Goudsche Courant, zondag 13 september 1863

lijke aantal inwoners bedraagt tegenwoordig niet meer dan 1 15 000 bij de regering dier eilanden wordt aangedrongen op het invoeren van koelies ter bewerking der suikerplantages Het getal vreemde schepen gedurende de eerste helft van dit jaar te Honolulu aangekomen heeft ter naauweruood de helft bedragen van de in gelijk tijdvak des vorigen jaars aangekomene Sommige bl ijeu hebbee onlangs verzekerd dat graaf Russell i n de deeurche regering zou hebben medegedeeld datingeval Duitsehland tot oorlogzuchtige plannen overging Engeland eene blokkade van Hamburg Bremfn eu Lubeck nietzou dulden Than = kan men verzekeren d it gemeld berigt onjuist was en dat gr iaf Kussell volstrekt geene mededeeliug vaudien aard aan Denem irken heeft doen toekomen 10 September De koningin is heden uit Duitschlaud te Woolwich aangekomen vanwaar H M terstond de reis naar Windsor heeft voorigeze Bij ileze gelegenheid werd H M weder met siluisjiioicn begroet welk eerliewijs zij sedert het oierlijden van den prius geiu ial steeds v in de hand had gewezen Het publiek h ul te CuS weder vrijen toegang tot de landin phats en ontving H M met de meeste geestdrift De Daiiy News zegt dai het thans voor de mogendheden gebiedend noodzakelijk wordt om met de meest mogelijkestandvastigheid voor de Polen op te komen Het blad wilthans aan hen de regteu van oorlogvoerenden toekennen wantzij zijn het in de voile beieekenis van het woord De moordpolitiek van Murawieif kan nog en tijdlang worden voortgezet indien de Polen niet onder de bescherming der nationalewet geplaatst worden Om du aan die moorden een eindete maken moeieu de mogendheden onmiddellijk besluiten aande Polen de regten van oorlogvoerende parii toe te staan Parijs S Sepi De geruchten betreffende eene toenadering tn schen Fr mkrijk en Oostenrijk houden aan Be een schrnft uit ver uijnstl toe aan de omstandigheid dat Oostenrijk schipbreuk heeft geleden in het vorsteucongres te Frankfort De ander vVa het aan de mislukking der pogingen vau Frankrijk om niet Pruisen en PLUïlmd eene alliantie tt sluiten Xiemand kent het ware van de zaak Zooveel is evenwel zeker dat men thans weder evenveel spreekt van de goede verstandhouding tnsschen Frankrijk Engeland en Oostenrijk als vroeger van een bond euootschap tusscheii Kusland Pruiseu en Frankrijk De minder gunstige taal die thans door de officieuse peisnopens Egjpte wordt gevoerd moet niet alleen aan de hangendeonderhan ieliniïen nopens het kanaal van Suez maar ook aande 3noe e i kheden worden toegeschreven die de beer de Lesspps biiieii lien ondervindt Zoo heeft deze van de egyptischeregering de uitvoering van hel contract nopens het leveren derwerklieden geeischt Deze beantwoordde dat door het zendenvan 400 galeiboeven Deze erden door den heer de Lessepsteruggezonden ten gevolge waarvan men 600 vroegere veroor iecJJcn zond die echter zoo weinig vertrouwen inboezemden ei II racu aan de eurapesehe werklieden wapenen en dej luvernenr van Suez bovendien bijzondere opzigters zendenmoest Buitendien vordert het werk zoodoende zoo traag datde heer de Lesseps en de frinsche consul generaal nieune stappen bij de ccypiische regering hebben moeten doen MarseillS ll Sept Bengten uit Syrië alhier aangebragt maken meidiug laii een opstaud die ouder de Arabieren is uitgebroken eu de eigeriug oiu belasting te betalen en zich aan de recrutering te onderwerpen tot aanleiding had Zij zijn uabij t Je m d Acre geslasreu en hebben aanzienlijke verliezen geleden Bij die gelegenheid i ook eene menigte paarden van dr e Iclste rassen buit gemaakt welke door de Vrabieren werd u teruggeiischt met bedreiging van hunue wraak voor het gev 1 dat aan dien eisch niet werd voldaan De Turken hebbeu evenwel ge eigerd Een der stammen die de rev ruterinii weigerde is i ij Baibeck gcsl igen en dreigde zich in tie woestijn te zuilen teriiglrekken eu van daar uit strooptogten te organiseren De troepen uit Damascus en Beyruth vervolgden deze V ppr p nui eil Brusssl 10 Sept De heer Rogier is te Doornik met eene uieer ierJiei i van 49 tn nei tot afgevaardigde gekozen De beiiie p iri jeii i i j r a het ware eik inder in die paials een i f5iiï en t fn er l De heer Rogier minister van bt i in aii j m er t af evaardigde ie Antwerpen üAi egei 5 de k i uer foiliheatieu op htm gebeten v as isbj de lattsie ve kiLziu2 en te I inant gevallen Sedert i te Doornik eene v eLiiire onistaan en nu was liet daar dat hij kandi iaal werd ees e d Had deze kandidatuur dus reeds riour zijne nederlaag ie l iiiant eene groote beteekeiiis zij kreeg Log meer ge vigt toe zou zijn uitgegaan van twee vorsten die zich bij het werk der hervorming te Frankfort zeer onderscheiden hebben eu moet hoofdzakelijk bestaan in eene reorganisatie der bondsconstitutie in dier voege dat aan Pruiseu het opperbevel over de duitsche strijilkrachlen ingeval van oorlog zou worden afgestaan Natuurlijk vereischt dit berigt nog zeer bevestiging KrakaU 9 Sept De Russen hebben in het palatinaat Lablin twee nedflagen tegen de inïurgenten geleden de eerste op 30 aug lij Zaklikow en en de andere op 2 dezer bij Bilgozay In beide gevechten werden de Polen aangevoerd door Cwiki Berlijn S Sept De overheden zijn aangeschreven zoo spoedig mogelijk voorbereidende maatregelen te nemen voor de verkiezingen en daarbij naar de bestaande kieswet te werk te gaan Te Charlottenbiirg is de gewezen afgevaardigde Behra nnlanks de weigering der regering om zijne beuoeraino tebekrachtigen tot driemalen verkozen tot plaatsvervangend lidvan het d igelijkseli bestuur Uit Venetië schrijft mea dat de bewegingspartij sederteenigea tijd druk in tie weer is om er de bevolking op teruijen Men trachtte er eene inenigte revolutionaire proclamalien eu wapens binnen te smokkelen hetgeen met de proclamatien meestal gelukte doch met de wapens minder gemakkelijk ging Petersburg 9 Sept Het Jonmal de St Pétersbourg weerspreekt da geruchteu in de buitenlandsche bbiden betreffende de nieuwe voornemens van Rusland ten aanzien van de poolsche aangelegenheden Gewagende van de be veerde radicale liervormingen en nieuwe bondgenootschappen zegt hei blad dat de gevolgtrekkingen weike men uit dit voorgev ende nieuws heeft afgeleid even valsch ziju als de onderstellingen zelveu In i oten beschouwt de keizer wiens gezindheid voor zijne poolsche onderdanen niet veramlerd is het als ziju eerste pligt de stoifelijke orde te herstellen daar niets hechts of duurzaams kan geslicht worden op een bodem door de hartstogten der regeringloosheid onderst boven gekeerd Uit een diplomatiek oogpunt blijft de regering bij haar besluit de op haar rustende internationale verpligtiiigcn na te komen maar tevens de regten van Rusland te handhaven binnen de grenzen door de traetaten aangewezen Wat de duitsche zaken betreft gevoelt Rusland sympathie voor Duitschlands eenheid en voor Duitschlands kracht gegrond op de belangen van alle staten waaruit het is zamange teld Rusland behoeft evenmin voorzorgsmaatregelen te nemen tegen gevaren die daaruit voor hem kunnen voortvioeijen als Duitschlaud noodig heeft op zijne hoede te zijn tegen gevaren die van den kant van Rusland kunnen komen De omloopende geruchten zijn alzoo ten eeneiimale ongegrond en strekken ten bewijze van eene verregaande ligtva irdigheid zoo niet van eene opzettelijke kwaadwilligheid Oinncnloni Gouda 11 September Treffend betoonde zich heden df algemeeiie beUnig eiiiug bij de piegtige bcgriienis van den grijzen koster der hervormde kerk In b jiia zeven en zeventigjarigen leeftijd overleden was D liiiieuburg jaren 1 mg een voorbeeld vati ijver en naauwgezetheid in ru telooze pligtsvervulUiig Tol voor korten tijd was hij ook werkzaam als directeur der begrafenissen en ook in deze betrekking mogt hij de alij3meene achting zijner stadgenootcn verwerven daarbij hulpvaardig jegens allen naauwlettcnd in alles een sieraad was in zijnen stand Het waren niet slechts de predikanten de leden van den kerkeraad eu kerkelijke beilienden die hem ter la itste rusiplaats brigten ni ar ook een overtalrijke schaar van inge eteiieii bevond zich op het kerkhof alwaar de oudste der hervormde predikanten in gepi ie eti aan loeniijke bowoorlingen het gevoel uitdrukte d it de veriimelde menigte bezielde In den afgeloopen nacht omstreeks 1 ure boorde menverscheidene scholen binnen deze gemeente lossen zonder flatmen daarvan de rede wist toen eindelijk op een donr ilepolitie ingesteld onderzoek bleek dat een schildv ad t dieop post stond voor de infirmerie alhier zijn geweer bij herhaling met de bij zich hebbende scherpe patronen had geladen eu afgeschoten terwijl hij tot zelfs de politieambtenarendreigde niel zijn op nieuw geladen sreweer Na veel moeiteis men er eindelijk in geslaagd om den soldaat die vermoedelijk aan krankzinnigheid is lijdende magtig te worden waarna bleek dat zijn geweer nog met drie kogels was geladen In het algemeen overzigt van het Ba Hamlelsblad leestmen De discussien der tweede kamer over de begrootingvan het departement van koloniën hebbeu hier een goeden indrik ïeniikt Met genoegen heeft men waargenomen dat het batig slot niet meer zoo zeer op den voorgrond stond dat er geen woord overbleef voor dï belangen van Indie Er hei ja zieh stemmen en soms kniclitige stemmen voor Indie doen hooren nergens wordt dit dankbaarder erkend dan in Indifc zelf Maar of men zich practische gevolgen van die beraadslagingen voorstelt Daaromtrent is meu hier tot een scepticisme vervallen dat niet meer door L u woorden kan verdreven worden maar slechts voor groote daden zal wijken Men vaardeert het gesprokene maar als eene eenvofdige erkenning van de regten van Indie als eene daad van courtoisie De opbrengst der ink eu uitg regteu doet wederom den gedrukten toestand des handels duidelijk uitkomen De verbetering die zich in de opbrengst van de ma iiut april van dit jaar vergeleken met die van april 1863 deed opmerken heeft geen stttnd gehouden de maand mei toont wederom eeue belangrijke vermindering in de opbrengst aan Uit Japan verneemt men dat de mikado order had gegeven de vreemdelingen uit het land t verwijderen maar dat het verzet van den taikoen en de houding der eugelsche en fransche vlootvoogden i el zullen bewerken dat de Europeanen er hunne positie behoudeu Oud AlblaS l o September De staat van den landbouw in den Alblasserwaard is unstig De gevallen regen heeft de schraalte van gras op de ei eu afgemaaide hooivelden hersteld ten gevolge waarvan de raelkerij verbeterd is De veestapel bevindt zich in gezonden toestand en de prijzen der versch ende soorten vooral van de kalfkoeijen zijn hoog Het hennipgewas van dit jaar is voor het meerendee uitmuntend De zaailing waarvan men een goed beschot van zaad verwacht begint hier eu daar geplukt te worden Sou uige stukken hebben kortelings wel iets van deu wind geleden maar bij den bereikten wasdom van de hennip geeft dit weinig nadeel aan het product van de planten en is alleen eenige vertraging in den arbeid De vriichtboomen leveren niet dat schilderachtig gezigt van het verledi n jaar op toen zij zoo vol beladen hingen Peeren ziju er nog al maar appelen betrekkelijk weinig de late aa ipoelen st ian goed in de vroege was op sommige stukken nog de ziekte aanwezig evenwel niet in ergen gr iad De prijs der kaas is van ƒ 21 tot ƒ 23 de 50 u S die der boter van 55 tot CO centen het 2 S Axunierstol lO Sept in den loop dezer week van maandag 7 tot heden zijn hier nog gevangen 63 zalmen prijs van ƒ 1 tot ƒ 1 25 per g ned pond Gemengde Berigteii De katoenteelt in Britsch Indic gijeft uitzigt op een ruimen oogst De oosteurijksche rijlisraad zal eerst op het emde dezer maand geopend worde en de zitling reeds weder mt t kerstijd gesloten worden De fransche minister van financiën wil de couvcrbie der vier en een hall pCts in 3 pC s voltooijen eu overgaan tot de gedwongen conversie der spoorweg aauduelen Meu meent de erkenning der zuidelijke staten door Frauki ijk als zxcr nahij te mogen bebchouwen Te Napels ordt een cnngres vau g TiurskuiiJi eu gehoiidei In de deeiische moerassen van X Jaiiun ïs op ïcgr ivcii een eik u voertuig 38 ned tUen lang o a beladen met vele kostbare wapenen Men meent dat het uit de derde eeuw ia Twee nonderd exempUreu van Renau s le en van Jezus zijn te Koustantinopel verkocht üc kt izer van Oostenrijk geeft bij wijze vau leeiiing een millioeu schepels graan ora in Hongarije uit te deeleu aan de behoel tigen De tegenwoordige onderkoning an Egypte bhjkt den vreemdelingen veel minder gunstig te wezen d n zijn voorganger Met 1 October zullen m het gcheele koningrijk Italië dcpositocn beleeningkassen opgcrigt vorden Algerie wordt geteisterd door hevige boschbranden die men toeschrijft aan kwaadwilligheid der Arabieren De berigten uit de engelsrhe katoendiatricten luiden gunstig ten aanzien der bestellingen maar ongunstig ten aanzien van de hoeveelheid deraanwezitre grondstof In het nostenrijksclie kamp bij liruck aan deLeitha i eene grojte hoeveelheid buskruid o itpioft bij gelegenheid vr neen vrieudenin iil in een olH iLTstent waardoor verscheideue personendüodelijke kwetsiiien bek anieri De esgroothertog van Toskauen heeftden post van burgcneestur der geiU3i nte Sblakewert iu üohemen aangennineij Men koestert gunstige verwachtingen van deu wijnoogst inl rauknjk Men beweert dat de duitsche bondsdag bu loten heeft datSaksen en Hnno er i 00 man zullen leveren ter bezetting vau de duitschdteusche vorstendommen Lord Uussell verklaart dat hij den vrede iniicL iilze iicen en de unzijüigheid in den amerik oorlog za blijven haiidliavcn Te Antwerpen is hrand ontstaan door petroleum doch spoedig el lüscht De Portugezen hebbeo eene kaïionneerboot gebouwd met een ituk zij noemen die Terror dos Mares = hrik der tteni Her garnizoen te Veere lijdt aan koortsen nie tt eL e ehre L ii worden aan de dampen door het uitdiepen der haven verspreid Te Dordreiht heeft men het besluit genomen ter opheffing der weede afdeling van het gymnasium Voor nov 1813 is gecollecteerd te Meppel ƒ 32 8 De anaraitische gezanten hebben te Marseille voor hunue votding medegebragt eenenorm aantal kisten rijst oind it die in het land der fransehe barbarenniet zou ge onden worden De vijf bandieten van de Aunis wordendoor Frankrijk uitgeleverd aan I alie De Fransehen krijgen lust oorlogschepen naar Alexandrie te zendtu om der zaak van de doorgravingkracht bij te zetten Een nieuw ontdekt metaal het thallium is eenterk werkend ver J if Te M iesbadcn heeft zich een speler dood ge chotea en te Keulen een dito verdronken die ziju geld te Hombnrg verloor Ab de Prutsen nn uiet rtar den zin van Bismarck kiezen z il de I iu it tutK op wachtgeld gesteld worden In Je omstreken Tan Koftiii ham is U zondag sneeuw gevallen terwijl nog veel graan op het veW stocd Het aaütal adellijken van het mannelijk geslacht in geheel Oostenrijk bedra gt 250 000 Te Krimpen aan de Lek is 10 dezer de bliksem geslagen m een houtzaag molen zouder brand te veroorziken Aiet meer dan een ïesde der pi commissien voor no 1813 zon verlangen dat ia de eerst plaats gevo3g gegeven werd aan de stichting der nationale ambachtschool Ll woensdag heeft te Brussel een hevig onweder gewoed waarbij een der torentjes van het stadhuis getroffen en verbrijzeld is De nieuwe verkiezingen in Pruisen zullen den 15 October plaats hebben Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Vrijdag 11 September Afwezig de heeren Buchner en Herman de G oot De notulen van het verhandelde m de vergadering van 1 de7er worden gelezen Pn goedgekeurd Zïjn ingekomen de uavolgLude stukken als lo Een adres vau L Visser daarbij verzoekende afstand T an een stuk grond over het veerstal ter zijde van den benkmolen teu einde aldaar een huis te bouwen In handen der commissie van fabricage om advies 2o Een adres van A Soet houdende verzoek om te worden benoemd tut commissaris over de stoombooten veeren Ter visie 3o Eene missive der plaatselijke schoolcommissie in wier handen was gesteld een verzoek der israelitische scbooleommissie om subsidie our de maatschappelijke Israëlitische school De plaatst lijke schoolcommissie adviseert op deielfde gronden als zij reeds eenmaal heeft aangegeven de subsidie niet te verkenen Het is in strijd met den geest der wet op het onderwijs Gesteld in bandt n der commissie belast met het onderzoek der ge meentebegrooting 4o Eene missive van Burgemeester en Wethouders waarbij zij naar aanleiding van een voorstel der gezondheids coraraissie tan den gemeenteraad iu overweging geven niet overtegaau tot de daarstellmg van eeue nieuwe Zwemeu Badinrigtinj waartoe vele duizeude gulden zouden vereischt worden maar de bestaande inrigting te doen dienstbaar zijn zoo wel Vüor diegenen welke eenige bijdrage kunnen bekostigen ais voor dezulken welke daartoe buiten magte zija Ter De rekening en verantwoording van librymeesters over 1862 wordt eenparig goedgekeurd Nadat de burgemeester hierop eene besloten vergidering had doen houden worüt de deureu der raadzaal weder geopend zijnde in behandeling gebragt de vraag of het herdenken aan de voor Nederland gewigtige gebeurteni t an het herkrijgen zijner onafhankéïïjkheid in november 1813 alhier in meerdere of mindere mate feestvierend zal herdacht worden Al de leden spreken een toestemmend oordeel uit 0 er de hoegrootheid der som daartoe beschikbaar te stellen bestaat verschil Aan de heraad l iging daaromtrent nemen d el de bh Fortuijn Droogleever Keray P mee Westerbaan Kemper en Kist en wordt met S tegen 5 stemmen zijnde de bh Kist Braggaar Fortnijn Dröögleever Viraly tn Westerbaan besloten daartoe ƒ 300Ü beschikbaar te steileo af te schrijven van den po t op de begrooting voorkomende tot onderhoud van het jaagpad Hierna sluit de Kantongeregt te Gouda Op den 19 aug en 2 sept jl zijn door het kaniongeregt te GouJa veroordeeld 2 personen ter zake van het visschen in gefloten vischtijd ieder in eene geldboete vEin ƒ 3 of drie dager gevangenisstraf 1 persoon wegens het opzettelijk toebrengen van schade aan eens anders roerend eigendom in eene geUboete van ƒ 5 50 1 pers wegens het niet gaan als geleider naast een aangespannen hondenkar te Gouda in eene geldboete van 3 1 pers ter zake van het niet sluiten zijner tapperij te Moordrecht des avonds ten 10 ure en het toelaten van bezoekera in dezelve na dien tijd in eene geldboete van ƒ 3 of een dag gevangenisstraf 1 pers wegens het nederleggen van goederen op den grond der gemeente Gouda in eeue geldboete van ƒ 1 ofeen dag gevangenisstraf 1 pers wegens het niet vertoonen van een verhuisbillet op de secretarie te Gouda binnen den bepaalden tijd in eene geklboete van ƒ l ot een dag gevangenisstraf 1 pci5 ter zake van het ter keuring aanbieden van kennelijkongT zond vieesch te Gouda iu eene geldboete van ƒ 2 of eendag gevangenisstraf 3 pers ter zake van het zwemmen te Gouda op een verbodenplaats elk ia eene geldboete van ƒ 1 oi een dag gevangenisstraf 2 per wegens het visschen in eens anders vischwater zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar ieder in eenegeldboete van ƒ 3 of drie dagen gevangenisstraf 2 pers ter zake van hel visschen zonder acte en zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar van het vischwater ieder in twee geldboeten a ƒ 3 of drie dagen gevangenisstraf 1 pers wegens het zitten als geleider op een aangespannen hondenkar te Moordrecht in eene geldboete van ƒ 3 of eeu dag gevangenisstraf