Goudsche Courant, donderdag 3 september 1863

zij Terrreemden van zic ü een groot gedeelte des volks door hunne begnnstiging der geestelijkheid en der conservatieve partij Het spaansche ministerie verkondigt in woorden eene zskero liberaliteit maar werkelijk belemmert het de vrijzinnige partij in de uitoefening van hare regten bij de verkiezingen weigert opentKjk gehoor te geven aar de eiscben van Duitschlant wapent zich en wil met geweld de bedreigde bezetting van Holstein afweren Zwede i betoont lust om Der LL rirken hulp te bieden Doch het i waarschijnlijk d t Engeland en Franknjk alles zullen inspannen om eene botsing te voorkomen Öuttenlanïr IiOnddlI 23 Augustus De koningin wordt hier den 10 september uil Duitsclüand temg verwacht De Morning Post op den voordeeligen stand van denoosBt hier ie lande n jzende zegt Jieiir ugaanda Wij zijn bezigeenen heerlijken oogst biuueu te brengen Het and weergalmtvan gejuich over een zoo mimen zegen Onze valleijen staanJiït Lezet met w eüg graan De 31 Aurustiis In nadere berigten uit Japan van 4 julijwordt geraeld d u tusschen het gouvernement van den Tseoonen de vrceiu lehngrn de beste verstandhouding bestaat en datde T cocn eenige eugeUche stoomschepen heeft bevracht tothet transport vaa troepen Aangeiien het kape schip Florida der afgescheiden staten tie verme e he d beeft om zelfs tot nabij de iei che Kust schepen aan te houden ot te verbranden heeft ome regering n paar c riog vaanuigea ai eionden om op die hoogte te krui en en L i ir matandigheden te handelen Or e bii L even al die in Frankrijk en in anderei n In i cv t zich druk bezig met bespiegelingen omtrentae cn ierl ri gen en waarschijnlijke resultaten van het vors eii vr £ rei e Frankfort De hardnekkige en geïsoleerde hou Lcg V C l ruisen v ordt hier ten sterkste afgekeurd Menïcrjtetnt dat on e koningin eenige dagen geleden uit Eosenaue n e r enhaï a i en brief aan den Koning van Pruisen heeftgezoD ri v ïr i nera Pnistig waarschuwt tegen de gevolgen 1 lie lucoj ïtiti tio handelingen van von Bismarck De cpperLevelhebber in de stille Zuidzee heeft aanschriji ns ontvangen om een gedeelte zijner vloot naar de kust Mi J ipui tr zen Jeu ter versterking van het eskader van dennJm raJ K iper voor het mogelijke geval van een oorlog met d i M Parijs 9 Aug De tijdingen uit Mexico melden de aankom 1 1 Miraraon aan de spits van nieune benden Verder ven e r cu Jit de Mexicanen ni H zeer ingenomen zijn met hui i vel keii er uen tartshertog Maximiiiaan van Oos enr n lêsestigt zich het gerucht dat zij meer zin hebben me TL en prins De M e i i Me e l U i e Tig che amL aL ele g ciat f m beva het kei erlijk deereer a 1 e i i 1 urii ter heriunerijig aan de expclKi aan alier De i dal een n einde het nemen ies verleenen me lal Ie zal uitgereikt worden tir hebben deelgenomen grond v in brio en uit Petersburg ep eur n iar Parijs zal vertrekken t t ven ei ient voor te bereiden op het voor eiie e ia e constitutie voor Polen te nrJüi r dit hir i e n exceptionelen toestand geplaatst 7 l orjen ver bovei i tgecn de mrg ndheden geeischt beogen P ttgci wocru gltid van den prins von Hu ieuzoiiern Chalo w rjt te Petersburg beschouwd als een bewjsvan jögisgen de kopiugs van Praisen om eene toenadering ti sïéien l êr js en Petersburg tot stand te brengen Men zegt Jat de koning grooteo invloed op de besluiten van den czaar heeft La France meldt op grond van inlichtingen uit Moskon het volgende betreilende het bovengenoemd ontwerp Susiani zal eene constitutionele regerir g erlangen De senaat zal uit 500 ledeu besta n en de Kamer van vertegenwooru ers uit 45Q leaeu De provinciën zullen bijzondere conititutien erlan fen Polen krijgt een rijKsdag die te Warschau zitting houdt ea een volkomen autonomie in zijn binnenlandsohe aangeleöen heden ook in Finland en andere groote provinciën des rijks zal eeu vertegemvoordigende regeringsvorm ingevoerd worden De uofpartij veivet zicii tegen dit plan docïi men verwacht dat de czaar he doorzetten zal Voorts is La France van oordeel dat zoo Suslaod door on cessien voldoening geeft aan de Polen alsmede de waarborgen welke door de mogendheden gevraagd zijn Frankrijk alle reden heeft om zich geluk te wenschen De dagbhiden van Turijn bevatten een manifest van hetnationaal comité te Venetië waarin het de polemiek laakt door andere eomit s van verschillende partijen op naam vanVenetië gevoerd Daar het comité herhaaldelijk da gematigdetolk 1 geweest der gevoelen v ia de Venetianen betoogt hetde noodzakelijkheid van eeudragt in afwachting van den dagder bevrijding door het initiatief der wettelijke vertegenwoordiging van de natie Men zegt dat onze gezant te Frankfort b j het bestuurdier stad krachtige vertüo en heeft ingediend over het uitsteken van de mcxicaansche vlag nevens die der unie door deaconsul der Ver Staten £ is spr ke van Je intrekking in het dekreet van 1S52 regelende de drukpers Men zegt dat eene commissie belastzal worden met het ontwerpen van ecae liberale et De gestrenge administratieve maatregelen zouden afge=cnaft en eenspeciale regibank ingesteld vorden ter behandeling van dedrukpersdelicten 31 Aug De houding die Denemarken tegenover deu duitschen bond aanneemt begint hier levendige ongerustheid te baren en houdt de algemeene aandacht dern ile gespannen dat de kwestie van lieverlede ais de meest genigtige o den voorgrond is getreden Men mag daarbij evenwel iriet uit het oog verliezen dat het antwoord van Denemirken op de vordering van den bond i m de bekende ordounantie van 30 maart jl in te trekken den weg tot eene minnelijke schikking openlaat Hft denkbeeld van een oorlog met Rusland treedt daarentegen meer en meer op den achtergrond Het eenige waarmede men zich nog bezig houdt is de vraag o Rusland al dan niet op de nota de mogendheden antwoorden zal in ieder ge 1 staat het i uus in de openbare meening vast dat het kabinet v m Petersburg geneigd is coücess en te doen Men gelooft dat Rusland met antwoorden maar dadelijk het initiatief nemen zal tot hervormingen die veel verder gaan dan men gevraagd en verlangd heeft Weeiien 29 Aug lu de oost nr jk5che nota ar Rusland betreurt het kabinet zeer de onvoldoende beantwoording van de depêches der mogendheden Europa s bel ing wordt er m gezegd eischt ene spoedige afdoening van het verzoeningswerk nvioeden van buiten zijn niet de eenige oorzaak van den opstanu Polen zou rustig zijn iuJien Rusland zijne verpligtingen ten opzigtc van d it land nakwam De conferentie met Pruiseu en Oostenrijk ac it het eener kabinet oua nneembaar Ten slotte worJt de russische regering uitgenootligJ ten ernstigste hare aandacht aan den toestand te wijden en wordt verantwoordelijk gesteld voor de gevolgen Berlijn 3l Aug Dat OostcuryL de vorsten te Frankfort heeft wi jen verpligteu zijn ontwerp tot hervorming aan te nemen ba t hier groote verwondering Als het in de kamers der verschülende staten ter tafel komt zal blijken wat er van eer schiet Frankfort 30 Aug Weldra zal het protocol van het congres n orden vastgesteld Baden heeft zich tot dusver volstrekt negatief gehouden ten aanzien der hervormingsvoorstellen De K rlsruher Zeitung dee l het beri t mede dat debeginselen door de meerderheid dor leden van het vorstencjngres beleden welke te i slotte als gron isligen zullen worden opgenomen in de besluiten t u het congres Ie zeer verschillen van de beginselen welke de groot hertog van Badenii toegedaan dan dat hij van z jne zy e d iara an zijne gorJkeuring zou kunnen scheuken Dit 31 Aug iJe tegenstand van B iden tegen het oostenrijksche her ormingsoDtverp is van groote gevolge i geneest De beslaiteu van de meerderheid der in cougres vereenigJevofsien zullen nu niet als gefoinuikerde paragr ii tu tier a ii slaande constitutie v iu DuitsehlanJ maar eeuiouJisi als prin cipiële grondslagen voor die constitutie beschouwd worden waarvan de verschillende onrisrdeelen door de ministers zullen worden uitgewerkt Hierdoor is de poging om Je hervorming zoo als die van het kabinet van Weenen is uitgegaan o imiddelbaar in te voeren mislukt De groothertog van Weimar heeft zich bij de badensche verklaring aangesloten Ook de groothertog van Mecklenburg wil ten slotte de genomen besluiten niet goedkeuren trouwens om gehetl andere redenen dan die der beide liberale groothertogen Betreffende het directorium is men eindelijk overeengekomen dat het uit niet meer dan zes leden bestaan zal I Sept In de heden gehouden laatste zitting van het vorsten congres is het slotprotoool vastgesteld De afzonderlijke artikelen waarover de laatste beraadsLgiagen hebben geloopen werden definitief en daarna al e overige en bloo aangenomen zocdat de minislerieie conft entien onnoodig ziin geworden Baden Weimar Schwerin en Waldeck hebbeu hunne goedkeurende stem geweigerd Het congres werd door den keizer van Oostenrijk gesloten met eene aanspraak waarin hij verklaarde dat het hem tot een bijzonder genoegen strekte zijne hoop op de zameuwcrking der duitsche vorsten zoo volledig geregtvaardigd te zien en dat naar hij vertrouwde de eerste vergadering der duitsche vorsten uiteenging met den wensch dat weldra zulk eene tweede i Ijeenkomst mogt volgen waarin alle leden zich met eikander vol ijver voor de algemeene b ilangen zouden vereenigen Deze aanspraak werd door den koning van Beijenn beantwoord Gouda 2 September De Commissaris des Konings in deze provincie heeft ter kennis gebragt 1 de opening der jagt op klein wild opgenoemd in de 2de zinsnede van art 17 der wet van den 13den Junij 1857 staatsblad n 37 voor dit jaar in de provincie uid HoUand is vastgesteld op zaturdag den Oden September aanstaande met zons opgang 2 dat van die op ning is uitgezonderd de uitoefening van het jagtbedrijf vermeld in art 15 lett e der aangehaalde wet en 3 is bepaald dat de korte jagt dagelijks en de lange jagt slechts drie malen s weeks en wel des woensdags vrijdags en zaturdags zal mogen worden uitgeoefend Aan de leden der 2 kamer is een adres rondgedeeldvan de kamer van koophandel en fabrieken te Rotterdam bestrijdende het monopolie der uitgifte van billetten bij hetontwerp van wet oudende voorzieningen omtrent de nederlandsche bank aan dat ligchaam verzekerd De kamer achtdit een stap achterwaarts bij hetgeen nu bestaat De kamer v nn koophandel en fabrieken te Winschotenheeft zich weder tot den min van financiën gewend met hetdringend verzoek om op nieuw eene voordragt te doen totwijziging van de wet op de brievenposterij met invoering vanhet unifonnport Bij beschikking van 20 aug heeft de rain v menl zaken bepaald dat de verkiezing van een lid voor de tweedekamer der staten generaal in het kiesdistrict Groningen welkenoodzakelijk geworden is ten gevolge van het door dea hi m B Wichers genomen ontlag zal geschieden op diugsdag 15 sept e k en dat zoo eene herstemming noodig is dezezal plaats hebben op diugsdag 2S sept daaraanvolgende Men verneemt dat te Groningen als candidaten voorhet lidmaatschap der tweede kamer ter vervanging van m B Wichers in aanmerking komen behalve m C H Geertsema notaris aldaar de hoogleeraar W J A Jonckbloet Van een candid aat van eene andere rigting is nog niet ernstigsprake geweest Men schrijft uit Suriname aan de ülr Courant Het is hier in Paramaribo zeer rustig men merkt bijna niet dat voor eene maand de emancipatie is afgekondigd mai r velen vree en dat het over n paar maanden niet zoo rustig zal zijn daar dan al de vr rklaarde slaven contracten moeten hebben aangegaan Hr t zal te bezien staau of dat contracteren wel zoo gemakkelijk zal geschieden Den 31 julij hebben op de plantaadje St Barbara ongeregeldheden plaats gehad De districtscommissaris Litter deed er een paar opruijers oppakken Toen men ze naar de boot wilde brengen nerden ze echter door de gewezen slaveninagt gewelddadig aan t e handen der politie ontrakt Den volgenden da is de hoU stoomboot vice admiraal Rijk met 200 man troepen onder bevel van kapitein J Scheck er heen gestoomd en kwam denzelfden namiddag met i der or willigsten hier in de stad terug De 1 luit der mr rine Stcijn Parvé is er met 25 man achtergebleven Het dagblad de West Iiidier van den 2 Aug behelst een art i croit blijkt dat men hier nog niet geheel gerust is Het zegt Het werk der emancipatie Jaat in de uitvoering veel fe wenschen over Dat kan nu reeds niet meer ontkend worden Overal althans op de meeste plantagiën wordt eene ongeregeldheid in den arbeid waargenomen die niet ver is van geheelen stilstrnd Immers er wordt niet gearbeid Wat er verrigt wordt is in den regel geen arbeid Het staatstoezigt is iu betrekking tot den verpligten en gezetten arbeid nu reeds nagenoeg een doode letter Want het wordt niet gehandhaafd Waar eigenaren en planters de vrijgemaakten aan den arbeid willen houden daar weigeren deze aan het werk gesteld te worden Waar zij aan den arbeid gesteld zijn arbeiden zij niet of slecht en ongeregeld Waar men overeenkomsten met hen wil sluiten ontmoet men onwil en afkeerigheid van dat voorschrift der wet Waar zij overeenkomsten gesloten hebbeu voldoen zij evenmin Dat alles is waarheid En w ai doet het bestuur ISTiets beslissends niets dat gevolgen kan opleveren Is het onmagt Maar die moet dan verholpen worden Onmagt is nimmer verschooning voor het bestuur En wat vragen belanghebbenden y Niets anders dan dat de wet uitvoering hebbe dat er gegeven worde wat de wet heeft toegezegd Eu hebben zij daar geen regt op Zijn het belanghebbenden die in de wet geschreven hebben dat er zou zijn gezette en verpligte arbeid En iS het nu tegenwerking wanneer zij dien arbeid vragen Is dat oppositie Wij noemen het medewerking En wie niet met ons Hekendorp 3 o Aug Heden namiJdag omstreeks ten tnje ure even voor het begin der namiddag godsdienstoefening sloeg de bliksem in een daggelderswoning nam zijn weg langs een hangklok sloeg twee gaten in den zolder en beschadigde eeu der zijgevels Drie wilgeuboomen welke in de onmiddelijke nabijheid der woning stonden werden zoo wel als een varken op het hok getroffen AVoerden l September In de raadsvergadering dezer wmeente zijn heden tot wethouders herkozen de Heer i Koning Jz ract 8 tegen 2 en de heer M van Erp Taalman Kip met 9 tegen 1 stem Door den raad is tot hulponderwijzer alhier benoemd de heer H J Zuiderhoek van Zwol op eeu salaris van ƒ 400 Gemengde Berigten Gedorende de drie laatste wekeu zijo de pnjz der granea in Engeland die reeus vrij laag stonden nagenoeg 10 pet gedaald een verblijdend gevolg van den goeden oogst De stand der zaken schijnt ia Hongarije aanmerkelijk 3 verbeteren Men berigt uit Mexico dat de fransche bevelhebbers met gruwzame gestrengheid handelen jegens allen die de fransehe partij niet zijn toegedaan De regering der Unie heel t te Rouses Point op 35 mijleu afstaiids van Montreal m Canada eene menwe vesting opgeworpen Sedert ceni e weken heerscht te leenwarden onder het garnizoen veel ziekte en meer dan gewond sterfte Daar de eerste zoo goed gelukt is wil men te Londen een tweeden onderaardschen spoorweg aanleggen De berigten uit Madagascar luiden niet b vredigend De transchen zijn bekommerd de Engelschen stoken de onlusten aan De om hare dikke kuiten afgeV eurde actrice heeft haar piot cb jwünnen de tooneeldirecteur moet 1 00 fi s schadevergoeding betalen De harinsvansst is in den laat ten tijd zce = overvloedig op dj kusleo van Durham en Yorkshire Te Hartlepool v rden 3p een dag 1 millioen baringen aangebragt de prijs is 9 bet duizend de kwal uitmuntend De vermoedelijke drier van den moordaanslag op deu sartsbissJnop van Utrecht is ol dekc en gevangen Het is een der dienstboden De congregatie voor den index heeft het werk van den beer Kenau la vie de Jésus verbf den Dezer dagen is d yjr Z M bevMihgiLg verleend tot het oprigten te Amstei j m ecn r n iamlooze maatschappij de nedeil koloniale back Het gas te Xiei idiep is door den eigenaar eerst van 21 op IS c verlaagd eu nu u eigen beweging op 15 a s de verbruikers zich voor tien jaar verbinden i e Blokzijl zal de petroleum ook voor straatverlichting worden aangewend Aan 1 tot 2ö ang is te Frarekcr gehouden de algemeene synode der christel jke afgescheiden kerk Dt fransche bladeu in Mexico raden de erkeataag aan der uid staten van Xoord Amerika Lincoln heeft over het afg loopen jaar geene bczold f ing willen ontvangen De fransi he regencg staat de exploitatie der goudaiijnenin Mexico af aan eene groote maatsch onder voorwaarde d terugbetaling der oorlogskcsteu Men berekent dat in den tegenrtoordigen amcrikaanschen oorlog niet Tiinder dan 750 000 man gesneuveld oi bmten gevecht gesteld zijn Vergadering van dea Gem Kïnt raad zetting tan Bingxdag 1 September Afwezig de hr Herman de Groot Tijdelijk voorzitte de hr de Grave De vergadering geopend rijndt wordt de hr IJzendoorn als uieuw herkozen lid van dea raad beeedigd en door den hr de Grave geluk gewenscht waarop door den hr IJzendoorn kortelijk wordt geantwoord en i t presidium door deten wordt aauvaard welke alsun de uieuvi gekozen leden beeedigt en met eene korte toespraak ins allecrt