Goudsche Courant, zondag 27 september 1863

22 Sept Uit Kopenhagen wordt p meld dat gistoren e rijkbdag is geopend De mm v bmnenl zaken heeft in het hiu = der afgevaardigden kenm gegeven dat de zitting zal worden verdaagd tot li januTij e k Door den mm v oorlog zijj zeer uitvoerige meüedeelmgen ge ain omtrent de maatregelen welke de regering heeft gen a tct eene volle ontwikkeling van de atrjdkrachten des lands olgen = mededeelingen uit Kopenhagen zyn gisteren vier oidonnant en aangaande Sleesnijk uitgeviardigd welke echter slechts van voorloopigen aard zijn onder deze heeft eene betrekking op den afkoop van heeiendienateii tot heden verschuldigd aan idelijke land en kloostergoedeien Pe iulg Zeitung bevat m haar jongste nommer een artikel betreifeude S me waarm o a noidt gezegd dit gedurende de drie jongst verbopen jaren de bevolking van j45 000 zielen is gedaald op ongeveer 500 000 zielen Deze vermin lenns a m de eene zijde ordt echter ruimschoots opgewogen door eene verhoosmg aan een anderen kan namelijkhet lOtale cijfer der sre orderde belastingen 13 van 9 tot 18 millioen francs gestegen De aJel en de gce=iehjken zijn deeenise aanhangers der firansche regering Prankfort 21 Sept De oorzaak der verdaging van de jong te 7itl lig der bondsvergadering is mar men van goeder iiand verneemt iU vol t Indien de zitting op donderdigjl was geh mden en de stemming over het npport der commissie betreffende de holsteinsche aangelegenheden had plaats gehid OU de kon ng van Denemarken het telegr i sche bengt nopens de ainstaaude bonds evecutie waarschijnlijk hebben ontvangen lerw 1 twee i sc e eeuoraals op het eiUud Seehnd inspectie liipld u over e ho iii he trotpen ïen e r Ji mo plijke on tmsem mhc i n te vo ihomen is de zitt as w lai n npport o er iC K tie j e jr rit i gebragt tweed gen later gehoudi n l e ei en et h re de de beide voWfi de dagen rd h e ter t t l fjjtene vergidciiirr vin de leden derroom c i k t 1 kc V 1 inïen m Duit cl hnd gehouden Na ir men ze t i ff ü 1 zrkomi n kden ie r t Irijk Kopeillia geil j S j De zweed c t regering heeft eene dépêche un hire ezuifu te Londen en Parij gezonden waarin zij pr e icr lp tii de interviutie van Duit ehlind m de s ee w jjv che i it j c nhi len n de wngenng v n Denemarken om toe te irew i itn Duitscbl ii K vordtiin ca te dien lan rn f oedi eun De p he 7eg voort d it de zut f 1 sfhe r eriir deel zou nt n n un tien tc t upland van DtuumarKCii omli de bel w n van Zwtleu verbonden zijl lan dn VI Deneiaarkeii ötnnenlanö Gouda Seoiembcr De vfrijtini van i re nienvo r V ipen V jr di n it tfut on tiur s vin nii 1 n nn hu t I 2 de er te sGraveuIu e pi lat S l c 1 t der p tr die b niitn 14 digii moeten afjeii ui I u jr Ini ligt t r V bj d n i eer D de Lange pi i luu Ii r si bcjmn s ie hie L r vern lui zuilen aanstaanden mnndii dj r deIC doe de i ilhiti in verten gjig iiiLt het gin i n ip Cu c er 1 IC r un aan den r jt erdamsthui djk gr j c in Dj i r s vcrdeii u ftvoird Il I Ij e luc ling emiiktvan een verb izcn 1 j ioote van der Lecq onder Reeiwijk De phiit trde op 1 i i pi e pliiit ij L ip pt eiocid lo trde op 21 J stuks ot mud ot I I Si en wel Itj groote 25 legpotcrs en tj blune aard ppt ui er 1 df t ee grootste elk ö ons wogen In e irt 80 der kieswet zullen de prov itenn Zui i 1 an binnen 30 dagen buitengewoon worden bij mguie tot het bei oeraen v ii een lid der eerste kimcr Til dl e seu raal ju de plaits van den heei H irte J n ontslag genomen heeft i Il kenen u 1 oct worden d jor de tations vin den redril rinipoorweg te elegrammca ver ondei ui ontvangen De titiins te Gouda eenend uil A oerden ei evst Dnebergen belas tn zich nogtaiis a4leea met de overbrenging en afieveri g van berigten naar en v n kantoren binren In een tjd waar u het gebrek aan katoen zich zoo algemeen dcu gevoelen verdient elke verbetering m de bewerkingvan het vK algen eene bekendheid Een landbouwer te Zeven 1 ergen he k een erk uig vroeger reeds m België ui gedaclu oo ingengt dit i 10 peisonen thans 50 steen vlas per dag nun eu ifl iverin Bij deze nieuwe Tiethoue geschiedt het ijxiSgeB n t boven iet vuur maar door de si elheid van het mgelen eiv Toen in fiet vorige zittmgjaar der staten generaal enkelestemmingen met in den zm der oppositie waren n tgevalleo werd herhaaldelijk gezegd dat de president der eerif Limerzijn ontslag als zoodanig zoude nemen Als vvij nu lezen ditdezelfde piesident zijne betrekking op nieuw aaavaardt mette zeggen dat hg dit doet roet gevoel van diepe eikeiitehjkheid voor de bijzondere onderscheiding waarmede hij op nieuwIS vereerd dan blijkt daaruit wel dat aan het piaii oi ontslag te nemen niet ernstig gedich is en dat men zich nietzoo spoed g behoeft ite lateij ontiuseu as er oaas wedei dergelijke geruchten werden uitgtstrooi I Goess Ct s Gravenhage 23 Sept De eerste kamer der statengeneraal heeft heden eene zitting ïchoudea De commissie voor bet ontwerpen van een adres v iii mtwoord op de troonrede bestaande uit de heeren van Svvinderen van Eijsmga van der Heim van Duijveudijke en van der Oudermeulen is met haren arbeid gereed H t ontwerp adres is naar de afdeelingeu verzonden Do heer Harfevelt Jz lid der kamT voor ZuidHoUan 1 heeft wegens zijn hoogen leeftijd zijn ontslag genomen De lieraadshging over het ontwerp adres iu ntorgeu aan vangen 24 Sept De eerste kamer der staten geuc ail heeft hedenhet ontwerpidres van antwoord op de troonre Ie roet algemieuestemmen a ingenomen De heer Boreel hei ft bij pai igr if tende Limburgsthe kwe tie behmdeld De minis er vin buiten z ken verklaar Ie diiro dit de regering ontkennen I heef geantwoord op de uitiioodigiii r fot deelneming aan het vorsteucongres en dit men moet tr tcl ten dui binlte vernie igen die 1 irobur nut dea duits hc boni v rimdt De k uaer i totnadere bijeenro ping gf dei rii 2 5 fcepteiube D ka ncr d s ui heefthedui teiie i tii ï i 1 f heer v nen dorr Al ip 1 1 liüuii 1 I II tnkk ngainv urt f i i i i it tspr k w r i i j heter i ti voor uiiei t iiiiui tt de pii r ui ji I n rus en I air 11 b L ï vervul UI II j u ii vrjigfr Ie rije U all 1 1 1 V ii be i i ui e i Lf i tii i lonel n it It nu iniir x l i Int hau Ih iv i kr r worlt vertidii ilj 1 r I iui an tot tem kiliic en r ip iiiijhge b liaii 1 u v i i ikui dt t It 1 i p i r ver t r MW ur iging w 1 11 I 1 ui t i f 1 tui til et 1 lil de e mui 1 1 ei w i r n Ier de o f jihteits 1 wet D hl e r I iii i i ai lid t i ljn airu id i pri side i u s iriii V II jrivu 1 I 11 il trt I f 11 Cji r 11 d u d r 1 r 111 I I 1 n n If n 1 I I 1 i fl V l 1 I Rotterdam t i r v irrooti In i t illunii V 1 i pijn It n 1 V 1 il Ilii i r t L s V 111 1 V i iru men v r 10lit s j t il It nil 1 11 Ittbe til ir z JU v r I ii c t j t u Ini ezoiideii D lezing van het luge rndeii u i uv vonjr nommer deed iiiij vrijen ol e alhitr eii iiui raid be n m rtnt de leiin t ii er onafhankclijkhti 1 ii November a in uii le indtr I lad den mam zou verdien ii v i verkwisting d ur liet lOth bekend is lit de groote itiei nl i ii I der ingezetenen dat beslu zeei greiigekeurd heeft lit d ht mij met oudiei sti tot dit emde t is Gouda eens vooi ilen geest te stellen zoo als het was en er uit ig in l lo onder dt frinstlie hetrsclnpi IJ wier wiflektuiige wetten roeerendiels door v eemdm tviiniiiek werden ten uitvoer gebrigt getuig de loting v lor de coiiscnptK in iie grDote ktrk enz en van burgerlijke vrijiieid betond zelfs gien schaduw meer aan het sehrjven onzer denkbeelden kon met gedicht worden spreken wis hoogst gevaarlijk het was of men door spionnen was omringd Ln hoe zag er onze stad uit de siedeli kc gebounen in een vervallen toetand de publieke inrigt iigen kwijnd n deu algeheelenondergang te stuKtt het weeshuis was reeds opgeheven of vervallen en het overschot dei weezen overgebrigt m het ges ieht het armhuis geniamd ik zeg het overschot en dat overschot we heiben ze gezieu opspringende naar een stuk roggebrood want de jongelingen waren des nachts weg gerooid Onze straten kon men ontvolkt noemen een gezonde en krachtvoUc jongelmgstand was er met meer die werden j onder velerlei voorgeveas ver weggevoerd om te gaan vechten tot dat ZIJ sneuvelden of verminkt waren Onze fibneken kwijnden ten gevolge van het verbod stelsel pottebakkerijen weiden afgebroken en m de Stad kon men op geen haven Errieht of straat komen waar men niet tieung lang lam werd door de pumhoopen der afgebroken huizen ja men vooispt Je reeds dat binnen een bepaild tal j ren Gouda m een puinhoop uu veranderd zijn getuigt het a en die tegen de zeventig jaren telt Xercg stemmen wij in met de ontboezeming van den dicnter A van der Hoop loen hij zong Voorwaar w e zijn diea tijd van jamm ren niet vergeten Daar bloedt nog menig wond die ons de dwmgland sloeg Toen hij öe bloem G volks van drift naar roem bezeten Vis voedsel voor t kanon naar t rookend slagveld joeg En nu Gouda in 1863 Vi IJ leven gelukkis onder een zacht bestuur en m de meest geTenschte vrijheid van willekeur kan er tochten onzent geen sprake zijn tnkele ordonnantien die diiartoe aanleiding zouden kunnen ev i word a met de meest mogelijke vrijgevighei i ttn uitvoer elerl Fn het uitwendige a iuzien van Gouda hoe bekoort het elk vreemdeling dit de stad bezoekt De stads gebouwen ze mogen g ien worden onze openbare gestichten hoi schoon en welvarend zien ze er nit ils daar zijn onze uitmuntende scholen de zoo nuttig werkende stadsschool niet te ver eten en ons tp envvoordig wee= hui hoe goe i worden de wee en gevoed ordcnliijk groot gebragt ueijes gekleed men kan ze iK model aan aiuzieil ser steden voorstillen ej ons zoo nuttig bc tedelinghuis lioe friseh en gezond zien de kmdt ren er iii n c ik met minder goei gck et i t zou ht nut met vitugde op mcrkm dat fr veil 1 oel tu uavolgens v i rlijis ni Goud t gevonden wordt ilur i i de werkur nigin m tar neen dit I at nog v 1 te wr hen over h t Ail oth w 1 geen litfdi V erk rui iieu heeteii len f tbnekvvt rkm i die zjl ven voor kan 1 on heeft af r verkl iii n i le f ibielk e d igtn ten stuk rj O ro L irod I m t uu eucr w ati r t rti ken en r i tu w irra tui un di i iv md te 1 ui 1 e n gun 1 ur 11 k judi kim Al lar k i ii t i II riizt beschouw i i r g Op tl en I ht c v ril i v iiï V r ir wa t il V ir fibrickfn 11 r g u hult grjii le h p rp 1 mei r irw u w rit tr bij buuw I ji het tdt a hier i v 1 l we zi in om te n e i ii Zou II 11 I it Kbur t leuke 1 en h moedig vuren jOiue r ld j1 ook v d wi tn tt urgui vojr goede eu d l matigt bi intr der i ii gel en j G lida 1 jpztteneii kei r i riidsbestu een td maar ju Iti il lue i Nurl nis oij Ui iikiljkheid Gdl IV I 1 Gil licmeniïJle Bcriütcii n 1 j r li I 11 1 J T un l 11 liO Il sj 1 idt Ih I ClTliqji i ld diL thvns r nde r t 1 t htiseliiiii fj j 11 Ihocïi p 1 11 K j coofrrf vofir o uIl wetii liaj tui tt lip rex l u dl iisocit J i ü ntd ekoctit vwir fran the rikenirs de on then ttetn f 1 20 D u cnwt reetl op zijD vroccot ml 1 j a l t I lu 1 1 I taaK r ii Is i Ut r I ft isrj Z 1I tn fr I f 11 r ia de open 1 jiii Cu n 1 V Fjrenw m d lu 1 SG4 7al lie 11 int 1 aalAmett r 1 Hit gehouden wordiponden woi afcelevir m t 1 r geHassclPD tcg n ƒ 1 r de euawet ait vrijstelling dtr dit hdei ia werkiiti treden Kuiing tor Jmanutl liborcirt aan t nvall nvan bcroefie De berillen uit de engelsrhe fi r ekdidtliutn zj welwat betreft katotutn en wollen eocdirctt als ijzerw ir u en ourlOj mdtcri eel luiden zter be redi cnl De pr isi cl l vcrkit nsen vwr den eerstentnp 7nllen gelenden worden tip 1 le dtfinttit e op 2s oetober Delillen dir eersti kamer bi bu tet tiitor cn v n In koning vcrnointndat de iandbo w zich in het alfrcmecit over eene r irae opbrengst scji ntte mogen verhe i n Die bcereii sebljuen wel crn huw te hebben van de kiant De varkensziektc heerscbt erg m Fne land men Zcndf dat ongezinde spek naar Holland De op taid der neyers op t T i o 18 door de paausrbe overhfdea spoedig gedempt De bisschop van Mar seille heeft een herderlijken brief uitgevaardigd ter gunste der lolen N Grenada zal eene nieuwe leenmg sluiten van 4 ton het t er der zuidelijken in Amerika lijdt geweldig door aanhoudende desertie Te W oaw Zijn een buts en schuui met den oogst en eeaig vee verbrand Spanje vormt een legercorps nu 10 f 00 min om de Marokkanen zoo noodig te tuchti ïen Men is voomtiiiens de straten te New iirk met iji er te plaveijeo lusschen Ashtou en Stahbridge is een passagursfrein tegen een goederentrein gereden die op den w esr stilstond eenige pa saaiers werden ekwetst ï lt BresUu is de secre arts van eene inijnadmin stn1 e eevlugt een deficit van 1 14 00 1 P d ach erlatende De hoedanigheid van den wijH in Iranknjk oveitreft die van iSGJ tn de hoevtcfht d 10 overvloedig Commissarissen der mantschsppij van weldadigheid iieböen hun ontslag genomen oor drie bunders edenjK goed land heeft men te Imkerl met de onkos en besteed ƒ 5000 oor de schadevergoe dmg aan de sj rische christenen zijn bestemd 30 milIioen frs A oor nov 1813 is gecollecteerd te Beverwijk 90 te Furmerend 313 31 Te Marktberigten Gouda 24 Sept Tarwe Poolscnt per 2400 n S ƒ S40 Zeeuwsche per mud ƒ 10 Eogge koningso ƒ 7 i ƒ 7 25 Dantzig ƒ 7 Zeeuwsche ƒ 7 Nieuwe ƒ b 75 a ƒ 7 Ger ƒ 4 a 6 Koolzaad ƒ 11 i ƒ 12 Boekweit Fransche ƒ ISO en XBrab ƒ 225 A oeder erwten ƒ 7 a ƒ 7 25 De Aeemirkt met goeden aanvoer doch flaauwer handel Vette Schapen en Lammeren mede traag Magere arkens eu Biggen raoeijehjk te verkoopen Goeboter ƒ 1 04 i 1 10 Weibote ƒ O 94 a ƒ O 90 Delft 24 Sept De aanvoer van Granen was heden zeer voldoende met genejen kooper Terwe ƒ 9 20 a ƒ 9 90 Kogge ƒ 6 80 a ƒ 7 20 Zomergerst ƒ 5 i ƒ 5 40 Korte Haver ƒ 4 lange ƒ 3 Piardeboonen ƒ 6 a ƒ 6 50 Groene Erwten 7 a ƒ 7 40 witte ƒ 6 70 a ƒ 7 n stads waa r gewogen van Ib 24 ept 6 4 7bl b eu rg 16 Boter e ziuien 17 n = ffi B ter f j f 1 2 hec vierde f l iO ƒ 155 pc Ter mariv j mud irdip e in ƒ ö i f Dordrectlt 2t feC t Taru Dt vr ontoereikendzijnde om dt 1 un ofr t t laiere prj ri f ruimen b ef ht 1 1 r jir w Z e r 1 jO i 40 t 1 0 e uci edeu 1 1 J min f 2 na luwe S z e Uns m als i Ui ƒ f jiJ a j 1 oiiv rn V ter t vci vi h n e li r 1 3 3 ƒ 0 1 1 i u boe m t V 2 v ui i t 1 f 7 2 1 1 r 1 l vno 3 i n 1 V u j t r die il 00 n f r tv ü 1 ei V km m n u c p 20 e atnnerac te 1 ie sjj vori en pi s li Puik d rf eu L ti i I ƒ 1 I 1 7 O f 7 1 f irwe 11 c voren tt 1 1 Cl O ei u O f 170 vru ni t tet lar ib n i Zikm 1 b oO z tjrt ƒ 11 r ttit 20 pellavf r I nt willi r j i nl v ƒ 2 O ir 1 I i r r luui vp t Ui wi t 1 o eii tr V iken 11 I r V in ƒ 7 0 V 1 e u J 210 tn jar V rii ierinir Baa ion Middelburg 24 w e t t ƒ S 7 f I LUVs t R t br 1 en i l K 11 Il Deventer 2 5 ipt i e o h tkwut ƒ t r i r l t 2 1 j 2 i r 17 I p border R sic fierst Zwolle 2o s T r n we 1 11 Ij I r I t 2n Groningen 2 cpt Tarwe 10 en zwarte Haver unvtrandcrd Eoekwt t lo c en witte A ütr havir 1 c u er Londen 21 ept Holland sche Bo er goed sevaasd Granen 1r vv is zeer weiniï kocplu t en d prijzen 2 t la er voor ml lirvu vreemde luc e til eu 1 i 2 d lald Van de Aeemarkt van heden werden aanseboJe i 6 O Runderen 390 Kalveren 27 l O chapen en 450 Aarken A oor beste runderen werd 5 voor d kalveren 4 ti voor d schapen 5 2 per steen betaald 22 ept Boier Friesche 11 all2 Kmner enZwolle 91 1 106 Kaas Fdam49 i 54 Goud 42 i45 23 Sept Er werd weinig eng tarwe aangeboden en demarkt was vast maar sti op vonge pnjzen Lrwosvetl eenideter markt goede en fraaije kwal werdon op vorige prgzeugehouden gerst stil goede haver vast 24 Sept Van de veemarkt van heden werden aangebo