Goudsche Courant, donderdag 24 september 1863

Ueeds Terzekert men dat onze regering besloten heeft ben als üorlo voerende partij te erkennen en dat ook Prankryk daartoe bereiii is liet liangt nog maar alleen af van de toestfinuning van Oostenrijk eu naar men zegt zijn de kabinetten van St lames en der Tuilerien ijverig in de weer om dat van Weenen tot zoodanig besluit over te halen Parijs 20 Sept I e Moniteur deelt het antwoord van prins Gortchakoff aan Frankrijk mede Het is in denzelfden geest als dat a 11 Engeland en voegt ten aanzien van de toespelingen door den heer Drouui herhaalde malen op de westelijke proviucien van lluslaiid gemaakt als in zekeren zin deel uitmakende van de internationale tractaten die in 1815 het lot van iiet hertoscdom AVarschau geregeld hebben er het volgends bij Het keizerlijk russiseh kabinet zou dat gezigtspunt in geen enkel opzigt zelfs niet in den meest beperkten zin kunnen toelaten Vervolgens nojdigt prins Gortehakoff den baron von Budberg uil om den lieer Drouin de L iuys de verklaring te herhalen dat de czaar bereid is zijne verpligtingen jegens alle mogendheden met naauwgezetheid na te komen maar hij prins Gortchakoff moet peremptorisch zelfs elke wisseling vau vriendschappelijke denkbeelden rakende die deelen des rijks waarop geene enkele internationale bepaling van toepassing is van de hand wijzen 21 Sept De indruk dien het antwoord van Euslandgemaakt heeft is zoowel hier te lande als in Engebnd allerongunstigst De Franseben en Engelscheu beiden gevoelendiep dat zij door de Eussen beleedigd zijn De Morning Post het ofEcieel orgaan der britsche regering is de eerste van allenom te erkennen dat Rusland den spot met de diplomatie gedreven heeft het heeft zegt het blad comedie gespeeld omtijd te winteu en nu de wiuter genaderd is v erpt men hetmasker af en bekreunt zich niet langer om Europa Het bladeindigt met de bedreiging dat de dag waarop van l uslandrekenschap zal worden gevraagd meer nabij is dan het gelooft Indien een gerucht geloof verdient dan zou de bedreiging van den Morning Post geen andere betsekenis hebben dan dat de eugeUche regering beslottn heefi aan de opstandelingen in Polen de regteu van oorlogvoerenden toe te kennen in welken zin zij eene collective nota aan Euslacd ter goedkeuring zou aanbieden aan Frankrijk en Oostenrijk Wat Kuslaud zelf aanga it het geeft zich behoorlijk rekenschap van de gevolgen die zijn antwoord aan de mogendheden hebben kan Het verdubbelt zijne militaire maatregelen van voorzorg en schijnt in het algemeen genomen niet in het mitst voor den oorlog beducht De l atrie trekt wederom krachtig tegen de Russen te velde en eisclit bij voortduring voor de opstandelingen de regten van oorlogvoerenden Weenen 19 September liet barsche antwoord vaa prins Gortch ikoif aan onze regering betreffende de poolsche aange egenhe leu heeft hier een diepen indruk gemaakt en in onze reu criugskringen is men van gevoelen dat de regering bij deze i Iefdiging niet rustig kan blijven toezien maar iels moet doen om van hare gevoelens te doen blijken De beraadslagingen van de commissie voor financiënzijn gisteren voortgezet en L el wat de begrooting vn marinebetreft De minister van marine verklaarde nog uu i in degelegenheid te zijn om de ia eene vorige zitting tot hem gerigte vragen betreffende den toestand der Icot te beantwoorden evenmin als jic r orens voorgencinen versterkingen ofveranderingen Het schijnt dat van he bouwen der tv ee gepinlssrde fregatten niets zal komen omdai de commissie hetdaarvoor aangevraagde buitCLgewone crediet niet wil verleenen Berlijn 19 Sept Volgens de berigten van de poolsche grenzen begint de spanning in Gallicie steeds meer en meer toe te nemen De an estaiien zijn er aan de orde van den dag en de nasporingen der politie bebhec er gesl dig de eene ot andere ontdekking ten gevolge Zoo heeft zij onder anderea aan Kt spoornesstation te Tarnow een pak goederen in besiag genomen hctweik onder de benaming van ledige zakken was aangegeven en gcüjk bij onderzoek bleek niets dan militaire kieedingïtiikken bevatte In het bosch van Les uiow bij Brody vond ij negen ki ten met patronen waarna ten gevolge harer bemoeijiugen ia de or HiR i en van Lopatin een aautui poolsche vrijwilligers gearrestferd icrden Men mag met genoegzame zekerheid aannemen dat departij van den vooruit niig in de nieuwe tweede kamer sterkerzd zijn dan in de on bondene Het is evenwel te wenschendat verscheidene onbeduidende leden insgelijks tot genoemdepartij behoorende en die in de vorige kaïnar zitting hadden worden geweerd en vervangen door ar Ieren met een meer loortastenden geest bezield dewijl andirs van de nieuwe volksvertegenwoordiging weder v einig zal te verwachten zijn gw York 11 Sept De democratische conventie alhier lilKjft zh t bij besluit verbonden tot verdediging der regering végeu orJige constitutie Volgens berigten van de zijde van Charleston van 9 dezer werd het bombardement van hel lort Moultrie nog steeds voortgezet terwijl er naar luid eener missive van generaal Gilmore ook nog aanhoudend tegen Charleston werd gevuurd De noordelijken hadden bij een der aanvallen nabij het fort Sumter eene landing gedaan doch zij waren daarbij teruggeslagen 12 Sept Generaal Burnside is als militair bevelhebberder armee aan de golf van Mexico afgetreden en uit NewOrleans vertrokken en wel zooals men veronderstelt met bestemming naar Texas Alle republieken vau Zuid Amcrika verklaren zich ter gunste van een continentaal verbond tegen lederen eventueleii inval van europesche troepen Het gouverr ement der Unie is uitgenoodigd daartoe mede te werken GoudBi 23 September Aan de kaasmarkt werden heden aangevoerd 130 partijen die van ƒ 19 tot ƒ 26 50 vlug verkocht zijn Naar wij vernemen hebben de president de eerste commissaris en de secretaris der Ü sectie van het Metalen Kruis afdeeling Gouda en omstreken ich in commissie vervoegd totden heer m J L A de Grave president di r vereenigingvan het Metalen Kruis afdeeling Gouda en omstreken teneinde Z E A uittenoodigen tot het aannemen van het eerclidmaatschap der 2 sectie voornoemd na eene voor die commissie zeer vereerende toespraak is door Z E V dat eerelid maatschap elwillend aangenomen Tevens is tot Vaandeldrageraangesteld L Hartiesveld Ridder van de mi itaii e Willemsorde 4 klasse Z M heeft benoemd tot voorzitter van de c r te kamer der sfatengeueraal gedurende de zitting vau 1963 1864 deu heer mr J A Philipse Woensdag 16 s pt jl werd in het locaal Diligentia te s Gravenhage gehouden eene buitengewone vergadering vanaandeelhouders in de aldaar gevestigde brood en meelfabriek in welke bijeenkomst besloten werd tot uitbreiding dier fabriek noodig gewo rden door het toenemend debiet Die fabriek onder directie van den heer F W van der Putten werd inde maand mei des vorigen jaars geopend en had in de maandjuuij daaranivolgende reeds eene aflevering vau ongeveer 189 duizend kilo o brood plaats het hoogste cijfer d it godureiiiledat jaar in ééiie maaud werd bereikt Die aflevering reed aanmerkelijk te noen en is thans geklommen tot ongeveer 22Üduizend kilo s brood per maand welke vermeerdering voornamelijk verkregen is door de uitmuntende hoedanigheid derdiverse broodsoorten in genoemde fabriek vervaardigd en doorhet publiek op regten prijs geschat ordende De ontwerpen betrekkelijk de staatsbegrooting van 1864 zijn thans door den raad van state atgeuaau en ter drukkerij Zaturdag a s zal de indiening der begrooting waarschijnlijkplaats hebbeu en met groote krachtsin spanning zullen de omvangrijke stukkeu en toelichtende staten dan tevens gereedzijn nra te worden rondgedeeld Het vermoedelijk koiöi i al batig slot voor 1363 wordt begroot op 19 millioen Dien ten ge olge s het mogelijk geworden in hoofdstuk VII A nationale schuld een post op te nemen tot amortisatie van ruim 6 millioen gulden zijnde de overschotten van vroegere dienstjaren Aan de openbare werken zrd er in 1S63 met grooter kracht dan voeger worden gearbeid Voor den aanleg van staatsspoorwegen toch is ruim i5 millioen aangevraagd en voor den waterweg van Rotterdam naar zt e 1 millioen aar aanleiding van een door de algemeene vergadering ie Rotterdam in juüj jl gei oraen be=kui hebben de directeuren der ned maatschappij ter bevordering van nijverheid een adres gezonden aan den min vau binneul zaken waarin zij aandringen op het vaststellen van wettelijke verordeningen betreffende het bewaren en vervoeren van groote hoeveelheden gem kkeüjk ontvlambare stoffen niat alleen van petroleum maar ook van andere niet minder gevaarlijke vloeistoften als lEthylsether benzine vlekkenwater zwavelkoolstof vlugtige olieii en sterke alcoholen van al welke stoffen aanzienlijke partijen in den handel worden gebragt terwijl het te verwachten is bij de tegenwoordige verbazende ontwikkeling der nijverheid dat eiken dag nieuw e stoffen worden voortgebragt welke nog brandbaarder dan de reeds genoemde zijn s Gravenliage 21 Sept De gewone vergadering van de stalengeneraal is heden in eene vereenigde zitting door Z M den koning met de volgende aanspraak geopend De voldoening waarmede ik mij in uw midden bevinde is gepaard met dankbaarheid voor het vele goede dat aan ons land in het vorig jaar wede mogt te beurt vallen De vriendschappelijke betrekkingen met de andere mogend heden tileven ongestoord De goede verstandhouding met België 1 werd door de onlangs gesloten tractaten op breeden hechten grondslag gev 3tigd Zee en lagt beantwoorden zoo in het moederland als in de overzeesche bezitii gen loffelijk aan hare roeping De weerbaarheid des lands moet worden verhoogd door de nieuwe regeling der schutterijen waarvan het ontwerp u zal worden voorgelegd De aanleg van spoorwegen op Java zal nieuw leven en vertier ook onder de inlandsche bevolking verspreiden De negerbevolking in onze west indische bezittingen heeft aanvankelijk blijk gegeven hare vrijverklaring op prijs te stellen Onder de wetsontwerpen welke onze koloniën betrei en en i aan nwe beraadslaging zullen onderworpen worden behooren die tot regeling van het beheer en verantwoording der Indische geldmiddelen en die tot vaststelling der reglementen op het beleid der regering in West Indie Bij de toenemende bevolking des rijks vordert art 77 der grondwet dat het getal leden van de tweede kamer der statengeneraal worde vermeerderd Oprigting van instellingen van middelbaar onderwijs in overeenstemming met de wet wordt ijverig voorbereid j Ter voorziening in de opleiding van hen die zich voor ludie bestemmen moogt gij eene voordragt verwachten De ontwerpen tot regeling van het geneeskundig staatstoezigt zullen u worden voorgelegd De landbouw schijnt zich in het algemeen over eene ruime I opbrengst te mogen verheugen Ook aren de uitkomsten der zee rivieren kustvisscherijen in menig opzigt bevredigend De vooruitgang onzer nijverheid is bbjkbaar Het gebied der werken van algemeen nut van rijkswegeof door provinciën gemeenten eu andere besturen of vereenigingen ondernomen breidt zich steeds uit j Het plan der staatsspoorwegwerken voor het volgende jaar zal u worden onderworpen Binnen kort kan krachtens de j regeling der exploitatie in de vorige zitting tot stand gebragt j de dienst gedeeltelijk orden geopend Voor den bouw van lijnen welke het net zuUen aanvullen zijn concessien verleend of in overleg Van de wetten welke strekken mojten om de wet op deregterlijke inrigting in werking te kunnen brengen zullen ude ontwerpen ter vervanging van het tegenwoordig wetboekvan strafvordering spoedig worden aangeboden Het ontwerp jvan een nieuw wetboek van burgerlijke regtsvorderiug nadert zijne ïoltooijing I De toestand van s rijks geldmiddeler blijft gunstig Hoe wel tot krachtige voortzetting van den aanleg der staatsspoor wegen grootere sommen dan de gewone worden gevorderd kan daarin worden voorzien zonder tot buitengewone maatregelen de toevlugt te nemen en zonder het amortisereu van schuld te staken Onderscheidene wets ontwerpen betrekking hebbende tot het plan eener geleidelijke herziening van ons belastingwezen zul len u worden voorgesteld Moge de vervulling der taak welke u mijiie heeren in ditzittingjaar wacht onder Gods zegen tot heli van het vader I land strekken I 1 De gewone zitting der staten generaal 1862 63 is zaturdagjl door den minister van binnenlandsche zaken namens deu jkoning gesloten 22 September De eerste kamer hield heden ne zitting waarin de heer m J A Philipse het voorzitterschap heeftaanvaard met eene aanspraak waarbij hij zijne erkentelijkheidbetuigde voor de onderscheiding waarmede hij op nieuw vereerd was en verklaarde dat hy door eene onpartijdige leidingder beraadslagingen op nieuw de goedkeuring der leden zoutrachten te verdienen N ervolgens werd besloten de troonredemet een adres te beantwoorden Isa de zamenstelling der afdeeliiigcn werden daarvan de voorzitters en ondervoorzittersbenoemd alsmede de commissie tot het ontwerpen van eenatires in antwoord op de troonrede Men verwacht dat de kamer morgen eene zitting houden zal waarin het ontwerpadrester tafel zal worden gebragt en dat de discussie over datontwerp binnen een paar dagen zal worden gehouden De tweede kamer hield heden mede eene zitting waarin de heer Jespers als oudste lid in jaren met de leiding der werkzaamheden was belast Hij gaf kennis dat het nieuw benoemde lid in het hoofdkiesdistrict Groningen zijne geloofsbrieven had ingezonden en benoemde eene comiaissie van onderzoek met verzoek om in de eerstvolgende zitting verslag uit te brengen Daarna was aan de orde het opmaken eener nominatie van drie candidaten voor het voorzitterschap der kamer gedurende het tegenwoordig zittingjaar De uilslag daarvan was als volgt Eerste candidaat bij de eerste stemming de beer m G C J van Reenen met 34 stemmen terwijl 25 stemmen op denheer Gevers Deynoot werden uitgebragt Tweede candidaat bij de vierdè stemming de beer m W H Dullert met 35 stemmen de heer van Nispen verkreeg 28 stemmen Derde candidaat bij de eerste stemming de heer m F J Jespers met 34 stemmen de heer van Nispea i erkreeg 18 stemmen De e lijst zal den koning worden aangeboden 21 Sept Ondcr begunstiging van uitmuntend herftstweder is men in het begin der vorige week algemeen begonnen met het plukken van den tweeden of zoogenaamdeu zaailingbennip Niet minder in kwaliteit aU kwantiteit roemt men even als de gelling de zaailinghennip Ook vermoedt men dat de zaadopbrengst heel goed ziju zal Bij gunstig weder zullen wij daaromtrent binnen enkele dagen geïnformeerd zijn en daarvan verslag doen Sommigen zijn reeds in het laatst der vorige week begcnuen te dorschen doch op verre na niet algemeen en Gemengde Berigten In het etablissement waar de torens voor de luouitors vervaardigJ T ordea in East Bostoi is door brand eeue wiiarde vau eeu milhoen guldenvernield Het schip Oceaa Jlail van bacghae naar Londen is geheelverongelutt met eene lading tbet en zijde t r waarde an ruim twaalftonnen gonds Men wil te Parijs eene volksoptra bouwen voor fJOOOpersoueu De Hongaren willen eene Iceumg fluiten onder waarborgvan Oostenrijk De groote jaarlijksche tentooustellincr van schiWtrwei ken enz zal beurtelings gehouden worden te s Gra eiihage Amteriamen Rotterdam In het prmsische dorp ZitSich zijn zeven huizen eu 5 voüvraadschuren verbrand De mexieaaiische kroouaanbieders z jq juFrankrijk gearriveerd Juarez confereert incognito te Washington metLincoln Zes en veertig reserve bataillons worden te Kieu geconcentreerd tegen de boeren in de Ukraine cli Iraliaansche rooiers komeuin onderwerping De Engelscheu enden troepen naar Canada Detelegraatiiju van Tiflis naar Petersburg en naar d p rsist he grenzen is inwerking Rusland zal tegtn het voorjaar elf gi int cvde kanoun erbooten inet torens te Petersburg tr reed hcbbou A de igiiy de Silirijvervan Cniq Mars is 64 jaar oud te Panjs ovcrlutLn la rr nknjK petitioHecrt men om de afschatiiug vaa de makelaardij üe mesicaau chcprovincie ucuLan heeft zich voor de yranscbcu verklaard De stitutie door rust tot hersccl kan komen lu Pdh 1 t ol clagen anorde de wegen ziju zeer onveilig Tt h bieren Vüchlca met elkander De Auamiten htbbLU beri u i c ci fstand eeuigcr provinciën aan Frankrijk zij wilbn die ou 7 1 frs terug koopeu Nabij Tubingen i een kin dtuolfn 111 d l prun gen waaidüor vier menscheu omknanien De bii stn be t zij den poüUehen opstand voor her inde di n ct r 7ijn In Brazilië beeft de liberal p irnj bij r ti u x n di aungbehaald in de zaal van de t e Jl kamer t i i iluv r n i Van twee z jden is concessie aauL evruu tnor ecu vanDordrecht over Gorinchem en Tiel na ir Nijn en Ovtr i levenvervoer langs len centraal spoorweg gaBt ee ilirciiietiie klagt op = edertden aanvang der winterdiensE De keizer wi ïii land decoreert Murawieff eu noemt zijne maatregdeu niet gestrenii Als hangen en brandenzachimoedig is v 3 t zal de goede man dan gestrengheid achten luhet begin van oetober zal de leesJnrigting voer arbeid lif den te Utrechtweder geopend worden De vereeniging van eu voor ned industriëlenbeklaagt zich bitter over de verleende conces ie tot exploitatie der staatsspoorwegen Voor nov 1813 1 = gecollecteerd te Helder ƒ 272 teBaarle Nassau ƒ 80 te Zegwaard ƒ tJÖ Ingezonden November 1813 De gehouden discussien in den raad i e jb i het resultaat opgeleverd dat eene som van ƒ 3000 beschikbaar is gesteld voor de feestviering in November De hoegrootheid der som die men daaraan te koste wil leggen trof bijzonder mijne aandacht Is de gemeente Gouda werkelijk zoo rijk dat het op geen ƒ 3000 aankomt Zoo ja mij dunkt dat zij zulks bij andere gelegenheden dan wel eens veel beter kon doen uitkomen zoo neen dan is het schande onuitwischbare schande dat zij zoo ligtvaardig met de haar toevertrouwde penningen omspringt Maar de heereu regenten hebben dit uu eenmaal zoo begrepen en elke tegenwerping zal welligt beantwoord worden met Mogen wij dan geen feest vieren ter herinnering onzer voor vijftig jaren herstelde onafhankelijkheid Gij jeugdige Nederlanders gij wilt gij kunt niet beseften hoeveel jammer en el