Goudsche Courant, zondag 20 september 1863

1803 Zondag 20 September Burgerlijke Stand H 15 4 GOUDA GtBOBtN 10 Sept Judith ouders F Dubbtl e M S Koolmees Vl CornLÜs oude r au dtr Fouw en d vau Miet Ane AdriaDus ouders A Leetiang eu E l ioük 13 Tobai ua oudtrs P au Duuren eu V C abben 14 Pieter oaders 1 Perdijk eu C Rietleld Maria Barbera Margnitba ouders X Matho ea M W J Veerman Philippus ouders P J Boom eu J C Koopman 15 Jacobus Petrus ouders G il ï lus en M Bodd OvLELLUt N in Sept N Prmseubeiu 43 J 13 J de Vet 2 £ 14 C II Schenk 2 ni GOUDSCHE COURANT ADVERTENTIEN Openbare Teekenschool te a O V Mi J Op Woensdag den 23 September 1S J3 des avonds ten 7 ure ZiJ Ie Commissie van opgenoemde School aldaar eeue OPENBABE ZIÏTIXG huudeu tot het examineren eu aannemen van Jonge Lieden die den ouderdom van 12 jaren bereikt hebbende het TeekenOn derwijS verlangen bij te wonen Namens de Commissie van de Openbare Teekenschool GocDA van ITERSON D Scpt 18C3 iccrctarii itae C ara ir T er hijnt aes DoTidnJ s eu Züudags I r T T r ivt 1 De prijs d r Adverteiit Ittde Madgeüchicatüe mtgavedf a uiidb te loreii Uitgave Van A ÜKiNKMAN regels met iubegnp aii lut Deprij jx rarkinasnienis i Ira eop post 2 25 t o c eiken rcgil daarbe o 1 n I e siuenaingiferAavertenticTikaiigesduuientotdes XaH e iiSKdewq D u 61 Biu teage ou c let tir laurgeus ten U ure j I plaatsruimte aan te gaan die bwpaiing zal verpligtend behooreu te wordengemaakt want anJsrs zou zij het in de hand hebben denecien a3 te leversn en dit den anderen te weigeren AVij ontlerwerpan e7e orze l e=chouwiugen over het al ofi iet wcnschelijke der crlp £cing van den duur van het Contract drr openbare straatveriichtiLg aan uw verlicht oordeel Eursemetter a Wethouders der gemeente Gouda De SecrHarU Be Buryetneester ROObLEEVEE FOKTUIJX IJZEXDOORX Aan den F aad der jemeente Gouda De Ciidergeteekende betuigt bij deze hareu hartelijKDn dank voor de deelneming en be ang3teJlii g ondervonden bij d ziekte u het overlijden van haren dierbiren Echtjrcnoot den Heer 1 LL XENBUKü van rie n en bekenden de Wfj D LCXEXBURG ovm geb de Kovel 1 i nt 1S63 VI die ie = t vor eren hee t van of f r c LdJiird i a ion b e el v m Ie rouw i Wee HOOoEXDIJk ceb vak uia LiNDT overleden te Gouda dd 7 September 1863 gelieve daarvan opgaaf fbetaimgted en vóór ult September ten kantore van den Xotaris i K 1ST te Gouda B L VXGEEHÜIZEX M E D AILLT P L POSÏHU rs L DE BULL V p TEEXIIOFK J BEEIS A LAXGEEHUIZEX J C COEKS P J DEGENS en W P STARK Hzn Gouda s Gravcnhage De ondergeteekende neemt de vrijheidhiermede te berigten dat hij aanstaanden DingSdag morgen te 9 uro an Liernaar s Graveuhage en Vrijdag morgente 9 ure van sGravenhagc naar hierzal varen en zoo vervolgens iedere week beloveude eene aUezius goede m civielebediening T STIGTER Goi D 1 16 Sept 1863 Ligplaats te Gouda aan hei Nonnenwater sGiiAVEN HAGE aan het S jui Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dings L g 15 Sepieur Laa ale liuügste t jii i ku i koi lö 64 142 pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 U2V 143 ar I 5IV2 I 4SJ 5 02 200 4S V Jr 9 S esVs 65 653 331 4 863 S6V2 7 V4 Amort Sijnd 31 2 Handelm 41 2 O l Leeuing 4 Aaud H Sp 41 d Rijnspw 4V2 België Rotts 21 2 Spanje obl 3 d buitenl 3 d binneul 3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 do lb28 29 5 Cert 1831 33 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 Volgef Spw 5 Pruisen 1859 5 Oost bij Goll 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 21 2 dOrenteAmst 5 d nat 1854 5 Mex obl851 3 703 Vertrek der8 K oi reiijeii Dieml mu 16 S jite uUr 1MJ3 Van Grouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 l 3 6 2 s +i Van Rotterdam na ir Gouda 6 55 9 5u 12 25 2 1 r it i Van Gouda n u UtreoM 7 32 10 2S 12 46 2 42 ö 2 j 3 Van Utrecht na ir Gouda 6 10 8 40 11 40 1 15 5 35 7 50 g De met geteekeude treinen loopen op Zonen Feestdagen NIET Ter BocLdjukkerjj van A BKLNJOIAS Nieuws en voor Gouda en öuttenlttnïr IiOUdeil 16 Sept Er is hier nog volstrekt niets uitgelekt omtrent Kuslands antwoord op de laatste nota onzer regering De dépêche van prins Gortchakofï is maandag avond hier aanje omen doch daar graaf Russell afwezig was kon hem die niet ter hand worden gesteld VVaarsch jui k zullen i r dus nog wel eenige dagen moeten verloopen eer het document wordt publiek geiua ikt Intusschen schijnt het publiek er zich zeer weinig om te bekommeren Dat is ook niet te verwonderen want niemand verwacht toch ia de dépêche van prins GortchakolF eene enkele zinsnede te vinden die eenige hüiiD kan inboe emeu dat de vrede spoedig hersteld of de wen c a der Polen bevredigd zallen worden lil afwachting der openbaarmaking van Euslauds antwoord deelt men heden mede de laatste nota van graaf Russell aan de ru=siscbe regering Uit dat document blijkt dat onze minister niet in alle opzigteu zeer beleefd met GortchakofP is te werk gegaan Graaf Russell bestrijdt zeer krachtig de bewering van den prins dat de poolsche insurrectie hooidzakelijk hare kracht aan mcileuerking in den vreemde ontitent en verwijt hem in bittere woorden dat de ohending der plegtige verbindtenissen door het russische gouvcrneuicut alleen de oorzaak van den opstand is Volgens de laatste berigten die de City of London uit Amerika aanbrengt werd het beleg van Charleston steedsijverig voortgezet l e storing in het bombardement op dieplaats waarvan in de vorige berigten sprake was geschieddeop het verzoek van de spaansche en engelsche consuls die ditaan generaal Gilmore verzochten ten behoeve van de spaanscheen engelsche inwoners De generaal willigde het verzoek onmiddellijk in en stond hun vier en twintig uren toe om methunne landgenooten de stad te verlaten Iu de gedetailleerde berigten vindt men den brief vanpresident Lincoln waarvan reeds met een enkel woord meldingis gematikt Gelijk de telegraaf heeft medegedeeld geeft hij als zijn jevnelen te kennen dat een compromis met de zuidelijken onmogelijk is doch hij verklaart zich niettemin bereidom alle vreüesvoorsteilen die regtstreeks van de hoofden vanhet zuidelijk leger mogten lomeu iu overweging te nemen Parijs 15 Sept De oudcrh i delingen raet den aartshertog Mavimitiaan duren voort Hij eischt nog altijd dat Fr inkrijk Ie mexicaansche leening waarborgen zal en de heer Fould il daartoe alleen dan zijne medeuerking verleenen w inneer van liet moiitant dier leening in de allereerste plaats de oorlogskosten zullen worden bet iald die Frankrijk heeft moeten m iken om Mexico met het keizerschap te begiftigen De aartshertog wil van zijne zijde liever het geheele bedrag der leening in handeu krijgen eu heeft den heer Fould voorgesteld dat Frankrijk de mijnen in Sonora ten onderpand zou verwerven voor de latere betaling der bedoelde oorlogskosten Dit voorstel is thans in overweging De keizer heeft van zijne zijde den aartshertog doen weten dat hij genist den troon van Mexico bestijgen kan zullende Frankrijk indien hij het mogt verlangen het bezettingscorps v 11 15 000 op 25000 man opvoeren Advertentielilad Oinslrei en 11 11 tot z i cut or CU l t rtkend uaar Het gerucht wil dat de russische regering aan ons kiibiuet verzocht heeft de poolsche comités hier te lande teontbinden Hoezeer dit bevestigin scht zoo is het tochzeker dat te A ersailles de oprigting van zoodanig comitéverboden is Indien men al de berigten zaïneiivat omtrent het antwoord van Ruskind aan de mogendl eden dan be e tigt vC zich dat het slechts voluoct aan de vormen drr beieel lheimaai in het wezen der zaak geen de minste concessie teu iohoe e der Polen behelst Rusland eiseht bij voortduring dude opstandelingei de wapens zullen nederteggen cis nia z lde czaar doen datgeen wat zijn hart hem ingeeft Daar lietnu onherroepelijk vast suiat dat de opsumdelinger nooit berfilgevonden zullen worden om zich op genade oi ongenade teonderwerpen kts wat het kabinet van Petersburg zeer iroe iweet blijft alles bij het oude en zijn we nog eïcn ver a toen het eerste denkbeeld v erd geopperd op eene diplomatieketusschenkomst van de zijde der mogin iheilen Alle dagbladen hier ter stede ueelen de tijding mede dater in de japanschc wateren v m een aldaar opgeworjien fortop een fransch vaartuig is gevuurd aarop cnmiildellijk eenisredetachementen aan wal zijn gezet die ten aan de kust geconcentreerd corps Japanezen op de vlugt hebben gcsuiL eii De Pays bevat een artiLcl onderleekenu door dn secretaris der redactie waarin ge egd wordt dat de drie mogi idheden weder in gemeenschappelijk o erleg zullen treden ten op gte van Ruslands antwoord want dat de gotde vcrjtan iiiuuding tusschen de drie hoven tegenover Ruslands weigering nog volledig bestaat De aartshertog Ma imiliaan wordt bij voortduring overstelpt met dienstaanbiediLgen Indien hij al cK genen zou ïïIIlen in dienst nemen die ich daartoe reeds hebben aangebodendan zouden al de schatten der Sonora niet toereikende zijnom de kosten daarvan te bestrijden W eenen 15 Sept Van eene gewoonlijk goed ond rrigte zijde wordt verzekert dat ile regerui op het punt staat om eene verzoening te treilen met llongirje De keizer zal zich naar Pesth begeven en een geschenk van 30 millioen H maken ten bate van de noodlijdenden als bcw 3 van hur ue dankbaarheid zuilen de Hongaren de constitutie tn ennea Te oordeelen naar de arrest r ieu nrcmt de zucht om depoolsche opstandelingen te onder cunen i t ras ciie schredentoe in de provincie Gallicie Hetkn iad lunst echter b jna uitsluitend bij de hoogere klassen Sehier d iï eSjks worden personen tot den hoogercn ad d belioorcii le door militairen gevankclijk weggevoerd Het schijnt d it hei pl in is gevormdom zoo mogelijk eeue talrijke bende bijeeu te brengen ten eindeeen inval in Polen te doen hetgeen echter door de waakz tamheid der regering zal worden verhinderil 18 Sept Pe Wiener Presse doet de aar m it gitig vanRusland uitkomen Het blad gelooft dat het eenige aardigemiddel hetwelk thans nog overblijft zijn zou de bezettingvan Polen in natim van Euiopa Mogt dat middel niet wordente baat genomen dan zouden de mogendheden eeue grootuverantwoordelijkheid op zich laden Berlijn 15 Sept De beweging die de verkiezingen steeds