Goudsche Courant, donderdag 17 september 1863

Armstrong de vrees te kennen gegeveü dat door het steeds toeoemend gebruik van steenkolen die brandstut zou uitgeput worden voor dat er middelen tut verv iaging der elve zouden ontdekt zijn Xaar aanleiding daarvan heeft het genootschap uit zijne middelen eene som van 100 £ bestemd tot het onderzoek der vraag hoeveel brandstof Engelands kolenmijnen no zouden kunnen bevatten Uit Ierland wordt gemeld dat het ongunstige weder sedureade de laatste dagen een minder nadeeligen invloed op den oog=t gehad heeit dan men vreesde In de westelijke streken van d t land is eene groote hoeveelheid graan in goeden staat binnengebragt Bij de aardappelen heeft men slechts c erino e sporen der vroeger ziekte waargenomen Al de overige sewas en beloven eene zeer ruime opbrengst Ericson heeft dezer dagen het volgende geschreven aangaande een nieuw pantserschip dat onder zijn toezigt werdgebouwd De Dictator zal spoedig gereed zijn met zijn ijzeren pantser van 10 duim dik eo zijn toren die uit 15 duim = platen is geiL ukt Zijne k uonneu zijn bijna geheelceresd O or c u woorden guea alt schip zal zoozeker een Dictator zyn als het eerste schip van zijn vorm een Monitor was Den 11 ii het schip Kirkham met een telegraafkabel ter lent te van 1S7 mijlen van Gravesend naar Bagdad vertrokken Dit is de t e=ie uitzending de overige gedeelten zullen in drie zeiUchepen en eene stoomboot naar de golf van Perzio worden gecxpedieerd De geheele lengte bedraagt ruim 1200 mijlen G lijk men weet heeft de bekende leeuwenjager Jules G rard in het begin dezes jaars hier te lande de noodige geldelijke ondersteuning gevonden tot uitvoering van het piau om van de afrikar nsche westkust over Tombuctoo een geschikteo haadeiïweg te land naiir Algiers op te sporen Nadat hij len dien einde iu het voorju r up reis was gegaan liep er onlaijgs een gerucht dat guc Sddernemine reeds in den aanvang was mislukt Tot wederlegging daarvan v 3rui tkiu opeub heid irceven aan zijn laatsten brief door uem onder dagteekening vaa 24 Jonij 11 uit Wfavdah aan de westkust naar Europa verzuuden Daarin sehnjf r la zouder moeite een weodoor het binnenland gevonden Binnen weinige dagen vertrek ik van Kleiu Polo Popo op korten afstand ten wesUn van Whydah gelegen Wanneer er zich geene verhindering voordoet dan ben ik tegen September in het Konggebergle drie maandpa later bi 3 b rcü van de N ge in het be ln van het vooijaar te Tombactoo en in het laatst van den zomer te Algiers God is grnof n m r c onderneming is hooi t gewigtig Vol vertrouwen op den goeden uitslag ga ik op reis Uit New York wordt van 3 ont nog gemeld dat geL neraai Blimt op 23 aug bij het overtrekken van de rivier Arkansas werd geslcgen en 3000 man verloor De president Lincoln heeft verklaard het emancipatie decreet tejznllen handhaven De conscriptie in Ohio is gescl rst dl in de stad Xew York heeft ter naauwemocd 2000 man opgeleverd De mill V financiën heeft bj ersch Her i ImuVi O Tiillioen dollars geleen ü maand november zullen terugbetaald worden Parijs 1 Sept De russischo gezant he fl heden namidda deu hee Drouin de Lhnvs het antwoord zijner regermg op Frankrijks nota overhandigd an bet min terle van onderwiis arbeidt men thans aan eene reofffanisatie van het ouucrrt ijs üat voortaan ook zal omvatten haiidelswetensciiap bcskhoudei zr de levende talen de l atste met zooveel kracht op den voorgrond gebr gt dat de fninsrhe jongelieden weldra met de hoilandsche en duitsche in het spreïea van vreemde laicu zuiicn kucaen wedijveren Er zal ok meer speling worden gelaten om vrouwen tot het seven vau onderwijs oc te laten Wanneer de hr Duruy al die plannen ten uitvoer urengf dan zal hij alleen meer in het 1 van het openbaar onderwijs hebben gedaan d n half dozijn zijner voorg ingers De keizer hcev u ir ien verneemt voor zijn vertrek naar ülarritz de ekfrhf d crLingd i il de poolsche kwestie eene oldo nde op u n te i eiropt gaat Die zel erheid is item geworden nad it lii rie mogendheden den egegeven dat de zaar eeuiserma c r gt had uict ids gelijke met de opstandelingen te omierhandclen dat z jUe waLi di hcid zijn besluit kon regtvaardigen ol niet a m dring van buiten toe te oeven en dui geen hervormingen te verleeneu voor de rubi russische regering moet bij hare toezeggingen te kennen hebben gegeven dat zij vuur liet einde van den winter dec pstacd meester kan zijn vooral zoo de Polen weten dat de mogeudtieden hun niet het karakter van oorlogvoerenden zullen toeiceunen en Eusland niet het regt zullen betwisten f=i t n ond rning oonccssien te doen J olgen9 de Nation vermijdt et ru3si che antwoord alle discussie over de bekende zes punten uithoofde van de overeeni temming der kabinetten over dit onderwerp ook ïwijgi het over de kwestie van den wapenstilstand en de conferentie Prins Gortehakoiï bepaalt zich tot diacussien over het tijdige van de gevraagde maatregelen ten behoeve van Polen De too wordt verzoenend genoemd De heer von Budberg heeft mede eene uitgebreide memorie betreffende de inwendige organisatie des russischeu rijks ontvangen Deze memorie zal officieel fian den heer Drouia de Lhuys worden medegedeeld 15 Sept De Nord deelt mede dat prins Gortschakoff in zijn antwoord verklaart dat Rusland geen hen ormingen zal invoeren voor de opstandelingen de wapens hebben nedergelegd Hij heeft tevevens zijn antwoonl zoo kort mogelijk zamengevat om discussien te voorkomen die ligt eea hatelijk karakter zonden kunnen aannemen Wat de zes pnt ten aangaat zal Busland al doen wat mogelijk is om ieder verschil van gevoelen met de mogendhetlen uit den eg te ruimen BmSS©l 13 Sept Uit alle oorden des lauds ontvang men berigten omtrent de vreugde welke de verkiezing van deu heer Eogier heeft veroorzaakt De liberale partij van Renais heeft een adres van gelukwensching aan de bewoners van het rrondissement Doornik grzonden Te Dinant werd op ontvangst van net berigt de stad geïllumineerd in de Borinagi en vooral te Jemmapes was de vreugde groot In laatstgenoemde plaats werden vlassen van de meeste huizen uitgestoken een eereboog met het opschrift vleve Rogier opgerigt de philharmonische sociëteit hield een optogt bij fakkellicht oi voerde verscheidene muziekstukken uit des avonds was er volksbal De liberalen van de stad en de kantons van het arrondissement Doornik hebben eene inschrijving geop i d om den heer Rogier een gastmaal aan te bieden De clericalen daarentegen spuwen vuur en vlam en hunne organen bevatten artikelen tegen Rogier waarvan de hevigheid en onbeschaafdheid van uitdrukking alle grenzen te buiten gaan Weenen 12 Sept rit Triest wordt berigt dat met den overlandpost de mededeeling is ontvangen dat iu dejapansche wateren op een nederlandsch oorlogschip ca een fransch stoomvaartuig is geschoten Een amerikaausche oorlogsboibm is naar Jïddo gestoomd ten einde voldoening te eischeu voor den hoon aan de amerikaansehe vlag gedaan door te vuren op een amerikaansch koopvaardijschip Te Nagasaki is een complot ontdekt de zamenzweerders hadden het plan beraamd om den ergelschen consul te vermoorden It Sept Het antwoord van Rusland op de nota vanOostenrijk is gisteren alhier ontvangen en heden bij gr iafvon Rechberg ingediend Men verzekert d it de regering aan de kabinetten van Parijs Petersburg en Londen de stellige verklaring heeft doen toekomen dat zij het voornemen lit cft opgevat om aan de duitsch deensohe kwestie een einde te maken Ccne bondsexecutie is on erm jdelijk geworden indien Denemarken bij het eenmaal aangenomen stelsel ulijft volharden 15 Sept In het antwoord van Rusland op de notaonzer regering verklaart prins Gortchakoff zich te kunnen bepalen bij hetgeen vroeger door Rusland nerd gezegd ten aanzien van de zes punten Hij zegt Oostenrijk dank voor zijncvredelievende gezindheid verklaart dat Rusland met de bestebedoelngen ten opzigte der Polen bezield is naar wijst er op dat evenwel de hoop dat de gevoerde onderhandelingen toteenig resultaat zouden leiden gebleken is ijdel te zijn Busland gelooft derhalve dat die onderhandelingen kunnen wordenafgebroken nemende het alle verantwoordelijkheid voor zijnerekening Berlijn 13 Sept Welk stelsel of liever welke stelsels de feudale partij aankleeft laat zich duidelijk zien uit den inhoud der artikelen van het hoofdorgaan dier partij Terwijl in de hevigste t uil de beweerde noodziikelijkheid wordt aangetoond om de vertegenwoordigers der natie bij ons te lande het zwijgen op te leggen leest men wat verder dat de voorstellen door Oostenrijk op het vorstencongres gedaan niet vrijzinnig i enoeg zijn dat het volstrekt noodig is het aanstaande duitsche parlement door regtstreeksche verkiezingen bijeen te brengeu 3tnnenlftnb GrOUda 16 Sept Door Z M is de heer C J Bredius op verzoek met 1 november eervol onder dankbetuiging ontala en a s burgemeester der gemeente Woerden f Beriïten uit Japan melden dat ouze consul generaal aldaar eene aanschrijving van den Mikado heeft ontvangen om dat rijk onmiddellijk met alle Xederianders te verlaten De consul generaal had dadelijk daarop tegeu deze handelmï protest aangeteekend als in strijd zijnd met het volkenregt en onze gesloten overeenLomstch Aan hel ministerie van buitenl zaken houdt men zich onledig met instruetien voor den consul generaal op te maken die hem echter wel wat iaat zouden kunnen geworden iar Indie zijn bevelen gezonden om vier oorlogschepes naar Japan ie zenden deze ter beschikking te stellen van onzen consulgeneral met magtiging om des noodig met geweld van wapens te ageren of des geraden met Engeland gemeenschappelijk te handelen Op de 11 zondag en maandag te Dordrecht gehoude 26 tentoonstelling van het genootschap voor tuin en landbouw Dordrechtsche Flora welke uitmuntend geslaagd is hebben twee hoilandsche dames mevr de wed Visser te Dordrecht en mevr de wed Storm geb van der Chijs te Delft de eer gehad van bekroond te worden Terwijl aan de eersteeen zilveren medaille werd toegewezen voor eene verzamelingrijpe tafel vruchten eriangde de laatste eene der voornaamstevan de uitgeloofde zilver vergulde meuai s voor een nieuweverscheidenheid vai tafslvrucht van uitmuntende hoedanigheid benevens eene zilveren medaille voor noord amerikaansche groenten en wortelgewassen en eene zilveren medaUle voor noordamerikaimsche vruchten en tuinzaden Men schrijft uit Rotterdam in dd 12 sept Houdersen speculanten in petroleum zijn in de laatste dagen door eenpanischen schrik overvallen Bij eene steeds vooruitgaandemarkt waren gedurende de maanden mei junij en julij belangrijke partijen in entrepot opgeslagen en toonden die fusten nietde minste teekenen van lekkage Sedert eenige dagen echterbemerkte men dat het water in de havens voor de pakhuizen waar die partijen lagen als met petroleum overdekt was enhoewel telkens de eb die tweemaal daags wegvoerde steedswas petroleum op het water te zien zoodat de bewoners indien omtrek het water uit hunne pompen alsook dat aande watertrappen gehaald werd niet meer als drinkwater konden gebruiken Nu werden dezer dagen eenige partijen met ca 20 pCt winst op den prijs gerealiseerd maar hoe groot wasde teleurstelling daar men in plaats van winst te behalen tot 40 50 ja zelfs op enkele partijen meer dan 60 pCt wigtverlies heeft geconstateerd waardoor kapitale verliezen geledenworden Het schijnt nu dat de petroleum terstond in dengrond zakt om na eenigen tijd weder naar het water uit teloopen waarvan de speren langs de kaden voor de pakhuizenzeer goed zigtbaar zijn en het artikel tevens zeer gaar jt isen daardoor uls vervliegt zeker is het artikel niet geschiktom bet op speculatie op te doen s Gravenliage 15 Sept Z M de koning is heden avond omstreeks 8 ure in de residentie terug gekomen Zaturdag a s 19 dezer zal het zittingjaar der statengeneraal door den minister van binnenl zaken gesloten worden Gemengde Berigten Te Boston wordt eea orgel vervaardigd oor den grooten mormonea tabernakel in Salt I ke City waarin 15000 zitplaatsen De octaven van het orgel 7ijn van 16 tot 32 voet Te Brunn is de eerste steen gelegd an eeue nieuwe protestautsciie kerk De k prina vao Praiseu klaagt bij de politie over de wandelaars die in dt kcoinklijken tuin te Sanvsouci boterhammen eten Op twee marktdageu s te Hoorn verkocht voor ƒ 100 000 mosterdzaad De koleuoiijuwtrkers in Penns lvaine verdienen thans van 90 tot 125 dollars per maand en weikf u S uren daags Te Berlijn telt men 450 000 protestanten met 36 kerken en 90 predikanten De pauselijke consul te Napels is geirresteerd n nu ne mt men van weerskanteu maatregelen ter verwijdering van de consuls Charloslon Is beschoten met bommen die grieksch vuar bevatten en vloeistof verspreidden ia aardoor oobluschbare brand veroorzaakt werd In 1863 werden te Am terdam aangevoerd lOOO schuiten met bloemenen heesters Bioemendaal verzonden voor ongeveer twee tonnen gouds aan bloembollen en bragten de veilingen der te veld staande bloemgewaasen nog ƒ 40 000 op Te Hem zijn drie huizer verbrand Een der badgasten te Scheveningen heeft aan de hoogduitsch evangel gemeente van s Gravenhage een geschenk van duizend gulden doen toekomen Dr A Piersou bewondert een boek waar oor hij geen sympathie gevoelt Warschau wordt tien dagen in staat an beleg gehouden om door algemecne hui zoeking het nationaal comité op te sporen Te Napels isde verjaardag der eerste komst van Gar baldi in de stad feestelijkgevierd in de hatste acht maanden zijn alleen uit Kew York verzonden dertien en een half millioen gallons petroleum ter waarde vaneen iniUioen jmnd sterling Te Franeker en te Harliugeu zijn dit jaarongeveer 5000 last koolzaad aangebragt ter naarde van nagenoeg tweemillioeu gulden Coder Suawoude is brand ontstaan door hooibroeijiogen behalve het hooi ook de boereuwoning vernield Een zwaar onwfdcr verzeld van hagel en stortregen heeft in BuckinghamFhire en Oxfordshire groote schade toegebragt aan de havervelden de tarwe was gelukkigbiunen ilet kaperschip der zuidelijken de Florida is te Brsst verkocht CU fransch eigendom geworden Kajro in Egypte wordt op europesche wijze versierd roet een fraai spoorweg station het krijgt bo endien een groot plein een schouwburg een beurs en t ee kerken Engeland zendt soldaten naar China ook om te dienen ter bevrediging van Japan TeGent is weder twist gerezen eer het begraven van een onregtzinnige tusschen het burgerlijk bestuur en de geestelijkheia In Frankrijk is besloten tot 6e opheffing der rijksstoetenjen Door het outploffen van eenkist met vuurwerk op een goederentrein bij Kenïen is een conducteur eenbccu op de hoogte der heup afgeslagen Te Trier ïs een romeinsche heerweg ontdekt zes vort onder fïen fceganen grond De ftaöscheii wi len in Cochin China eene nieuwe stad bouwen Te Partbenkirchen zijn 86 huizen verbraad waarbij twee persoaen omkwamen De uitgaven van Frankfort ten behoeve van htt vorstcncongres bedragen 130 000 flor of gemiddeld 10 000 per dag Voor nov 1S13 is gecollecteerd t Harlmgeu ruim ƒ 220 te Berkel ƒ 40 te Leerdam 275 92 te Ingezon den Gouda 8 September 1563 Mijne Heeren Het rapport der commissie aan wie het onderzoek is opgedragen over het adres van het bestuur der maatschappij vuor nieuwe geoctroijeerde gasbereiJing tot verlenging van het coii tract der openbare straatverlichting geeft ons aauleidin ook onze meening over die aangelegenheid kenbaar te maken Wij toch hebben ons afgevraagd of de door het bestuur der maatschappij voorgestelde prijsvermindering van het gas van zoo overwegend belang is voor de gasverbruikers dat dit de verlenging van bet contract op voor de gemeente nadeelisci voorvvaardea dan de bestaande toelaat en die viaag meeneu wij ontkennend te moeten beantwo d n De nadeelige zijden bestaan 1 in het verlangen van het bestuur der maatschappij dat de gemeente schadevergoeding zou moeten verleeneu anucer ze het contract hebbende opgezegd omdat er eene goedkuopere en betere straatverlichting tot stand te brengeu ware later tnogt goedvinden weder tot gasverliehting over te gaan 2 omdat de maatschappij de in het contract aauwezige bepaling dat het gemeentel estuur iet regt heeft om na afloop der concessie of bij ontüiudiiig van het contract de fabriek tegen taxatie over te nemen die overneming tfrpUgtead wil maken Beide die bepalingen komen cus van zoo overwegend belang voor dat wij mogt het bestuur der maatschappij op het behoud daarvan aandringen wij u de aanneming daarvan ia het belang der gemeente ontraden terwijl wij dit in het belang der gasverbruiker almede doen indien het maximum van den prijs der gas niet op 14 een ten pT kubiek el wordt verminderd terwijl daarbij als voorwaarde zou behooren gevoegd te worden dat ingeval in gemeenten van gelijken rang als Gouda de gasprijzen voor particulieren minder dan 14 centen per kubieke el bedragen die vermindering ook in deze gemeente zal worden ingevoerd Bovendien zouden wij wenschen en het toestaan der verlenging daarvan afhankelijk maken dat door de verlenging van het eontra t ook eenig voordeel voor de gemeente werd verkregen en wel 1 Dat boven de bedongen 2100 uren brandens 100 urer werden beschikbaar gesteld om bij buitengewoon duister of mistig weder Burgemeester en Wethouders in de gelegenheid te stellen de lantaarns vroeger dan op het daarvooi bepaalde uur t doen ontsteken of wel ze later te doen branden 2 Om de vergoeding door de maatschappij üij het opbreken van straten te verstrekken te verhoogen met ld centen pr vierk el alzoo de ervaring heeft geleerd dat straten opgebroken ijnde meer dan eens moeten worden verstraat vóór ze in goeden staat verkeeren waartoe de thans bepaalde som van 15 en 25 centen niet voldoendt is De hoofdpunten behandeld hebbende deelen wij u mede dat wij bij het in overweging nemen der onderdeelen gestuit ziju op de volgende punten te weten a Aan wien is de beoordeeling overgelaten of hier of daar elders eene betere verlichting bestaat h Hoe zal gehandeld worden wanneer de kantonregter ongezind mogt zijn een arbiter te benoemen c Is de verhouding juist tusschen vlammen van 24 vierk duimen cossas gas en 32 vierk duimen Si eenkolen gas d Waarom dringt de maatschappij aan om in art 8 te doenvervallen de verpligting om de lantaarns te voorzien van glazen cylinders en reflectoren Van het hierop te ontvangen antwoord maken wij afhankelijk onze daarover uit te brengen stem wat de overige wijzigingen betreft vereenigen wij ons op twee uitzonderingen na met de zienswijze der commissie Zij betreffen 1 Art IC waarbij wordt voorgesteld te doen vervallen de bepaling dat de vuren niet anders dan met turf mogen worden gestookt Hoe wenschelijk iit voor de adressanten moge zijn de Kaad is onbevoegd daarin verandering te brengen aangezien dit als voorwaarde is gesteld bij de door Z M verleende vergunning tot het doen daarstellen der gasfabriek 2 Art 20 waarbij het aan de maatschappij wordt vrijgelaten om met de ingezetenen overeenkomsten tot gaslevering