Goudsche Courant, zondag 27 september 1863

T iuigste koers Hoogste koers Geble en koer r V8 100V4 041 4 77 64 4 77 14278 57Vs 4SV8 543 483 4b i5 51 l6 48 lc 51 8 48V8 102V2 101V4 77V4 91 P Vie 198V itaV 1983 G4V 64 g 327 8 86 SS s 8eVs ea Vie 45S S 6 V8 SSVs 69 i6 1863 viering en achten het herstel onzer onafhankel kheid eene onwaardeerbare gave des hemels De dankbare erkentenis der talloüze voorregten die wij als Nederlanders genieten moet de grondslag onzer feestvreugde zijn en ieder is bereid daarvoor iets ten offer te brengen Zoude het niet wensohelijk zijc dat men algemeeue zamenwerking beproefde tot stand te brengen en de handen in een sloeg om eene echt eenstemmige feestviering voor te bereiden De regering is in loffelijken ijver voorgegaan de som moge in veler oog groot schijnen als men ziet op de wankelbare en onzuivere bron der stedelijke inkomsten men zie echter niet voorbij dat er slechts een crediet geopend is dat volstrekt niet uitgeput behoeft te worden Het ware voorzeker een heugelijke feestdag te achten als Gouda bevrijd werd van eene drul kende de ontwikkeling belemmerende belasting die ons duur en slecht brood doet eten Zoolaug wij ƒ 36 000 uit zoa onzuivere bron putten moet alle neekle verbannen blijven uit onze administratie en het de gedurige toeleg blijven om door zuinig beheer en inkrimping van vele noodeiooze uitgaven de vernietiging eener heffing voor te bereiden die in inzeu tijd niet mag voortdureii Zondag 27 September m 156 GOTJDSCHE COTmABTT Burgex lijke Stand GOUDA GllioulN ID Sept Klara laria ouders J C Bolvhovea en C Drost Johauaa A Jriaiia oude s P Boot eu G Kan t iO Heltu T oud i K de Jong ea H Wakker J iiiQetje oudeis A Gerretsea ca X iïan SCHOONHOVE V lugeschreïen van 11 tot IS S p ember 1863 GhBOUP N Veeltje ouders E Lankliorst eu W vau Geldereo Elis beth ouder s J 1 V jloe s en M E Libert Coruelxs ouders It Copier eu H Gom li irt OUDEWATER van Ifi tot 23 September 1863 1j1 v llin Geertje Tit nbogaai d tb Ilagoort z Maria ehoou iLi Siji rd i eb Boru z u 1 r l Li ES Maria Vlida JuUauua beater 3 m Johannes Intoaiu Vo a eu 2 j Uitgave van A BRINKMAN Lau e Tiendeweg D n 61 Prijzen AMSTERDAM pCt Ned w soh 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd S a Handelm 41 0 O I Leening 4 Aaud H Sp 41 2 d liijnspw 41 2 BelgieRotts 21 2 Spanje obl 2 d buitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 Cert 1831 33 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d G serie 5 Vülgef Spw 5 l ruisen 1859 5 Oost bijGoU 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 21 2 dOrenteAmst 5 d nat 1854 5 Mex oblSöl 3 der Effecten Dingsdag 22 September Vertrek der Spoortreinen Van Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 C i b 4ü Vau Gouda naar Utrecht 7 32 10 23 12 t6 2 42 t 29 9 5Ï Xa Boeidrtlkkerij vaa A fiPTxKMAXl lebde Xeerlaiids bevolking gedurende de jaren 1810 1813 Iieeft doorgestaan Gij kent de beteekenis niet van het woord AUeeu vrije i ü onafhaniielijke volken kunnen gelukkig zijn Gij weet nieij w it bet zesrgen wil een Oranjevorst te bezitten Neen yii moeten feest hebbeu in November In November moeten mi numeuten en gedenknaalji n verrijzen In November moet elk zien hooren en begrijpen kunnen welk een voorregt het is onder Oranje te leven en verlost te zijn van het vreemden juk van napoleonusche willekeur en dwingelandij Maar genoeg vau deze schoonscbijuende en niets afdoende redeneringen wij weten hoe dikwerf der meuscheu woorden iu strijd zijn met hun inni sevoel Zal dit alles echter iets afdoen om te bewi zen dat het voor een stadje als Gouda geraden is ƒ 30Ü0 zoo te verspillen Eu wie voorspelt ons dan nog hoe dat geld verspild zal v crilen Mogt het mogelijk zijn allen ware vreugde te doen smaken Doch het brein der verlichte raadslieden zal ook daarin wel weten te voorzien Zij die zoo vlug ƒ 3000 wisten op te scharrelen zullen ze ook v el weten kwijt te raken Partij en concert vuur eik en v iksvcrraaak en wat al meer zal opgediichi worden Maar men zal nog meer te zien krijgen de roudjoeleude ledigloopende behoeftigen die een broodeloozen winter te gemoet gaan zullen blijk geven dat die Novemberdag lii n uilen inwendig koud laat en dat zij slechts in treurige uiisp ittinï eeu Joodend vuur zoeken Menigeen zal mompelen over he ijdele spel hem ter vertooning aangeboden bij menig een zal de gedachte oprijzen is het verschil zoo groot tusschen i en en nu werken wij ook niet voor sober loou en bederft ie aanhoudende en toenemende duurte niet elk vooruitzigt Mwt er zon veel geld uitgegeven worden meu zorge dan ioch bovein dat het een vreugdedag zij voor de schamele j emeeu e M j d if t dat men met een derde der som zou kunnen volstaiiu Ook dan nog zou men een waardig nationaal f C5t kuni Pi vieren waaraan men in later jaren nog met gei ïren herdacht en men had een dag later twee duizend L iueii mctr ia k is om degelijker goed te bevordereu A D iaï i ierkihg Met de opnaiue van dit stukje onderschrijft i redactie geens ins de iLiariu vervatte redeneringen zoo miu s wij die geiieel zouden illen tcgenspre ven Wij zijn hoog incenonien mtr iset denkbchl eener algemeeue nationale feest ADVERTENTIBM Bürger Bewaarsciiooi INSCHEIJVING vooK KINDEREN voorzien van een VACCiNE Bh iJs voor het Vierde Kwart ial 1SÜ3 op maandag den 28 September des Avonds van 7 8 ure iu het SehooUocaal J W SCHELTEMA Fo VAN ZEULEN Secretaris Aan het PAKHUIS van A JONKER aan de VEST bij de Ylamingstraat zijn gedurende den winter a COntant te bekomen Engeisihe Ilaardkolen ƒ 1 50 pr mud Eng grove Kagchelkolen 1 40 liuhr Ilaardkolen 1 40 Kuhr Kasrclielkolen 1 10 n BIWEX en BUITEXLANDSCIÏE BOEÏÜÏAXDEL VAN A BRXNKMAM Lange Tiendeweg Wijk D n 61 te GOUDA Eecomman leert zich tot het leveren van alle Binnen en BuitenlandSChe B0EUE riJDSCHHIFlEN enz alsmede tot het plaatseu van ADVERTENTIEN iu alle Ccuranten levert binnen den kortst mogelijken tijd alle Kantoor Boek en Slcendriiliwerk tegen zeer biirjke Prijzen en heeft tevens voorhanden besi I1olland ïc i en Teun Scb rijl Sz Postpapier en Eiiveloppes Heeft weder ontvangen eene partij e xtra best onbreekbaar Pap illottenpapiep rijs p r riem van 240 veiy 1 Monsters GIlAÏIS ti bekomen mm en voor Gouda en Deze Courant verschijat des Donderdags en Zondags 1 In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren 1 De prijs per drie maanden hf2 franco p post ƒ 25 iÜe inzending der Advertentien kan gfisclneden tot des j uiorgeus ten 11 ure 1 öuhenlanïr Londen 22 September De Morning Post gelijk de meeste eugelsche dagbladen vindtin Gortohakotf s jongste dépêche stof tot bittere aanmerkingen tegen Rusland Het is nu duidelijk zegt dat ministeriele blad dat Rusland enkel wilde winnen toen het eenige maanden geleden de aanmerkingen der mogendheden betreffende Polen beantwoordde met raad an haar te vragen Rusland heeft nooit andere bedoelingen omtreot Polen gehad dan die door Murawieff s handelingen onthuld worden Het petersburgsche kabinet veinst zioh niet te bekommeren om de verantwoordelijkheid welke de raogend heden op hetzelve hf jben gtlegd Doch detda der afrekening zal komen eu is misschien nader bij dan Eusiaiid meent De hier woonachtige beroemde sterrekundige Hind toontin eene uitvoerige verhandeling aan dat de afstand der zonvan de aarde 4 millioen engelsche mijlen minder is dan totbeden was aangenomen namelijk 91 328 000 in plaats van 95 300 000 mijlen De tot dusver gemaakte berekeningensteunden meerendeels op de in de jaren 17 Cl en 1769 gedane waarnemingen van het passeren van Tenus over dezonneschijf De onjuistheid van een deel dezer waarnemingenwas reeds ten jare 1834 aangetoond Nademaal nu Venus op 9 dec 1874 en op 6 dec 1882 wederom voorbij de zontrekt vervolgens niet eerder dan in het jaar 2004 wijst degenoemde astronomieus aan hoedanig men een uitgebreid stelselvan waarnemiugen op de meest doeltreffende wijze zoude kunnen organiseren Parijs 22 Sept Eindelijk is de beurs uit hare onverschillige houding opgewekt De vrij belangrijke daling die zij ondergaan heeft toont duidelijk dat de publieke opinie eenigen gewigtigen maatregel van het fransche gouvernement verwacht En wat deze kleine agitatie voornamelijk heeft te weeg ge ragt is de openbaarmaking door den Moniteur van dezen morgen van het lange manifest dat het nationale gouvernement in Polen aan prins Ozartorysti heeft gerigt welk manifest voor de insurgenten de erkenning als oorlogvoerende partij eischt en om er in weinig voorden aUes van te zeggen het verpletterendgte requisitoir is dat tot dusver tegen Rusland werd opgemaakt Er zal wel niet behoeven gewezen te worden op de gewigtige beteekenis welke de opname van zulk een document in den Moniteur heeft die gewoonlijk niet schentig is met zulk soort van publicatien Niemand ontveinst zich dan ook de beteekenis van dit feit met andere woorden men verwacht algemeen dat de Polen als oorlogvoerende partij zullen worden erkend Eeu noord amerikaansche stoomkorvet komende vanMadera is te Brest binnengeloopen Dit stoomschip is met eenanderen oorlogsbodem uitgezonden om den kaper Florida vande zuidelijken te vervolgen De reparatie van laatstgenoemdschip zoude heden zijn voltooid zoodat het reeds morgen zeekan kiezen De kapitein van de Florida wil het tweede noordelijke schip vóór zijn dat zich thans te Lissabon bevindt enhet aanvallen alvorens het zich gevoegd heeft bij de korvet Advertentieblad Omslrelten De prijs der Advcrtei tii n van tt n tut zes regels in t mliegrip van wx ztgel is SO Ctut oor clkcn regel daarboven lU Cf at Biiitengewoue letters orden berekend naar plaatsruimte die zich thans te Brest bevindt en die eenige averij bekomen heeft welke hersteld moet worden Ten gevolge van de opneming in den Moniteur van den brief der zoogenaamde poolscbe nationale regering aan prins Czartoryski heeft de russisohe gezant zicli hcdni reeds vroegtijdig naar den ainister van buitenl zaken begeven om deswege inlichtingen te vragen Brussel 23 Sept Te Doornik is maandag met veel picgiiglieid het standbeeld van Christina de Lalaing onthuld De ministers van binnen en buitenl zaken vele militaire en civiele autoriteiten en eene tallooze menigte woonde de plegtigheid bij Het weder was niet gunstig daar net tegen den middag begon te regenen Des avonds werd het gastmaal gehouden door de liberale kiezers den heer Rogier aangeboden Er waren 400 inteekenaars Er werden vele toasten uitg bragt als op den koning den minister Rogier den miii tu van buitenl zaken enz De vervaardiger van het standbeeld de heer Dnrii c i de doomiksehe dichter Ie Bay zijn tot ridders der L jpoldsorde benoemd W eenen 20 Sept De Presse zegt in een zeer hifiig artikel tegen Rusland Niet tevreden den opstaml te vuur en te zwaard te bestrijden de goederen der op tandciiiigeu verbeurd ie verklaren of te vernielen is de rusbisclie regering in den laatsten tijd op deu Murawiefl naardigen inval gekomen ook dat gedeelte der poolschegroudeigeiiarLU schattingm op te leggen hetwelk niet van eenigerlei materiele detlu me aan den opstand kon worden beschuldigd Men gaat te Petersburg van het beginsel uit dat Polen zooveel mogelijk de verliezen vergoeden moet die Rusland door den opstand heeft geleden en heeft besloten eene daartoe bestemde belasting zoowei in het koningrijk als in üe ou i poolsehe provinciën uit te schrijven Volgens ai at men daaromtrent verneemt is het doel minder de deelname aan i tn opstand te siraffec dan wel de gegoeden zooveel mogelijk geld af te persen Alleen het onderdrukken van den opstand zou Rusland niet tevreden stellen de algeheele materiele ondergang derpoolsche provinciën moet het werk zooveel mogelijk aauvuUen Ijeniljerg 24 Sept in het gouvernement Lublin lieerscht groote gistiug alies rust zich ten strijde toe Aan strijdlustigeu en wapens ontbreekt het niet wel aan bekwame officieren In het iubiinsche houden reeds zes sterke corpsen eu eeu aantal kleinere het open veld Er worden talrijke corpsen gendarmerie georganiseerd In Podlaehien bieden drie corpsen het hoofd aa de Russen Daarentegen heeft een ccrps in Brzeslitew ski zich moeten ontbinden omdat het gevaar iiep door de Russen omsingeld te w orden Berlijn 21 Sept Uit Warschau wordt het volgende dd 18 Sept medegedeeld In die streken des lands waar de opstand wortel heeft geschoten staat de toestand des lands bijna gelijk met dien van eene wildernis Het graan ligt te rotten op den akker de dorpen zijn in puinhoopen veranderd en dit is insgelijks het geval met afzonderlijk staande kasteelen en boerenv oningen welke tegenwoordig dien naam niet meer verdienen Vee wordt er niet meer gevonden en alles wat verder draagbaar of van waarde was heeft men verwijderd of weggeroofd