Goudsche Courant, donderdag 10 september 1863

op an daX de regering zich in staat zal stellen om zoo spoedii mogelijk Frankrijk den oorlog aan te doen De zuidelijke dagbladen verzekeren dat de president Jefferson Da is besloten heeft 500 000 negers onder de wapens te roepen met bepaling dat zij bij het einde van den oorlog hunne vrijheid zullen bekomen en alsdan aan ieder hunner een siuk grond ter grootte van 50 acres in eigendom zal worden afgestaan Per City of Washington zijn uit New York berigten ontvangen volgens welke de troepen der noordelijken zich bij Natchez van lOO nuü balen katoen hebben meester gemaakt FarijS 7 Sept indien men gelooven mag hetgeen in de diplomatieke kringeu wordt beweerd dan is het frauscbe gouvernement tbanj bezig den arbeid van fenelope te verrigten door namelijk op verscheiden punten terug te komen welke in de jonsste dagen ten minste in t ginsel schenen te zijn vaslgcs eld Het jongste artikel van la France volgens hetwelk er wel overeenstemming lusschen het ïransche gouvernement en dat van Peiersbui La ir nce zegt dat brieven vit Petersburg melden dat hei gerucht vild wiat volgens hotwelk de heriug von Leuch lei berg den grootvorst Con=taniijn als stedehouder in Polen vt rvaiiceii zoOvira de thans in overweging zijnde belang mautrrgeieu yuüen ziju aangeuomen Vit Lfiie üqi che uit Madrid blijkt dat het spaansche et de cirJi ive beirerfcude de kiesvereeaigingen h and 11 en i ii df vT je discussie der kiesvereenigingen zonder oe aiiig cier regrrin s agentcn uiet gedoogt Bij dit besluit val er uic a in te iw jitricu d it de liberale partij iu massa ic i V U dee ne niiig aan de verkiezingen zal outkoulen lla = ut r regering i t jv t rie ii kinitr te beo schv r tue r i 0 ri sia ii 1 1 Fn L f sola Beh Vrra CrUi ïiecbts ecLi e oui t jeher e Lüit cruer diaing des Ld n c 1 te iwcDS alleen te doen om eene minis eii hare willekeurige maatregelen tol u it ioel te zullen leiden Ir Xi O te M dri oiitvaniren is de irje na oo guustiji niet voor tie e bl ideu liet doen voorkomen 1 tn Mexico hebbeu de Franscheu i de paiiiin bezet en z jn er iii het 11 zoodat vet t a u de bevre cuken 15 Oai d uirtoe te geraken zou een t i r van i 0 i v m tn naauwel ks voldoeu ie z n Volgens berigleu iiit Madagascar hrerschte d iar nog stttus g stiug Te Tananarive is ue toestand uiet verbeterd De i ia aïru blijven gewap ud De koningin i slechts eeu n rki ji iu de handen der Hovas teesvïiWBWgHusseheü Frankrijk en Oostenrijk len opiig der Dt l e Pays tracht aan te toonen dat de over poolsche kwestie door het frankforter congrci niet verminderd is maar dat die kwestie aanleiding heeft gegeven i t eene g e da c h tenw i s selin r waarbij is gebleken dat er ten ipzigte van enkele punten de zaak van Polen betrettende overeenkoaisi van gevoelen bestaat tusschen Frankrijk Pruisen en EusUnd welke overeenkomst welligt eene vredelievende oplossing der kwestie gemakkelijk kan maken zoodat de waarborgen tot behoud des vrcdes eer versterkt dan verminderd zijn Nopens de verw iuute russische constitutie verneemt men bij voortduring niet eel goeds Zij die er in deu beginne het hoogst van opg iven hechten er thans het minst van allen aan Tot zelfs de France verzekert heden dat de reactionnairen in Kusland de bovenhand hebben behouden en dat mea alzoo niets heeft te hopen dan eenige niet 3 beieekenende hervormingen Ziedcir het einde van die groóte coroedie waardoor zelfs ervaren staatslieden zich hebben laten verschalken Weenen 3 Sept De Oesterr Corr deelt mede het ontwerp der bondshervormiug zoo als dit deels met eenparigheid deels met ovenvegende meerderheid van stemmen te P rankfort door de vorsten goedgekeurd is Daarin vindt meu bevestigd dat een directorium van zes stemmen aangenomen is dat Oostenrijk zoowel in het directorium als in den bondsraad het voorzitterschap bekleedt en dat alleen in geval de oostenrijksehe gevolmagtigde verhinderd mogl zijn op Pruisen overgaat d it alle besluiten van het directorium met eenvoudige meerderheid van stemmen worden genomen dat tot eene bepaalde oorlogsverklaring vau den bond een besluit vereischt wordt in den bondsraad met twee derden der stemmen genomen en dat het directorium bevoegd is om zon gevaar ontstaat voor een oorlog tusschen een boudst aat die bezittingen heeft buiten het bondsgebied en eene buitenliudsche mogendheid te beslissen of de bond deel aan dien oorlog moet nemen Ook dit gewigtig punt wordt met twee derde der stemmen beslist Hieruit blijkt dus wat reeds van den beginne af beweerd werd dat OosienrHk trachten zou om ouder een of anderen vorm eene waarborging van zijne niet duitsche bezittingen te verkrijgen ecii beginsel dat alt jd door Pruisen bestreden is en zoo het i jt boniiswet werd verheven Tan ver itziende gevolgen voor DMtschland zijn zou S Sept De Oesterreichische Zeiiung meldt ais stelliguit Pe erburg dat de grootvorst Konstautijn naar Warschauzal ter ii keeren en dat hij zijne reis over Weenen zal nemen Berlijn 5 Sept De ontbinding van de kamer der afgevaardiL eu levert hier de stof lOt aller ge prekken In de const ituiionele staten is men gewoon de volks vertegenwoorI diging slechts dan te ontbinden ivunneer gegrond vooruitzigt bestaat dat de nieuw te kiezen verieijenwonrdiging met het j ministerie meer eenstemmig zal zijn In Pruisen bestaat even wei het vooruitzigt niet dat de nieuwe landdag meer op de hand van het mini=terie Bismirck aï zijn dan de oude In ons s iatkundig leven heeft sicuhts eene gewigtige ver inderii g plaats gegrepen uamelnk het kon bcsl vu 1 jun j betreifende de drukpers en dit besluit heeft de leuiiuing der bevolking jegens het ministerie aarli ik uiei verbe er l Het kabinet schijnt evenwei te rekcniii op eeue verandering zijner sitrlling ten gerolge van de tiandelwij e der co enriiksche regering te i Fi inkfort Het i ent dat door de oöst urijksche voorstellen i nopens de bondshervorning w eike in het na leei van Pruisen zijn het nationaal ge der pruisische bevolking zoo zeer zal worden geprikkei I dat het volk zicb rondom het ministerie zal scharen zoodra dii zich tot de tolk van lut nationaal gevoel ma ikt Het k ibinet d evenwel spoedig bemerken hoe zeer het 7ich daarin bedrogen heeft De tijdingen uit Berlijn verspreiden nog altijd geen lichtover deu stand van zaken in Pniisen Waarom de koning dekamers ontbouileu heeft en wat Lij door dien maatregel hooptte bereiken blijft nog altijd ecu nadsel Thans beweert menweder dat de geifC lo zaak eene maiiTuvre is vju den hr vonBisinarck die zeer a ed weet dat de kie ers htm andennaalmet eeue libtr de kamer verblijden zullen ma ir tevens de hoopkoestert den koning dan eindelijk tol een ingrijpende coupdVtat te zullen kunnen be egen Hoe uien het ook kc ere ofwende staat z ij v el vast Jat de ontbinding der kamers devüorbovle is van gewigtige gebeurtenissen Cinnenlnnb Gouda September Bij de begroeting der iukomsiea I en uitgaven dezer gemeente voor de dienst van het jaar l5 4 zijn de iukoc sien geraamd op ƒ 168 275 11 en de uitgaven op ƒ 1 S 261 4S gevende een batig saldo van ƒ 13 6b Onder de iidvi isteii komt voor als batig saldo der laatste va tg stelde rekening ƒ lo 4K de opbrengst van belastingen en hetüngen wordt geraamd op 7 47 5 6S waaronder 15 opecDtcn op de hocf lsom der beiasting op de gebouwde ei gendommen ƒ 2855 88 5 opc op de ongebouwde eigendommen ƒ 121 03 5 25 opc op het personeel 6319 77 60 opc op het binnenl gedestilleerd ƒ 18 700 en eigen belasting bij invoer ƒ 9 300 op het buitenl gedeslill ƒ 890 eigeu belasting bij invoer van likeuren II88 belast ag op het gemaal ƒ 36 200 en op den wijn 5300 opbrengst van bruggelden enz ƒ 720Ü van wik weeg meet en keurloonen ƒ 850 van banken of staanplaatsen in hallen op markten enz 4200 van de begraafplaatsen ƒ 1600 van de leges ƒ 150 van het minerval 1030 en van de renten der latijnsche school ƒ 1165 van schoolgelden 6876 belasting op de honden 500 De baten op eigendommen worde geraamd op 56 47 0 97 waaronder voorkomen huur van gebouwen 2654 van landen 851 renten 2662 97 grasverpachtingen 69 opbrengst goudsche rijpad 1250 reeuwijksche verlaat 550 schadeloosstelling wegens tollen van de Drecht Aar en Amstel 2000 opbrengst van de gabel voor het bevaren van de Gouwe en den turfsingel 46 000 De ontvangsten van verschillende aard worden geraamd op 5189 waaronder tienden enz 659 bank v leening ƒ 2200 haardasch enz l iOO en eindelijk de buitengewone ontvangsten de opbrengst van den verkoop van gemeente eigendommen op ƒ 9000 Onder de uilgaven komen voor de kosten van het huishoudelijk bestuur geraamd op 20 758 en de overige kosten van dagelijkscb bestuur op 3754 te zamen 24 312 de kosten voor werken en inrigtiugen tot openbare dienst op 20 036 waaronder voorkomen het onderhoud van straten en p einen 5330 van wegen en voetpaden ƒ 800 van wandelplaatsen en plantsoenen 1300 van bruggen en overzetveren 1600 van hcvens vaarten kaaimuren sluizen euz 3780 van de algemeene begraafplaats 5136 voor kosten voor eigendommen ƒ 24 265 als onderhoud van huizen torens poorten enz f 2160 dag en weekgelden en verdere kosten der fabricage 9545 grondlasten 1350 onderhoud van het jaagpad langs de Gouwe enz ƒ 8600 kosten van invordering van het gabelgeld enz 1630 voor kosten van toezigt en invordering der pi Uristingen enz 5352 voor kosten der openbare veiligheid en brandweer 16212 43 waaronder jaarwedde van den commissaris belooning van de inspecteurs dienaars etc 3800 onkosten voor de nacht en stille wachten 1950 kosten der verlichting 6500 brandspuiten 660 kosten der schutterij ƒ 1697 43 de kosten der plaatselijke gezondheids poütie zijn begroot op 675 De kosten voor het onderwijs en ter bevordering van kunsten en wetenschappen zijn geraamd op 28 070 waaronder voor het gymnasium 8085 jaarwedden van hoofd en hulponderwijzers enz 13 700 onderhoud van scholen en meubelen 1210 schoolbehoeften 1400 voor het onderwijs in kunsten en wetenschappen 1360 bewaarscholen 1150 de kosten voor het armwezen zijn gesteld op 34 607 waaronder beloouing van doctoren heelmeesters enz 2770 kosten van de apotheek 3400 verzorging iu de koloniën van weldadigheid 4001 verpleging van krankzinnigen 3000 snbsidien aan de gasthuizen ƒ 7400 aan het bcstedelinghui = 1652 a an het alg armbestuur 11 600 Voor renten aflossingen enz 9450 als renten van de gevestigde schuld 2070 aflossing 3000 pensioenen 1830 ichadcloossfelUinir voor begrafenisregteu aan de hervormde kerk 2400 Eindelijk verschillende en onvoorziene uitgaven geraamd op een bedrag van 5082 Tegen het voor de nederlandsche kunst ongunstig adviesaan deu min v binnenl zaken door de jury over de jongstetentoonstelling van schilderijen te s Hage uitgebragt werddonderdag aan den genoemden minister een protest ingezonden door 143 nederlandsche kunstbeoefenaars onderteekend Nadat men te Schiedam bij inteekening gelden had zoeken te verkrijgen tot het oprigten eener tweede bewaarschool doch daarin slechts gedeelteiijk geslaagd was heeft u tt kende mibldadigheid van mejuiVrouw L aldaar daarin geheelalleen voorzien en is men thans bezig voor hare rekeningdit gebouw op te rigten s Gravenhage 7 September Naar men verneemt wordt Z M de koning den 15 dezer vau Hd buitenl reis in de residentie terugverwacht Z M zal naar men verzekert nog de wedrennen die te Frankfort zullen plaatshebben bijwonen Aau lieeren curatoren van het gymnasium is in overlegmet den minister van binnenlandsche zaken het denkbeeld onderworpen om ter uitvoering van de wet op het middelbaaronderwijs de tweede afdeeling van het gymnasium tot hoogere burgerschool in te rigten terwijl het advies der plaatselijke schoolcoram tevens is verzocht omtrent de vraag of het erbindeu van eene burgerschool overeenkomstig art 14 derbedoelde wet aau eene der lagere opeub ócholen wenschelijken in het belang van het onderwijs kan worden geacht Volgens de toezegging door den müiister van ioJonien gedaan is door hem de wet tot uitvoering van art 60 van de grondwet regelende het beheer en de verantwoording der koloniale geldmiddelen aan de tweede kamer ingezoaden Dat wetsontwerp zal das onmildellijk bij de opening van het aanstaande zittingjaar die spoedig plaats heeft worden ingediend De algemeene synode der ned hervoraide kerk heeft aande synode der afgescheidene gemeenten eene uitnoodiging gezonden om hel feest van Neêrlauds SOjarige onafhankelijkheidte doen voorafgaan door eene plegtiga godsdienstoefening opden aan den dag der burgerlijke feestviering voorafganndeazondag De koning van Pruisen heeft thans concessie verleend voorden aanleg van den spoorweg tasschen Venlo en Gladbach Bij kon besluit vau 13 Aug jl is goedgekeurd het doorde staten der provincie Zuidholland in hunne vergadering van 24 Julij jl gonoraen besluit tot het aangaan eener geldleening ten li te dier provincie van ten hoogste 1 000 000 tegen eeue rente van i j ten honderd in het jaar op den voeten de wijze omschreven in het bij dat besluit vastgesteld plan UtreCllt 5 Sept De ten vorigen jare door verceniguig van onderscheidene veeartsenijkundigc genootschappen hier te lande opgerigte maatschappij ter bevordering der veeartsenijkunde in Nederland hield gisteren alhier hare eerste algem vergadering Nadat de volmagten der afgevaardigden waren nagczien eu in orde bevoadeü gaf de voorzitter een kort overzigt van deu toestand der maatschappij waaruit bleek dat de jeugdige vereeniging alle reden heeft zicli in de algemeene medewerking en belangstelling te verheugiu Ook haar financiële toestand mag niet ongunstig worden genoemd Als lid van het hoofdbestuur rad af de hr F C Hekmeijer die met algem stemmen herkozen werd Eenige huishouilelijke zaken kortelijk besproken en geregeld zijnde ging men over tot de behandeling der bij het programmi vermelde wetenschappelijke punten terwijl daarna eenige merkwaardige ziektegevallen of nieuwe besehouwingeu omtrent veeirtsenijkun üge onderwerpen ter tafel werden gebragt Omtrent het voor tel de oostunmwetten betreffende werd besloten den hr Heekraeijer te verzoeken zijne verzameling hiervau voort te zetten waartoe hem een crediet ter bestrijding der welligt daaraan verbondene onkosten geopend werd Van het door de maatschappij uitte geven tijdschrift kon den leden het eerste proelaommer worden ingeboden dat de algemeene goedkeuring wegdragen mogt Moge een steeds totaemend getal al deeiingen en leden aan deze jeugdige maatschappij eene schoone toekomst verzekeren Gemengde Berigten Voor de viering van deu gedenkdag i uoï heeft de gezneeoteraad te Schiedam toegestaan ƒ 4000 Te Ysaclsteio zil de openbare verlichting geschieden door pttroieum Iq het eta Ii =emeiit te Fij noanl tanii rfeds eenige landwerktuigea gereed voor Japan terwijl meu ai d reii lwcra 1 zija nieuwe bestellingen ontvangen Men btïv eri dat weckelijk reeds ceii deensch zweed cti verdrag tegen Juitsclihiud ge lotcn is De aartshertog Max heeft te Hrussel eene prachtige koeis besteld men meent oin te Mexicu te dienen bij zijn inlogt Tc Tarijs W men eene r usachtige roncertzaal bomveu voor 3 millioen frs om in dit mnzi kaal atheneum dageüjksche concerten te geven Te Steenwijk zijn acht dagen geleden volwassen aardappelen voor de tweede maal van denzelfd n grond gtrojid In Engeland hebben de landbouwers zelfa aan vrouwen tut twee guïnjts wteVloon betaald om het rijpe graan binnen te hulen In de Üonauvor ten domraen is de toestand zeer onrustbarend en de iteraming itgën vorst Alesander Jan hoogst bedenkelijk Door de langdurige droogte dreigt de suikeroogst op St Croii te mislukken Het kabinet van Turijn hoeft geprotesteerd tegen verscheidi ae artikelen van het ontv erp tot wijziging der bondsconsiitutie te Frankfort De maarschalk Forey heeft te Me ico subsidie verlceiid voor het oprigten van een franseh theater In de raaandpTi junij en juhj zijn in Pruisen SO aarschuwiugcn aan de dagbladen gezonden De zwitsersche bondsraad wil cocmaals aandringen op de betaling der achterstallige soldij van de zwitserscKc militairen vroeger ia dienst van den kerkelijken staat £ en hevige Ira id heeft ie Parijs gewoed iu de straat Charenton Eene zagerij en d belendende huizen zijn verni ld De Turken eischen de terug i U l der gronden door SaïdPacha vroeger afgestaan ten behoeve der doorgra ing van de landengte van Suez en de afschaffing van den gedwongen arbeid De mesicaansche generaal Marquez is benoemd tot komni ndeur an het If n an eer aU loon voor zijne hulp bij het onderwerpen an zijn vadfl d De sleeswijksehe stenden willen geen leden benoemen voor den deensc ien r 3raad De Mikado beeft stellige bevelen gegeven om de vreemdeAi i t u uit Japan te verwijderen China heeft een handeUtraktaat gesloten met Denemarken Te Delfshaven is een viindpel eu grutmolen niet belendende pakhuizen geheel afgebrand Te Harlingea is de uitvoer naar Engeland zoo groot dat de stoombooten alles uiet kunnen laden en meermalen goed moeten laten staan De Fran chto zullen het meiicaansdio legfT reorganiseren oefenen en daarenboven 30 000 uniformen op crediet k ereu Te Jïerlijn is 11 zondag het congres voor de statistiek geopend rit Maastricht deserteren militairen van het garnizoen om naar Polen te gaan vechten Voor nov 1813 i = gecollecteerd te Krommenie ƒ iÜ5 te Heusdeu f 81 te s Gravezande ruim ƒ 200