Goudsche Courant, donderdag 17 september 1863

1803 Donderdag 17 September ü fl53 OUDSCHE COURAIfT Deze Courfiut verschijut les Doiiaeranirs n Zuiiaags t t ta t at td a Stadgcschieit ae uhgu vf dt a oiKiatc vüieu 1 Uugave van A ÜIUla KAIAN Do pi js er drie maanden mf Z Irauco p jst ft l h 1 r n 7 t n i De inzeiidingderAdvertentienkangeschitJeu totdes I 9 liendeweg i u Gl inürgcns ten 11 ure ADVERTENTIEN De Ondergeteekende zich als LOODGIETER ZINKWERKER en POMPMAKER alhier gevestigd heb bende verzoekt UEd gunst en recommandatie belovende eene prompte en solieïle I bediening j J B ONNEKÏNK ICRFMAEKT H X 69 I lit de hand TE KOOP Twee Pijpenmerken benevens eenig Pijpmakers Gereedschap Tebe vr igen bij uen Uitgever dezer Courant I De Thee Soorten I VIT HET M IG iZIJS VAX I Siiiderani en Slble I te Arnhem z jn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boven veel pndere socrten bijzonder i it en zijn in vor egelde pakjes van 5 2 en 1 ons j verkrijgbaar bij G KABEL Lange Tuhdcv n D X O 24 te GOUDA D BOER Az te Oviticater en verdere Depots 1 pers wegens het zich in kennelijkea staat van dr nken thap vcrtoonen op de publieke straat te Moordrecht in eene gïidboete van ƒ 3 of een dag gevangenisstraf 1 pers egeiis het tanpeD van sterken draL aan personen die kennelijk beschonken n ireu te Zuid Wadiiicv veen in eene geldboete van ƒ L of een dag gevan eui5btrdt Fq il d veroordeelden suiidiir in de koaten Marktberlgtcn GrOnda lO September T ir e Poolsche pei 2400 c = 8 ƒ 340 Zeenv 5che per mul ƒ 10 Kr ge Koningsb ƒ 7 a f 7 511 IXintiijr ƒ 7 Tl 35 Zceu fche ƒ 7 nieu ie ƒ 6 S0 a ƒ 7 Gerst ƒ 4 a ƒ 6 Koolzaad 11 a ƒ 12 50 Boek ncit Fransche l i1 X Brab ƒ 225 Voererwten ƒ 7 10 a ƒ 7 25 Tte Veemarkt met tamelijkeu aanvoer aile soorten vlug te verkoofcD vette Schapen en Lammeren vlug magere traag magere Varkens en Bizgen met laiere prijzen Aangevoerd 65 nar en Kaas ƒ 2u a ƒ 24 50 Goeboter ƒ 1 lo i ƒ 1 Vcl o er ƒ U 90 1 ƒ 1 04 Groo e Kaasmarkt Woensdag 23 September a s Delft 10 Lt Alle soorten van nieuwe Granen helen ter markt gebrsrt waren van uitmtiutenJe Vv iliieit alleen Haver iets blaall en gingen lar gza i u van de hand Tar e C ƒ 10 linkse 70 a ƒ 7 111 Zomergerst ƒ 5 10 ƒ 5 i 0 Korre H ivcr O a f 4 lange ƒ 3 25 a ƒ 3 30 liiii eboonen ƒ 7 a 7 P iardebooaen ƒ 6 ü ƒ vóO rcei e E Men ƒ a ƒ lo uitte ƒ 7 50 graat e ƒ S Aan stalls waag re oircn van 3 10 ept 37 4 723 S en = 9 l j B r te zamci li jó0 n S Boter ƒ 49 a ƒ 56 het iierdt ƒ zt i ƒ 1 4ii per n Ter mirk 3 6 mt A irdapp ƒ 1 60 a 2 DordrSCht li t l e a invuor van Tinve was weder ter Li perkt na rd ior kooj ers vorige priJFcn raues Pii iuwü e V or jarise p iike i te L en O erm is ƒ Ü ïto a ƒ In tti ih ere CM gerit se i a ƒ J 70 bes eed nieu e ƒ J a V O r ozge onverauderJ Uvenn 7 en Vl ƒ 1 a ƒ 0 70 r üer gr i op 5 vr jujrtcn L tt aangeboden Gerst o vjnjeu prj hu eau n iyierzakmLi it ƒ 4 50 a ƒ 5 50 gest 5 70 en zmer tkin it ƒ 4 50 a ƒ 5 ge tort ƒ 5 20 Spelt ïcei e ƒ 3 f Deventer 4 epf Tame ƒ S 50 a f in itoja e ƒ p 25 Ie Heer en Mevrouw iN de ELT E betuigen hiermede himr en hart ij ten di nk voor de vele ben ijzen van eel eming bun betoond bij het overlijden uns Tader den Heer H ViS DE VELDE te MhiRaar GorDA 12 September iS63 Openbare Verkooplng om contant geld te A 0 jRil Tf ABhl F I S en huize vati HEXDTtIK T iS PRUISEX kastelein sat let Achterdijkje n 74 ntbij 00 ip Vrijdag den 18 September i 63 des Voormiddags ten 10 ure van leubiiiilio Goederen renige VsotrwEN KLEEDEEEX gemaakt fiOlD en ZILVERWERK ee i gebruikt BILL VhD iret B dleD en aanoehooreti en i Edere Goe eren meer a ƒ 0 80 Boekweit 6 af 6 5Ü Gerst ƒ 4 25 a 5 Havet j 3 25 a ƒ 4 Boter pr 20 n S i = s ƒ 19 50 a ƒ 22 Infer 15 50 2 = s ƒ 15 a ƒ 16 Zwolle li Sept Middeiprijzen Tarwe d ƒ 8 92 ruwar ƒ 9 50 Eogge ƒ 7 Boekweit n ƒ 6 90 Gerst 5 40 Aardapp ƒ 2 10 Boter pr n E ƒ 1 10 pr 20 n 18 ƒ 22 50 Groningen U Sept Tarwe en Kogge onveranderd Gerst enBock e t 15 c zwarte Harer 5 c lager witte 5 c hooo er Middelburg lO Sept Ja ge Tarwe 10 c gedaald nieu e en Ernten met ruim n aanvoer 25 c lager Rogo e en Zomergert insgelijks Koolzaad onveranderd Londen 7 Sept HoU Boter 4 gedaald Granen Door het ongunstige weder voor den oogst was er meer vraag naar Tarwe puike Eng was 1 ii 2 hooiervr bij veel aanvoer mede iets hooger Puike Eng Gerst hooger a 42 Haver flaauw Aanvoer van 31 ang tot 5 sept 36S5 qr inl en 25 36 qr vr Tarwe 324 qr inl eu S s7 qr inl Gerst en 28 00 qr vr Haver ó Sept Boter IViesche 106 a 108 Kamper nZwolle 96 a 102 Kaas Edam 46 a 52 en Goa4a 41 i 44 9 Sept Granen Tarwe vast op vorige prijzen Gersten Haver goed gevraagd tot vorige notering Aanvoer sedert 5 dezer ötiO qr inl en 1C50 qr vr Tarwe 20 qr inl Gerst en 5S12 qr vr Haveren 540 z Meel l J Sept Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 970 Runderen 290 K alveren 7600 Sjhapen en 30 Varkens Voor beste runderen werd 5 voor d kalveren 4 voor d schapen 5 4 en voor d varkens 4 O pr steen bet Burgerlijke Stand GOUDA Geboul n 7 Stpt Fraacisjn ouder A van Vuurep en E Heerkcüs S CoruLlis Gei ariluï ouders S Dekker eu M van Gaitd JoLa inü ouders M i i PQ J J Slor 5 J Uiliein öuüer = l atincr eii C an Es in J odew ijk o jjtrs J F i i er en E den liaan AU enielie oudeis A Grooteodorst en C de 5iol Margarttlia li la ouders F J eesendorp en C A Leget OitlLLDEN 1 Sept W W Oo=trrlijjg 1 j 6 m T E J Tieïtbiiek Ij E Zfnne 17 J Gehvwd o ept T Uo = en M de Jonir II aa Leeuwen eu Ti bout WOEEDEX Btv LlE N 4 Sïp A Baak g b Brouw r d 1 l iet d gib pauuemaker d 9 C A Broe vbmz n et b Mau elder d iioes z 10 C Baijeus gcb GniËOi b le i i 1 i d d 0 t KiEüE 7 Sept Johanua H udi a Ko er ru a tO j ci eau Jo aueC5 Backers ONi K TKotWi 4 Sept Gernt Bur graaf il j ciit K V uu J j i Prijzen der Efiecteu pCt Ned w s h 2 2 dito 3 dito 4 Araort Sijnd 3 Haudelm 4 o O I Leeuinï 4 Aand H Sp 4I I d Eijn=pw 4 r België Eotts i S anje obl 2 d btiitenl 3 j d binnenl 3 I Pürtu ralobi 3 Rusl o j II 5 I d l 29 5 Cert 1 i I J 3 5 d l tO 4 d 5 iu 5 d ij sene 5 Tolget Spw 5 Vrti e i 1 5 5 Oüst bijtioU 5 Jito 4 dito Jletaü 5 dito dito 21 2 d nnteAmst 5 d iat l 54 5 Me obl 51 3 AMSTLfiDAM Vr jdag 11 September 1 angst e kütra llo te kou GtU ï ii koLlS 04 4 tfi 100 0 9 + 12 142 1 t S a J 4 1023 ï 6 f s HU S5l i9 iV4 91 200 199 64 s 86 70 H s 65 5 70 657 = S 4 Ier iutkdnikkcrij van A ÜEIXKMAN Nieuws en voor Gouda en Overzigt GOUDA 16 September Eindelijk is het antwoord van Rusland ontvangen Nn zal het nog enigen tijd duren eer de inhoud bekend wordt gemaakt Intiisschen is er speelruimte voor allerlei geruch rn doch de vcrwp liting is niet groot en de algemeene belangstelling zeer verminderd De russische keizer is niet karig op welnillende betuigingen hij zal uit eigen beweging vele belangrijke hervormingen toestaan zoodra de Polen zich onvoorwaardelijk onderwerpen Maar de Polen hebben daar nu ju t geens pi egeuhciJ voor en spannen alle krachten in om den opstand vol te honden de strijd wordt nog altijd met afwisselende kansen geyoerd naauwelijks verneemt men van een paar gevechten voor de Polen gunstig of men meldt dat Lleleuel geslagen en met andere boofdofïleieren omgekomen is De Polen willen Ie Londen een nationaal parlement van 300 leden bijeen roepen en de Russen huis voor huis te Warschau doorzoeken om de leden van het aationaal bestuur in handen te krijgen Op interventie ter ïimste van Polen door de mogendheden hoopt niemand meer uu spreekt men van d erkenning der insurgenten als oorlogvoTende mogendheid welk regt zoo gemakkelijk werd verkregen door de oproerige slavenhouders in X Amerika Maar heeft Frankrijk veel sympathie voor de mishandelde Polen racer gevoelt het voor de katoenlords Altijd blijft men toch beweren dat Frankrijk op het punt staat het zuiden te erkennen ofschoon het daartoe wel bijna te laat geworden is UH Charleston dreigt te bezwijken en de radelooze opstandelingen 4 i 500 000 slaven napenen om die later geheel vrij te geven als zij niet overluopeu naar het noorden Zoo vernietigen zij zei ven wat de beweegreden van den oorlog as het voortbest an der slavernij Dan is de verwachting eu het doel der noordelijke abolitionisten vervuld Alles schijnt zich thans tot rust te sciiikken Oostenrijk vermindert voortdurend zijn leger Italië roeit de rooverbenden uit de araerikaansche oorlog neigt ten einde en Mexico is althans vooreerst onderworpen In Pruisen wil men het onmogelijke volhouden Als het volk no eeu3 eeue liberale kamer kiest zal men toch nel andere maatregelen moeten nemen De koning is naar men zegt sterk gehecht aan zijn minister die van zijne zijde voor geen dwangmaatregel zou terugdeinzen Maar de koning is Advertentieblad Onislrelien De pnjs der Adv ertciit len aü ce u tot zes regek met inbegrip au Jirt 71 gei is 80 Cent oor eiken regel daarboven 11 Cent i3 iii t ciigew one letters wordtu berekend oaar piaataruimte in gevaar zijne kroon te verliezen en Europa in rep en roer te brengen en dat om een stelsel vol te houden onbestaanbaar met licht vrijheid en volksgeluk Het is waarlijk treurig dat den halstarrigen koning de oogen niet opengaan bij den blijkbaren omvil des volks die zich zoo duidelijk openbaart bij de regering v l verschillende steden daar zij zich onttrekken aan elk huldebetoon lu Spanje betoont zich het ministerie den vooruitgang vijandig en wil den liberalen niets toegeven die zich dan ook aan de verkiezingen onttrekken Ofschoon er tot na geeise zekerheid beslaat beweert men algemeen dat de aartshertog AIa ximiliaan de mexiiaansche kroon zal aaunemen Altijd blijft het velen onbegrijiielijk hoe het mogelijk is dat een oosteurijksche prins zulk een fransch geschenk kan aannemen zoo vol bezwaar zoo gevaarlijk en onzeker In Japan blijft de ioesLaud zeer onrustbarend Men wil zich van de lastige en aanmatigende vreemdelingen ontdoen En wij Nederlanders die sedert zoo lang aileen in betrekking stonden met Japan worden in den algemeenen mtiatregel begrepen Het is wel vrij zeker dat de hebzucht der vreemd kooplieden aanleiding heeft gegeven tot misnoegen maar de hoofjooizaak schijnt te liggen in den afkeer der japansche grooten Engeland zendt soldaten en J ipan zal ondervinden dat men niet ongestraft het verkeer mig eigeren Toch blijft het een ongerijmde manier van handel i zich door geweld op te dringen en men raogt vntgen of er geene betere wegen zijn om het verkeer der volkeu te bevorderen dan het brutaal geweld Daardoor is China geopend eu Cochin Chiua tot reden gebragt Nu ligt Japan aan de beurt ook daar zal het kanon de bres openen waardoor de christelijke beschaving ingevoerd zal worden Öuitcnlttnïi Londen 13 Sept Berigten uit New York van 3 dezer des avonds melden dat de gouverneurs der zuidelijke staten 400 000 negers ouder de wapenen hebben geroepen Volgens een gerucht is Lee vooruemeus om generaal Meade in de flank te vallen Het fort Sumter ligt in puin maar zal niet worden verlaten liet bombardement van Charleston is gestaakt Volgens berigt uit Vera Cruz hebben de Franschen den 8 Augustus Menatitlau en den 9 Tampico bezet In de jaarlijksche vergadering van het wetenschappelijk genootschap van Groot Brittannie die in de vorige week te New Castle is gehouden is door den voorzitter de iheer B