Goudsche Courant, zondag 30 augustus 1863

punt gekomen zijn dat men niets weet omdat men niets han weten i5 het zeker de veiligste partij geen bespiegelingen te maken of op den lossen grond van veronderstellingen voort te bouwen Welk antwoord Kusland geven zal blijft nog altijd raadselachtig Algemeen is men hier van meening dat het weldraaankomen zal eu men betwijfelt zeer of het vredelievend zalwezen Het is toch bekend dat de nissische partij te Petersbnri zeer oorlogzuchtig is gestemd en een sterke pressie opbet gouveniement uitoefent Het Journal des Dtbats vreest dat de Franschen in Mexico de godsdienstvrijheid en de andere liberale instellingen die er thans wettelijk beslaan door de conservatieve of kerkelijkgeziude partij znllen laten opheffen en alzoo daar te lande de steun zullen worden van eene paitij die den vooruitgang tegenhoudt eu den volksgeest onderdrukt gelijk zij in het oog van dat blad te Rome zijn Zoo da irentegeu de Franschen weiieren de hand te leeuen tot verwezentlijking van antiliberale inzizten vreest het blad dat zij er de conservatieve partij eu de feestelijkheid welke zij tot bondgenoot hebben genomen weldra tot vijand zullen hebben Volgens genoemd orgaan der cemaüsd liberale begrippen behooren de Franschen iich in Mexico bij geene van de twee p irtijen te voegen maar door voiJoeuinc van beider redelijke ueuscheu hare toenadering te beiverken eu alzoo een stevigen grondslag voor eene nieuwe c rde an zaken te leggen 25 Aug T e Moniteur maakt het tractaat met België bekend tot ai eliaSncr van den scl elJe ol Er zijn tijdingen ont ani on ui Yer Lraz vau 1 dc cr Pe maarschalk Forey btvinut ih uoï ïIClIs te Jii xico Een fransch corps rukte op na ir San Luis de l otosi w aar Juarez zich met 15 000 ilexi licn bcvouJ liiramcn 11 mr iiJTt t Ui 1 l fi t Lr iK iU SL X kC Euiiïie au In franschen prins a t Mmatitlau g r i hine te MaxseJUe i i cus au iuo ei rn ber cu k L te miduca au al e t lie siv k c c i7 ijdigheid u ing nituereat eld dat de u dlgd tot iliJieD g v u k seestcl jk opperhoofd 7 e te formuleren Voors m 1 wil van dt pi iugea is op luexictansch grondgebied ver d avonturiers die bij in Texas bijeeu t i la g5 eene expeditie naar Tan pico L ni o ojieubaart zich slechts wemig JiC door de e ziekte aangetast zijn t L iijhi cs fi in van Je bevolkiug ter i ic r de bc oikii g zou liever een erlangen Het fregat ilontezuma is equip ge is gered ilen hoopt ook Met de heden aangekomen post uit uf augeu wuariiit blijkt dat Tur eveutiie c gebeurtenissen in Europa u ai iha eu Ook wordt van daar li v n teiiC deput itie heeft afgevaar k igi r te LU den kaimakan en het ler daarb j evenwel een bepaalden eisth 1 ucn dat de grnot vizier in weer ler vijanden steeds bij den oultan in Prii OL langs V aren Aug e boeri Aug 1 hooge gui lier C uSb l Weeuei Lkr ine tn Triest 13uza beefi de erkeuaing geweigerd uoLr hunne souveruementen ds zoo zen i ziea i I Eerlijn e bc van iMen schrijft uit Leinberg dat in np5 nd is ui gebarsten tegeu KuslanJ i tn ui Athene melden dat vier gc r atigde p rt j hun ontslag inire l e c grl= hi jc i t te Athetie heeft van het r Vsebe bestuur sti af geeischt voor de schuldigen n den rin eas De heer Calergi is door dergi Itr iig iiuge i tu ïils de persoon die den koning 1 n r gt i 1 i ei l etft bedoelde commissie iiCt v c t i ien di te jiuitTon en eeu i niiorm ijuiiealandscae wtrl ten Lc V Lit K r 1 onder dngteekening van gisterencec eid da i va Scptemoer bij iDannevirke eendeeusch iigrr b aii c is mfanterie 3 leciro drasoni ers en 3 1 r ir er e tellende 350 otr e ercn lO OiiO onderofficiei ru eu luanich ipr en cii CüOO paarien zal geconcentreerd woriec onder bevei van den generiWd de Meza Hl o i grcs van dui sehe reg sgeleerden op het orgenbiikte Men v rgaiierJ heeft i iigem kt dat de regter des nood juitspn ft doen omtrent de grondwettige geldigheid derweaen en uril LLantieu en niet gehouden is tot het toepassenvin w fea üie niet met goedkeuring der constitutionele Lnd dagen zijn tot stand gekomen Deze kwestie was met het oooop Pruisens tegeuwoordigen toestand aan de orde gesteld Het congres zal ook een voorstel behandelen strekkende om te verklaren dat de doodstraf als ouvereenigbaar met d beginselen eener goede strafwetgeving behoort te wordeii afg schaft Franlcfort 2 1 Aug Ten gevolge van het overlijden van hertog Alexander Karel an Anhalt Bernburg op 19 dezer op het kasteel Hoym m leu ouderdom van 43 jaren is het hertc dom Bernburg toegevallen aan hertog Leopold vau Anhalt Met de nieuwe aanwinst grondgebied ten bedrage van 13 0 vierkante mijlen met Ö7 S11 bewoners heeft het vereenigde hertogdom DessiiuKothen Bernburg eene oppervlakte van 43 25 vierk mijlen met ongeveer lbO 0U0 bewoners Buitendien heeft hertog Leopold geërfd het vmchtgebniik van vele goederen als van de heerlijkheid Valternienburg in Saksen en der heerlijkheid So n Askanie in de Kriiu Volgens de ontwerp constitutie door keizer Frans ingediend zullen 300 afgevaardigden worden gekozen tot het vormen van het parlement Xaar den tegeuwoordigen staat derbevolking zal één afgevaardigde komeu in Lichtenstein op 7150 zielen in Hessen Homburg op 25 740 in Lippe Schaumburg op 30 144 enz deze verhouding klimt eindelijk tot 1 op 170 3S6in Oostenrijk 170 953 in Beijeren 175 547 in Anhalt ltïS 517iu Pruisen eu zelfs tot 233 090 in Hamburg 26 Aug tiet besluit door het congres van afgevaardigden genomen omtrent de duitsche kwestie is heden door dehoofdcommissie ter kennis gebragt van de alhier aanivezigevuraten ertegenwoordigers der vrije steden en de ministersvan buiteulandsche zaken Art IC is heden door het vorstencongres overeenkomstig het oostenrijksche voorstel aangenomen In liet ge al de stemmen in het directorium staken beslist LlI groo ere aantal der bevolking dat door een der beide partijen wordt vertegenwoordigd New York is Aug Charleston is den IB dezr gebombardeerd De generaal Lee heeft eene demonstratie gedaan aan de i linkervleugel der noordelijken Zilorgen zal de wet op de conscriptie hier weer uiigevoerd worden Men venvacht van dien maatreuei thans geene onlusteD ötnnenlanö Gouds 29 September Aanstaanden dingsdag den 1 Sept dts namiddags ten 1 ure zal de gemeenteraad alhier eene ver radcring houden warnn onder anderen de nieuw benocude leden zullen beeeJigd Wi en Men verneemt dat na de opening der kamers van de etatengeueraul eene wetsvoordragt zal worden ingediend houdende aaiivraag van gelden voor de verbouwing van het dep irtement van binnenlandsche zaken De in het tegenwoordigdepartement nog gevcstiirde bureaux zullen inmiddels wordenovergebragt naar verschillende rijksgebouwen Ook het gebouwop het Pleiu waarin het tspographis lie bureau gevestigd is j zal voor eeue of meer ïJUceliiigen geoe igi worden Aan de berigten van B lla ia tot 14 jiil j ontleenen Wijhet volgtnde De iuspectie reis van den goa crneurgeueraaiis den 7 afgeioopen met de aaiikomst Mn Z Exe te Batavia en evenzoo het interim van den vice president vari den raadvan Indie den = daaraanvolgende n e de aanvaarding vanhet dagelijksch Lileid der zaken door Z Exc vergezeld vande gewone bftu jiugen van dank eu tevredenheid In den poiiticiien toestand is overigens geene verandering te bespeiircn De expeiitis naar iXias is met een gunsiigec afloop bekroond gew OAien de daarheen vertrokkene troepen waren reeds den i i juujj iu goeden welstand e Pad Dg teruggekeerd en werden aan de landingsplaats door zeer ele belangstellenden met vreugde 1 cgroet Van de zuid en oo=ter afdcehug au Borneo is nog niets h i ndei s bekend De gezondt eidstoes iiid liat beliahe op de ivesikust van Sumatra v aar üch zeer ele gevallen van pok iekte voordoen niets te wcnschtu over De padie oogst is over het algemeen gunstig uitgei allen De te Padang giiioudene gjuv ruements koffijveiiing is vij gunstig afgeioopen 40 0ü pik is l soort zijn legen ƒ 41 61 eu IdOO 2 soort tegen ƒ 4 41 verkocht Blijkens advertentie van woensdag S julij is de directie der javasche b nk eindelijk tot een geJeelteLjiiC verlaging vin liet tarief vau discDuio overgegaan zoodai voortaan bet disconto van acceputicn der veudukai toren te Batavi i Samarang en Soerabaxa 5 pCt en d it van acceptation d r vendukantoren iu de binueuLinden eu buitenbe ittiugen 7 2 P t zal bedragen teriiijl voor rente op beieeiiingen an goederen en eifeeten S pCt en van spetie 5 pCt z l gevorderd wordtn Het disconto van particuliere acceptatien s echter even hoog 9 pCt gebleven Züo l it de voornaaniSie grici e loi blijft bestian De laatste bifio fu uit J pan Iniden zeer ongr iisi g en zoude ue oorlog ti ssjLen de Engelsohen en Japan den 20 junij zijn uitgebroken De engelsche schepen te Decima hadden maatregelen genomen tot bescherming der vreemdelingen Leyden 27 Aug Gisteren heerschte er aan de Vink nabij deze stad eene buitengewone levendigheid door de tentoonstelling van ree boter kaas bloemen en plnimgedierte die aldaar van wege de afdeeling Leyden en omstreken van de hoU maatseh v landbouw plaats had De gunstige schikking van het tentoongestelde vee gaf ruimschoots gelegenheid om daaronder menig goed gefokt voorwerp waar te nemen ook wat de boter en de kaas aangaat Hollands bedrevenheid in dut vak op nieuw te leeren kennen Te ruim 10 ure geopend werd de tentoonstelling dan ook alras door velen bezocht die zich konden vergewissen dat de toegekende prijzen naar de keus des bekroonden in geld of in eenig voorwerp van gelijke waarde bestaande wel verdiend waren Door de kamer van koophandel en fabrieken alhier is aan den min van financiën een adres ingediend om te verzoeken dat niet enkel ons binnenl brievenport verlaagd en in een nniformport veranderd worde maar dat ook doo rpostovereenkomsten met vreemde staten het internationaal brievenverkeer op den meest eenvoudigen eu goedkoopen voet geregeld worde Gorinchem 25 Aug Gisteren werd bij schoon weder de bekende paardenmarkt te Lexmond gehouden Nimmer werd een zoo groot aantal ruim 1200 paarden en veulens te zamen aan de lijn gebragt Voor puike paarden werden mooije sommen betaald overigens liai den de hengstveulens den mecsten aftrek Betrekkelijk w einig vreemde kooplieden bezochten de markt des te grooter w is echter de zamergekomene menigte van de omliggende plaatsen Woerden 27 Augustus Op de gisteren alhier gehouden harddraverij is des morgens de prijs bestaande in eene fraaije pendule gewonnen door het paard Ëas van I van der Louw te Velthuizen en bereden door J Schattenkerk en de premie bestaande in een zilveren tafelbel door het paard Susanna van F Tom te Moordrecht en bereden door J Bos Des namiddags is de prijs bestaande in een zilveren koffijk n op zilveren komfoor gewonnen door het paard Xantippt van J Metz te Waddinxveen bereden door J Bos en de premie bestaande in eeu zilveren voorsnijmes en vork en een zilveren vischspaan door het paard Pibo van D ermaat te Charlois bereden door J de Boer AmmerstOl 28 Ang Het visehsaisoen voor de zalmis zoo goed als geëindigd en de vangst schraal Van maandag tot heden zijn hier gevangen 79 stuks waaronder echtermeer dan in de laatste weken gewone zomerzalmen waren deprijs varieert op dit oogeublik tusschen ƒ 1 en ƒ 1 20 per 1 2 N Gesiicngde Berigtea Garibaldi is hersteld en Mazziai ligt ziek in Zwitserlaud Max neemt de keizerskroon aai aU Fianknjk ca Engeland hem ondersteunen iTiaar Engeland v i niet De Russen zenden groote In het noordelijk en oostelijk gedeelte van Finland beeft de De Xederlanders vragen eene verandering in de vlag van Rumeuie opgrond van hare gioote overeenkomst nict de hoUandsche Men verwacht weldra de aftreding van den giootvorst konstantijn Aan deniU ldcr houdt men heerlijke piegelgeveehten In Twenthe bespeurt menweer leven in het fabriekv ezcn Ter gedachtenis aan het frankfortervorstencongrcs dat men anders vergeten mogt laat de keizer van Oosteunjk een pautserfregat te Pola houwen Het serail van Top Capan de verblijfplaats der vroüwen van den vorigen sultan is onlangs verbrand met de daar aan vt zige bibliotheek van 200 000 boeken ter waarde vantv ee millioen gulden De dclftsche tentoonstelling is bezocht doorruiüj 28 400 personen Pruisen begint te dreigen met het verlaten vanden bond en annesatien Den aartsbisschop van Ctrecht is eene somvan 6O0O ontvreemdt en wel vermoedelijk bij gelegenheid van den moordaanslag Menigeen zou zulk een sommetje spoediger missen Men houdtte gelden De fraaist gegraveerde de nieovF schotlandsche de franschfl an df grieksche de leelijkste de belgische en de engelsche van 1 penny de grootste le siberiache en de kleinste die van Mecklenburg SchweriL Te Grenada is een groote kruidfabriek iu de lucht gesprongen In de omstreken an Genua zijn door een hevigen storm de boomvrnehten vernield en zelfs vele bootnen ontv crteld De berigten onttrent den rrraanoogst in het noorden der X nie zijn allergunstigst fit Maasland klaagt men over ongeregeldheden bij de jongste verkiezingen van den raad Het gemeente bestuur van Xevv York heeft drie millioen dollars beschikbaar gesteld voor het aanwerven van plaatsvervangers voor hen die iu dt conscriptie vallen Xabij I a hebben twee spoorweg ongelukken plaat gehad In Drenthe zijn thans zooveel vossen dat men groot nadeel voor het jagtveld vreest Marktberigten Gouda 27 Augustus Tarwe per 2400 n S ƒ 353 Zeeuwsche per mud ƒ 10 80 Kogge Kon in gsb ƒ 7 50 i ƒ 7 75 Dantzig ƒ 7 25 a ƒ 7 50 Zeeuwsche ƒ 6 50 a ƒ 7 d Nieuwe ƒ 7 a ƒ S Gerst ƒ 4 a ƒ 6 Koolzaad ƒ 11 h 13 B e weit Fransche ƒ 188 X Brab ƒ 210 Voer erwten ƒ 7 50 per mud De Veemarkt met tamelijken aanvoer de handel levendiger en beter te verkoopen Vette Schapen en Lammeren hooget in prijs Magere Varkens en Biggen zeer traag Aangevoerd 30 partijen Kaïs ƒ 20 a ƒ 23 50 Goeboter ƒ 1 06 a ƒ 1 14 eiboter ƒ 0 86 i ƒ 0 92 Dordrecht 27 Amr ïame was moeijelijk te verkoopen jarige 30 en nieuwe 40 c lager Van puike jarige witte Zeeuwsche is hoogstens ƒ 9 90 a ƒ 10 eu v in mindere en geringe soorten ƒ 9 50 a ƒ 9 70 bedongen nieuwe nanr deujd ƒ 8 80 a ƒ 8 90 Eogge flaauw n Overm Z en Vl ƒ 6 f 6 70 In vr soorten geen handel Gerst winter als voren zakmaat ƒ 4 50 a ƒ 5 50 gestort ƒ 5 70 zomer flnarw ea lo a 20 c lager zakmaat ƒ 4 50 ii ƒ 5 gestort ƒ 4 75 aƒ 20 Spelt puike ƒ 3 20 ifwijkende zeer traag en Ia er ƒ 2 40 a ƒ 2 50 Haver als voren iul voeder ƒ 3 ii ƒ 3 50 dikke ƒ 3 20 a ƒ 3 80 Paardaboonen met kleinen handel in een doen ƒ 6 a ƒ 6 40 Duiveboonen witte eu br Booiien niet begeerd Goed kokende hl Erwten ƒ 7 50 afwijkende eu voor Mesting ƒ 6 70 a ƒ 7 Boekweit traag Holst op 70 n W ƒ 215 per 2100 n ffi werd Peel vcor ƒ 240 geveild en ƒ 230 geboden fijne Fr ansche ƒ 195 gelaten Koolzaad de aanvoer sterk verminderd de stemming flaauw o lager Delft 27 Aug De aanvoer van nieuwe graansoorten was heden zeer ruim alle van uitmuntende kwalite t en zwaar van wigt de handel slap tot verlaagde koersen Tarwe ƒ 9 CO ii ƒ 10 25 Kogge f 6 90 a ƒ 7 20 T intergerst ƒ 5 ii ƒ 5 40 Zomergerst ƒ 4 90 ü ƒ 5 40 Lauge Haver ƒ 3 60 a ƒ S o Paardeboonen 6 60 Witte Erwten ƒ 6 75 ii ƒ 7 Koolzaal minder aangevoerd Aan stads waag gewogen van 20 27 aug 40 2 790 8 rn 6S 16 Boter te zamen 17980 n Boter ƒ 42 a ƒ 51 het vierde ƒ 1 05 i ƒ 1 27 = per n E Ter markt 590 mud Aardappelen ƒ 2 a ƒ 2 60 Middelburg 27 Aug Tarwe ruim aangevoerd 75 c en Gerst 10 c lager Xieune brume Boonen ƒ 9 60 Erwten en Koolzaad onveranderd Deventer 28 Aug Tame ƒ 9 i ƒ 10 25 Koirge ƒ 6 50 a ƒ 7 20 Boekweit y 6 ƒ 6 50 Gerst ƒ 4 25 ii f Haver ƒ 3 25 a ƒ 4 Boter per 20 n ffi 1 s ƒ 19 a ƒ 21 50 infer ƒ 18 2 s ƒ 13 50 a ƒ 14 50 Zwolle 28 Aug Middelpiijzeo Tarwe n f 9 Knsïe ƒ 7 Boekweit n ƒ 7 40 o 5 95 Aardappelen ƒ 2 20 Boter per n ffi ƒ 1 07 20 u 8 ƒ 22 50 Groningen 28 Aug Tame 10 c Eogge 15 e Voerhaver 10 c lager Gerst 5 c hooger Boekweit onveranderd Londen 24 Aug Boter Fricsche 84 a 106 naar kwaliteit Granen weinig Eng Tarwe ter markt de aanvoer uit het buitenland groot Eng circa 2 lager vr 1 a 2 Amerik Meel 6 d Puike nieuwe Gerst tot bijna vorige prijzen verkocht en wel tot 36 a SS p qr Haver circa 6 d lager Aanvoer van 17 22 ang 24SC qr inl en 46110 vr Tarwe 158 qr inl en 5454 vr Gci st 432 qr iul en 37893 qr vr Haver 25 Aug Boter Friesche 100 a 112 Kampen enZivolle 96 a 106 Kaas Eaam 40 a 52 en Gouda 39 a 45 26 Aug Granen in Tarwe ging tot vorige prijzen weinig om Gerst mede stil Haver goetl gevraagd Aanvoervan 22 25 aug 610 qr inl en 17150 qr vr Tarwe 2020 qr vr Gerst 239S0 qr vr Haver en 120 z en 13740 vijs Meel 27 Ang Boter Friesche 96 a 112 Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 1220 Runderen 390 Kalveren 9130 Schapen en 312 Varkens Voor beste runderen werd 4 10 voor d Kalveren 4 8 voor d Schapen 5 2 en voor d Varkens 4 6 per steen betaeld 28 Aug Boter Friesche 96 è 112 TarKe verkeerde in vaste stemming doch er ging weinig om