Goudsche Courant, zondag 20 september 1863

vergezelt heeft reeds een aanvang enOEca AUe partijen staan reeds toegerust tot den strijd De constitutionele partij is ditm al meer dan ooit wakker eu zal in verreweg de meeste gevallen de partij an vooruitgang ondersteunen o5 dat alleen cp deze wijzp de zegepraal van hare eaudiu iten verzekerd i art aac i zelve overgelaten is haar invloed op het voU uie grojt hoewel zij uitstekende mannen in haar midden telt De heer i son b v was in de vorige zitting een sieraad r j tweede kamc Hei ministerie onlw ikelt eene buitengewone bedrijvigheid Bijna dagelijks hebben coufereut en plaats mee tai over de kwestie van het budget De minister var finr ncien heeft nog altijd hoop door den landdag uit zijne moeijet e positie te ger iki n Ji = Lieldt van de poPiache grenzen o teren is op lastder rustiicbe regering tea Lpzigte der te Warschau gevestigdekooplieden die weigeren hunne beiaoting te betalen een aanvang gemaakt met de uitvoering vsn dwangmaatregelen bestaande in de sluiting h anner aif iires voor zoo lang tot zijbetiiaid zullen hebben De Kreuzzeitung vermaant h re leze s niet alleen tekiezen maar ook voor de verkiezingen te bidden Zij drijfthet zoo ver van te vertellen dat de conservativen van Jutterboek bij de verkiezingen in ISRl de zegepraal behaalden toen zij hunne vergaderingen met gezang en gebed begonnen I II gesloten hadden en dat zij daarentegen in 1862 overwonnen werden omdat zij dit hadden nagelaten Volgens een berigt uit Warseïiau is de generaal Bergvoornemens om die tad voor ieJeren politieken moord die ü iaz voortaan g eg raogt worden eene boe e van 45 000 rj bels op ti leggeu Ook verneemt men dat de isning derbjljatingen docr middel viu kozakken het laatste legaat dat de grootvorst aan Polen heeft vermaakt thans overal praktijk gebnigt wordt Detachementen van 300 1000 manworden daartoe gebezigd Deze detachementen moeten overal 1 aar zij komen k jsteioos van funrage worden voorzien Aanhoudend iijn russische troepen in aantogt zoo is weder eene divisie sterk 13 000 man uit Zydomirz A olhjTiie Con gresPolen biniienaerukt IS Sept De feodale partij heeft heden een uitvoerigkiosprogmmma bekend gemaakt Het is al zeer flaauw Onderde onderteckenaars figureren t ee schoenmakersbazen drie proU soren eein re ambtenaren op non activiteit en de heereu dieb=j lie Kreiuzeitui geattacheerd zijn PeïSiSbTiTg 9 Sept De opstand houdt onverzwakt aan Dr K t leggen steeij grooten heldenmoed aan den dag Zoo zi meu niet zelden een handvol hunner uren lang aaneen viennaai sterk i troepen Eiissen weerstand bieden ilet is eeh pr alles te vergeefs De opstandelingen toch hebben seen hulp van de mcciidheden te wachten en moeten het flus geheel op keizers goede bedoelingen laten aankomen Ongelukkig echter geven zij dei moed niet op De keizer heeft een nieune ukase uitgevaardigd ter algeheele verzekering der reeds toegekende vrghjid aan de boeren der westelijke provinciei waar de ei ren ren meest Polen zijn en aanzienlijke 2o i eren bezitten t Igens de ukase zijn de boeren ten aan i n van de e i it=teii ontslagen van alle verpligtiugen hetzij ot betaling eeuer geldsom hetzij tot het verrigten v n arbeiti voor de hun afgest ane gronden De regering zelve zal die eigenaren schadeloos stellen Dat dient tot icnii tigirg van den invloed der eigenaren op hunne vroegere iiji eigciien en om deze laat teii meer aan de regering te verblïiflen ötnnenlttn Gouda 18 September De aanbesteding van een n euw te bouwen luiis op d n kleiweg aitier voor den Heer F van Bovpiie die bedeu zoude plaats hebben heeft geen doorgang gehad en wel uithoofvle men verlangde onderscheidene wijzigingen ia het bestek die niet zijn toegestaan loais dat den minsten inschrijver wanneer het werk niet werd egund eene premie van ƒ 100 7oi t e worden toegelegd ten ordeele der armen Ten gevolge ft er weigering heeft niet een der gegati gden ingeschreven De uitnoodiging tot hel houden ee i r bijeenkomst met het doe eene tweede sectie te vormen voor Gouda en omstreten onder de inspreuk Yereeniging der tweede sectie van het iletaler Kruis beeft in het logement de Paauw alhier den 15 dezei des avonds ten 7 Jre plaats gehad vele ingezetenen bezitterb van het metalen kruis waren daarbij tegenwoordig Nadat door J Weiier een beknopt relaas was voorgelezen dat de gc dkeuring der aanwezigen wegdroeg is men cergegaan tot het vormen der tweede sectie van het Metai f 3S i oor Gouda es omstreken en zijn benoemd A praarAj ïl t president J V WeUer tot 1 commissaris W Hoensbergen fot 2 dito C de Jong tot penningmeester W van der Wolf tut Secretaris De nieuw £ zitting der beide k Lmers nün de stalengene raal zal op maandag 21 sept op gebruikelijke wijze door denkoning geopend worden De staats couiant heeft reeds het programma daarvoor bekend gemaakt Een bij het dep van koloniën ontvangen regeringstele gram g lagteekend Buiteuzorg 14 aug 11 luidt Eene aardbeving heeft te Banjoemaas onheilen aangerigt In het kiesdistrict Groningen is 15 dezer tot iid dertweede kamer gekozen de heer mr J H Geertsema mtt 389 van de 524 stemmen Prof Jouckblcet bekwam 74 stemmen Ier verkiezing van een lid van de tweede kamer voorhet hoofdkiesdistrict Dokkum zijn l iSO stemmen oitgebrae Dr arvin bekwam de heer mr J H Albarda 514 de heer va Wassenaer f atwijck 432 de heer van Limburg Brouw e 345 en de heer van Beyma thi e Kingma 83 sten men Derhalveherstemming tusscht n de hh mr J H Albarda en van Wassenaer C twijck Door ditecteuren der maatschappij tot bev van nijverho dis een adres aan den koning gezonden waarin e aandacht uZ il wordt gevestigd op den arbeid der kindereu in fabrieken en voor iening wordt gevraagd egen ergerlijke misbruiken die het geluk van velen verwoesten de algemeene welvaartondermijnen en de toekomst van het vaderland bedreigen ileu meldt uit lleppel De waterstand op de drentbchekanalen die gedurende eeiiigen tijd veel te wenschen overliet zoodal de afvoer van turf daardoor moeijelijker en kostbaarderwerd begint zich van lieveiledc iets te herstellen De turf isdit jaar buitengewoon droos eu betrekkelijk goedkoop en tochmaakt de schipperij zeer slerhfe rekening daar over het algemeen de turf nog weinig aftrek vindt s Gravenhage IÓ Sept De tentoonstelling van metalen en daaruit vervaardigde voorwerpen is tot dusverre door ongeveer 17 000 personen bezocht Voor de verloting zijn de eerste 4000 reeds verkocht De commissie heeft daarom het getal loten tot 7000 gebragt De voornerpen reeds aangekocht voor de verloting heliben eene waarde vau ongeveer ƒ 400Ü Ammerstol 18 Sept Door het opbreken der zalmvisschcnjen in de beneden rivier is hier de gelegenheid beter gcftorden om alsnog met vrucht te blijven voorivisscben Er bestaat dan ook op dit oogonblik nog geen plan om te eindigen De vangst toch is voor dit saisoen niet onbeduidend de prijzen zijn zeer hoog en de verzending vooral naar de duitsche badplaatsen geregeld Voor het oogenblik is het ook hier de markt die in de binnenlandsche behoefte voorziet Van maandag 15 tot heden werden gevangen l l zalmen waaronder eeue nieuwe winterzalm van 29 h ihe red ponden e prijvarieerde tusschen 1 40 en 1 7 n ar grootte De oogst der aardappelen is in vollen g ng lïel beschot ofbchüoa niet zoo ruim als in het voorgaande jar r is bevredigend Opmerkelijk is bet dat de zuogeu amde jammen die voor twee jaren toeu alle andere soorten zeer door de gewone ziekte leden daarvan bevr jd bleven thans het meest zijn aangedaan en hei slechtst cseliot opleveren Overigens kan vr r deze streek dit jaar wat de opbrengst der veldvruchteu en he zuivel betreft cuder de zeer gunstige gerekend worden Gemengde Bcii2 tcii Op St Domingo i eeu op iai d tejieo de Spanjaarden uitgcbarstCD Men is btvig met litt voorbereiden vau eeue iicrzieDiDp der kiesdistricten In evenredigheid van de vermeerderde hevolkiug zal het getal leden der tweede kamer ven 72 op 75 gebragt wordea In Zweden h een magnetische ijzerader ontdekt die ecnige voeten dik is eu eeu geheel gebergte doorsnijdt Op Nieuw Zeeland woeden hevige onlusten De maatschappij van weldadigheid wü de eoutributie der Jeden vau ƒ 2 60 tot j 5 verhoogLïJ Ooateii i k zal wel ra weder eene kleine ieening sluiten om het deiicit te d kkpu van 50 raiUmeu flor Kngdand beproeft eene bemiddeling tns5 hea DuitochU d eu Denemarken De pruisis he jonkerpartij is reeds druk in de we r voor de vcrkieziiigti De koffijoogst in ïudie belooft grooter te zijn dnu ooit De suikeroog t luct metr dan middelmatig Het personeel der nailit politie Ie Amsterdam bestaat cit 17 sergp3Dten 72 korpor ials 526 □ si hv achis en 75 adsi=teuteii ïc Pruisen verklaren zich vele stemmen ï ilvermijnes van Loreto d Dolores Tercera verbazend veel uivet metaal ople ereu ook wordt daar veel goud gevonden Een ubckeude te Liverpool heeft ƒ 12U Ü0 beschikbaar gesteld om de ongezonde arbeidersHOüingcn t verbereren Op het landgoed aa Rothschild te Kern res Zijn lil eene week 1500 stuk wild geschoten De s Gravenbaags he broodeu meelfabriek verhakt maandelijks 220 dnizend ned pond meeï De schatkist der amerik unie geeft dagelijks 5 miUioen gulden aanpapier uit Te Gent wordt een iniernationaal congres tot bevordeuugder sociale wetenschappen gehouden In Griekenland is de katoei tecït oo zeer geïukt il it alleen de provincie Lavadi voor t millioen fis heeft uitgevoerd Ook de spaanache regering zal ncicr eenfe Ieening sluitenter afdoening der v otteude srhuld Zes duizend eng heeren geven elkCO centen om den prins van Walli eea bijbel te koopeo De bevolking der oostenrijksche monarchie bedraagt ruim S7 milliüea zielei men Uit er SÜO steden 23SS markflekken en UÏ80 dorpen De anaraitische gezanten zijn noch zindelijk noch net zakdoei LU zijn hun onbekend allen behalve de vief hoofden lour n blootvoets maai zij zijn eer verzot op champagne en gevogelte met trulels gebraden omdat die in smaak zeer nabij komen aaa hunne ingflegde rupsen Zeven perceelen weiland op den liuker rijnoever tegenover Arnhem hebben der gemeejte by verkoop opgebragt ƒ 87 500 d i gemiddeld ongeveer ƒ 2200 pr bunder oor november 1S13 is gecollecteerd te D kkum ƒ 107 74 te Lutitu föOj Jl te Pernis ongeveer ƒ 75 te Geertruideuberg ruim ƒ 200 te Hillegersberg ƒ 107 09 te iJergschenhoek ƒ 46 77 te Ursem ƒ 167 te Hekeudorp 18 te Lange Ruige Weide ƒ 36 De raad der gemeenteUtrecht heeft een crediet verleend van ƒ 500Ö voor eeae feestviering in November De concessie voor eeue tweede waterleiding is te Amsterdam gev eigerd Een moordaanslag op prins Couza is te Bucharest mislukt ln2 ezoH Ici Het bestuur der maatschappij voor g oetroijeerdc gasberei ding is gezind in het contract met de gemeente Gouda de navolgende bepalingen op te nemen Wanneer door eenigcriei omstandigheid een nieuw soort van licht mogt worden uitgevonden of ontdekt of reeds bestaande zoodanig worden verbeterd dat het tot verlichting der gemeente zoude kunnen worden aangewend en er alzoo eene goedkoopere en betere verlichting tot stand te brengen was zal het gemeentebestuur het regt hebben deze overeenkomst te doen vervallen Het aanwezig zijn eener zoodanige omstandigheid zal worden geaeht te bestaan wanneer in een of meer steden van Nederland van gelijke of grooter bevolking dan deze stad zoodanig licht langer dan een jaar zal hebben gebrand of zi a ingevoerd De overeenkomst zal in zoodanig geval ophouden te bestaan cp den eersten oc ber nadat daarvan aaa het bestuur der maatschappij z ü zijn kennis gegeven Wanneer echter het gemeentebestuur na opzeg ging dezer overeenkomst voort mogt gaan de gemeente voor eigen rekening of door tusschenkomst van anderen te verlichten met de soort van gas en op de wijze als bij deze overeenkomst is bepaald zal de maatschappij regt op schadevergoeding hebben welke zal worden beoordeeld door drie deskundigen waarvan door het gemeentebestuur en het bestuur der maatschappij elk een zal worden benoemd terwijl de benoeming van den derde aan den heer kantonregter in dit kanton zal worden opgedragen En bij art 20 dat de maatschappij met de ingezetenen overeenkomsten aangegaan hebbende voor de levering van gas geen hooger prijs dan 15 c per kubiek el zal mogen bedingen Ingeval de verlenging wordt aangenomen zal het contract moeten worden gewijzigd en kan de comraiss C zich vereenigeu met de wijzigingen in het hoofd ca bij de artt 1 6 8 10 i5 16 20 en 30 van het n bestaande contract door het bestuur der maatschappij vroeger oorgesteld Ook met de in het eerste lid van art 2 voorgestelde wijziging als uit den aard der zaak voortvloeijende vereenigt de commisrie zich doch zij ziet geene noodzakelijkheid in de vervanging der woorden ten gebruike af door als regt van opstal in het tweede gedeelte van dit artikel voorkomende en waarop het bestuur der maatschappij dan ook niet blijft luindringen Art 7 de maatschappij wil regt van aanneming vervangen door verpligting tot hieromtrent geen advies Oe commissie vereenigt zich jiiet om bij publieke aanbesteding na iloop van het contract bij gelijken prijs aan de maatschappij de voorkeur te geven ïe Parijs is eene zeer buitengewone en hoogst tielangrijke ontdekking gedaan door een Hollander Hooibrenck genaamd en wekt in de n e enschappelijke en landbouwkundige kringen zeer veel belangatelüng terwijl het haar voorzeker in Engeland niet aan de welverdiende aandacht zal ontbreken Hij neemt eon touw ter lengte van 25 a 30 yards en maakt dit vast aan een stuk stijve wollen franje van ongeveer 10 duim lang Deze franje doopt hij luchtig in honig en sleept haar dan in den bloeitijd twee of driemalen over het tarwe fOgge haver sfcrstiand enz Het schijnt dat daardoor de locm3tof der mannelijke planten mcdegevoerd en n aar de vrou welijke planten overgebragt wordt hetiveik eene aanmeriel i te vermeerdering der graanproduct ie tea gevolge heeft Hier kan vauzijne bewerking slechts deze ruwe beschrijving gegevem order omdat tot nog toe geene wetenschappelijke medeJeeling daaromtrent openbaar is gemaakt De proef i i daarmede genomen te gelijker tijd met de gewone bewerking van den graanboun op en bouwgrond van 300 acres gelegen in de nabijheid v iuKpernay in Champagne zijnde het eigendom der bekende nijohandelaars de hseren Jacquesson Langs dien weg xerdeu bijvergelijking do navolgende hoeveelheden graau verkregen Na r het stelsel van Xaar het Hooibrenck gewone stelsel In liters In kilogr In liters in kilogr Tarwe 41 5 31 30 5 21 Eogge 34 tj 25 5 2 3 Ifi Gsrst 40 24 28 IG Haver 42 17 30 12 Dt keizer heeft de wijze van bewerking bezigti d en beschoi wt haar als zoo aanbevelenswaardig dat hj leu uitvindei het kruis van het legioen van eer heef gesclionkeii Op l isl van 7i aa is aan ee e commissie van mannen uit de hoogs wetenschappelijke kringen opgedra en de zaak te onderzoeken en daaromtrent ccn rapport uit te brengen Naai het 1 lijlt heeft de hr Hooibrenck ook aitdekt du wanneer men üe takken der vruchtloomen op ecii kcre maal naar omlaag buigt n imelijk on evta m t een lioek van 112Vo over een omtrek vau 400 graden in de pren eeae lekere werking te weeg gebragi wordt Ju een aaanerk lijke meerdere opbrengst van vruchten ten gevolge neeft 51 t ie7e ontdekking die hij op de druivenbooniei heeft toeee ist jjn in de wijngaarden der bovengenoemde hei reu Jaeq easmi proeven genomen d O de neest verrassende resultaten hebbfu opgelev erd De hr Hooibrenck kan eindelijk door eene wiJ2 iring in ijn stelsel eeue aanmerkelijke vermeerdering in de productie van gewassen te weeg brengen Wat toch de gi anen betreft zoo verzekert hij dat de bovengenoemde restdtaten hoe verrassend ook niet het maximuui zijn van hetgeen hij tot stand kan brengen iaar zijn stelsel no meer voordeeleu oplever wanneer het w ordt toegepast cp een middelmatigeu oogst dan op een zoo overvloedigen oogst als de tegenwoordige Over het algemeen berekent hij de productie vnn zaal vruchten eu gewassen met 50 pCt te kunnen vermeerderen zonder dal de bewerking meerdere kosten zal vereisv ien Wanneer dus de berekening goed uitkomt dan heeft d e Hollander een groote dienst aan de mem heid bewezen u al hij daardoor eene aanmerkelijke verandering in verseLilleuile handelstakken doen ontstaan Marktberigten Gouda 1 September Tarue Pool cbe per Jl iO n S ƒ 3 iO Zeeuwsche per mud 10 Bog e Koningab ƒ 7 ƒ 7 50 U mtz ƒ 7 a ƒ 7 2 j Zeeuuseho 7 nte we C S i i 7 Gerst ƒ 4 i Boekweit TraiJjie ƒ ISO X Brab 225 Voer erwten ƒ 7 10 a ƒ 7 3U De Veemarkt met goeden aanvoer en vlusgen handel ook in vette Schapen en Lammeren ilageie arkeu3 en Biggen traag te verkoopfn Aana tvoerd 26 partijen Kaas 19 a 24 Goeboter 1 04 a l 2il Weiboter ƒ 0 84 a ƒ 1 Delft 17 Sept üe prijzen der Granen heden zeer gedrukt alleen Haver eenigzins gezocht Paardeboonen ilii er Tarwe ƒ 9 20 a 9 60 Eogge C 70 ii ƒ 7 Zouiergerst 4 90 a 5 60 Korte Haver ƒ 4 20 a ƒ 4 90 1 je ƒ 3 30 a ƒ 3 10 Paardeboonen 6 a ƒ 6 30 Witte E ec 7 50 a ƒ 7 75 Aan stads waag gewogen van 11 17 sept 40 4 733 8 en 69 16 Boter te zaïuen 16S10 n S Boter 54 a ƒ 60 het vierde 1 35 a 1 50 per n Ter markt 76S mud Aardappelen 1 60 a 2 Dordrecht 17 Sept Tarwe vond weinig begeerte jar 10 c nieuwe 20 c lager verkocht Bij kleinen omzet bragt puike jar witte Zeeuwsche ƒ 9 70 a 9 90 mindere en ger ƒ 8 70 ü 9 50 op nieuwe was vooral in de geringe soort zeer slap eu van ƒ S 50 a ƒ 9 60 te plaatsen Kogge traag te verkoopen Overm 5 80 a ƒ 6 Z en Yl 6 30 a 6 70 vr soorten zonder handel Gerst in een doen dochsihaarsch ter veil voor winterzakm 4 20 a ƒ 5 50 gest ƒ 5 70 besteed zomerzrkm 4 40 a 5 gest 5 20 Spelt als voren goede 3 a S 20 ger 2a 2 30 Haver jar inl 3 a ƒ 3 50 nieuwe 2 20 a 2 55 enkele klusjes 3 waardig jar dikke 3 20 a 3 80 Paardeboonen nieuwe 20 c lager 5 60 a 5 80 ger 5 a 5 20 jar tot 6 30 vergeefs geveild Duiven witte en bruine Boonen zonder koopers Erwten onveranderd goed kokende bl 50 Mesüngsoorten 7 a 7 20 Boekweit niet begeerd per 2100