Goudsche Courant, donderdag 17 september 1863

186S m 1S3 Donderdag 17 September OUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN lanye Tiendeice X u Gl ADVERTENTIEN De Ondergeteekende zich als LOOD GIETEE ZINKWEKKBR cxi POMPMAKER alhier gevestigd hebbende verzoekt UEd gurst en recommandatie belovende eeiie prompte en solioj bediening J B ONNEKINK TUEPMAPKT H N C P lit öc lianö TE KOOP Twee Pijpemnerken beneven cenig Pijpmakers Gereedschap Te bevragen bij den Uitgever dezer Courant De Thee Soorten VIT HFT MAGAZIJN VAN Si Kicrani en Sibiesz te Arnhem zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten daardoor boven veel andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 2 en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange Tiendtmeq D N 24 te GOUD D BOER AZ te Oudevater en verdere Depots 1 pere wegens het aich in kennelijken staat van drcken schap vertoouen r p Je publieke straat te Moordrecht in eene gel iboete van ƒ 3 of een dag gevangenisstraf 1 pers w p iis het tappen van sterken drank aan personen die kenne ijk beschonken w ireu te Znid WaJiliniveen in eene geldboete van ƒ 3 of een dag evangeuisstnif En ai de vero r eeIden tolidair in de kosten Marktberigten GrOUda 10 September ïarue Poolsche per 2400 n h3 ƒ 340 Zeeuffsche per mud ƒ 10 Enjge KoriD 9 sb ƒ 7 a y 7 50 Dantzii ƒ 7 a 7 25 Zeeuwsche ƒ 7 nieuwe ƒ 6 80 i 7 Gerst ƒ 4 1 6 Koolzaad ƒ U a ƒ 12 S0 Eoek neit Fransche iSO X Brab 225 Vo rerwten ƒ 7 10 a 7 2ö Pe Veemarkt met tamelijkeu nauvoer alle soorten vlug te verkoopen vette Schapen en Lammeren vlug Kagere traag magere Varkens en Biggen met lagere prijzen Aaneevoerd 05 p irtijen Kaas ƒ 20 a ƒ 24 50 Goeboter ƒ 1 lo iy l Iï Weiuuter 0 90 i ƒ 1 04 Groote Ki i markt Woensdag 23 September a s Delft 10 Sept Alle soorten van nxmve Granen heslen ter markt gebragt waren van uitmumeiide kwaliteit ij pcn Hav r iets blaauw en ginïen ïangz iani van e hand rar e f i iD h MK P ogge 70 a ƒ 7 10 Zomergerst ƒ 5 10 ö iio Korte H Lver ƒ 3 80 a 4 laflge ƒƒ 3 25 a ƒ 3 30 l u boonen ƒ 7 a 7 80 Pasfdeboonen 6 a ƒ 6 60 Groene Erv ten ƒ S a ƒ 10 witte ƒ 7 50 graauwe ƒ 8 Aan ia i5 waag gev ogen van 3 10 Sept 37 4 723 8 en 59 16 Bott r te zateen 10530 n S Boter ƒ 49 éi ƒ 56 het vierdt ƒ 1 22 i ƒ 1 40 per a Ter markt Söü mud Aanlapp 1 60 a 2 DordrSCht lO Sept De aanvoer van Tarwe was weder zeer Lepeikt wa rjoor koopcrs vorige prijzen moesten inwiliiL Mi Voor jariiTc puike witte Z en Overm is ƒ 9 9iJ i ƒ 10 mimiere en geruigr ƒ 9 a ƒ 9 70 besteed nieuwe ƒ S 80 a 9 SO Kogge onveranderd Overm Z en VI f d aJ 6 70 onder groute kooplust vr soorten uiet aangeboden Gerst volkomen prijshouuend wintcrzakmaat 4 50 a ƒ 5 50 gest 5 70 ea zomer akm iit ƒ 4 50 a ƒ 5 gestort ƒ 5 20 Spelt goetle ƒ 3 20 al vende ƒ 2 i ƒ 2 40 moeijelijk to plaatsen Haver jarige inl ƒ 3 a ƒ 3 50 niiiuwe slap 2 40 a ƒ 2 80 enkele partij je ƒ 3 waai lig Paardeboonen ƒ 5 SO a ƒ 6 Duiven uitte en br Boonen zonder handel Goed kokende bl Erwten ƒ 7 30 Mestingsoorten ƒ 7 a ƒ 7 20 wlte Koningsb iets Hiauwer 7 10 a ƒ 7 20 Boekweit nieuwe Peel ƒ 210 a ƒ 21 Fninsehe 175 op70n SHolst geveild aOO Deventer 4 Sept Tarwe ƒ 8 50 a f 10 Rogge ƒ 6 25 r e Heer en Mevrouw v in de VELDE betuigen hiermede hunnen harti lijken dank voor de vele bewijzen van I eelnemin bun betoond bij het overlijden huns vaders den Heer H Y iN de VELDE ie Alkmaar Gouda 12 September 1863 Openbare Verkooping om contant geldi te yOURh r ADDlXXl EES tea hi ize var HEXDEIE v iN PKUISEN kaste f B aan het Acbterdijkje n 74 Dr uJ Het oop op Vrijdag den 18 September 1S63 des Voormiddags ten 10 ure van Meubilaire Gocrtcren enige VEOtrvEN KLEEDEBEX genaakt OL D en ZTLTEB £iiK een gebruikt BILLAKI nat Ballen en aanbehou cn en andere Goer eren meer Mies te be igti en LonJerJag 17 bepUmher van des a niddagj 3 6 uur Nadere inlichtingen jn te bekomen bij den Nataiis A X MOLENAAE te Zuid a ƒ B 80 Boettveit f d h f 6 50 Gerst 4 25 a 5 Haver 3 25 a ƒ 4 Boter pr 20 n IB 1 = s 19 50 a ƒ 22 Infer 13 50 2 = s ƒ lö a ƒ 16 Zwolle li Sept Jliddelprijzen Tarwe n ƒ 8 92 ruwai ƒ 9 50 Rogge 7 Boekweit n 6 90 Gerst 5 40 Aardarp ƒ 2 10 Poter pr n K 1 10 pr 20 n ƒ 22 50 Groningen H Sept Tarwe en Rogge onveranderd Gerst en Boekweit 15 c zwarte Haver 5 c lager witte 5 c hooger Middelburg lO Sept Jarige Tanve 10 c gedaald nieuwe en Erwten iiiet ruimen aan voor 25 c lager Rogge en Zomargerst insgelijks Koolzaad onveranderd Londen t Sept HoU Boter 4 gedaald Granen Door het ongunstige weder voor den oogst was er meer vraag naar Tarwe puike Eng was 1 a 2 hooger vr bij veel aanvoer mede iets hooger Puike Eng Gerst hooger a 42 Haver flaaaw Aanvoer van 31 aug tot 5 sept 3685 qr inl en 25 3 qr vr Tarwe 324 qr inl en 8787 qr inl Gerst en 26bOO qr vr Haver 8 Sept Boter Eriesche 106 a 108 Kamper enZwolle 95 a 102 Kaas Edam 46 a 52 en Gosida 41 a 44 9 Sept Granen Tar ve vast or vorige prijzen Gersten Haver goed gevraagd tot vorige notering Aanvoer sedert 5 dezer 680 qr inl en 1650 qr vr Tarwe 20 qr iul Gerst en 5812 qr vr Have en 540 z Meel H Sept Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 970 Runderen 290 Kalveren 7600 Sjhapeii en 305 Varkens Voor beste runderen wer l 5 voor cl Kalveren4 S voor d schapen 5 1 en voord varkens 4 6 pr steen bet BTirgirIijk€r Stand GOUDA Gebouex 7 Sept Fr iociscus ouders A vaa Vuurer eii E Heerkeu ConiLÜa Gtrarilua üiiders 8 Dekker eii M van Gastel Juhauna oudtis M issT Pti J J Sioos Ö Wtlkm ouder V I aurier eu C an Es 10 loöewijk ouiltrs J Y signer fu E ikn Haan Aiigtuiet ouiltrs A Crooteinlotst ei C de JIol Marganlha Alida oudet t F J Weeseo ïorp en C Legtt OvEiiLLDEN 10 ept W V OostcHiiig 1 j 6 m ï E J Ticseliuck 21 J E Znnn 17 d GEFirwD 9 Sept T V os eo M de Jong M vau Leeuwen cu Tij bout i tb B vu LKN 4 H A A Baak geb BrouniT d J Iliet ld Spautieinaker d 9 C A Broekiiuizcn g b Mansi tide d Moes z 10 C Baijei geb GrilHoeu 1 eiiloo kï d 0 LKi EUFN 7 ept J j iünua Utudrika Koonci I litu 0 j lud v Jolannes Backers Cvri RfKOtwi i Prijzen der Eökien pCt Ned w sch 21 dito 3 dito 4 AMSIEKE M Vrijdag 11 September J aags e HoOL Stfc Gd l rl küt 6 IV 7 VlB koo kuers loo o 3iV 1425 6 1423 142 1023 4 i Sl s i Vi i02 1 1 77 851 2 91 91 91V 1991 4 200 1995 64 655 65Vk i3Vl6 86 8 V4 Sbl 70 U 7 41 41 ifi lu ITer 3oekdnikkcrii van A BRIKKMAK ea voor Gouda en Deze Courtiit veiMhinit des Donderdag u Xoudügs in Vad geschiedt de uii2a e drs a l = tt Overzigt GOUDA 16 September Eindelijk is het antwoord van Rusland ontvangen Nu zal iet nog eenigen tijd duren eer de inhoud bekend wordt gemaakt Intnssclien is er speelruimte voor allerlei geruchten doe de verwachting is niet groot en de algemeene belangstelling eer verminde d De russische keizer is niet karig op weluiUende betuigingen hij zal uit eigen beweging vele belangrijke hervormingen toestaan zoodra de Polen zich onvoorwaardejijk onderwerpen Matir de Polen hebben daar nu juist geene iidixgeuhcid voor en spannen alle krachten in om den opstand vol te houden de strijd wordt nog altijd met afwisselende kansen gevojrd naauivelijks verneemt n en van een paar geTecut n voor de Polen gunstig of men meldt dat Llelewel geslagen en mei andere hoofdofficieren omgekomen is De Polen willen e Londen een uatiouaal parlement van 300 leden bijeen roepen en de Russen huis voor huis te Warschau doorzoeken ons de le leu van het nationaal bestuur in handen te krijgen Op inter cniie ter gunste van Polen door de mogendheden hoopt n pin iud meer lu spreekt men van de erkenning der iusurgentcn als oorlogvoerende mogendheid welk regt 2 ju gemakkelijk werd verkregen door de oproerige slavenhouders in N Anierika Maar heeft Frankrijk veel sympathie voor de mishandelde Polen meer gevoelt het voor de katoenlords Altijd blijft men toch beweren dat Frankrijk op het punt staat hst zuiden te erkennen ofschoon het daartoe wel bijna te laat geworden is liii Charleston dreigt te b zwijkeu en de radelooze opstandelingen 4 a 500 000 slaven wapenen oin die later geheel vrij te geven als zij niet overloopen naar het noorden Zoo vernietigen zij zeiven wat de beweegreden van den oorlog was het voortbestaan der slavernij Dan is de verwachting en het doel der noorde ijke abolitioniaten vervuld Alles schijnt zich thans tot rust te schikken Oostenrijk vermindert voortdurend zijn leger Italië roeit de rooverbeni en uit de amerikaansche oorlog neigt ten einde en Mexico is althans vooreerst onderworpen In Pruisen wil men het onmogelijke volhouden Als het volk nog eens eene liberale kamer kiest zal men toch wel andere maatregelen moeten nemen De koning is naar men zegt sterk gehecht aan zijn minister die van zijne zijde voor geen dwangmaatrr el zou terugdeinzen Maar de koning is Adverteiitieblad Oinstrekeu Adv De pi ijs regcla met iobigi ip ii Int l cI i n Leut xr or eiken regel daaiLuveu 1 f B II it eugei oul Itt t l v orJiu berekei d u iar piitatsraimie in gevaar zijne kroon te verliezen en Europa in rep en roer te brengen en dal om een stelsel vol te houden onbestaanbaar met licht vrijheid en volksgcluk Het is waarlijk treurig dat den halstarrigen koning de oogen niet opengaan bij den blijkbaren onwil les volks die zich zoo duidelijk openbaart bij de regering van verschillende steden daar zij zich onttrekken aan elk huldebetoon lu Spanje betoont zich het ministerie den vooruitgang vijandig en wil den liberalen niets toegeven die zich dan ook aan de verkiezingen onttrekken Ofschoon er tot nu geenó zekerheid bestaat beweert men algemeen dat de aartshe tog M i ïimiliaan de mexi iauscheki i i zal aannemen Altijd blijft het velen onbegrijiiclijk hoe let mogelijk i dat e n oostcnrijksjhe prins ziiik een fransch geschenk kan aannemen zoo vol bezwaar zoo gevaarlijk ea onzeker In Japan blijft de toestand zeer onrustbarend ien wil zich van de lastige en aanmatigende vreemdelingen ontdoen En wij Nederlanders die sedert zoo huig alleen in betrekking sronden met Japan worden in den aigcuieeiien maatregel begrepen Het is wel vrij zf kcr dat de hebzucht der vreemde kooplieden aanleiding heeft gegeven tot misnoegen maar de hoofdoorzaak schijnt te liggen in den afkeer der japansche grooten Engeland zendt soldaten en J ipan zal ondervinden dat men niet ongestraft het verkeer inig weigeren Toch blijft het een ongerijmde manier van handelen zich door geweld op te dringen en men mogt vragen of er gecue betere wegen zijn om het verkeer der volken te bevorderen dan het brutaal geweld Daardoor is China geopend en Cochin Chiua tot re len gebragt Nu ligt Japan aan de beurt ook daar zal het kanon de bres openen waardoor de christelijke beschaving ingevoerd zal worden Öuitcnlttnïr Londen 13 Sept Berigten uit New York van 3 dezer des avonds melden dat de gouverneurs der zuidelijke staten 400 000 negers onder de wapenen hebben geroepen Volgens een gerucht is Lee voornemens om generaal Meade in de flank te vallen Het fort Sumter ligt in puin maar zal niet worden verlaten Het bombardement van Charleston is gestaakt Volgens berigt uit Vera Cruz hebben de Franschen den 6 Augustus Menatitlan en den 9 Tampico bezet In de jaarlijksche vergadering van het wetenschappelijk genootschap van Groot Brittannie die in de voiige week te 3r ew Castle is gehouden is door den voorzitter de lixeer W