Goudsche Courant, donderdag 10 september 1863

burgerlijke Stand SCHOONHOTEN Ingesclireven van 2ö Aug tot 4 Sept IS S G f BOREN Marinos ouders A Kiaau en A Hulshof Corneljs oudtr = J obel eü M Struick Petrus ouders J van Witzier eo i au Geeicn Huibert ouders H Hol eu A Valkenburg Jacubus üudera M Eügelhard en erkerk ÖTOEVrAÏEE van 2 tot S Sepi ember I3ü3 B£VALLE Alida van den B rg geb Buere J Coroelia ai Ameyde I eb Bezuieii d Jautitii By = geb vau der Veen d O HLLL Catbaiina bchoutea 10 w Ane S eeüand ruim Sm 1S03 Zondag 13 September iV 15 9 GOUDSCHE COURMTT ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D u 61 GOtJDA GFBOEfc 4 ept Jacoiuioa Aletia ouder ernije ocJers H KuLst en J W Poot ep G Bos vao l eeuweu 5 Anthonia ouders M 6 Teuais oudera V Z Jong eu M P an Lee t Gibbon eu C Verbiaauw OvEEXtDFN 4 Sept J Dobbe 5 w P J Huijvenaar wed an G lao Hijh 35 j 5 A Vuigerling buisïT vaa A B van der Kiem H0 j Ö L B J de 7 Z S BijUma bms r vau H E de A e 3S j H C vau der ïmdt wed van L P Hoogendijk 65 j 11 m B LANGEKHUIZEX M E D AILLT P L POSTHÜ dl L DE BULL IV P STEENHOEF J BEETS A L VNGERHUIZEN J C COEUS P J DEGENS en W F STAEKll n llakel tars zuUen op Maandag den 21 September is 63 s middags ten 12 ure m bet lokaal gt nnamd het Oudtij h Ueu loffaMit te AMSTERDAM ten over ian ran de Not irissen LOUWEK C iv BIESMAN SIMONS in veiling brengen de volgende perc L en gelegen m den Krtmpencrivaard N 1 Zeveu aclitsie eaeehenm deBOEREN H6FSTKDE geteekend n 76 met lure aanliooiigiiedeu MOESTUIN U El en I OOILANDEN en BOUWL VND in het e=tilnde v in den c uerbrock gemeente Berkenwoude Lid sectie A u 274 a 314 root 13 bunders 55 roeden 38 ellen N 2 Zeven achtste gedeelten in het rerceel WEI en HOOILAND iu den polder Wellepoort gemeente Berkenn oude kad 5e ie A n 31 a 3 5 groot 4 bunders 29 roeden 3 ellen N 3 Zeven cliiste gfjtel en in het perceel HOOILAND in den polder Wellepoort gemeente Berken oude kad sectie A nO S2 a 87 groot 1 bunder 65 roeden 24 ellen i c percerltn 1 2 3 sullen eenl ieder af onderVjk gereild en daarna tcümlihterJ ill ilag gelegd irrrden N Zeven achtste gedeelte iu het perceel HOOIL VND in deu polder Berkennoude zuidzijde gemeeute Eerkennoude kad jectie C n = 310 311 319 320 557 a 5S9 groot 1 bunder 53 roeden 50 ellen N 5 Zeven achtste gedeelten iu het perceel HOOILAND inden polder Berkeu oude zuidz de gem Berkenwoude kad sectie C a J 3S2 groot 2 Dund 23 roed 90 ellen Le oercee eu tfi 4 eii 5 ullen eerst ieder af oiiderlijk gerei d en daarna jeemnhmeerd i i slag gelegd vorden N 0 De helft in het perc e HOOILAND in den polder Benedenheul noordzijde gemeente Stolwijk kad sectie B n 140 a 143 groot 4 bunJers 12 roeien 7S eUen N 7 De helft in het perceel HOOILAND in den polder Kleiu Stolnijk gemeente Stn wijk kad sectie A n 1747 i 1749 groot t bLiider 92 roeden 51 ellen N S Eeu AANDEEL groot ƒ 1000 in de nefoti ie ten bste der Geoctroijeerde Yerveening iu dtu KrimpeneruaarJ N 9 Een AANDEEL groot ƒ 1000 als boven De breeder bij biljetten omschreven perceelea z u te Lczigtigen op alle werktUgen De bewijzen van eigendom de veil condiiien eu de aandeelen voornoemd zullen gedurende acht dagen vüJr den ver koopdas s vuormidu jij ter iezing zijn ttu kantore van de Notarissen LOL ERSE L BIESMAN SIMONS te Amsterdam tern ijl gedurende dien tijd een uittreksel der OPENBARE VRIJWILLIGE an de fled z iuUD A PN OMSlKEhiN der Hollandsclie Maatschappij van Landbouw i Seriieisbcr i is j avo i cu ü ure üi ir cu cmci lan den Heer N BEN iilIT U ie i ö jktrti i Verkooping Ten overstaan van den Notaris V kLUIT Hz te MuordrtJit op Vrijdag den 11 September is 63 dcsavoii is ten 6 ure in het logement he PostHUis aldaar van diverse metalen Kruis j nilZEX ea EHVEX me TUIN e i TOUÏVBAAN staande en geUgen te MOORUI L IIT in het Westcinde La sc i e C i G25 C26 1045 631 i 2 j2 i CU 612 en 643 ter g £a i ei 1 ke giootte vau 41 roeden 52 e i Alles Wapenbroeders von het Metalen Krais j te öo da en Omsirekea vinke niet m de Eerste Scctie aidair zijn opgenomen nor den bide7e ui ienoodigd tut het houden j eener BIJEENKOMST in het Losement DE Pi iiw oe M irkt Ihier opDingS dag ülQ 15 Septemb e k des avuuds eu 7 ure ten emdc te raadplegen over fcet oprir en eener tWeede sectiO GOUDA den 9 Sept 1S63 Eenige Wapenbreeders van het Metalen Kruis Openbare Verkooping ie a o C Jl ie het Herthiis op Vrijdag den lln September 1S03 des Voormid dags ten 11 ur ten overstaan van dea Notaris P M MONTIJN aldaar van een kapitaal liecht sterk droog eu zuiver Heerenhuis met vrij grooten TUIN en GEBOUWTJE daarachter op een der beste sUiiiden van bulUA aan de Oosthaven Wijk B n 40 strekkende vóór vin de od iat toS het waTersf Iiip van de Spienng traat met eenen vrijen uitgaug over hetzelfde water kadastraal Sectie C n 2CS groot 5 roeden 20 ellen Het HUIS voorzien van eenen ruimen en breeden Gang eu Trap bevat beneden eeue roijale 5 it groote Achter of Tuinkamer met marmeren schoorsteen raiiue Keuken met fournuis en vele kasten K i der eu Binnenplaats met gruote Kegei waterton en boven een V jca Biiiiien eu Achterkamer nog een Ach er oi Zolderkamertje en twee Zolders ieder voorzien van eene Meidenkauier Te aanvaarden 1 November I ö3 en dagelijks van 2 4 ure te itigen aits vooraf bij den bewoner den Iltei L Kolonel FKitKERS belet vrageide teruijl inmiddels uadtre iuformatien ijn te bekomen ten kantore van den Notaris MUNTIJN Prijzen der Effecten Laag lt kotro 1 ji oL =u küLl G43 LltVUl 43 loos I43I 11 i Wu UJi 143V3 fi 54 i 55 5 IC Jll i fi5 V 7 42 1 AMSTERDAM Ding ibig Septemlier pCt Ned w sch 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd Handclm Jl 4 O I Leeninir 4 Aand H bp 41 d Kijnspw België llotts 41 21 Sp iuje obl d buitenl 2 3 d binuenl 3 PürtlliJTlIubl g 5 d Is2 29 5 Certls j 5 u IsM 4 d 5 Cfi 6 1 T Tuiic iv 5 l er l 0 s b 1 duo 4 1 dito M i d 5 ilito dito i 1 dOrenteAmst 5 1 d n it l 4 3 Mex obls i 3 aukktri i i J lirj JsAÏAN Nieuws en voor fiouda en ÏJeze üourQiit verscbijnt des Donderdags u iidag lIn de Stad geschiedt de uitgavp de a uudis te BEKENDMAKING de Heeren BURGEMEESTER en V ETHOUDERS van GOUDA Gezien art 54 der wet van den 29 Junij 1 S5 1 staatsbl n 85 Breugen ter kennis van de Ingezetenen dat de Raad dier gemeente heeft benoemd twee vaste commissien belast met de voorbereiding van hetgeen waarover hij heeft te besluiten Dat tui Itden van de eerste dier commissien belast met het ontwerpen van en het herzien der plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd onder het voorzitterschap des Burgemeesters zijn benoemd de heeren M J L A de GRAVE W J EORTblJN DROOGLEEYEE J REUTTINGES en K A KEMPEB Eu tot leden der tweede commissie wier werkkring is het iijstaan van Burgemeester en Wethouders in het toezieu op iiet beheer en liet onderhoud van en de zorg voor aile plaatselijke werken en eigendommen der gemeeute behalve Burgemeester en Wethouder van welke de eerste is voorzitter G PRINCE en D W WESTERBAAN Ve GOUDA den W September 1863 BuROEMEESTEK en Wetiioudeks voornoemd Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN IJZENDOORN 0utteniant Londen 8 September Het vertoog van den amerikaan schen gezant alhier en de bedreiging dat hij zijn paspoort zou nemen ingeval de bij de firma Laird in aanbouw zijnde oorlogschepeu voor het zuitlen uitzeilen schijnt de gewenschte uitwerking bij graaf Russell te hebben gehad Onze regering beeft namelijk besloten de beide vaartuigen in beslag te nemen en heeft daartoe bereids de noodige bevelen aan de autoriteiten te Liverpool gc ondeu De zaak zal vervolgens a in een geregtshüf worden onderworpen hetwelk zal moeten beslissen of Foreign Enlistment Act de aanhouding regtvaardigt of wel dat de schepen losgelaten en weder in het bezit van den eigem ir gesteld moeten worden Het is voor het oogenblik vaa weinig belang ïJelk oordeel het geregtshof zal uitspreken Al wat men verlangde was dat de regering voorloopig het uitzeiieu zou verhinderen en dus de eigenaars zou noodzaken bewij en te leveren dat de sehepen niet voor het zuiden bestemd zijn De onn st die hier aangaande de zadi he ïrschte heeft nu opgehouden lu het graafschap Lancaster dat deel van Engeland het welk door de gevolgen van de bchaarschheid van het katoen het zwaarst is getroffen is in de vorige week eenige vermindering opgemerkt in het aantal onderstand gei tende arbeidslieden Ook in Schotland en bepaaldelijk te Glasgow zijn vele arbeids lieden ten gevolge der schaarschheid vau het katoen van brood winuiDg verstoken Eeu van daar ingeuiend adres om voor de Advertentieblad Onistrelien i De prijs der Ad ertentien au tt u tot Zés 1 regels met mbegrip aii het J egel is ftU Cent oor eiken regel daaibo eu 10 Cent Buiteugevvoue letters worden berekend naarplaatstuiJüte noodlijdende bevolking uier landstreek buitengewone maatregelen van rijkswege te nemen gelijk voor Lancashire is geschied is door het gouvernement afgewezen Bepaaldelijk was gevra igd dat aan het parlement eene voor het gansche land geldende wet tot werkverschaffing of tot wijziging der wet op den algemeenen onderstand of wel ter bevordering der landverhuizing zou worden voorgedragen Hierop is namens lord Palmerston geantwoord dat het zelden nuttig en voor de noodlijdenden ze ven bij slot van rekening zelden voordeclig is dat de verordeningen rakende den arbeid den openbaren onderstanil of de landverhuizing algemeene wijzigingen uudergaaa ouder den invloed van drukkende omstandigheden van voorbijgiandeu aard Aan het slot van dit antwoord wordt te kennen gegeven dat m Schotland alwaar de bewerkiag vau het katoen nergens zoo zeer het uitsluitende bestaanmiddel is geweesi als in Liucsiure si arbeiders der katoenfabrieken wel ander loongevend erk zoul kunnen vinden Volgens berigt uit Bombay is het nog onzeker of XenaSahib werkelijk in handeu der engeUche overheden is daar deidentiteit vau den vermeenden Nena Sahib d e te A mere onlangs werd gevat weder twijfcLiclitig is geworden In hetnoordwesten van Britsch Iudie woedt de ziekte tu sterfte wedervoort Eene vredebreuk met Birmah schijnt op handen daarde vorst van dat land het uitsluitend regt tot handel drijven inzekere producten van zijn land niet wil l iten varen en anderekwellende miuitregelen jegens de Eugelsciien neemt In Kabul is ua deu dood van Dost l shomed een burgerkrijg uitgebroken drie pirtijen strijden om zijue nalatenschap Intusschen staat de sehach v in Perzie met 45 000 man bij Mesched De regering van Britsch lndie is voornemens iu Lahore een legerkamp op te rigteu en iu Peschwar eeu corps observatietroepen te vereenigen De vorst van Bokhara heeft Kokand vermeesteti i verlangt de ontruiming vaa drie door de Russen in die landstreek bezette forieu Ons ministeriele avondblad hetnelk de door de T hr v Bismarck in Pruisen gevolgde staatkunde op een heftigen toonpleegt af te keuren laat znh ook zeer ongu nstig uit over hetop voordragt van dien s aatsman uitgev iaruigde besluit totontbinding van de kamer der afgevaardigden Indien zegthet blad het nationaal besta in van Pruisen i iderda id bedreigdwerd zouden wij het beroep op de vaderlaudsgezindheid derbevolking hoogelijk goedkeure i maar Pruisen wordt doorgeeiie duitsche mogendheid iic h door eenige vereeniging vanmogendheden iu Duitschland bedreigil Het gevaar naarindie staat verkeert ligt in de positie naarin hij door het tegenwoordige miuisterie gebragt is Wij kunnen niet denkendat de pruisische bevolking zich om den tuin zal l iten leidendoor de valscbe voo stelling welke de hr v Bismarck vanden staat van zaken gegeven heeft Gedurende de eerstvolgende twee maanden zal er een heete strijd gevoerd worden Wij vertrouwen dat Pruisen eene wezentlijk vaderlandsgezindekamer zal verkiezen maar eene zoodanige die geen jota oftitiel zal laten valleu van de regten welke de constitutiehaar geeft Uit verschillende aanduidingen blijkt dat de Sandwicheilanden in bevolking en welvaart achteruitgaan Het jjezament