Goudsche Courant, zondag 30 augustus 1863

V is 1863 Donderdag 3 September il 149 GOUDA G£BOSfc N 26 Aa Christioa Pieternella ouder D J Kabout feu X Blonk HermaDu j Xicu aas oaders H vaa Bo eDe Jr en L A Lansdorp OvEBLEDEN tó Aag M C van Wijmen 3 m 24 M T V lezer i6 j 2 5 t i von Straalcn 5 m 26 P vla Jone 6 m J an Heek 11 d Gehvwd 26 ug C Lateber en L Jonker J t Hart en A ü an der pijt OUDSCHE COURAIT Bevallen van een Zoon L A tan TiOVENE Lansdorp GoCDa 26 Augustus 1S63 Bevallen van eene Dochter A M RUSCH Spookman GoT B i 2S Augustus 1S63 OpcR are Verkoopiiig Op Donderdag den 3 September 1S63 des Voo middags ten 1 ol2 ure in het logement de Zaim te GoKda van 11 bunders 6 roeden WEI HOOIen VEENLAND en 5 bunders 5 roeden WATER gelegen ia den Voorifichen Poldvr te Noord Waddingsvcen Xadere inlichtingen ziju te bekomen ten kantoren van de otar =ïen C J taN tie WATERING te s Graveuhage en W J ÏOBTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Uitgave van A BRINKMAN lange Tiendeiceg D u 61 Openbare Verkooping te ti a V n A m het HEETHtns op Vrijdag den 11 September 1S63 des Voonnid dags ten 11 ure ten oïerstaaa van Jen Notaris P M MONTIJN alJ ur van een kapitaal hecht sterk droog en aniver Heerenhms met vrj grooien TUIN ai GEBOUWTJE aarachter op een der besie s anden van Gouda aan de Oosthaveu Wijk B 1 40 strekkende vó r van de tr at tot m let waterschap van de Spieringstraat met eenen vrijen uitg iag over heizeKde water kadastraal Sectie C u 2üS groot 5 roeden 20 ellen Het HUIS voorzien v n eei en ruimen en oreeden Gang eji Trap bevat beneden eeue roijale Suite grooie Achter of Tuink mer met marmeren schoorsteen ruime Keuken me tcrrnuis en vele kasten Kelder en Siunenpliats mei groote Begen V atertüu en boven een Voor Binnen enAchterkamer nog een Achter of Zolder k mer je en tv ec Z Ucrs ieder voorzien V a eene Mei c Tc r Te aanvair 1 November 1S63 en dagelijks w n 2 4 i re te bezigtigen 4S7 54 9 1G 1958 4 64 s 32 Borgerliika Stand WOERDEN BEViXLES 21 Ang M Spek geb Helsloot d 2 3 j van Dam geide Kidder z 25 1 van Scbajik geb Bouthoorü d 26 S Koteres geb van Anieyde z 27 C Voorbergen geh T itec d Overleden 23 Aug Nieolaas Cornells van dT KoIie 6 m 26 Wilhclmiua van Kolk éS j ed van Martincs Siebeiicacss Getro sd 21 Aug Vi nalld van der Voorst 39 j met Neeltje Visgej 31 j 26 Carel Cimstiaan Vigelius 29 i iet Ct iolina Debora Maria van Erp Taalman Kip 26 j ADVERTENTIEM Openbare Verliooping van eene aanzienlijke partij AFBRAAK en NIEUW TIMMERHOUT op Woensdag den 2 September is 63 des Toormiddags ten 10 ure in de nabijheid van de Kerk te SLUIPWIJK 251 Staats Loterij Ten Kantore van J H Van LEENT alhiei zijn Ji de afgeloopen Loterij wederom evallen de volgende KAPITALE PRIJZEN op N f 1000 30 000 Aanbesteding De oudergeteekende is voornemens op Vrijdag den 18 September 1863 des Namiddags ten zes ure iu het logement DE GocDEN Wages van den heer BLOM op den Kleiireg ts Gouda onder nadere goedkeurir aan te besteden Het maken van een WOONHUIS op het eind van den Kleiweg tö Gouda met bijlevering der daartoe benoodigds BOUWSTOFPEN enz iagevolge Bestek en Teekening 13983 een prijs van en premie 19942 een prijs 14249 een premie 9202 een prijs 9449 14501 Van af 31 Avgmtu3 18ii3 ligt h t Bestek en de Teekening in genoemd logement ter inzage De aanwijzing zal plaats hebben op Donderdag der 17 = Sejife nier lb63 des namiddags ten zes are 23 000 iïOOO Gouda 29 Augustus 1S63 F van BOVENE Een geschikt Persoon biedt zich aan tot OAA bet verrigten van schrijfwerk of iWOU j bijhouden der boeken Ook wordt loOO 1000 I eiangeboder eene ruime zuivere en roij ial 1 hebbende BOVENWONING met aparten opgang huurprijs ƒ loo Nadere aanwijzing bij den L itgever dezer Courarr en 24 prijzen ieder Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 2S Augustus Geble efl koers 64 Hoosrste koers 64l j Laagste koers 64 8 Vs 142Vs 57V 541 2 52 4 U6 102 o U l rCt NeJ w sch £ 1 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelra 4 j O I Leeuuiï 4 Aand H Sp i dP Rijnsjiw 4 2 België Rotts 2 Spanje obl 2 d buitcul 3 d biimial U Portuiralobl 3 EusLobl H 5 d l 29 5 Certl Sl o3 5 d IMO 4 d 5 ser c 5 d j = ci e d Volg f Sjnv 5 Vnii CU 1 9 5 Ooft uijtiol 5 dito 4 iio Metall 5 dito dito 2 dOreuteAiust 5 d nat l 54 5 Me obl 51 3 Aan bovengemeld Kantoor zijn voor de volgend252 ST ATS LOTERIJ wederom heele halve en gedeelten van LOTEN prijscourant te bekomen GorDA 23 Augustus 1S63 1425 142l PETROIiEUM 4sy 49V 49 = DUBBEL GEZUIVERD buitengewoon BLANK puike k aliiei a 34 centen de kan in grooter kwantiteit minder bij P van DAM K izerstraat bij wien tevei voorhanden zijn PETROLEUM LAMPEN Schakels nachtlampjes nz tot hoogst billijke prijzen 9111 3 195 19 1 VERMIST 641 91 4a 3 32 3 ene PARAPLüIS v an donkergroene zijde met den naam van den eigenaar op eu stok D e zulk een para 69 33 69 1 mits vooral b Jen bev oner den HeerL phiie gevonden heeft gelieve die desverKoionel TEiCKESS belet vragende terwijl kiezende tegcr belooning te bezorgen bij inmiddels nadere iuformr iien zijn te beko i de Boekhar ilehars J vaN BENTUM k Zs iieuws CR voor Gouda en De e Courant ver chijnt des üoaderdags en Zouii gs 5 II dii Stad jreschiedt de uitjrave des avondi e voren öepiijsprvdrieinaandenis francop h 2 2ó De inzending der Advertentien kan geschieden tol des moigens ten il ure 1 KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt Dij ueze ter kennis van belanghebbenden dal door den Heer CoitimUsarU des Koniitgs in de Provincie Zald Holland op den Jö Auiriistus 1S6 if executoir verklaard het vier kwartaals KOHIER voor de belasting op üet PERSONEEL dienst 1863 64 N 3 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Outvanger dat ieder daarop voorkomende veipligt is zijnen aanslag op den bij de A et bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den Sg Awguüus 1863 De Buhgemeestee voornoemd l rZENDOOEN K E N N ISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDJ brengen ter kennis van de Ingezeteue i dat de BEGROOIING van de INKOMSTEN en UITGAVEN der Gemeente over he dienstjaar 1864 voor den tijd van veertien dagen op de Secretarie ter lezing van een ied r is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegevea op alle Kerkdagen van des morgens ten tifiii tot des namiddags ten één ure terwijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier Begkooting kan worden verkregen GOUDA den 1 SepteiaUr 1863 BcRGrwEESTEK CU WETHOUDERS voomocmd Dk Burgemeester LiZENDOORN De Secretaris DROOGLEEVER FORTUIJN Overzigt GOUDA 2 September Het vorstencongres te Frankfort drt gisteren zijne laatste zitting hield en gesloten werd wokt bij voortduring de algemeene belangstelling en dit niet zoo zeer door den rijkdom der verkregen resultate i als el door het vreemde vn het verschijnsel dat orsteu en nog v el duitsohe vorsten in nst raadplegen over noodzakelijke hervormingen Wat er op het congres besloten of liever beraamd v erd is niet bekend daardoor wordt voedsel gegeven aan de tegenstrijdigste geruchten ofschoon niemand groote verwachtingen koestert van vorsten die zcLlen blijk gaven van eenige liberaliteit De groothertog van Baden die men vrijzinnig acht is dan ook weinig ingenomen met de voorgestelde plannen die slechts gering uitzigt bieden op werfcclijken vooruitgang Toch zal de keizer van Oostenrijk bij zijne poging althans veel winnen in Ae algemeene ojjinie eu een jgrondslag gelegd heobeu van Advertentieblad Omstreken I De prijs der Ad e tentleu van eéu ot zes regels met iubegzip au hei ït cl 10 80 L eut tooi clkeu refitl daarboven 10 i eni Unit enpew Olie letters ftorden berekend naar plaatsTuiiuto toekomende verueteringen In Engeland gelooft men niet aan belangrijk lesuLaat maar ia Frankrijk verontrus men zich over de mogelijkheid eener herleving van den duitschen geest en beoordeelt men de oostenrijk moeijingcL met zekere verbittering Zoo ontbreekt het in Frankrijk dan ook nu aan geene vreemde geruchten au toenadering tot Ruskind en zelfs tot Pruben terw ijl anderen ditzelfde beweren van Oostenrijk Polen wordt onder i nieuwe verwikkelingen vergeten Altijd duren de tegenstrijdige berigten voort van overwinnin u en nederlagen maar stellige berigten ovet den waren staat van zaken komen niet tot ons De opstand schijnt achteruit te gaan en de moed is inderdaad bewonderenswaardig waarmede het ongelukkige volk volhardt in den ongelijken strijd die zonder onvoorziene gebeurtenissen wel eindigen moet in het uitroeijen der weerbare bevolking De Russen toch onder Murawiett plegen teeds gruwelen van barbaarsche onderdrukking die treurig afsteken bij de huichelachtige betuigingen der diplomatie Scheen het in den beginne alsof de oostenrijksche aartshertog de aangeboden keizerskroon met beide handen zoude aangrijpen die verwachting is nog niet verv ezeirlijkt dek ansen zijn zelfs merkelijk teruggegaan Men spreekt vau moeijelijke voorwaarden door den vorst gcs ckl en de beziv i ep I verbonden aan de aanvaarding van het kei e sc ip over Mexico zijn zoo groot en menigvuldig dat het moe jciijk is in te zien wat den aartshertog benegen zou die ondankbare taak op zich te nemec Noord Amerika hoezeer belemmerd door den s hrtkkeiijken burgeroorlog verloochent zijne vroegere besi i plen niet en protesteert ernstig tegen de inmenging van Earop i in de amerikaansche aangelegenheden Daarbij gewaagt men van on ierhandelingen met Rusland die de strekking zouden hebben do e beide mogendheden die reeds onderling op een zeer goeden voet staan nader te verbinden De zaken der noordelijken blijven vooruitgaan de belegering van Charleston wordt krachtig doorgezet het leger der zuidelijken is ontmoedigd de conscriptie wordt te NewYork rustig ten uitvoer gelegd De zuidelijken willen zich vers aa met de nieuwe mexicaansche regering ter ijl het noorden Juarez blijft erkei nen Want de onderwerping van Mexico is ver van volledig de Franschen zenden nog legerafdeelingen uit ter verdrijving vaa het vroeger bewind en wat er er i