Goudsche Courant, zondag 6 september 1863

i§6a Kalveren 8300 Schapen en 250 Varkens Voor beste runderen werd 4 10 voor d kalveren 4 8 voor d varkens 4 ü per steen betaald 4 Sept Bot r Friesche 100 a 108 Burgerlijkë Stand GOUDA Gp boeex 1 Sept Klara Adrtaua ouders J de Vni d Cii V O Tij gemao 4 Wilfielmiua 5ophia ouders J B de Hoop en M vau Hessc Johanna ouders L van Miet en F ïtijnhart OvtBLEDFN 31 Aug J Pijpenzeel 50 j C van Eijk huJEvr vau J Blok 47 j S D Liezen 71 j W H Langeraar 11 d 3 ept O Bous wed van X Bortlaud 74 j WOERDEN Bcv LLEN 31 ug J lUmerdag geb de Jong d L M Dai vewaardt peb AVesel z Overleden 3ü g ilendrieka Paling 90 j 0 DERTSO i 2s Aug C overt de Iloru 25 j met Johauna Piomp 26 i Geti T ü 2S Aug Adriduus 1 isman 52 j met k ke de Jager 42 j Haver ƒ 3 40 a ƒ i Boter per 20 n 1 s J9 50 ƒ 21 infer ƒ 17 50 2 s ƒ 14 a ƒ 15 ZwollS 4 Sept lliddeiprijzeD Tarwe ƒ S S2 Kogge ƒ 7 20 Boekweit n ƒ 7 Gerst ƒ 5 50 Aardappelen 2 2U Boter per n ƒ 1 07 20 n S ƒ 22 25 Groningen 4 Sept Tarwe n 50 o 25 Bogge buiter l 2C iul 10 H i er voer 10 7warle 15 ets lager overigens onverand Londen l Sept Boter Friesclit 106 a 103 Kamneu Zwolle S a 104 Kj is Ivuni 49 = 7 l 39 a 44 2 Sept Granen c i c r iTr l te prij en vr ruim ter markt en de = ite soorten waren loi vorigi n prijs e verkoopen Gerat met weinig handel tot vorigenprijs Hiver dleen in d beste k ai gevraa 3 Sept Boter i riesehe i ö a 108 Aan de Vee arkt van liejcn werden a ingeboden 970 Runderen 3S0 Donderdag 10 September iV 151 60UDSCHE COURANT Aïi VF BTEMTIEN OFJ NBARE SCHOLEN De ILAAlSE LïJKE SCHOOLCOJDIISSIE te UOUBA brengt ter aijemeene kep 5=c d t op Woensdag 9 September e k inschrijving zal worden gehouden voor de Kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan de Openbare Jongej Trwawenscliool de Hollandsche Burgerschool de Tus SChenSChOOl voor minvermogenden en de aau deze beide laatste verbonden avond of herhalingsehool of aan de Stads armen en Bewaarschool De inschrijving zal plaats hebben op bü engcmelden dag des namiddags ten viif t 1 9 in de respective SohooUocalen Alle kinderen aan de openbare seholen opgenomen moeten bij hr nne komst terSc de voorzien zijn lan een bewjjs vau vel iifijelonpeu raecme uf dooiffei u ckinihrz ruÉe Xnu tn de Fl Schoohom t ss ïc G rDA 1 Sep ISf l J B PESTERS Jz Secj i t rr Uitgave van A Lange Bevallen van eene Uoctiier L r iV M WiKNINK VAN Lakekneld ÜLAXhEN Vi iL nixx EE 4 Sept Isbo Het kindje in welks gcboort IMS Au j mcgt rbüj r o iï i e cii tio r den uuod or tnoip n Gi Dv D DOPl f r ïept J W DOBBE De bt k u le en onbekeinie si luitleisci ers i e f iUiiscment v ui IL ItiTL de IAILR tt d P Ei M sh c j r n i Ir r tiergel et Mf vur tr iigeu r j ev c zju lor i or er iepen om op Woensdag deu negenden September 1S63 des voormiddags ten ELF ure te verschijnsn voor den E A Heer Ee er Commissaris in genoemd faiihssetaeiit in liet Ger gtsgebüuw aan t Har sche Veer te Pctt rjmii ten einde tot Je verdere verificatie der schuldvorderingen over te g ian OIDA 3 September 1 63 Te Cur tor in ccncciud faillissenient r j roKTUiJN deoogllevee Openbare Verkoopinit Op Woensdag 23 September i 83 des A lorujiddags ten elf ure z il in liet logi uiei genaamd Stads Utudeug biuucn li erdt n pubhek G aen ervetld en verkocht Eene kapitale HOFSTEDE be ta iuJe lu ue BiJU XS VOXING me ni c eii KULSTAL SCHrUE IIOOlBKÜij en veraere Getimmerten met der e ei tvcii en Gronden mitsgaders aanhoorige zeer g ie BOOMG AED BOUW WEI eu HOOILA I L ailes tezamen groot 34 binders 36 r n 69 ellen tta iude en gelegen eu po J i Jbit tmerlrn geffiee i e I il EKOP Verhuurd in 3 perowcu tot 1 Janu tvij en 1 Mei l5i ii ƒ 1050 sjiars Breeder omschre en bij geatïïgeerde billetten eu n jdi r on i rriït te bekomen ten k iuiere van i eL Notaris W A v an ZIJST C WOEEUEN Openbare Verkooping te n O V tt A in het Herthcis op Vrijdag den H September ise s des Voormid digo ten 11 ure ten cersfaan van den Notaris P M MONTÏJN aldaar van een kapitaal hecht sterk drcsg c zuiver Heerenhuis met vrij groofcn TUIN en GEBOUWTJE daarachter op een der beste standen van GouDi aan de Oo thaven Wijk B n 40 strekkende vo ór van de straat tot in het waterschap van de Spieringstraat met eeuen vrijen uitgang over hetzelfde water kadastraal Sectie C n 268 groot ü roeden 20 ellen Het III IS voorzien van eer en ruimen en breeden Gang en Trap bevat beneden pfue roijale Suite groote IV aanva rden 1 November 1863 en dagelijks n 2 4 ure te bezigtigen mus voori Il b fbi n bev oner den IleerL KolüM 1 yr icKErs i t let vragende terwijl inm i e u idere ii ürmatien zijn te bekomen te u kau oiei iudi uNotarisMONTIJ N il n vraagt een PATSOEKIIJK MEISJE goed kunneui naaijen ch mazen om van des mornus 7 2 t des namiddags 4 uur v es 1 e i Adres ouder letter Z bij den E k BEINK IAN Lange Tiendeueg aüiiir Prijzen der Efietieii AMSTERDAM Vrijdag k I aa e ki iil ili J pct Ned w = ch 21 2 dito 3 liiü 51 lOijl o 113 dito 4 Am on ijnd 3 Haiidelm Jli l ia 0 1 Leening 4 Aand H Sp P d r iju pK 4i België Rotts 2I 2 Si inje obl 2 d bidienl 3 51 511 iV b u ual 3 Pert uaa obl 3 E l olil 11 i A 1 i 5 d ti n I ll 4 i Vuipt ó l ii t n 1 j 5 o j i 5 d to 4 dito le dl 5 d o dito j bti 7i 5 m d euTeVm t r I iMt 1 I 3 1 ie obl 31 3 Tu U ji LJn LkLry vau A jaiLNKilAX Meaws en voor Gouda en Deze Couiaut verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad g jsehiedt de uitgave des aionds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco jj jjost 2 23 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgeus ten 11 ure Overzigt GOUDA 9 September Eindelijk is de toning van Pruisen overgegaan tot de ontbinding der kamer vau afgevaardigden hij wil het onmogelijke beproeven want het is bijna ondenkbaar dat het volk bjj de nieuive vrkiezinren eenen anderen weg zoude inslaan en zijne wel gevestigde overtuiging opgeven Het volk moge in het algemeen v lig tevreden zijn met den loop der zaken op het vorsten congres te Frankfort maar daarom zal het zich toch niet in lie armen werpen van eea ministerie dat honderd jaar ten a h ereii is de regten des volks met voeten treedt en de bei ingeu des lands schromelijk verwaarloost Veeljcr mogt men vermoeden dat het volt zijne keus steeds meer bepaald vestigen zal op verklaarde voorstanders van krachtigen vooruitgang Hei geduld is uitgeput misschien aan beide zijden Het beste ware ongetwijfeld dat de koning voor de nieuwe kamer een eervollen terugtogt trachtte te maken en erkende dat hij zich had vergist ten aanzien van de gezindheden des volks en nu voortaan de wettige regten des volks wilde eerbiedigen eu naar de eiscben des tijds met liberale ministers liberaal regeren Kan men dit van den stnggen en bevooroordeelden pruis verwachten daar hij omringd is door een hoop feodale reactionairen die liever het land dwingen naar de ingevingen der willekeur dan het besturen naarde uitspraken der wet De tijd alleen zal het antwoord geven op deze vraag geligk op zoovele andere die bij de velerlei bestaande vernikkeiingen worden opgeworpen De poolsche opstand houdt zich nog altijd staande zelfs schijnt het rampzalige Polen zich te bereiden tot eene nieuwe welligt de laatste krachtsinspanning De Kussen lirengeu eene out ettende magt bijeen eu houden de mogendheden terug door schoone beloften die laier blijken zullen geringe belcekenis e hebben Js de magthebber die na het dempen van den opstand in toepassing brengt Herhaalde eu aauhoudeude geruehtea ben eren dat Eusland constitutionele instellingen geven il waarvan iclfs enkele dagbladen bijzonderheden mededeelen die echter gtooteljks bevestiging behoeven Over het geheel verkeert men op dit oogcubiik geheel iu onzekerheid ten aanzien van de onderlinge verhouding der kabinotten Allerlei tegenstrijdige geruchten veroorzaken zekere spanning Frankrijk welks raadselachtige politiek niet veel goeds belooft schijnt tot Pruisen genaderd en onder i an dt met Eusland door deze bemiddeling Advertentieblad Omstreken BRINKMAN U u 61 I D p js der Advertentien van ée n tot zes i regels et iiïlïegrip van het ztgel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent litiiteagewone letters worden berekend naar plaatsruimte over de regeling der poolsche kwestie Uit misnoegen over het vorstencongres is er blijkbare verkoeling ontstaan ten aanzien van Oostuu ijk Anderen houden vol dat er geene verandering hoegenaamd gekomen is in de betrekkingen tusschen Engeland Frankrijk en Oostenrijk maar dat alles zich bepaalt bij eene mislukte poging van Eusland om Frankrijk door middel van Pruisen af te trekken van Londen en Weenen Het vorstencongres zal wel ooreerst geen resultaat opleveren het volk in Duitschland is liberaler dan de vorsten eu zelfs de bedoelingen van Oostenrijk worden veelzins gewantrouwd Mexico dreigt ook eeu onoplosbare kwestie te worden het land is door de inname der hoofdstad overweldigd maar aan de ondernerping ontbreekt nog zeer veel en hoe algemeen men verzekert dat Max de keizerlijke kroon aanneemt of aannemen zal hoezeer ook zijn schoonvader Leopold hem daartoe raadt het blijft tw jfelachtig of hij eene zoo gevaarvolle taak zal durven aanvaarden Tusschen Engeland en de amerikaansche unie rijzen telkens geschilpunten die min aangename spanning veroorzaken en Ia Amerika aanleiding geven tot heftige uitvallen en opentlijke bedreigingen in de dagbladen Het noorden zal zich ook stellig meer doen gelden als het gelukken mogt den opstand in het zuiden te bedwingen waartoe werkelijk uitzigt bestaat Het zuiden krimpt magtig ineen de opstand is beperkt tot een groot gedeelte van Virginie N en Z Carolina Georgia en Alabama Charleston waar het oproer begon wordt na de vernieling van het fort Sumter hevig en aanhoudend gebombardeerd en zijn val zou het verlateu van Bichmond veroorzaken en aan het zuiden de noodzakelijkheid eener schikking opleggen De zuidelijken willen 500 000 negers wapenen die zij de vrijheid beloven en vernietigen daardoor zelven de slavernij om wier behoud zij den oorlog aanvingen 30uitcnlanïr L Onden 7 September Volgens medcdeelingen uit NewTork dd ib aug jl wordt het berigt dat het fort Sumter tot puin is gesciioten bevestigd door het officiële rapport van den generaal Gilmore het bombardement heeft blijkens da rapport 7 dagen geduurd De vioot der noordelijken maakt zich gereed om de haven binnen te zeilen De iuidelijken zullen waarschijnlijk Chattanoga en noordelijk Tenessee ontruimen Uit New York wordt onder dagteekening van 29 aug jl berigt dat de loting in die stad is geëindigd en dat op maandag 31 daaraanvolgende te Brooklyn een aanvang daarmede zal gemaakt warden De ïork limes dring er jemstig