Goudsche Courant, zondag 6 september 1863

zal afzien van de e roemrijke onderneming Zag hij er af dan zouden de erwikkeiingen weer in al haren ernst te voorschijn treden op het oogenblik dit men ze uit den weg geruimd achtte EusLind zou meer dan ooit van Europa afgescheiden worden en de sympathien die het opgewekt had ten gevolge van zijne l berale voornemens zouden onmiddelijk verdwijnen Marseille 4 Sept Volgens berigten uit Athene van 2S au heeft het grieksehe fregat Hellas thans definitief in last gekregen om naar Frankrijk onder zeil te gaan ten einde aldaar koning George af te halen In de tijdingen uit Konstantinopel van 27 aug wordt omtrent den brand te Mouastir nader gemeld dat bij die ramp nagenoeg 2500 huizen zjjn verwoest behalve de groote bazar en de wijk Chic De schade wordt begroot op IS millioen piasters Blijkens andere mededeehngen is o k een groot gedeelte der aan ♦ immerhout zoo rijke bossc en aan de anatolische kust door brand vernield In particuliere brieven worden deze onheilen beschonnd ale een gevolg van kwaadwilligheid bij de opgewonden stemming der bevolking Weenen 3 Sept De werkzaamheden van den rijksraad inllen in de aanstaande zitting niet van grooten omvang zijn De hoofdwerkzaamheden zullen bestaan in de vaststelling der begrooting ilen is voornemens dit jaar in december de landdasen bijeer te roepen tot afdoening der loopende zaken ej provinciale begrootingen Tegen het midden van februarij zon dan de rijksraad i eder bijeengeroepen worden De keizer heeft verzocht dat de stad geen onkosten make voor zijne ontvangst ir ir liever als zij dan toch iets doen v i deu dag z j er terugkomst levensmiddelen eu aalmoezen aan de behceftigcn uiideele Berlijll l Sept Op de begrooting voor 1S63 is in der tijd eene soia van 637 Ouo th uitgetrokken to uitbreidingen Terbetering van vestingwrrken ten gevolge vin de verbeteringen in de laatst verloopcn jaren aan het geschut gemaakt Deze som i echts eent lleini he d iu vergelijking van hetgeen benoodigd schijnt te zijn Men verneemt dat b v wordt vereisc ut 3 miliioen th tot verbetering van de oude vestingen 240 000 th om kruidmagazijnen vcor het nieuwe geschut in veiligheid e stelleh 2 450 000 th voor de aangevfDgcn werken tot versterking van Koningsbergen Boven Tosen en Spandau 2 790 000 th tot aanjchafBng van het verei chte vest ngges hut naar het nieuwe stelsel 450 000 th tot bevejtisin der kusten van oost en noordzee Het totaal hedranjt Igiro OUO th Ül k in regeringskringen houdt men het volstrekt noodig dat PruiïiH met tegenvoorstellen tegen het oostenrijksche hervormingsontnerp voor den dag kome De vereeniging tot handhaving der drukpersvrijheid heeftvieder twee geschnfien uitgegeven Het eerste is getiteld Over oorlog studie over titel III der pruisische grondwet Het bevat als motto de uitspraak van Chatham Het absoluutMzag rigt deugene te gronde die het niet bezit maar toch wil uitoefenen Het tweede De pruisische volksvertegenwoordiüing m 1S6 3 verdedigt het huis der afgev tegen het verwijtdat het lijn pligt niti vervuld heeft en schetst de vverkzaamttdrn van het Luis dat door eene koninklijke boodschap gesloten erd jui=t toen de afgev op het punt stonden al het werk dat hun was voorgelegd geheel ten einde te brengen 4 Sept De Staais Anzeiger bevat eer koninklijk besluit luidende als volgt 0p grond van art 51 der staatsregeling is op voordragt van ons mmisiene 1 de kamer van afgevaardigden outbon lea 2 Het staatsministerie is met de uitvoering van dit besluit belist Verder zegt het ofiicieel o gaar het volgende X e vcor Jragt van het gezamectlijke ministerie aan den koi ing stelt u t icht dat verdere beraadslagingen met de tegenwoordige k ii er van afgevaardigden geen uitzigt openen tot hetuit d i ruimen der geschilpunten De koning was het vóórzijH vir rc i kei 5 z jne verklaring met deze zienswijze eenseu htt Jrtl it be uit aangi ude het tijdstip der ontbindingi te rM£nl gtr live i tot r s koijing terugkomst De lo s Il Fr ti ït sedert geen a inleiding gegeven om f e T z 1 t fu in de bereids gredgeLeurde vcordrig rtDteiirii iiir zich ten aanzien der bouilskwesrie een streic perjb ri d i onmiskenbaar daarheen gerigt iscm bet r van deu pruisischen staat bij de staten in Dnitsch Enrcpa te verkenen een aanzien dat het dierbaar Ver frf t i onzer vadereu is en dat de pruisischenatie ten de bereiu gtweest is te handhaven Onder deze Qros r j zal het voor de pruisische otdcrd it en eene betoeftr i L I m bij de aanstaande nieuve verkiezingtn wel te dotn L itkiiLtu dat geen verschil omtrent staatkundige meeliingen in rr iisen sterk genceg is otii tegenover de pogineeu ttekleBÜv cm Pruisens onaf h ankelijkheid en waardigheid te verkortin Jfc eendragt des volks en de onverbreekbare trouw te verzwakken waarmede het volk aan het koningshuis gehecht fs FrSUikfort l Sept De staten die zich niet met het hervormingsplan hebben vereenigd zijn Baileu Saksen Weimar Mecklenburg Schwerin Waldeck Luxemburg om nadere instructien af te wachten en Reuss jongere tak maar heeft eene uitnoodiging aan Pruisen ooderteekend Er zal geene ministeriele conferentie worden gehouden alvorens tegenvoorstellen zullen zijn ontvangen De meerderheid beeft zich verklaard voor het behoud vap het voorzitterschap door Oostenrijk 2 Sept Het vertrouwen in de liberale bedoelingendes keizers is geschokt omdat in den loop der discussiën deopinie der reactionaire vorsten de overhand behouden heeftop de amendementen der liberale minderheid Men had aanvankelijk eene aardige liberale mise en scène die bijna iederverleiden moest maar na eene discussie van vetrtien dafenzijn de maskers gevallen De overtuiging dat de aannemingvan het oostenrijksch ontwerp nu slechts de hegemonie derhabsburgerdynastie zou verzekeren wint meer en meer veld Hen zou misschien niet algemeen tegen zoodanige hegemoniezijn zoo slechts de belangen en de vrijheid der natie gewaarborgd naren door een parlement uit het volk gekozen De groothertog van Baden heeft de alhier aanwezigevorsten ui genoodigd om hem te Baden Baden te komen bezoeken Verscheidene vorsten hebben hem beloofd daaraan gevolg te zullen geven Volgens berigt uit ilunchen zullen de regeringen welkemet het beijersche kabinet eenstemmig van gevoelen zijn betreffende de thans aanhangige kwestien aangaande het tolverbond omstreeks het midden dezer maand hare gevolmagtigdeunaar gemelde stad zenden tot het houden eeuer conferentie Indien de gevolmagtigden zich omtrent de voornaamste puutenverstaan dan verwacht men dat de buitengewone tolconfereutie welke binnen korten tijd te Berlijn zal bijeenkomen geeneaanleiding tot langdurige beraadslagingen zr l geven ïe Bern zal weldra alle onderscheid tusschen inwonersen burgers der stad opliouden te bestaan In eene vergadering door de burgers dezer dagen gehouden is met grootemeerderheid het daartoe strekkende besluit genomen Bij diegelegenheid is tevens eene commissie van vijf iedeu benoemdom voor de uitvoering van dit besluit te waken zoodat zij allen spoedig slechts eene staatkundige gemeente zullen nitraaken Te Bern zijn berigten ontvangen van den kolonel Fogliardi die met toestemming van den bondsraad naar Xoord Amerika is vertrokken tot bijwoning der militaire operatien waarover hij een vierk in het licht zal geven deze mededeelingeu zijn uit Pittsburg gedagteekend 2 aug jl Naar zijn gevoelen zullen de noordelijken binnen een met ver verwijderd tijdperk de zege behalen hij voegt er bij dat de oorlog van beide zijden met grootere verbittering dan ooit te voren wordt gevoerd 4 Sept De brief aan den koning van Pruisen is den 1 dezer door IS vorsten en de burgemeesters van de vrijesteden onderteekend De onderteekenaars betreuren innig datzij de persoonlijke medewerking des konings tot het grootewerk ontbeerd hebben en koesteren de hoop dat eenmaal eenevolkomene overeenstemming tot st iud zal komen Het slot van den brief luidt bijna woordelnk aldus gezamentlijk bezield met het besef van de noodzakelijkheid van eendragt en bereid tot opotteringen zijn ij het met elkander over het ontwerp van hervorming volkomen eens geworden eu zullen het als een groot geluk voor ons en ons volk beschouwen wanneer nu ook in de Dorst van U M besluiten mogen rijpen door welke Duitschlaiid dank zij de eensgezindheid zijner vorsten op den grondslag der bonds etten t04 eene heilzame hervorming zijner constitutie mogt g eraken Turijn l Sept Uit Kcme is het volgende berigt ontvangen Eergisteren bii eelegjnheid der groote processie is eene litnoodig iig van i i is afgekondigd om in den gebede bij onder indachtig te Zj Ijet ongelukkige Polen hetvielk steeds ter verdediging van het kathoUcis i3 is opgetreden ea thans het toonecl van moord en verwoestius is Voorts lieeft d p ius een rordgaanden brief ui gev uirdigd waarin hij de italiaansche bisschoppen herinnert aan de vervülgingen waaraan de kerk heeft blooigestaan voorts zijne goedkeuring te kennen geeft ten aanzicu van hen die deze ongeh Kkige omstandigheden moedig hebben doorgestaan terwijl hij daarentegen zijne afkeuring uitspreekt over de vereenigmgen der vrijzinnige geestelijkheid en tevens zij i leedwezen uitdrukt over het algemeen zedebederf Madrid 31 Aug De dagbladen maken een Lritf van Espartero bekend waarin hij den kiezers aanraadt om zich van de verkiezingen te onthouden Gisteren heeft de generaal Prim te la Granja eene langdurige couferentie met de koningin geliad waarna hij herwaarts is teruggekeerd eu eene bijeeukonist heeft gehad met Olozaga De voornaamste progressisten te dezer stede zullen iii deze weck eene b ienkoinst houden Indien zij besluiten om aan de verkiezingen geen deel te nemen zullen zij de redenen van die onthouding openbaar maken Het ministerie blijft volharden bij zijn besluit om hen die geene kiezers zijn van de voorloopige kiezersvergaderingen uit te sluiten Gouda 4 September Heden werd alhier de verjaardag van Z K H deu prins van Oranje op de gebruikelijke wijze door het houden Tan parade enz gevierd Men leest in de Goessche Ct Onder de zoogenaamdeaardigheden van de partij van achteruitgang behoort ook deuitdrukking het liberale ministerie van de burgerlui Hetis bekend dat die haren oorsprong verschuldigd is aan debewering dat het tegenwoordig ministerie vooral steun vindtbij den burger of middenstand Is die stand in zijne soorteven achtenswaardig als de hoogere standen der maatschappij dan is het een eeretitel die aan het ministerie wordt gegeven Wordt echter door die bijvoeging bedoeld om het ministeriete declineren dan bewijst het weinig voor degenen die opzoodanige wijze van burgerlui spreken en die daardoormindere achting teonen voor een groot deel onzer burgers waaronder vaak zoo velen gevonden worden die achter swaardiger zijn dan zij die voor hen den neus ophalen De ütr Ct zegt betreffende Frankf t Het vorstencongres is gesloten de protocollen zijn opgemaakt maar hetpubliek wordt nog niet op de hoogte gesteld Welligt wilmen niet voor den dag komen met de reactionaire stellingendie er zijn uitgekraamd en vooral niet nu de berg een muisgebaard heeft en juist de reactiegeest der meerderheid dehervormingsplannen in duigen heeft doen vallen Vervolgenop dit congres evenzeer als minister conferentien kunnen gerustelijk achterwege blijven want het nu aangenomen ontwerpzal in Duitschland nooit ingang vinden zonder de directeverkiezingen eene concessie die men wel der openbaremeening had kunnen doen evenmin als Pruisen er zichmede zal vereenigen en zonder Pruisen kan toch bezwaarlijkeene bondshervorming tot stand komen Schoonhoven 2 Sept Van de 40 opgeroepene jongelingen zijn er gisteren en heden 39 opgekomen daarvan zijn na eïamiuatie en keuring een aantal van 37 aangenomen en ah éièves voor het wapen der artillerie ingelijfd De sterkte van het corps de artillerie instructiecompugnie bedraagt met de 8S reeds vroeger ingelijfde 125 jongelingen Woerden 3 September Voortdurend wordt zoo hier als elders gesproken over de ongeregeldheden die hier bij de laatst gehoudene harddraverij hebben plaats gehad door het instorten der tribune waarbij echter geene belangrijke ongelukken te betreuren zijn en de aannemer de heer A C Schouten beschuldigd als zoude die te zwak gebouwd geweest zijn De waarheid is dat de tribune herhaalde keeren en ook des morgens nog door den gemeente bouwmeester naauwkeurig is onderzocht en volkomen sterk genoeg bevonden zoodat men tot nog toe niet met zekerheid kan zeggen welke de oorzaak daarvan is maar algemeen wenscht men dat de bevoegde magt die zaak met ijver zal omierzoeken opdat men niet moge afgeschrikt zijn om ook een volgend jaar weder eene harddraverij te houden 4 Sept Ook hier is de geboortedag van Z K H denPrins van Oranje door klokkengeltii uitsteken der vlaggen eu het houden eener parade doo r het garnizoen plegtig gevierd Middelburg 2 Sept Gisteren heeft de gemeenteraad alhier besloten een adres tot den minister van binnenlandsche zaken te rigten en daarbij aan te dringen niet alleen dat aan de spoorwegwerken in deze provincie spoedig moge worden begonnen maar voornamelijk dat de nitzigten op een kanaal door het eiland Walcheren verwezentlijkt mogen worden De gemeenteraad heeft zich bereid verklaard ten behoeve van dat nieuwe kanaal gedurende 25 achtereenvolgende jaren jaarlijks aan het rijk uit te keeren eene som van ƒ 0 000 voorts af te zien van alle geheven wordende havengelden die thans jaarlijks p m ƒ 1200 bedragen en eindelijk aan het rijk in p gendom over te dragen het tegenwoordig havenkanaal mei zijne leidijken waarvan de grasetting die verpacht wordt eene waarde vertegenwoordigt van p m ƒ 27 000 Het is te hopen dat de groote opofferingen die deze gemeente zich wil getroosten de hooge regering gunstig voor het plan mogen stemmen Gemengde Berigten Jleu heeft concessie mgevrsagd voor een spoorweg van Dordrecht over Gorincliein naar Nijmegen De keizer van Oostenrijk begeeft zich naar Ptsth om eene vergadering te presideren van aanzienlijke Hongaren waarin men eene schikking zal beproeven De verkiezingen in geheel Pinland zijn zeer vrijzinnig uitgevallen Te Madrid had het in drie maanden geen droppel geregend toea den 28 ang een milOe regen viel De sultsa belemmert op nieuw nu in ovcrecttstetmni met Egypte de diKjrgraving der landengte van Saez Madame Poitevin zal te Madrid een luchtreis doen gezeten op een stier Er bestaat plan om Arnhem nogmaals uit te breiden en wel aan de noordoostzijde buiten den riJDspoorwegdijk Naar men verneemt heeft de aartshertog bedankt voor Mexico ten minste onmogelijke voorwaarden gesteld Sedert 1859 is het getal studenten te Rome van 800 op 400 verminderd Te Castailloa in het depart Vaucluse waren onlangs 60 000 dozija meloenen ter markt die 100 000 frs opbragter In Zweden zijn de uitvoerrcgten geheel opgeheven De gasfabriek te Middelburg weigert prijsvermindering De russische regering heeft bevolen de iwlienststelïing van 48 regimenten der reserve In Gallicie handelt de oosteorijksche regering zeer partijdig tegen de poolsche insorgenteo Ten behoeve der bakkerskas blijft men te Parijs een centime heffen van het kilo brood om het niet hooger te doeu stijgen dan 50 c Men wü te Mexico tien conservatoire voor muziek ea declamatie opripten Nabij West Cl th aan de kust van Schotland is een haai gersn en 27 vt 9 d lang roet vijf rijen scherpe tanden De berigten nit de eugelsche fabriekdistricten luiden over het geheel gunstig De koning van Pmisen is deu 1 sept te Berlijn teruirgekecrd MonteLCgro schijnt eder onrastig te worden men vermoedt als altijd russische aanhitzing Te Rotterdam z Ti vele bewoners op sommige punten reeds oveieen etkomen iot ecnparij c decoratie en illurainatie tegen November Te Maastncht poogt men te werven voor de poolsche insurgenten De naticnale tentoonstelling van metalen te sHage wordt voortdurend door een talnjk puMiek bezocht Te Lisse is 11 zondag eene boerenwoning door den blikietD getroffen en afgebrand De grieksehe regering wil circc 10 mill owi gulden leenen Xena Satb is werkdijk gevangen door toedoen van twee verraders die elk zestig duizend gulden knjeen Men zal te Tiel de oude gevangenis vervangen door een nieuwe bo ermirkt Het spoorwegstation te Breda is aanbesteed oor ƒ 53000 Den 3 sept is te Amsterdam het beeld der overwinning op den koepel van het paleis van volksvlijt gesteld en onthuld Te Kruinmgen ziju t ee groote rijkgevulde schuren eeue prooi d vlammen geworden De Nijl is sterk gewassen men ducht treurige acvolgen Een groot eedeelte van het stadje Rawitz in de provincie o eu is door brand vermeld bij die gelegenheid ontsnapten een twintigtal crimineel gevangenen In het gehucht de Kruisstraat nabij Xuland prov X Brab is eeue grorte boen rij met den inboedel een groote voorraad jranen hooi exi stroo een prooi der vlammen geworden Woen lac U zijn ia de nd Tza l op het binnenhof te s H L C de eerste rcpctitieu gehouden onr het groot nationaal muziekfeest De geschillen tusschen de Argentijnscbe onfederaüe eu de Orientijnsche republiek ijn in der minne geschikt De collecte voor nov 1813 heeft opsebragt te Gramsbergen ƒ 31 50 te Xaaldwijk ƒ 284 96 te Soetermeer OS 80 Terstond na het cougires van sterrekuodigen te Heidelberg zal dat der oogheelmeesters geopend worden In au2 zijn uit Liverpool vertrokken 9890 landverhuizers lleiico wil 500 millioen frs leenen om onmiddellijk 170 millioen uit te betalen an Frankrijk voor oorlogskosten Op deu Midland spoorweg tusschen de stations Kilnhurst en Swinton zijn twee goedf ren treinen iu botsing gekomen waardoor een vijftal wagens Marktberigten Gouda 3 September Tarvve Poolsche per 2400 n ƒ 300 Zeeuwsche per mud ƒ 9 a ƒ 10 Rogge Koaingsb ƒ 7 25 Dantz ƒ 7 10 a ƒ 7 25 Zeeuwsche 7 nieuwe ƒ 6 85 a ƒ 7 Gerst ƒ 4 a ƒ 6 50 Koolzaad ƒ 11 a 13 75 Voererwten ƒ 7 a ƒ 7 25 Du Veemarkt met tamelijkea aanvoer de handel levendijrer en gemakkelijker te verkoopen Yette Schapen en Lammeren vlug magere Varkens en Bigben beter te verkoopen Aangevoerd 30 partijen Kaas f 20 ïi f 24 50 Goeboter 1 10 a ƒ 1 16 Weiboter ƒ O SS a ƒ 0 9S Delft 3 Sept Ter Graanmarkt waren heden aanvoer ea aanbiedingen meer dan de vorige week zoodat tot verminderde prijzen nog al hardel bestond Tarwe f 9 20 a ƒ 9 0 Rogge ƒ 6 40 a ƒ 7 Zomergerst 5 20 r ƒ 5 40 Korte Haver 4 lange ƒ 3 65 Paardeboonen ƒ 6 50 Groene Erw ea ƒ 7 50 witte ƒ 7 75 Van Koolzaad werd nog 20 a 30 last aangeboden en verkocht voor ƒ 13 a ƒ 13 65 Aan stads waag gewogen an 27 aug 3 sept 33 4 761 8 en 71 16 Boter te zamen 17170 n Boter ƒ 45 a ƒ 53 het vierde ƒ 1 125 f 1 325 per u Ter markt 228 mud Aardappelen ƒ 1 60 a 2 Dordrecllt 3 Sept Tarwe met klejien aanvoer en d iardoor vlugger verkocht tot vorigen prijs puike jar witte Z ƒ 9 90 a ƒ 10 mindere en geringe soorten ƒ 9 a 9 70 voor nieuwe is naar deugd ƒ 8 80 a ƒ 9 80 besteed Rogge ah voren Overm Z en Vi ƒ 6 a ƒ 6 70 vreemde soorten niet ter veil Gerst zonder verandering winterzakmaat ƒ 4 50 a ƒ 5 50 gestort 5 70 Zomer prijshoudend zakmaat ƒ 4 50 a ƒ 5 gestort ƒ 5 20 Spdt ƒ 2 40 a ƒ 3 20 Haver inl ƒ 3 a ƒ 3 50 dikke ƒ 3 20 a 3 80 Paardeboonen ƒ 6 a ƒ 6 40 Duiveboonen witte en br Boonen niet begeerd Erwten niet slapper goed kokende bl ƒ 7 50 Mesting 7 witte Koningsb ƒ 7 10 a ƒ 7 30 Boekweit met weinig kooplust N Brab op 70 n S ƒ 235 gedaan geveild per 2100 n ffi Groninger Zand ƒ 230 Fransche ƒ 185 Koolzaad stemming wel 300 oed enkele partijtjes Va hooger verkocht IMiddelburg 3 Sept Nieuwe Tarwe 50 e en Rogge Gerst en Erwten 25 c lager Bruine Boonen 50 c hooger Koolzaad 25 e lager Deventer 4 Sept Tarwe ƒ S 50 a ƒ 10 Rogge 6 25 a ƒ 6 75 Boekweit ƒ 5 75 a ƒ 6 50 Gerst ƒ 4 25 a ƒ 5