dordrecht verbonden heeft zij slechts behoefte aan eenen spoorweg alleen bij besloten water De statistiek leert dat de scheepvaart op onze rivieren gemiddeld slechts gedurende 14 dagen ir het jaar gestremd is en heeft dit plaats welnu dan is zij ook door het hierbij aangegeven plan geholpen zullend zij zich ter gunste van het algemeen belang alleen moetej getroosten eenige minuten langer te sporen dan wanneer de spoorweg regtstreeks van Rotterdam door den Alblassirwaard liep eene rigting die toch wel zal gekozen worden wuineer men iu aanmerking neemt de vele bezwaren die teregt tegen üe kortste lijn door den Zwijndrochtschen Waard gemaakt worden Voor de residentie des konings en de zetel der regering beveelt ons plan zich mede aan In den aard der zaak ligt het toch dat eenmaal de spoorweg Schevcningen a Hage Gouda als de meest doelmatige verbinding tusschen s Gravenhage en den Rhijnspoorweg moet tot stand komen en ten hoogste leed doet het den raad dat niet reeds de hand aan dit werk is geslagen Reeds vroeger toch werd concessie gevraagd om zonder tegemoetkoming var den staat dien spoorweg daar te stellen en aangezien de aanleg niet kostbaar is en de bloeijende resideniie een groot vertier belooft bestaat er gegrond voormtzigt dat i daarin te beleggen kapitalen goede reaten zullen opleveren De verbinding te Rotterdam van den Hollandscheu en Rhijnspoorweg kan niet dan met aanzienlijke bijdragen van het rijk geschieden en wanneer men nu deze te Gouda zonder opoffering van den staat verkrijgen kan en daarbij geene voorname belangen gekrenkt worden dan valt er niet aan te twijfelen of dit plan zal te eeniger tijd tot uitvoering komen en geschiedt dit dan wordt ook de residentie langs den kortsten weg aan den Belgischen spoorweg verbonden waaraan ook voor haar voordeelen van allerlei aard verknocht zijn Het ijn deze redenen die den raad nopen uwe excellentie zijne beschouwingen over de hierbij aangegeven rigting mede te deelen Hij heeft gezwegen van het groote beiang dat Gouda daarbij heeft Dit lag voor de hand en gaf aanleiding tot zijn adres Hij meende echter die belangen niet op den voorgrond te moeten stellen omdat zij volkomen overeenstemmen met die van het algemeen Op dien grond vertrouwt hij dat het uwe excellentie behagen moge zijne denkbeelden in ernstige overweging te nemen en kan het zijn zijne goedkeuring daaraan te hechten t Welk doende em Gouda deu U Augustus 1863 De Raad der Gemeente Gouda J e Secretaris De BurgeTneester Get DROOGLEEVER FORTUIJN Get IJZENDOOEN Z M heeft benoemd tot surnumerair bij het vak derposterijen J Hoefhamer en goedgekeurd de benoeming vanM Bron burgemeester van Gouderak tot secretaris dier gemeente De Middelb Courant deelt mede dat de dik ijls toegezegde algemeene maatregel tot verhooging van f j tractementender ambtenaren bij de departementen van algemeen bestuur thans bij de regering in bewerking en overweging is Degrondslagen moeten zijn dat de tractemcuten beneden ƒ 1000 met 20 pCt die van 1000 tot l ïOO met 15 pCt en dievan ƒ i500 tot ƒ 2000 met 10 pCt verhoogd zullen worden s Gravenhage 25 Augustus De minister v m binnenl zaken heeft in verband eet de regeling van het middelbaar onderwijs naar aanleiding der wet aan verschillende gemeenten te kennen gegeven dat ten einde de goede gevolgen welke uit die wet kucen voortvloeijen zich zo spoedig mogelijk doen gevoelen het wenschelijk schijnt dai de besturen van gemeenten waar aan een degelijk middelbaar onderwijs behoefte bestaat weldra in overweging nemen wat ter voorziening in die oehoefte behoort te worden gedaan Gemengde Berigtca Te Saitni in Luxemburg is een schaapskooi des nachts overvallen door Aolven die ruim 20 schapen hebben