Goudsche Courant, donderdag 1 oktober 1863

ü 158 1863 Zondag 4 October Daar is nog de werkvereeniging maar neen die laat nog veel te wenschen over het zal toch wel geen liefdewerk kunnen heeten den fabrieks werkman die zijn leven voor karig loon heeft afgewerkt in zijne oude of gebrekkige dagen een stuk roggebrood met een teug water te reiken en na eenig warm eten te doen heen gaan naar zijn koude kluis Sedert 1322 inwoner zijnde heb ik Gouda overstioomd gezien van bedelaars en wel op lulk eene ontzettende wijze dat men te vergeefs e T tweede stad in Nederland zou gevonden hebben waar deze ondeugd zoo schaamteloos en schandelijk werd uitgevoerd als in Gouda en wel zoo dat de vreemdeling niets kon merken van al den sehoonen vooruitgang sedert 1813 maar wel moest denken dat Gouda tot het laagste peil gedaald was De naam der inrigting is onjuist zij is geene werkvereeniging maar wel eene werk inrigting tot wering der bedelarij welke in S49 tot stand kwam en met Gods hulp en de krachtdadige ondersteuning van Gouda s ingezetenen is de schandelijke bedelarij geheel verdwenen zoodat nu ook de vreemdeling Gouda s schoenen vooruitgang kan opmerken Tevens gelieve de schrijver van het bewuste stuk wel op te merken dat het niet is een proveniers oude mannen of vrouwenhuis maar eenvoudig eene inrigtijig tot wering der bedelarij niets meer Wanneer de schrijver zich eerst goed op de hoogte gesteld zal hebben van de manier van voeding in gemeld gesticht dan zal hij wanneer hij iets beters of doelmatigers zal kunnen bedenken heeren bestuurders stellig wel ten zeerste verpligten het hun mede te deelen Ik heb de overtuiging dat de groote meerderheid van Gouda singezetenen hare goedkeuring geeft aan het be tunr der werkinrigting tot wering der bedelarij zoowel als de schrijver diegeeft over de som door het gemeentebestuur toegestaan terfeestviering onzer herkregen onafhankelijkheid f Burgerlijke Stand GOUDA OFBOiitN 27 Sept Alle ouilcr H rjin der 7aan en N Muit Hendrik Johannes oaders i K i rbl iauw en M F Verblaauw 5S Thoinn ouders i van Lijk en V C liinnendijk Oiii i v iï Srpt 1 l hoen 7 j J s P van der M in ó rn c Dat de verhouding van 24 vierk duimen cossasgas tegen 32 vierk duimen steenkolengas niet is te bepalen aangezien bij de grootte der vlammen van eerstgenopmd soort hoegenaamd geene lichtsterkte is bepaald doch dat 32 duim de groolte is der vlammen in de meeste plaatsen gebruikelijk Dat de bepaling van ghzea cylinders zijnde gewone lampengla en reeds voorlang vervallen is zijnde het onmogelijk op opene vlammen dergelijke glazen te plaatsen terwijl de reflectoires waar die ook geplaatst worden natuurlijk de verspreiding van het licht beletten en tevens de bovengedeelten der huizen in het donker lalen hetgeen bij inbraak als anderzins mede zijne nadeelige zijde heelt en daarom ook de kap der lantaarns met glas is voorzien Omtrent het voorlaatste punt zullen wij ons tot Z M den koning wenden ter verandering dier bepaling Het was ons niet bekend dat dit niet van het gemeentebestuur afhankelijk was Wat het laatste punt betreft namelijk de verpligting om met ingezetenen overeenkomsten aan te moeten gaan hiertoe mogen nij ons niet verbinden doch spreekt het wel van zelve wij geene sasverbruikers zullen weigeren uitgenomen bij nonbetaling of kwade practijken De punten a en b kunnen wij niet uitmaken doch vertrounen nij dat daaromtrent wel overeentekomen zal zijn Ziedaar mijne heeren hetgeen wij tot toelichting zoowel m une commissie als van het algemeen meenden te moetenkenbaar maken waarmede wij met de meeste hoogachtingteekenen XJEd Dw Dienaren Xamens het bestuur der maatsch v n geoctr frasbereid Gouda get H F EOLL 2 September 1SG3 ÏÏOUDSCHE COURAUT r T Ti TTr ii A XT 1 P J Advertentien van één tot zesUitgave van A BRINKMAN t regeU met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor n O Al j eiken regel daarboven 10 Cent Jjmge li me egy U n ol Buitengewone letters wordenber endnaar mm B I plaatsrnimte il tjnJieer In uw blad van zondag 1 1 gelezen hebbende het ingezonden stuk strekkende ter goedkeuring der som door het gemeentebestuur toegestaan ter feestviering van het vijftig jarig bestaan onzer herkregene onafhankelijkheid tevens daarbij eene schildering van Gouda in 1S13 en 1863 niet hierover wil ik spreken ïoch meen eenige woorden te moeien zeggen over de zinsn le ADVERTEXTIEN 252 Staats Loterij 1 KLASSE Ten Kantore van J H Van LEENT te Gocn i zijn heden g rokken de kapitale prijzen van 20 OOOopNo 15T97 5000 17490 2000 17872 1500 2473 Devies Het tweede huis van de waag Komen de hooge prijzen graag GOI DA 30 September 1S63 Aan het PAKHUIS van A JONKER iiau de YEST bij de Vlamingstraat zijn gedurende den winter a eontant te bekomen Engclsche Ilaardkolen ƒ 1 50 pr mud Eng grove Kagcheikolen 1 40 Ruhr Haardko ien 1 40 Knhr Kagcheikolen 1 10 De tegen den October i8ö3 aangekondigde TEILIXG van een HUIS en EÏÏF staande en gelegen aan de Markt te GotDA Wiji A n 33 zal geen voortgang heoben uit hoofde het per£ el £ nit de hand is verkocht J G B0ERE 00GE APOTHEKER DROGIST vraagt een fatsoenlijk jongmenscti ais leerling aan wien de gelegenheid zai gegeven worden zich in de beginselen van Schei en Kruidkunde Ie oefenen De ondergeteekende vindt in de o gekomen Concurrentie en vooral in de wijze waarop zij poogt te werken aanleiding om zich bij voortduring als SCHIPPER tus schen Gouda en s Gravenhage en vice versa in de gunst van het publiek aan te bevelen zullende hij zich beijveren om door eene zoo stipte als civiele uitvoering en bezorging der hem op te dragen commissien en vrachten steeds het vertrouwen te verdienen dat hij sedert eene reeks van 54 jaren als Schipner in gezegd veer mogt genieten Gocda 27 Sept 1863 C VERZÏJL De DIRECTIE der GASFABRIEK alhier geeft aan HH Gasverbruikers kennis dat hoe gaarne zij ook met 1 October het Gas tegen 15 ets per kub el had willen leveren zij door de verlraging in het antwoord van et Stedelijk Bestuur op haar request wa irvan de prijsvermindering afhankelijk is hiertoe nog niet kan overgaan Gouda 30 September 1863 H P ROLL Directeur Prijzen der Effecten koers 1001 AMSTERDAM Dingsdag 29 September Hoogste kwrs fi4V o IOOV2 rCt Ned w sch 2 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm 4I 0 0 1 Leening 4 Aanil H Sp i g d Rijnspw 4 2 België Rotts 21 2 Spanje obl 2 do buitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Eusl ofal H 5 d 1828 29 5 Gert 1831 33 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d ee erie 5 Tolgef Spw 6 Pruisen 18c 9 5 Oost bijGoU 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 21 2 d renteAmst 5 d nat 1854 6 Mex oblSöl 3 Laagste koers 76V4 1003 8 141V 563 54 4 51V8 4SVi6 1021 4 IOIV4 51 51 Vi 9OV4 1S9 1991 9OV16 1991 2 641 4 iVs 641 691 455 3 691 4 69V s 4= V2 461 CORRESPONDENTIE V Z berigtons dat de zoogenaamde grMte perijsehe ïoors ell g vau Mr Ie viromtt de JIbctüs cd dingsdaï 21 dr m de Sociëteit Ons Genoegen voklrek met heeft beantwoord aan de gekoësferde e aeht g en dat het talrijk opgekomen p bliet geheel is teleurgesteld De meeste der TeiWe e kzaan he on want het programma is op verre na met nfge ei kt bevielen niet en waren niet beter dan men dikwijls in de gelegenheid is op kermis en markt dagen voor een enkelen eent te zien Hij aeht h t doszeer Kensclielijk dat HH commissarissen van de s cieteit zieh hy het engageren van rondreizende kunstenaars beter vergewissen van hunne lekwaamheden Ter Boekdrnkkerin ïiXBËÏSKMijf Nieuws en voor Gouda en Ue£e Ceuxant verschijnt des Doaderdags en ZsnSags Iq Stad gesckiedt de uitgave des avonds te veren Depnjs r drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De iozendiBg d r Advertentieu kan geschieden tot des moTgeiie ten 11 ure Overzlgt GOUDA 2 October De minister ÜAissell heeft ronduit verklaard dat Eagelaad zich ten behoeve van Polen niet wikkelen kan in een oorlog Oostenrijk schijnt daarvan uog afkeeriger en velen verdenken het van toenadering tot Eualand Frankrijk kan onmogelijk alleen de taak der bevrijding op zieh nemen Zoo zal dan de vrede bewaard blgven ten koste van Polen s ondergang En toch trekken er onweerswolken zamen diezelfde Enssell aeht de bevestiging der verdeeling van Polen bij de tractaten van 1315 door Kusiaad verbeurd omdat het niet aU Oostearijk en Pruisen de gestelde voorwaarden heeft vervuld Het bezit Polen dan slechts bij overheersching En zoo gaat ook Rusland te werk met onderdrukking aipersiug en barbaarsche wraakoefening ¥ an dit laatste getuigt de woeste plundering van bet hotel waaruit een aanslag op den generaal Berg mislukte Men gaat zelfs zoo ver van te beweren dat de russische senaat bij de afwezigheid des keizers met de leiding der zaken belast met een plan omgaat Polen met eenen slag jussiseh te maken door de bevolking over te brengen naar de steppen en het land met Bussen te bevolken Eene babylonisehe ballingschap in de negentiende eeuw De mogendheden schijnen het niet eens of zij en zoo js wat zij zullen antwoorden Zij hebben zich te ver in de zaak gemengd om die geheel in den steek te laten en daar Busland geene nota s fueer wil zullen zij toch iets meer moeten doen en velen verwachten dat dit de erkenning der insurgeuten als oorlogvoerenden zal zijn Alle andere kwestien verliezen hunne belangrijkheid bij deze ievenskwestie van Europa De amerikaansche biirgercorlog spoedt ten einde De inname van Charleston schijnt niet twijfelachtig en slechts eene zaak van tijd hoezeer de stad door Beauregard wordt verdedigd met de heldhaftigste volharding eener betere zaak waardig Die inname zal het begin van iet einde zijn In Pruisen moet men wachten op de verkiezingen Italië zal au voor goed de rooverbenden opheffen komen zij niet in onderwerping dan zal eene ernstige krachtsinspanning de overblijvenden met geweld uitroeijen Onze kamers komen onder gunstige vooruitzigten bijeen en vinden werk in overvloed De begrooting is onmiddellijk ingediend en kan nu zeker tjjdi worden vastgesteld Derede Advertentieblad Omstreken van den minister van financiën geeft ruime stof tot dankbare tevredenheid Wij genieten grooten voorspoed Daardoor is het mogelijk den aanleg der spoorwegen krachtdadig voort te zetten den rotterdamschen waterweg te begii nen en ruim 5 milüoen te besteden aan buitengewone schulddelging Sedert 1860 is het rentebedrag verminderd met ï millioen gelijk staande met een kapitaal van 175 millioen en dat niettegenstaande enorme uitgaven als de hennnnting in Indie de emancipatie in de West en nu de spoorwegen En dit alles zonder leeningen te sluiten of belastingen te verhoogen De schuld is ingekrompen eene drukkende belasïting het gemaal afgeschaft en wij gaan op dien weg voort de minister heeft zijn plan ter hervorming der belastingen gewijzigd en nu schijnt de afschafüng van den accijns op de brandstoffen verzekerd en het nitzigt geopend op de eiiidelijke opheffing der iUiberale zegelwet die de geestelijke ontwikkeling des volks nog altijd belemmert Dit alles zal de volksvreugde verhoogen als het in november aanstaande herdenkt aan de dagen van uitputting en armoede van onvrijheid en willekeur öuttettlanö IiOnden 30 September Op last der regering is bet stoomschip Liverpool naar de Mersey geonden om het oog te houden op de gepantserde schepen die aldaar volgens de haar toegekomen mededeelingen ten behoeve der zuidelijke staten in aanbouw zijn Men beschouwt dit natuurlijk ais het beste bewijs dat zij voornemens is de Foreign Enlistment act ten krachtigste te handhaven Parijs 2 Oct De Patrie meent te weten dat graaf Eussell aan Engelands diplomatieke agenten in het buitenland eene circidaire zal zenden waarin hij voor wat Polen aangaat de gevolgen aantoont die regtens voortvloeijen uit de omstandigheid dat Rusland de bepalingen van het traetaat van 1815 niet heeft uitgevoerd De fransche regering zou zich met dien stap vereeuigen door eeue mededeeling aan de mogendheden welke de slotacte van het Weener congres onderleekeod hebben Weenen 29 Sept Men verzekert dat Keizer Napoleon geen enkel middel onbeproefd heeft gelaten om het kabinet over te halen tot het ondersteunen zijner plannen tegen Rusland Bedreigingen van allerlei aard zijn beproefd om den graaf von Keehberg daartoe te brengen De duitsche hervormingskwestife van den bond is insgelijks gebezigd om onze regering gunstig voor Napoleons plan te stemmen Tot heden heeft de keizer der Franschen met het laatstbedoelde even weinig vrucht ingeoogst als met de aanbiedingen van groote sommen gelds met welk dikwerf onweerstaanbaar middel hij heeft Baog vangeiu