Goudsche Courant, donderdag 27 augustus 1863

1863 ü 148 Zondag 30 Augustus huwelijk De kooing van Noorwegen weigert de door de Storthine voorgestelde afschaffing der stokslagen bij het leger te btkraehtigeu Meu is voornemens eene prijsvraag uit te schrijven ten betoogt an h t oüafïcheidelijk verband tusscheii eene anibacbtsschool en uov liig J Het uitdeelen der medailles te Ancona blijkt eeu bloot verzinsel te zijn cev ieQ ottgekDmen De slaverïiij is ia Maryland reeds feitelijk afg £ Ich U I é president der peniaan=t he republiek heeft löO lama s aao de frauéche regeriog tec gèackeDke gezoodoQ Op het Loo zi u eenigi apartementeo cieuw gedecoreerd in den renaissance s ijl ea prachtig iugerigt Het oo teuriJk che leger in Venttie i = op nicQw vermiDdcrd met lO OO aa De zuidelijken vau X Ainerika wapenen aanue neger tegen het oorden Een varlijk expcrimeat eu il te Briis=tl onder Toor itins yaa LeopDii q familieraad houden over de mesicaansche aangelesEuheden Het Auii Plossberg iu Btijereu is door een nvaren brandbijna vernield In miuder n twee uur 3ren 134 geh iuwen verbrandfn lOi huisgezinnen van dak ofd Van 1 jan tot het begiu van ugn tns deze jaars zijn te Xew aanzekomen S6 09 landverhuizers ïe Kahlberg eene badplaats bij bo g zijn d ser dagen twee jouge ufvrojwen ver4roi keu die zich te ver in i e waagden Te Krentznach eeu bel isch kolonel die tien wekt a vrotj r oci een hond gebeten as piottÉiing Overvallen dcor de wat rvrtc t n lan be vreh eu ïn Suriname zijn ten gevolge van onlu ttn op de p aut it R cl üe ca en W rk 87 negers tot 3 jaren dv an arbeid li oo deeid Op ie edurende dt d n RijU ea L ha üuijen De Friesene Cuu ant zegt van Pru t id L ie irenoodiiid moeit de stumper btj ken was bedorven een beele con t tut e ut r oe 1 Het i fL i te Wolf heien a zoo jtJ b eene herfcaÜLL tcgeu het i jrb3ogiie ia de Krim om I Ij t cn iJtt iu vrie om bt n Cochin China jt u i u ifveii aan een o t i vfr Ia vfclc brLiiika ge öe L uÏD U e I I aatidfcu Dl 0 b adi der wa re 1 = nG Lc ue v t 11JU3 1 ze l tijere j ut ii jfi l bi OUDSCHE COURANT Burgerlijke Staud GOUDA Gebokek 20 Aug Wilhelm Hermanus ouders G Langeraar ea J Kortenoever 21 Klaartje ouders E Sauders en A Snaterse Gijs bertüs ouders I Groenendaal eu M van de Mervve 22 Johannes oudirs P de Mol en C Broer Jghanna ouders J Abbema tn c SoiTree 23 Pieitrnella ouders S de 3oDg en G van Leenweu J Johan Andrics ouders J A Schweitz en A C Farenhorst Triimi ouders P Blom tn T van den Berg Gerrit ouders A B van der Klein en A Vingerliag 2i Maria Cornelia ouders K G van Kersbergen en M de iiaay Mesje ouders E de Jong en M van AVaas QvKKi F DEN 21 Aug II Kranendonk 12 w 22 J II Zeldeurijk 7 m 3 verjaardag van den keizer van Uo enr cc iais een bom iu de St Marf u keia ge aikn 1 verder iu Duitscbland is groote stbade verotrzo m do ter Lou d b c r z t er ij eed pf tekt au Zei t ie 1 uien lU 1 d u 1 Ier m ti j lud hcuben ij ikt het ha al cl r 3 ai Ittrd V l fdd 1 1 24r t L prc v n ea De r ek i t d n et C a IWL t SCH00XHO £X Ingeschreven van 14 tot 21 Augustus 1503 GhEORt N Geerlruida Christina ouders J IIoogeEidijk en J Vciba u Ov£eh edï G Kooiiman 3i tchi2 en van U l tlie dd rl 1 Uitgave van A BRINKMAN Lanf e Tlendeitipg D n 61 OUDEWATER van 19 lot 2 5 Augustus 1 G3 hv M F y Catbarina Kompier geb van Dam d van Buurt d Gerrigje de Vast Johanna Gr t OvKKLKPKN Marïa Elisabeth van Soe=t ruim 3 r eveldt 74 j geh met Leoiiardus Cornell Gcerlin Gtfn V i Matthias Johannes Buijs tu Jax oba Autunia Abl c ht zee ADVERTEMTIE Hejeu beviel voorspoedig vau een c geicaaptn Zoon AliKlA A KROE rf ieide EcQtgenooi van J VAN EEK BREGGEX AzK Waddinxvees 03 Ansustus ISCS Openbare Verkoopiug te C O f f op Maandag den 14 September 1S63 des voormiddags len IIF ure in bet logemeut HEI Hebthuis aldaar van Een aanzieiilrk goed onderhouileu HUIS en ERF me een fraaijen TUIN daarachter st unde en gelegen aiui de Westhaven ie OOVDJ Wijk B N 165 met een Kumer met Zolder aan het wate der Pepersiraat en eeue brug over hetielve Zijnde iu het Huis zes behangen en geplafoQLeerde Kamers Dienstbodenen provisiekamers een nüme Zolder fraaije Keuken goede Kelder een breedeu mar eren Gang eu hetgeen verder tot een ill zienlijk goed iugerigt n aangenaam Wooiihuis bfhoorr XaJere irjichtiugen zijn te bekomen ten autore van den Xotaris W J FOKIÜIJN BOOGUiETXr te üor Dx Bij acie op den S Jnyihi ISCa Itn overstaan van den te Z d Jf adOi xr rj i residerenden Notaris MOLENAAR en getuigen verleden is ti sschen LENA HUBERTA BANTE weduwe van den heer BiEiEB TAN Dllken Dt INGETJE v x DULKEN LENA PIETRONELLA van UULKEN en DIRK van DULKEN wonende allen te Z tid Waildf Uvetft aangegaan eeue Vennootschap tot het uitoefenen der Houtdraaijerij enKlompeumakerij eu daartoe betrekkelijke zaken ouder de Firma van D van Duiken en Zoon Voor den tijd van rijf eu een I nlf Jaar ingegaan 1 Januar j lS ü3 eindigende ulti io JuirJ lSiJ $ en vei voigens van jaar op jaar zoolang geene kenni eving van opzegging binnen zes taandtn voor de expiratie dier tijdstippen geschiedt Het kantoor is geve tiiid b j de eerstge i noemde terwijl de uitoefening vun alles is opgedragen aan ha u en I IïtK van Bl LKEX zijnde ook die bfi eu alleen tot het voeren van de teekening der firma geregtig 1 De Vennooien zullen zonder elkanders toes emiuing geeiie geluer mogen opneinen voor rekening der ennoütscliap zieh niei mogen steUen tot Bargen noch hunne regten geheel of ten deele a Ui derden mogen afstaan of de goederen to de Vennootschap behüorende voor bun aandeel mogen verpanden bez varen verkoopen of vervreeiüdeit Prijzen der Kffeeleii AMsIEUDAM Dingsdiig 25 Augustus Laagste Il M te Gebl M prt kotïi katis kut rï Ned w seh i i= i dito o 0 dito 4 UMj3 Amort sijud o 14 Handelm 4 1421 4 Ü l Leeuin 4 Aaud H Sp 41 i fi Rijnspw 41 België Rotts i 37V Spanje obl 2 i Vis d buitenl 541 d binnenl 3 51 n 5 2 Portusralohl 3 40 ir i5 Rusl obl 11 5 d lv 2s 09 5 Certl 31 33 5 i S d l 4ü 4 i 1 d 5 erie 5 d i c serie 5 9 Vl 90V1S 9 olget jfpw 5 197Vi 19 5 197 rmisen 1 59 ö 104 Oust bijGüU 5 dito 4 iliio Metail 5 t d4i Ö4I dito dito 2 o Z d rt ie nist 5 Sr i SC MiVif u nat ls 5t ló 693 fj9 Mex oblSJl 3 a 37 V i 1 Vertrek d 1 Spoort reiiieii r 1 jjt fo 13 f i huh 1 Cii li Gciida n ar Rotts raam T 9 04 9 35 1 15 1 5 4 37 i 24 1 10 32 Van Gouda naar UtreeM 7 i S 37 11 U4 12 4 l lü 2 42 S G 25 t l ii 50 £ De met geteekeude treinen loopei op Za ien i m dai ci NIEÏ Ter 1 kaïnkkcrij ven A BPaNiiliX Nieuws en voor Gonda es 23cze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags l2n de Stad geschiedt de uitgave de avonds te voren 1 Du prijs per drie maanden ia 2 franco p post 2 25 I De inzending der Advertentién kan geschieden tot des l morgens tea 11 ure I öuitenlttttïü IiOndSIl 25 Augustus Men verzekert dat de regering iich niet tevreden betoont over het antwoord door het kabinet van Washington gegeven op de vertoogen van lord John Russell nopens de wijze waarop genoemd kabinet het stelsel der blokkade uitlegt en over het groote ongerief en de opofferingen welke de handel daardoor ondervindt Eene nieuwe nota io krachtige en meer bepaalde b woordingen vervat zal door lord Uussell aan loid Lyons worden gezonden Men gelooft hier algemeen dat het kabinet van Was liington voorloopig zal berusten bij een eenvoudig protest tenopzigte van de gebeurtenissen in Jlexieo Eerst na het eindejvan den oorlog met bet zuiden zai het tot verdere maatre gelen overgaan Aan een verbond tusscheu Amerika en Rus bind wordt nog niet veel geloof geslagen wel zegt men datler onderhandelingen plaats hebben over eventuele gebeurtenis i sen De hr v Montholon die hier is aangekomen beeft naar raen meldt belangrijke mededeeiingen zijner regering uitWashington medegebragt Te Parijs vleit men zieU met dehoop dat Engeland gemeene zaak met Frankrijk za maken voor het geval van een verbond tusschen Buslaud en Amerika maar die hoop zal niet worden verwezenlijkt althans wil deregering ook in deze kwestie zoo lang mogelijk onzijdig blijven Het wantrouwen jegens Frankrijk wordt dagelijks grooter sedert men OFertuigd is dat Frankrijk onder de hand meertoenadering tot Rusland betoont Het is thans zeker dat van de tusschenkomst der driemogendheden iu de poolsche kwestie niets zal komen de beslechting van die kwestie wordt voorloopig overgelaten aanhet russi cbe bewind en Baar hetgeen bekend ii gewordenvan de bedoelingen van Rusland mag men de hoop voeden dat het aan Polen instellingen zal schenken welke zelfs hetbepaalde in de zes pimten door de drie mogendheden voorgesteld ak grondslag der in dat rijk in te voeren nervonningen zullen te boven gaan Kopens de verkenning door den neraal Forsler van dezuidelijken met eenige oorlogsehfpen gedaan op de Yorkrivier aan den kant van het fort iMuuroe verneemt men nog dateen dezer schepen belangrijke schade heeft geleden door het springen van een zoogeniamden torpedo in de rivier geplaatst Het schip werd door het springen van dien toestel 10 voetenboven het water opgeheven en de opgeworpen waterkolom waszoo groot dat zij op het schip uedervallende dertig man overboord sloeg van welke de nieesten evenwel werden ger d Uit den ijver waarmede een groot deel der engelschedagbladpers de traditionele sympathie voor de Polen bestrijdt mag fle gevolgtrekking worden gemaakt dat de ongerustheidbij velen n g niet is verdwenen en de vr ees voor de grooteplannen van den magtigen bondgenoot nog veler motJerenvervult Men vreest weder voor oneenigheden tusschen Engelanden de Vereenigde Staten ten gevolge der behandeli g van neutrale handelsvaartuigen iuzonderheid voor den handel tusschenKewIotk en de Bahama eilandenj en in het algemeen tuascban Advertentieblad Omstreken De priJÈ der Adverteuiiec van fén tot ze i 1 regels met ii begrip van het zegel is SU Cent voor eiken regel daaibuven 10 Cent I Buitengewone letters worden berekend naar l idiiatsruimte New Tork en de Engelsch West Indische koloniën van Engeland die door de overheden der Uuie ter voorkoming vau sluikhandel met de zuidelijken krachtens binueulandsche verordeningen wcrdt onderworpen aan belemmeringen welke het engelsche gouvernement strijdig acht met het volkenregl en met de bestaaude verdragsbepalingen Hierover is reeds eenigen tijd geleden eene briefwiss 3iing met het amerikaausche gouvernement gevoerd doch daar dit niet de door Engeland gewenscute uitwerking heeft ge iad heeft het britsche gouvernement thans in eene dépêche naar Washington zijne klagten herhaald Parijs 26 Aug Men verzekert dat met de laatste amerikaansche mailboot hier is aangebragt een protest van het kabinet te Washingtén betreffende de jongste politieke gebeurtenissen in Mexico en dat de amerikaansche gezant alhier vaü zijn gouvernement in last heeft ontvangen on den inhoud van dat stuk nog deze week aan onzen minister van buiteulandsche zaken mede te deelen Naar men beweert moet de regering der Unie zich grondende op de leer van Monroe in dat protest verklaren dat zij de vestiging van een mexicaansch keizerrijk door middel van Frankrijk s invloed verkregen beschouwt als eene bedreiging tegen de onafhankelijkheid van Amerika ec als eene aaumoedigmg voor de zuidelijke staten Deze stap van den president Lincoln wordt toegeschreven aan de raadgevingen der eng en russ gezanten te Washington De mislukking der diplomatische pogingen ter gunstevan Polen schijnt den ops and eerder aangennoedigd dan ternedergeslagen te hebben Een bijzondere brief van Warschaimeldt b v dat de verdubbelde ijver die thans weder bij deverschillende poolsche comités waargenomen wordt met hetplan der nationale regering in verband staat om eene ligtingvan alle weerbare Polen van 18 tut 40 jaar te organiseren waarmede men tegen het begin van october gereed hoopt tewezen Men berekent zoodoende lüü OOO man te kunnenvereenigen waarvau reeds een goed deel zich zelfs uit de provinciën welke aan Oostenrijk en Pruisen behooren herft pangemeld De rnssische regering heeft tegenover het nieuwegevaar haar gedrag niet gewijzigd Nopens de ovei ave vaude nota s aan prius Gortchakott verkeert men nog steeds inhet onzekere Sommigen houden vol dat zij nc niet heeftplaats gehad en dat het fransche gouvernement zich zslfs zeerontevreden over die vertraging betoont Anderen zeggen dat de russische minister wel eerst geweigerd heeft de lezing dierstukken aan te hooren en eeuigerhande verklaring nopensdeze zaak te geven zoolang de czaar niet zal zijn terugsekeerd maar dat hij later daarvan is teruggekomen Niemand behoeft zich te verwonderen over he uiteen loopende 7an ds tijdingen uit Frankfoit De vorsten schijnentoeh onderling eene plegtige gelofte afgelegd te hebben om eendiep stilzwijgen over hunne deliberatien te bewaren en tot dusverte hebbén zij woord gehouden Toch is het waarschijnlijk dat van een geheim hetivelk zoo velen in bewaring hebben wel iets zal uitlekken Mogelijk is het reeds een eerste oiibescheidenheid waardoor men te weten is gekomen dat het congres ten opzigte van het voorzitterschap besloten heeft datOostenrijk trachten moest zich met Pruisen te erstaaa om hethsturtelings waar te nemen Overigena daar wjj oj t jland