Goudsche Courant, donderdag 24 september 1863

11 S ƒ 215 i ƒ 220 Fransche ƒ 175 gelaten Koolzaad met = eretireerde kooners ƒ 6 lager w einig verhandeld Deventer IS Sept Tarwe 8 50 a ƒ 10 Eogge ƒ 6 50 tivu Boekweit f 6 25 a ƒ 6 S0 Gerst ƒ 4 25 a ƒ 5 ii iver ƒ 3 i ƒ 1 Boter pr 20 n S 1 = s ƒ 20 J0 a ƒ 23 iLfer ƒ ly öU 2 s ƒ 16 50 a ƒ 17 50 Zwolle 1 Sept Ifiddeiprijzen Tarwe n ƒ 8 32 Rogge f 7 jO Bo ekneit n ƒ 6 75 Gerst ƒ 5 30 Aardapp ƒ 1 80 Boter pr n ƒ 1 07 20 u lü ƒ 22 75 Groningen is Sept T u we lO o hooger Boekweit 10 p lao er Gerst Rogge en Haver onveranderd Middelburg 17 Sept X Z en Walch Tarwe Rogge Erwten en Paardeboonen 25 e lager witte en b Boonen75 V killer Gerst tn Koolzaad onveranderd Londen 14 Sept IIoU Boter ij hooger w egens betere kwal Gr inen I nz Tarwe 1 lager met weinig kooplust vr mede la er Amerik Jleel 3 a 6 d lager Aanvoer van 7 tot 12 e pt 253S qr iiü en 15233 qr vr Tarwe 1010 qr inl en 10 qi r Gorst en 451 qr inl en 38IJ53 qr vr Haver Aan de Veemarkt werden aangeboden 5740 Runderen 111 Kalveren 21 170 Schapen en 290 Varkens Voor beste rundereu v e rd 5 voor d kalveren 4 8 voor d schapen 5 J a innr d varkeis 4 0 per steen betaald 1 Scpt Boter Frie che 110 ii 112 Kamper en Zwolle J5 i lOÜ Kaas Ed im 48 ii 51 Gouda 40 a 45 Itj Sept Granen Tirwe met weinig aanvoeren er wasveel vraag tot vori verlaging Gerst en Haver stil jer vau 12 15 sept 530 qr inl eu 370 qr vr Gerst ir iu en OJ ÜÓO qr vr Haver 370 z ea 220 vtjs Meel i V inarki a i heden werden aangelioden 1100 Eun k Kevtn üTdO S hapen en 270 Varkens Burgerlijke Stand flS83 155 Donderdag 24 September GOUDA Gebohkn 16 Sept Jau ouders L Broelchuizon ea J lïcetmau IS Kozetta ouders 3 vau Creveld en F L Cats OvbiiLEDLS 14 Sept G üos huisvr vau G Pout 43 j K M Bokho an 2 j 5 m 15 C J Khjaeuburg huisvr van P Wurtz 25 j lö G yaa der Kleiiij 23 d 17 A Verhot 5 m SCHOONHOVEN Ingeschreven vau 4 tot 11 September 1863 GhBOKEN Pieter ouders G vau Os van Abeelen en H Mulder GeiTit ouders J J Lazouder en E k C Hoogeudoorn Anna ouders T ïl Suur en H van der Zeijl Willem ouders T J de Vos en S W de Graaf Overleden C Nobel 8 d OUÜKWAIFK vau 9 tot 15 SepLember 1S63 Bev llen Lucia vau Baaren geb Sirre d Johanna Margi ictha de Waal geb Ying lmg d Ovt fiLEOLN Jücobus Suuou Ki lestijn 6 m Gec iwd Ar ütreeilaud v edr vau Man Ileesviyk 51 j en Jlxna Groeuewoud 40 j Joliai oes Kompier 24 j ea Djua Schippers 33 j iGOüDSCHE COURANT önislreken WOEllDEV Bfc viXEX 10 Stiptcuiber A G Droste geb vau der Vcldcu d 11 X 5Iooi geb vaii Dijk 7 12 G IIoenseLür cb B lu ü ts d 13 A Flier geb Halm d ï de Leci i A gtb üu maii d 15 J Lit geb de Vogel lö M de Laugo geb diu DUiikeis z 17 C feuter geb liloak d OvrRLiïüEN 12 Sept Gerardu Ver ueulcn bijna y J gehuwd met Christina van Rooijen GluvvVU 11 bqjt Govei t d lloro 25 j m t JohaLMid Plomp ruim 3Ö j iïc e Cearant varsciiijiit des Dondf dage ea Zondags 1 la de htadgeschie de uitg e desavöiids te De iuzcudin der A dv erteatieL n geschieden tol des i J liendemeg P u bi iBOTgeus teu 11 uFe 7ii ADVERTENTIEN De ondergeteekende betnigt bij deze yijncn hartelijken dank ook namens zijne fa TiiUe voor de betoonde deelneming en belansstelling bij het verlies van zijn eeuigc Zuster STOLKER VA utp LKDT Gouda 1 Sepc 1S J3 Opp ibare VerKoopirigen te GOUDA op Donderdag den 1 October isöi des voormiddags teu j U ure in het ST j TnN3 KoviHiiuis aan den Kat ten iingel xe Got c a van Eene BOUWT Ï JÏSWONINa met ouierseheiJeue perueelen WEI HOOIen VEEXLAXD en WATER gelegen op Xkvi eihrnek te SLVlPIf IJK kadaster ectie n S23 tot S27 i 27èis tot S41 SS4 S 5 8S6 890 S91 ea 892 groot 12 bL iders 48 reeden 72 ellen waarvan ruim 5 bunders ATater Te aanvaarden de Bonwmanswouing 1 Mei ea het oieri e 1 Iani irij 1jG4 En op Maandag ueu 5 October 1803 des vooriiiidJags ten 11 ure in het Koffijiiuis van den Heer Vekbeek aan de ilarkt te C o da van Eju L oed oudei houden en gemakkelijk ir gerigt HUIS zeer gunstig gelegen tot iii e inr eener AMiikel en Il indelszaak 11 t r Kl Pi i r i ujen TUIN staande t ei 1 A 1 i oot 5 r h rkt te GOUDA Wijk k d ier ic ie B n 1110 ai so Hen Te aanvaarden 1 Nj eiiibcr 1 j j Kadere inUi ai gen zijn te bekomen ten kantore van den NoUris W J FOETüIJN jKOOGLEEVEK te GotDA Openbare Teekeuschool te ti O V f9 Jl Op Woensdag den 23 September 1863 des avonds ten 7 ure zal de Commissie van opgenoemde School aldaar eene OPEXB RE ZITTING houden tot het eKam nereu en aannemen van Jonge Lieden die den ouderdom van 12 jaren bereikt hibbende het ToelcenOn derwijs verlangen bij te wonen Xamens de Commissie van de Openbare Teekenschool Gold van ITERSON 16 Sept 1SG3 Secretaris M A G A Z iJ VAN Sciirijf en TeeliCöbehoeften A QUANT WiJDSTKAAT heeft ontvangen eene uitmuntende en groote collectie P ASSEKDOOZEN en TEE KENBEHOEPTEN aU PASSERDOOZEN van 85 ets ƒ 1 25 ƒ 1 70 ƒ 2 50 ƒ S OO tot in de fijnste soorten van ƒ 12 i ƒ 16 TEEKENPAPIEE van 2V2 3 4 en 5 cis het vel W vTMAN TEEKEXPAPlER aO ets het vel Zwart en Wit TEEKENKRIJT TEEKENPENNEN PASSERS DOEZEL V VES DRIEHOEKEN en alles wat tot de Teekenbehoiften behoort In SCHRIJEBEHOEFÏEN is zijn IViagazijn voortdurend ruim ge= orteerd Ontvangen eene groote en IVaaije sortering Speelkaarten Gouda s Graveiilia e Ee o dcigeteekei de neemt de vrijheidhiermede te berigten dat hij aanstaanden DingSdag morgen te 9 ure van hiernaar s Gravenhage en Vrijdag morgente 9 i van s Gravenhage naar hierzal varen en zoo vervolgens iedere week belovende eeue allezins goede en eivielebediening T STÏGTER GouuA 16 Sept l8ö3 Ligplaats te Gold i aan het Nonnenwater sGra exha ge aan het Spui Prijzeii der Effecten teptem ier te I Gtbleitii kuers 11 koers 64 ir I ingste koers lOOVs 94 142 AMSTERDAM Vrijdag 1 vct e+ ir 142 1421 8 48V i 48 l 1021 0 4S1 2 513 4 481 102 1027 Ned w sch j d ito 3 diw 4 Amort Sijnd 3 2 Handelm 41 2 O I Leeuins 4 Aand H Sp 41 3 A Rijnspw 4 2 België Eotts 2V2 Spanje obl 3 d buiteni 3 1 binneiil 3 Portugal il l 3 Rusl obl H 5 d i av g 5 CerHS31 33 5 7 7 1 2 d 1 40 4 d 5 serie 5 911 2 Ou Hli PIV4 12001 2 d e serie 5 Yolget Sp vv 5 103 rnii ei l839 5 Gust bijCoU ö dito 4 65 i 33 15 G5 i6 331 ol 7OV16 0V 6 iif ifLiüÜ dito Me all 5 331 11 dito dito 2V2 d renteAmst 5 d nat 1854 5 Mex oblSSl 3 Ter Boekdrukkcrij vau A BIliKKMAK lieuws eo voor Gouda m Overzigt GOUDA 23 September De russische antwoorden zijn i el niet veel anders dan men algemeen verwachtte toch js men getrotfen door den hooghartigen en trotsehen toon waarop verdere onderhandelirgeu worden afgewezen De bewoordingen blijven nog beleefd maar op geen enkel punt wordt het geringste toegegeven En vaarlijk waartoe zou eenige tegemoetkoming dienen nu Uuslav i weet dat het bij woorden blijven zal Eerst onderwerping en dan keizerlijke goedertierenheid Ter gelegener tijd zullen aan Polen de concessien gedaan worden die de keizer nuttig n oorbaar zal achten Van de oude poolsc üe provinciën kan geen prake zijn die deelen onherroepelijk in het lot van Buslaud en wat congres T ulen te wachten heeft is duidelijk uit de eerbewijzingen waarmede de beul Murauieff overladen wordt en de loftuitingen hem door den keizer toegezwaaid voor zijne oniaensehelijke wreedheid De overheden te Warschau nemen de streng ie maatregelen en laten geen middel onbeproefd om de nationale bewindslieden in handen te krijgen iiuniie drukpersen uit te vinden en hun invloed te vernietigen Bij dit alles blijft het bijna onbegrijpelijk hoe de opstand zich niet alhen staande houdt maar zelfs lan uitbreiding denkt telkens overwinningen behaalt ea den winter wil bezigen om nieuwe krachten te verzamelen Rusland is wel overmoedig maar het doel ligt nog ia bet verschiet en de westersche mogradheden hoe flaauH ook waar het op daden aankomt konden acI eens medegesleept worden door de weer ontwakende sympathie der volkeu Vele dagbladen verklaren zich met bitteriieid tegen Rusland ea slaan krachtige maatregelen voor als de erkenning der opstandelingen als oorlogvoerende partij ja zelf de be etting van congresPolen door de mogendheui n Uit Slexico deelt men iu Eiankrijk de gnnstigsie berigten mede maar de zuid amerikaansche staten komen in verzet tegen de earopesche bemoeijingen eu willen zich daartoe verstaan met Lincoln Wordt Oiarleston bedw ongen dan zal de unie zich meer doen gelden Bij vernieuning beweert men dat Maximiliaan de kroon heeft aangenomen en wel aangenoedigd door Engelaad dat in het tegenovergestelde geval d vestiging eener fransche beerschappij in Mexico schijnt te duchten Het vorstenconjrifs is bijna vergeterj Duitschland houdt ai L L ü iot 7 3 i Is hu L ciit oor De pnjs dtr Advertcu TeceK ii t inbvgiip van hot clkeii KVfl daari o cii 1 1 L i liii t ugc oue leitLr v oi dtn bei cker d naar pldalsriiiii te zich bezig met zijne plannen tegen Denemarken de holstcinsche kwestie heeft een dreigend aanzien tot de bezetting i s besloten de contingenten worden aangewezen maar Denemarken houdt vol gesteund door Zweden en Frankrijk wil m t Engeland het dwaas ontwerp verijdelen dat de rust van Europa kou bedreigen Pruisen bereidt zich tot den onbioedigen vekltogt der verkiezingen en het is niet twiif daehtig of Let volk zal zijmr overtuiging getrouw no eens eene kamer kiezini die reg eu wet mannelijk handhaven zal öuttcnlaniT Londen 10 Sept lluslands antwoord op de laatste nota onzer regering is indelijk openbaar gemaakt Bij de le inj an dat document behoeft men zich intus cheu niet te vern oudi v u dat de openbaarmaking daarvan zoolang mogelijk is uiti c tlii Prins Gortehakotf schijnt er zich ditmaal bijzonder op icei legd te hebben om Engelands diplomatieke nederlaag in cui zoo helder mogelijk licht te plaatsen en graaf Russell i ir li t toi verdere correspondentie te benemen Zijne dépêche o i beleefd overtreft ten opzigte van trotsehheid en hoo iheid welligt alle diplomatieke stukken die tot nog i t zijne pen gevloeid zijn In cntwourd op de vtrkl tr i in graaf Russell dat Rusland verantwoordelijk w ordt gesti jcr de gevolgen der onlusten in Pol n verklaart prins Gor i i off zeer bedaard dat zijn gouvernement die verantwoord Lheid op zich neemt terwijl hij tevens te kennen geeft dat 11 inl zeer goed weet wat het aan Polen verschuldigd is eu Oik u komen in staat is daaraan te voldoen Het is du zeer duidelijk dat Rusland zijn eigen weg wil volgen en alle r idge vingen der mogendlieden in den win l lT t De Globe geeft de vrees te kennen dat de boniIs eciitiein Holslein lot oorlog al leiden tnssel en lVnemark n enDuitschland Het blad bctrerrt het dat liet goedmoedige uuitsche volk zich in de kwestie der hertogdommen door eencnnationalen hartstogt heeft biten vervieren waarover hei jji e dig berou vv zoude kunnea gevoelen want Denemarken A met nitsluifend door Denen worden verdedigd 21 Sept Wai iiPcr Ri sland de zes punten den wapenstilstand en de coni erenlie der acJit mogendheden had a ingenomen en daarbij andere