Goudsche Courant, zondag 27 september 1863

1 f 1 1 1 t 7Vs 4S 8 54 4S 4 51 51 V 6 ol 8 48 6 in i 48 lc 4 Vs lÜl 4 77V4 91 19SS 1991 4 l s 643 4 MVlG C9 is 44 4 64 33 8 861 8 69 Vl6 45 s 64V8 861 8 6 16 447 1863 Zondag 27 September M 156 viering en achten het her=tel onzer onafhankelijkheid eeiie on aaideerbare gave de = hemels De dankbare erkenteu t der t dlooze voorregten die nij als Nedeilanders genieten moet de grondslag onzer feestvreugde zijn en ieder is bereid diir oor iets ten offer te brengen Zoude het met enschelijk zijn dat men algeineeue zamennerkmg beproefde tot stmd te brengen en dt h in len in een sloeg om eeue echt eens tmmige fee tvie ring voor te beieiden De regering is in loffelijken ijver Bvirgerlijke Stand OUDSCHE COUKAIïT mm en voor Gouda en i I l l itsue aii iiRlNkMW ani e Tu udewxg D 1 1 i df 1 I 1 j km h cdt I dt 6uitenlanï Londen i lUer t M i ii jen M tl drt re aanmfMii tu c i t 1 r misttfji e bal maan b ul r r t n i j t r itu j ul htcft i I dan die 1 H i c pcler i tn dt veri re bebï I 4 n urn I n mde k de t Ai liet IS 1 lutel 1 tn ncr met f o m i t i k a 1 U3 reu iiijc UZ ii i r Kfrt flcii I 1j 1 i 1 I f ie I tt I IK dane zonni 3 op 9 1 op van b dt j r p istrf n tnu ijU sthcid V m een dei 1 d i ir j ir l ci4 aaïigetoond Nideinail lu Il op 6 dec 2 ederom voorbj met eerder dan in Iet jaar 20041 h t vfr dt 111 n tiiu zou t de n r u i 11 1 Ul 1 lid in 4 1 i H p 1 d 1 j 1 p i I IWlgif Kitts 2 2 p mje obl 2 d biiiKnl i il bil uf i i lortugnobl i lUi 1 obl H 5 tl 1828 29 5 Certl8dl ji 5 d I IO 4 d 5 ene 5 u G serie 5 Volget Sp 5 Irui en 1859 5 Oost oijGoli 5 dito 4 dito Aletall 5 dito dito 21 2 d rente Vmst 5 d nat 1854 5 Mex oblSSl 3 trtkt Il I genoem Ie 1 r van lui imn uen orrTiiii ir n PanjS i ep Eindelijk is de beurs uit hare onverschillige houding opgewekt De vrij belangrijke daling aie zg ondergaan heeft toont duidelijk dat de publnike opinie eenigen gemgtigen maatregel van het fransche gouvernement verwacht En at deze kleine agitatie voornamelijk heeft te weeg gebragt is de openbaarmaking door den Moniteur van dezen morgen van het lange manifest dat het nationale gouvernement in Polen aan prms Czartorysi i heeft gengt elk manifest voor de iiisurgenten de erkenning als oorlogvoerende partij eischt en om er in neinig woorden alles van te zeggen het verpletterendste requisitoir is dat tot lii ver te n Rusland werd opgemaakt Er zal vvel met behoeven gewezen te or len op de genigti e beteekenis elke deopnme van zulk een document in den Moniteur heeft die genoonlijk met scheutij is met zulk soort v n publication Niemand ont veinst zich dan ook de bet ekenis van dit feit met andere woorden men verwacht algemeen dat de Polen als oor ogvoerende partij zullen worden erkend Een noord amerikaansche stoomkorvet komende van Madera is te Brest bmnengeloopen Dit stoomschip 13 met een nderen oorlogsbodem nitgezonden om den kaper Florida van de zuidelijken te vervolgen De reparatie van laatstgenoemd schip zoade heden zijn voltooid zoodat het reeds morgen zee kan kiezen De kapitem van de Florida wil het tweede noordelijke schip voor ijn dat zich thans te Lissabon bevindt en het aanvallen alvorens het zich jgevoegd heeft bjj de korvet I imitus 1 in hoedanig men een uu fbri 11 tl el op de mee t doekrtffeude ijze zoude kun VcrtiX k der Spoortreinen an Gouda naar Rotterdam 7 30 3 20 12 44 1 3 40 Ul Gouda n i ir utrecht 7 32 1 0 12 46 2 42 b 9 9 5s ïer Boekdrukkerg van A BEINÜUS lende Ncerlaud bevolking gednrende de jaren 1810 1813 heeft düO ge=ta m Gij kent de be cekems me vdu het woord tl ie voor pelt on = din nog hoe dat geld wntfr te tmüet c n zu ien biijk tvtii li it du Novtiul rug m UIen un ii ns koud laat eu c at zj ithto in tl jri pittmi eeu a j eud vuur zoeken Aluii cta d münij i er i Ijdele jtlhtm n I 1 en au erken ij uicl jor r 1 i eu i t inhoudeuue a Ij i a Jt duurt uitt i ü ru tz iAr er 0 ci L 1 t t in cn kiJ n li üTf cl 1 j c tl ei fiu i i Ltl r j r emtc f M t U 11 Ul 1 c r k 1 i ca o la lil Oük diii i OU f II 1 Uc siLiMi w lar t I i ir I i 1 ILllT Ul I i t 1 r im tr lil L 13 ora tr ei t uc c r f 1 7u t i j Vti i e n 1 t jP i 1 i c tl 1 i e 11 i l 1 i I W i onun I 1 1 i f 1 r l f f 1 ADVERTENTIEN V Biiriïer Hewaarsdiool 1 M IIIJA M I kl N 1 1 1 1 in r 1 ü U U Al IM 1 II 1 tXi ikki r il i t f maandag dci 28 September v oi i 7 S urt lu 1 IJ Ij a J N CHELTEMA VAN ZEULEN untun Aan het PAKHUIS van A JONKER 1 i n de A E T bj de limin£j r it iju iredurcnde den v inter a COIltant tt bekomen Bnce stbi II ir Ikoien 1 50 pr mud Ing grjie ki hclkolen 140 l ulr lliirkr tn 140 i n Kuhr Kijclit k kn 110 n n BÏ E Ch BllTE LA DSCÜE BOEkliUOEL A BRINKMAM Lange Tiendeweg Wyk D n 61 te GOUDA EecommaLktrt zich too ht le ertn an alle Binnen en BuitenlandSChe BOEEEX TIJDSCHRIFTEX enz al mede tot het plaat en au ADVERTENTIEÏSi m alle Couranten leveit bmueu dtn kortst mocelijkeu tijd alle Kantoor Boek en Steeiulruliwcrlv tegen eei billijke Trijzeu eu heeft tevens voorbinden best Iiolla d et en Velin Sdirij f Sc IPostpapiei eii Eiiveloppes Heeft weder ontvangen eene pirtij e tri It t oubreakbaai Papillottenpffp ict jirijs per riem van 240 vel 1 Man teia GIlAliS ic bekomen Adverlenlieblad önislreken De Pi tf iikLii rtirtl uo ri Bill npt I la t ru u p t t zes tnt loor Brest bei i Jt tu d mtit jracu t V n de OJ urujii en ra iia priuII ret t vrttg Lii tm des br t pou st ie nati ji i t gt an zi lU a tui v U re led die etnu avtrj benoiLCi ï m Itn Mumteur van d 1 It I iiL UsSi Il 1 1 ma i 11 met veel I 1 ung onthuld V t mu t ure en uiult tie p eg r liti ttgtu den het ga tm lal r i mgtboden 1 tu uitet r u muii ttj 11 ut z iktn I Do ruik u iix s i ba tti i tu etüL r ao rotrtnen talluOz t I lUlg tis geliouu n Ir rci bn n me gun ti l ed IV on loer d £ liberale kiezers den bet 1 l O luttiiniars Ir nerJ 11 v op dtu kouiug dtn mini tr ii V m bui ct 1 z i f n enz Dt v rv i irdu cr vin het stamlbeeli de httr Duneux 1 r loem k flrt i ichler Ie Ivaj ziju tot ndutr der Leopolds r f ben trad Weenen 20 ept Dt r ihcl Kien Ru 1 ind Nitt 11 te z aarl te 1 e strijdeu verbturd tt verklaren t te vcrnitleu rre t tgt Ul etn zetr heftig tevredtL d a Jp t u d te vuur gftdtren ikr j t lu Itiingeu de ru 1 tl sering 10 den liitsKn tijd cp den Muranietl iirdi en invpi gekomen lük dit gedeelte der pool the grondtise lartn ch lUmgen op te leggen het elk niet van ecnigerlci miieiiete deelname a m den opstand kon orden beschuldigd leu gaat te Pe ter ur V m het beginsel uit dat Polen zooieel mogelijk de enie tn vergoeden moet die Rusland door den op tand heeft geleden en heeft be loten eene diartoe be temde belasting zoonel in bet koningrijk als m de ou i pool ehe provinciën uit te schrijven olgens al wat men daaromtrent verneemt is het doel minder de deekiame aan den op tind te straffen dan el de gegoeden zooveel mogeIjk geid af te persen Alleen het onderdrukken van den opstand zou Rusland met tevreden stellen de algeheele materiele ondergang derpoolsche provinciën moe bet vverk ooveel mogelijk aanvullen Lemberg 24 Sept lu het gouvernement Lublin heerscht groote gisting alles lust z ch ten strijde tot ian strijdlustigen CU i apens on Oreekt net niet wel aan bekname officieren In het lublinsche houden reeds zes sterke corpsen en eeu aantal kleinere het open veld Er n orden talrijke corpsen gendarmerie georganiseerd I Podlachien bieden drie corpsen het hoofd o in de Russen Daarentegen heeft een corps in Brzes1 au ski zich moeten ontbinden omdat het gevaar nep door de Ruseu omsingeld te w orden Berlijnj 21 Se Uit Warschau wordt het volgende dd 18 sept medeg edeeld In die streken des 1 ind na ir de opstand woitel heeft geschoten staat de toestand des lands bijna gelijk met dien van eene wildernis Het graan ligt te rotten op den akker de dorj en zjn m puinlioopeu veranderd en dit is insgelijks het geval met afzonderlijk staanae kasteelen en boerenwoningen welke tegeunoordig en naam niet meer verdienen Vee wordt er niet meer gevonden en alles wat verder draagbaar of van waarde was heeft men vervv ijderd of weggeroofd