Goudsche Courant, donderdag 1 oktober 1863

bedaarde radende en helpende oppositie deze kan eerst tot ontffik eling komen als de partijzuehtige vijandschap het veld seruimd heeft Niemand is dwaas genoeg om het bestaande bewind onfeilbaar te achten maar de verstandige vrienden van den vooruitgang schromen den gang te bemoeijelijken vau een gonvemement dat wij zoo zeer behoeven tot de voltooijing onzer vrije instellingen Daarom is het noodig dat de nelgezinden zich naauw aaneensluiten en intusschen de werking afwachten die de tegenwoordige verlichte en wijze leiding der zaken oefenen moet op de stemming des volks en zoo met alle krachxen het gevaar afweren van te vallen in de handen der half liberale weifelende en beginsellooze bestuurders die ons jaren lang tot stilstand doemden öuitenlttnïr Londen 27 Sept De Daily ew3 deelt den inhoud der troonrede mede bij de opening der zitting van de staten ge neraal door den koning der Nederlanden uitgesproken en neemt daaruit aanleiding om in korte maar kcTiachtige bewoordingen den gunstigen toestand van het koningrijk der Nederlanden te schetsen die als het gevolg mag beschouwd worden van de krachtige wijze waarop het vrijzinnige ministerie de zaken d ïs lands bestuurt Dergelijke uitkomsten zegt het blad strekken aan bedoelde regering nog tot hoogeren lof wanneer men in aanmerking neemt dat zij voortdurend met eenen hardnekkigen tegenstand van de zijde der reactionairen te kampen heeft gehad Parijs 27 Sept De Memorial Diplomatique zegt dat men dagelijks Oostenrijk en Engeland een nieuwen stap zal zien doen naar de denkbeelden welke P itu moeten relden Door de billijke verontwaarditring van het beschaafd Europa te trotseren begaat England denzelfden misslag welke in lsJ4 aanleiding gaf tot den oorlog in de Krim Het meende met dat Engeland zich met Frankrijk zou kunnen vereenigen niets belet dat Engeland uu weder doe hetgeen het in 1854 heeft ged ian Oo tenrjjk toont door zijne daden dit het met buiten staat IS om de hand te leenen tot bevrijding van oostelijk Europ ötnnenlanJr GrOUdB 30 Sept Het e amen voor de onderofScieren alhier dingende naar den rang van oTicier is den 26 de er dfgeloopeii voor de commissie bestaande uit den kolonel van Toll voorzitter de kapiteins Churlier en Hardenberg leden den 1 luitenant van Dionant secretaris Aan dat examen hebben deelgenomen 14 onderofficieren waarvan er 6 het voldoend examen hebben fgciegd welke naar kunde aldus zijn geningschikt de sergt Haarmac Wilken Maijor Geers de L n2e en van Deiose Omtrent den aanval op de nederl stoomkorvet Medusalu de japansche waiereu verneemt men nader dat de Medusaongeveer anderhalf uur aan het vuur van minstens 7 batterijen achtereenvolgens is blootgesteld geweest en dat zij zichtweemalen m een kruis van 4 en van o batterijen bevond oodat het te verwonderen is dat het vaartuig niet in denirrond is geboord Bij dezen verraderlijken aanval hebben 4 min der onzen het leven verloren en zijn er 5 gewond genakt De Medusa heeft zich daarop naar Kanagawa begevenen IS aldaar behouden aangekomen De berigten uit Bata ia loopende tot 15 augustus gewagen vm de algemeene ingenomenheid met J ontvangen tijdingvan de aanneming door de tweede kamer van htt wetsontwerptot btkmclitigmg der concessie van den spoorweg van Samamnz ir de Vcis enlandeu De Samarangsche ourint zp t o a bet volsende fN luw b t l Ie hi j f m fl it de pn n o o uq vj J va c eersten spoorweg de ïre Ikcuni g der volks i t L cüw ooidigmg verwor en hid als eei loop ml vuur chovii imarang verspreid of alom werd Ie v ideriindscht driekleur geLeschen En ditmaal was het niet uit Tussclien Nederland en Indie dreigde eene klove te ontsta die meer dan een afstand v m di izende m jlen ze van elkaar zou verwijderen Maar al te Irn had de kolonie het moederland als eene sticfmutdcr m oe cclre beteekenis van et woord leeren beschouwen Niet dit aan hetzelve de de er ijds toegevloeide schatten zonden ia riind worden neen Nederlands jKilWöiVCT grootheid bleef s ecds onze vurigste wens h Het was liet B de egoïsme waarmee aan het batig slot Indie s belang werd ondergeschikt gesteld het cynisme waarmee het virtus post nummos werd gepredikt het fanatisme wairmeê het gouden kalf werd aangebeden die de liefde der kolonie van het moederland voor altijd dreigden te vervreemden Maar ook het nederlandsche volk heeft het verachtelijke van de figuur van Droogstoppel leeren inzien Bij de laatste discussien onzer tweede kamer werd naanwelijks zijne stem gehoord Een nieuwe rigting is aan het roer gekomen die met jeugdige krachten en illusien de grootsche taak om Indie te regeren heeft aanvaard Ontwikkeling der kolonie bescherming van de bevolking is hare leus En ook de party aan wn vroeger het lot van Indie was toevertrouwd in de tijden harei voorspoed maar al te dikwijls door kortzigtige en zwakke staatslieden gediend bleek door haren val te zijn gelouterd Ook zij schrapte de woorden batig slot van hare vanen Ook door haar werd Indie s welzijn erkend als het doel waarnaar met alle krachten moest gestreefd worden De binnenlandsche berigien zijn als gewoonlijk niet zeer belangrijk Een paar kleine ovevstroommgen hebben een gedeelte van Bantam en een deel van Buitenzorg onder water gezet zonder evenwel veel schade a in te rigten Belangrijker zijn de gevolgen van eene aardbeving die de hoofdplaats Banjoemaageteisterd heeft waardoor o a het blokhuis agenoeg m een puinhoop is veranderd De vulkanische werkingen waarvan in het vorig mailnummer gewag gemaakt is heliben opgehouden en de gevlugte bevolking aan den voet der Merapi keert langzamerhand naar hare woningen terug De tijdingen van den oogst der voor de europesche markt bestemde producten luiden zeer gunstig De berigten uit de buitenbezittingen zijn onbelangrijk maar bevredigend Uit Bandjermassing wordt voortdurend gesproken van hoofden die zich oudenverpen of geneigd ijn zich te onderwerpen waaronder nu twee zonen van Autasarie genoemd worden Uit Sumatra s westkust alleen zijn de tijilmgea minder gunstig ten gevolge der epidemien pokkeu en keel iekton waardoor de gehcele kust hier en daar nog sohijnt geteisterd te worden Tan gou ern mentswege is publiek nitbesteed en billijkerwijze aan den minsten den engelschen inschrjver toegewezen het onderhouden eener geregelde stoompakketvaartdienst in den indischen arohip 1 gedurende tien achtereenvolgende ja en aanvangende met I januarij 1866 en eindigende met 31 december 1875 tegen eene jaarlijksche subsidie van ƒ 6 97 per geographisehe mijl gelijkstaande aan ƒ 293 827 32 voor de gansoht vaart s Gravenhage 26 Sept In de zittmg van de t eede kamer der staten generaal van heden heeft de commissie tot het opstellen van een adres in antw oord op de troonrede haar ontwerp ter tafel gebraj t dat aan de afdeeliugen is verzonden Door den hr v Heiden Eeinesiein is kennis gegeven dat hij door zijne herbenoeming tot kartonregter te Assen heeft opgehouden lid van de kamer te zijn waarvan aan den min v binncnl zaken zal worden kennis gegeven Toorts is door den min V koloniën ingezonden eene nota van toelichting over de nieuwe suikerregeling in Ned Indie volgens zijne toezegging van 27 mei jl aan de kamer gedaan Door den min v financiën zijn op last des konings aangeboden de ontwerpen der staatsbegrooting voor 1864 In zijne aanspraak heeft hy 1 een overzigt gegeven van den gunstigen toestand der geldmiddelen op dit oogenblik 2 is hij in beschouwiugea getreden over de staatsbegrooting voor 1864 3 heeft hij zijne voornemens kenbaar gemaakt op het gebied van het belastingstelsel en 4 heeft hij eenige fiuancieele beschouwingen ontwikkeld De slotsom was dat men de toekomst met geen bezorgdheid behoeft te gemoet te gaan De staatsbegrootiL is ter overweging naar de afdeeliugen verzonden Eindelijk zijn ingetrokken de voorstellen van den hr v Nispen c s tot afschaffing van den accjns cp het geslagt en tot amortisatie van schuld In den namiddag zyu ook medegedeeld de volumineusp stukken nopens de onderscheidene hoofdstukken der staatsbegluuLiiif Zie nier ue recapiiuiatic Hoofdstuk I Huis des konings 900 000 II De hooge collegien v staat het kabinet des konings 588 029 III Dep V buitenl zaken 529 245 III £ xVdministratie voor de zaken der E K eeredienst 668 672 SOV IT A Depart van justitie 2 933 744 IT £ Administratie voor de zaken der herv eered enz 1 752 886 58 T Depart v bmnenl zaken 24 231 687 34 w TI marine 8 739 953 TII A Nationale schuld 34 976 977 27 TII £ Deoart van financiën 6 749 000 TUI Depart van oorlog 12 733 000 IX koloniën 3 269 572 92 X Onvoorziene uitgaven 50 000 Totaal 98 142 767 92 Verschil in meer voor 1864 5 527 200 63 28 Sept Bij de tweede kamer zijn heden ingekomende volgende w etsontwerpen I Tot afschaffing van den accijns op de brandstoffen 3 Tot verhooging van den accyns op het binnenl gedistill Tot heffing van grondbelasting in Limburg Ter voorziening omtrent de nederlandsche bank Op het regt van zegel Op het regt vin registratie Ter verwisseling van muntbilletten van 1845 en 1849 Ter bekrachtiging van onderhandschen verkoop van rijksgrond De commissie voor het adres van antv oord op de troonrede heeft haar ontwerp ter tafel gebragt De discussie daarover is bepaald op morgen ochtend elf ure 29 Sept In de zitting van de tweede kamer van hedenIS de beraadslaging over het adres van antwoord op de troonrede afgeloopen Daarbij zijn geene politieke kwastien behandeld Bij § 3 is met 27 tegen 26 stemmen besloten om wegte laten den daarin uitgedrukten ïvensch nopens Limburg Menw lde de regering ten de e vrijlaten in hare handelingen Bij § 8 hebben de stemmen gestaakt over een amendement vanden heer v d Linden om in het adres niet te spreken vande wet betreffende de regterlijke indeeling Dien ten gevolgemoest de stemming over dien paragraaf en over het geheeleadres worden uitgesteld tot eene avondzitting waarin de stemmen nogmaals gestaakt hebben en het amendement alzoo isafgewezen Een amendement van den heer Wintgens is daaropmet 36 tegen 18 stemmen afiiekeurd en daarop is § 8 geheelverworpen met 29 tegen 25 stemmen en het geheele adresmet 50 tegen 4 stemmen aangenomen Gorincliem 26 Sept Thans zijn we in staat te berigten dat de goede verwachtingen aangaande de zaadopbrengst van den hennip bewaarheid worden Trij algemeen is die een mud van de honderd schoven dat aanmerkeiyk meer is dan in het vorige jaar Tan prijs voor he zaad hoort men nog niet De producenten ZjU ook te dezen opzigte nog al hoog gestemd Toor de kaas besteedt men hier p m 22 de 50 n De boter geldt ƒ 1 04 ƒ 1 20 voor goeboter en van 70 80 cents per n voor de weiboter Toor puike winteraardappelen werd ƒ 2 50 ƒ 2 00 gevraagd doch tegen dien prijs werd nog geen handel gedaan Gemengde Berigten De Boekhandelaar Roelants van Schiedam is Te Breda is proces herbaal opj eaiaakt tegen zekeren D wegens het in het openbaar schenden van den naam des kouing = De vertegenwoordiger der zuidelijke statea te Londen is teing geroepen en wedernaar Amerika gekeerd uit spijt dat hij zoo wemig gehoor vond hij deregcni g Op het eiland Chios heeft een bloedig conflict plaats gehaa In de kloosters te Warschau ziju ontdekt drukkerijen en werkplaatsenvoor militaire kleedingctukken De keurhes i che kamer is tegen 7 oct bijeen geroepen Lincoln heeft de habeas corpus acte lu al de noordelijke staten geschorst Het parlement van Canada heeft 400 000 dollarsveileeod voor de militie De Franschen in Mexico maken zich gereedtot eeu nieuwen veldtogt Te Krakau heeft het volk een pop 5Iuia Mefr voorstellende opgehangen ZXicuw gerezen geschillen tu ï chen Turkije en Montenegro zijn m der minne geschikt ele pruisicheiiuLptu ujt ue puoitiche grenzen üeserteren naar de msurgenten De engelsche banknoten zullen voortaan vooizien zijn van de woorden Mattiiew Marshal Bank of Ensclaud en el zoo klem dat zij slecht door hulp van een sterk microscoop zigtbaar worden Het te Boston m Amerika verschijaende blad Olive Branch wordt gezet door meisjes m sierlijkekamers onder piano en orgehpel zij werken 7 of S ureu daags en eengoede zetster kan ƒ 21 in de week verdienen De 125 in Engelandbestaande smelto ens leveren wekelijks ff 21500 ton ijzer en kunnen naauwelijks over dit jaar aangeslagen in gemeenteomslag voor ƒ 1000 en daarenboven m dorpsomslag voor ƒ 1400 In China staan 15000 eng md troepen gereed om naar Japan overgevoerd te worden De toppen der bergen in Savoye zijn met sneeuw overdekt Het stoomschip Sealaca te Huil t huis behoorende is in de oo tzee vergaan waarbij de kapitein en ze en matrozen zijn omgekomen In Lithaa n iordt de bevolking door Murawieff voortdurend gedwongen adre =en van trouw en gehechtheid aan den keizer te teekenen Ernest Renan heeft van keizer Napoleon 100 000 frcs ten geschenke outvangen voor zijU Leccn laa Jezus In Gallicie 13 de oogot voorbeeldeloos rijk uitgevallen Gecollecteerd voor Ingezonden Aan de cnniinissie uit den raad der gemeente bouda betretfende de voorstellen van de drectii der Gasfabriek alhier Mijnelieeren Onverwacht en ver ouderlijk komt het ons bestuur voor in de Goudsche Cour van 17 de ei eeu stuk publiek gemaakt te zien an hh B en W aan den raad der gemeente Gouda een stuk dat door de daarin eenzijdige beschouwing der zaak en de mm juiste redeneringen daarin vervat het bestuur onzer maatschappij dringt zich tot uwe commissie te wenden om de daarin vervatte onjuiste opmerkingen te wederleggen en openbaar te maken ten einde het publiek dat door dat stuk m de Goudsche Cou tot eene onjuiste beoordeeling zou kunnen komen van den waren toestan l in te lichten In de Courant van 20 dezer komt weder een ingezonden stuk oor dat door velen geacht w ordt doo ons te zgn ingediend doch waarvan wij hoegenaamd geen kennis gedragen hebben Tot tnehcl ting van het eeist genoemde Jie het Wat het stellen der gaspnjs tot op 14 ets betreft moeten wij UEü bemerken dat zooals wij bij eene vergadering met UËd ook reeds mondeling gezegd hebbed de prijs van 1 5 ets per kub el ons positief minimum is en dat wij vertrouwen dat de meeste gasv erbruikers daarmeele tevreden zulkazijn terwijl WIJ ons hoegenaamd niet kunnen verbinden in prijsvermindering andere plaatsen te volgen Omtrent de vooideelen die hh burgemeester en weth voor de gemeente verlangen diene het volgenie 1 Dat de gemeente 2100 uren bra iueiis bezittende bij eene betere verdeeling dier uren daaruie e luimschoots in de straatverlichting zoude kunnen voorzien daar toch dikwerf zoowel des avonds als des morgens de lantaarns moe en branden ter ijl het nog of reeds geheel dag is eu wij dus vooral bij den geringeu prijs die de stedelijke verlichting opbreugt in vergelijking van de meeste andere plaatten er zonder schadevergoeding niet toe kunnen overgaan noï meerdere uren hrandens toe te staan 2 Dat WIJ beschouwen de 15 25 cis straatmaken per vierk el bij eene behoorlijke surveillance wel voldoende zijn om de kosten te dekken zijnde er particulieren die beneden dien prijs zich gaarne tlaarmede belast za en devv jl bij soiled werk dubbel straten meeieiidcels overbodig is Tot toelichting der onderdeelcu bepalen wij ons tot de punten c rf te weten