Goudsche Courant, donderdag 3 september 1863

twee eerstgenoemden Bnchner 8 van Gennep 6 Ook de hr Buchner Vdankt alsnu stelt de hr Fortuijn Droogleever voor het vroeger raadsbesluit omtrent het aantal ledeu van deu raad ais ambt aQ dcu bare stand m te trekken waartoe bij acclamatie wordt besloten Tot ledeu der comm vin fabricage morden verkozen de hi Prince met 12 stemmen en bij eene herstemming tusschen de hh Xiets meer aan de orde zijnde wordt de vergaderiug gesloten Burgerlijke Stand 18@3 Zondag 6 September iT i il GOÜDSCHE COURANT GOUDA ilaria Agues ouders J C L F Busch en A SC a Adriana ouders W van Soest eu E A Jaars eld 30 Agatha ondeis H Rijkelijkhuizen en J van den Nieuwendiik Coraeliï ou Jers K an Eijk en A E Moerman 31 Abraham Chr itian ouders H au den Heu el en P van Gogh 1 Sept Jacobus ovnUrs G J van Miet eu J lïuijienaar 0 L LLDFN 27 Aü A W eeldenburg 5 j 29 C de Bntin 8 m 30 A Okkr 61 j J Boer 3 m OÜDEWATER vau 26 Aug tot 1 Sepiember 1 Be ilen Aona Maria Tienhoven geb Heemeo u Johaniia Plaat gvh de 1 ange d Petronella van Vliet geb 1 ittenbu a rd z Aaiiije iile eh Ra oort d O fJiLEDEN Pieter Avcnhora Buijs weduwen in Johanna au der Roe t 84 j Piet itje de Vast lÜ d GtiirftD Cornells üroenevcld wedn i en van M ria van Luurt eu Anna Maria Bakkers SCHÖÜXHOVLN Insre chreven van l tot 2S Augustus lSo i OvFKii DF B van der Himtcen l i m Uitgave van A BRINKMAN La je Tlevdeweg D t Gl ADVERTENTIE AUnu vvorden de notulec der vorige vergaderiog gelezen en goedgekeurd ea geeft daarna de Toorz keooia dat zijn ingekomen de navolgende stokken T ee di o van gedep staten houdende goedkeuring van raadsbesluiten uutiücatie Mis5iTe van B eü W ter begeleidiag van de begrootiag der gemeente TOi r 1S64 in handen eener commistie V staaode uit de hh Remy Weslerhdau en Kist Adres van d n hr Cbampdn hoadende rerzock om ont5l als docent aan ht gvmnasiam met 1 uec aanstaacde volg verg Mis iive van de pi gezondheidscooimissie houdende verzctek tot het daar telien eener bad en zwem ian tmg voor de mmdere volksklasse m bdjden vau B en Mi ue van librymee ters ter aanb cGmg der verantwoording over Tr r vi£ e GEBOBh 25 Antr Spr orman 29 Mai c der coinra ie voor de beerootincen der onderscheidene armen 1 ea ooT lSt 4r prseadvies ter goed eu iug ter visie der com uissie benoem om met ie directie der ijasfabriek in te tredeii houdende ho3felzakeljk o ji op de t Ti j in ht t ga licbt of nieTiwe oitviadingen voor verlichting en rmede nemeenren 2 n gelijke of meerdere srrjotte gedurende eea jaar i ldoende zijQ cf cht ze ee=t al dan het ceijtract kan veraietigd wor L en de pri voor particuliere verbrnikers op hoogstens 15 ets per K J ei word e tcld beuevea = L i ei kele purteu van ondergeschikt i j ilrdan de coat Ie te verlengen ter wordt overgeL iiü u de beiioen Dg lo an een wetbonder in plaats r ul 13 = it n j op z vh vere uigde terwjl er een blanco billet drie ambt v i iiea burjierlnkeu land waarbij de hr IJzendoorn u D € a een M de hr H ny 13 tt niuen ec 1 blanco billet u hr ün ri Itl tunn de tr te tediming de hh Kist 7 n Gt p n Drü 2lte cr i s i bij de tweede t r K t i 4 2 v n vtcnnep stemmen oodat t Y vii i = w ei hter btrdankt Dcie i u GtLHcp 2 Kemper 1 v erJi stemming de bh r uLep j 3 cmmen overstemming tusschen de HeJcu overleed ua een kort doch Muanel jk 1 ien mijne hartelijk geliefde Zusrer M jutVroaw SIBYLLA DINGEXA LlESr N m den ouderdom van ruim 72 ren J C LIESEX il Augustus IS 73 Twee a Drie iaisoenlijke COMMENSALEN kunnen gepb atst wotden eseu bii l ke vergoeding b j burger lieden p eri en gCiden tand iLr rx it en i n te uekcmeii bij dea uiticv r A BElNkMAX ihier l e M MO K BOOMS vraagt twee goed gemeubileerde BOVENKAMERS in H ar A res Herthiis I Het Gemeentebestuur van BEEVTJ lJK I is voornemens op DingSdag den 15 I September aanstaande ten Eaaduvüe aldaar bij inschrijving aan te besteden Het daarstellen van een RIJWEG en LOOPPAD met de Kimstwerken daarbij vereiselit waarvan het Bestek van af 5 September a gedurende acht dagen ter lezing zal liggen op het Gemeentehuis alhier bij J LAXGEKAK te Rtei ii jl en in het Herthl iS te Gouda BEE l triJKden 3 = September 1S63 Burgemeester en AVethoudcs van Setuinjk Le ircthbudifr Be B iriiemee ter P DE ILIlE C BKACK ROOFD HEltiTvoorXEDEELAXD M J C HAM Utrecht WALDWOLL VAAPlEX FABIUK H SCHMIDT C Remda Tuuni L erwoiul Met heilzaeimste Middol tot geEez n ii J Ih t ê X V Tcid en ilaaji o f e lalen meer van humat chrti t rrj de Ajiti rliiimatisclie Waldwolu att n 5 5 en 50 Cts het P ikje DENNEN NAALDE OLIE i 35 en 70 tts het Fieschje en eerdere WsldWOl artikelen volgens i r ccnr tiit en oni cl reven in de Brcctiures die i at verkrijgbaar zi n voor GOl D J alleenlijk bij Mej de Wed BGSilAX verder te Harmelen V G Kurvers T oerden C G L Buiten Oadewater A Buijs En Terdere Depots Junviaag OE DIPóT JiiSco b j II C HAM VtrechL W J vanLEEIWE op de SpiERiNGsTRAAT is te bekomen DUBBEL GEZUIVERDE PETROLEUM zonder eenig gevaar per ned kau 34 eenteii Pliotoseeii Gas olie per ned k in 38 centen Hij beveelt zich belcei delijk aau lij i ue stadgenooten ook tot het Veranderen van vele soorten van LAilPLX om daarin Petroleum of Gas olie te branden belovende eene oliede en prompte be Hen mg Prijzen der Effecten AMSTEEDAil Dingsda g 1 September Laagste Hoipcr tt GehlevcD rct koers kuers koers Xed w sch 2 i 5 64 dito 3 Vs Vl 7 r dito 4 lüov lou Amort Sijnd S j Handelm 4 1 2 Vs 142 U23 O I Leeuiuï 4 Aand H Sp 4 d RijL pw 41 2 België fiotts 2 j 57S Spanje obl 2 4S 4 457is d buiteni 3 d b nrenl 3 513 51 16 Portuiral oU 3 31 8 491 Eusl old H 5 10 8 102 d i C y i loiv 101 101 = C en 1 33 j S6 JtJ i ai 4 7 1 T1 OS ene 5 SSVs d f i rie 5 90 Gr Tolaei u 5 199 1 I i ii 1 r ui e 1 9 0 Ü3 s 103 Oos l m 11 5 d io 4 ditu Mt i iU 5 ö = Cl 16 i r dito dito 21 32 H 35 K d rente im 5 Mi d nat l j i qó 70 70 Mex oblJM 3 3 1 3 v5 1 ei üutiamkienj vau A JjR1 a51 V l ieuws CD voor Gonda en jJeze Couraut erschijut des Donderdags eu Zondags 1 In de tad geschiedt de uitg i e dt s a otids Ve aren I Üc pnjs per drie maanden is ± franco p jio t 2 25 1 De inzending der Ad ertentien kau geschieden tot des j morgens ten 11 ure 1 0iïttenlflnï5 Londen 3 September De Morn Post ver ekert dat Rusland aan Frankrijk heeft aangeboden de pookche kwestie op te lossen door het koningrijk Polen geheel op te geven miis het met een gedeelte der russische schuld belast worde en Europa het bezit vjn Littkauen en llutheuie aan Busland waarborge Dezer dagen zijn neder fen aantal kanonneerbooten beliüoiende tot de vloot welke de admiraliteit tijdens denoorlog tn de Krim ten getale van ruim iOO l te i doen aanbouwen afgekeurd en ter sloopliig aaugencen W iuneer ditzoo voortgaat zal er van die geheele vloot weldra nicis yüovcijeblevcn De oorzaak hiervan wordt voornamelijk toegescliruven aan de om t mdigheid dat men het wegens deu spoed die di jiijds met den aanbouw werd gemaakt zoo nn iuw nietheeft genomen met de kwaliteit van hout nelke daartoe gebezigd nerd New Yorksche dagbladen die h welslagen der ranscheexpeditie in Jlexico met leede oogen zien geven o a de volgende berigten uit de stad Mexico van 22 julij De naar de stad Mexico leiacnde wegen w orden door guerilla benden onveilig gemaakt De Mexicanen maken geene krijgsgevangenen maar dooden al wie in hunne handen valt Zij voeren een verdelgiugskrijg In de hoofdstad zijn vele lieden vermoord die zich aan de Franschen hadden aangesloten De regering te Mexico deed dagelijks personen die niet aan het keizerrijk trouw zweren wilden gevangen zatten en fusilleren Er waren Mexicanen in het openbaar gegeeseld omdat ij huisvesting aan fransehe officieren hadden geweigerd Eene mexicaansche dame met name Eubio had 200 geeselslagen ontvangeu dewijl zij weigerde fransehe officieren in hare woning op ie nemen haar echtgenoot had aangeboden het gewigt zijner vrouw aan zilver te betalen bij wijze van geldboete voor het weigeren Van inkwartiering doch de overheid had noodig geacht aan haar een voor anderen afschrikkend voorbeeld te stellen Juarez heeft de buitenlaudsche gezanten te IMexico uitgenoodigd hem naar San Luis te volgen ouuer aanbod van vnjgeleide doch zij hebben die uituoodiging afgewezen Parijs 1 Sept Het ministerie van binnenl zaken schijnt thans gunstiger gestemd jegens de drukpers Het l lijkt echter dat dit voor de buiteniandsche bladen niet het geval is althans eciiige bladen en daaronder de Indcpeudance zijn in de laatste dagen herhaaldelijk n beslag genomen De Pa s verklaart ten stelligste dat het gouvernementder vereenigde staten aan dat van Prankrijk mondeling nochochriftelijk te l i rijs noch te Washington bedenkingen tegeuden loop der mevicaansche zaken heeft te kennen gegeven Een inspecteur van het mijnw ezen is door den min v oorlog gemagligd om officieren der genie onder zijne bevelente nemen voor de exploitatie der mijnen in Merico De Palrie bevat een artikel dat van veruitteimg opOostenrijk getuigt De schrijver geeft daarin o a te kennen dat Oostenrijk dcor ecu verdrag met Busland is verbonden Adveilentieblad dinstrekcD I De pnji dei Ad crtenticn aii eén tot zes I regels nut inbegrip an het z gf 1 is bO Cect oor I tlkeu regel daarbo en 10 tut U lil t e ngen üue letttra worden berekend naar plaatsruimt t en dat zijne geheele politiek niets anders is dau een onwaardig 1 comediespel ten einde Kusland tijd te geven de poolsche opl staudelingen te onderwerpen Men zegt dat aartshertog Maxirailiaan van Oostenrijkde aanneming van den mexic roon afhankelijk blijft stellenvan den waarborg der mogendheden en van eene leening under hare bescherming te sluiten alsmede van de bezettingdes limds gedurende een zeker aantal jaren door minstens 25000 man Wat het tweede punt betreft dat wordt ook vanandere zijde gemeld Naar men verzekert zal de nota door ons kabinet naarPeiersburg gezonden vooreerst niet openbaar worden gemaakt ten einde niet door eenige vrij koele regels er in voorkomende de verbeterde betrekkingen tusschen de keizerlijke regering en het kabinet van üen czaar in gevaar te bren u De openbaarmaking zal niet plaats vinden voor de overleggingvan net gele boek dat den senaat en het wetg ligchaam metden loop der buitenlandsche zaken bekend maakt 3 Sept Er is hier eene brochure veischenen getiteld Frankrijk Mexico en de zuidelijke staten De schrijver tracht diarin aan te toonen dat de erkenning der zuidi Iijke confederatie m Erankrijks belang is en dat er bij geen mogelijkheidaan de herstelling der amerikaansche unie te denkeu valt Voortswijst hij er op dat wanneer het eenmaal tot eene scheidingtusschen het nuordeu i n het zuiden zal zijn gekomen de zuidelijken Frankrijks bondgenooten zullen 7ijij eu dat zij Mexicotegen een aanval van het noorden zullen dekken tet jl langsdien weg de fransehe fabrieken eindelijk vin katoen zulie worden voorzien Men verzekert zegt la France dat een familieraad dieop 30 aug op Tsarskoe Selo gehoaden i icii voor het octroyeren van eene constitutie verklaard heeft Prins GortchakofT was de eenige niet tot de kci erlijke familie behooreude persoon die de e raadsvergadering bjwooude Er zijncommissarissen allen behoorende tot het lerlichtste gedeelteder russische maatschappij benoemd om die constitutie te bewerken 4 Sept Men leest in den Moaileur De kaper onderzuidel vlag Florida is te Brest binnengevallen om averij teherstellen Voor de toelating heeft men zich geregeld naarde gewone beginselen van het volkenregt Bij den aanvangdes oorlogs heeft de regering de zuidelijke stalen als oorlogvoerende erkend en te kennen gegeven strikte onzijdigheid tewillen in acht nemen In gevallen als het onderhavige zijn onzijditren geregtigd eu verpligt de schepen der oorlogvoerendenin hunne havens toe te laten om zich de middelen te verschaifenom hunne vaart voort te zetten niet om zich ten strijde toete rusten Men heeft dus de Florid toege teu om zich te verschaffen wat noodig was om de vaart te kunnen voortzetten zonder dat zij echter zal mogen aankoopen wat strekken zou om hare wapening te versterken La France wijst op de pogingen der reactionaire pa ij in Eusland ten einde den czaar te beletten eene lioeiale constitutie aan het land te geven ec de onafhankelijkheid vau Polen te verzekeren La Irance kan niet gelooven dat de cza