Goudsche Courant, donderdag 8 oktober 1863

Ja al is het rooruitzigt voor den jengdigen vorst niet zeer vptblijjeud De Presse bevat een artikel onderteekend door den secretaris der redactie betreffende de poolsche kwestie waarinir zegd i Oct De houding onzer pers doet meer en meer gelooven dat men tot eene breuk met Rusland uadert Xooithebben de poolschgezinde bladen zoo duidelijk oorlog metRusland geroepen als nu Het gerucht wil dat de Prance eeue mededeeliug van de regering zsl ontvangen wegens eenar ikel over den stand der ouderhandelingec WeeneU 5 October In het huis van afgevaardigdeaheeft de minister van staat eene keizerlijke boodschap voorgelezen krachtens welke het huis voor ditmaal bij wijze van uitzondering gemagtigd wordt om als engere rijksraad over het budget der geheele monarchie voor 1864 te beraad lagen liet buis heeft evenwel besloten daartoe eerst de aankomst der zevenbergsche vertegenwoordigers af te waf aten Men verneemt dat eerstdaags alhier een fransch diplomaat zal aankor ien beiast met eene buitengewone zending Ilij zal in last hebben om de regering al de voordeden uiteente zetten welke voor haar zullen voortspruiten uit eene ge meeuschappelijke handeling met betrekking tot de poolsche a ingelegenhedeu Berlijn 5 Oct Het Journal de St Petersbourg van 3 deiBT bevat een artikel over de beschouwingen van de fransehe en engelsche dmkpers nopens sommige zinsneden over de gebeurtenissen van 1812 en 1814 voorkomende in de rassische memorie van 26 aug Het blad zegt dat de russische regering niet uit eigene beweging tol die herinneringen is gekomen Het is tegen zijn wil op dat terrein gebragt Vermits men tot uitgangspunt voor de diplomatieke interventie de verdragen van ISiö heeft genomen was zij verpligt om de beteeLcais te doen uitkomen welke zij daaraan hecht door de feiten en toestanden in hun waar licht te stellen daar de ge ch edenis van alle volken bestaat uit eene afwisseling van voor en tegenspoed welke tot het gebied d genchiedenis iiehuoreu Het is een anachronisme om de herinnering aan de heilige alliantie op te rakelen De pogingen van de fransche en engelsche drukpers om de aardigheiu van een ander land voor te stellen als in gevaar gebragt neutraliseren elkander v cderkeerig Men meldt uit Petersburg dat de keizer een adres vanhulde en trouw heeft ontvangen uit de Krim onderteekenddoor ruim 60 000 bewoners van dat schiereiland Daarinwordt o a het volgende golezei pilogt een oor og tegenRushmd worden gevoerd en dit zuidelijke deel des rijks daarvan het tooneel worden dan zijn de ondcrgeteekenden bereidom zoo lan die oorlog duurt voeder te leveren voor depaarden der armee zouder daarvoor eenige betaling te willengenieten wordt hij elders gevoerd dan bieden zij tot stijving der schatkist 400 000 zilveren roebels aan In het district Gumbinnen is een grondeigenaar gevestigd die geweigerd heeft belastingen te betalen onder eenbestuur dat zouder budget regeert op 21 sept jl is hij voorhet eerst wegens het niet voldoen van belastingen geëxecuteerd Te Haile heeft professor Leo een van de woordvoerders der conservatieven dezer dagen eene rede gehouden waarin o a werd gezegd dat het pruisische volk nimmer zoo groote vrijheid heeft genoten als onder de heerschappij van zijnen met onbeperkte magt regerenden koning dat de ware vrijheid eerst dan bestaat wanneer de reg ring den krachtigsten invloed op den ging der verkiezingen uitoefent dat de belangrijkste bepaling der grondwet is vervat in het artikel waarbij de koning Ie con iUtie kan opI tSen enz TVX ijIl ö Oct l e minister van oorloir heeft eene circulaire uitgevaardig l ter mededeeiing dat de koning zijne hooge tevredenheid aeji t e kennen gegeven over den toestand en vooruitgang der armee die Z M hid opgemerkt bij de i manoeuvres te Somma en Milaan De ii iii noodigt daarbij de bevelhebbers uit om op dezelfde wijze voort te gaan op grond dat de armee langs dien weg Je ten haren opzigte bestaande wenschen des vaderlands zal kiuinen verwezentlijken Uit Palermo is berigt ontvangen dat eene koionne onder bevel van generaal Jovone een aanvang lieeft gemaaktmet de op poriug van opstandelingen en andere onwilligen om fcelTïn iniirtaire dienst te stellen Zeventig zulke personenhebben zich toe i reeds van zelven aangemeld Bij de bevolking heer3cht die ten gevolge de gewensclite rust ÖmnenlanJï CrOUdE 7 Oct Naar wij vernemen worden op de openbare scholen reeds toebereidselea gemaakt om de schooljeugd door het aanleeren van geschikte zangstukken in staat te stellen tot het gepast vieren van de aanstaande nationale feesten Een der liederen d trtoe dienende is gedrukt en te bekomen bij den uitgeve dezer courant yij vertrouwen dat hij vaa dit feest ittl vo r de schooljeugd spoedig wel eeue nieuwe op sge al noooig vinden daar de prijs van 2 centen zeker geschikt is m het allerwege te versprL iden Wj maken onze lezers opmerkzaam op de achterstaandeaankondigipg van het concert op aanstaanden maandag daar wij eene gunstige verwachting koesteren van de beidevirtuosen die in andere steden door hunne concerten grootenlof mogten inoogsten Naar men verneemt bestaat bij de directie van denholl schouwburg te s Hage het voornemen om bij de opvoering van het gelegenheidsstuk ter viering v iu den gedenkdagvan cnze verlossing in 1S13 in nov e k aan de krijgsliedennit dat tijdvak eereplaatsen aan te bieden Bij koninkl besluit van 12 sept 1863 is goedgekeurd hst door de staten der provincie Zuid Hoi and in hunne vergadering van 14 jnlij 1863 vastgesteld bijzonder reglementvoor den oostpolder in Schieland onder de gemeenten Moordrecht Broek Zuid Waddiuxveen en Gouda alsook het op 24 julij jl vastgestelde besluit tot opheffing der ambachten Jloordrecht en Zuid Waddin vveen en van de polders Broek Thuil t VVeegje en Broekhuizea in het hoogheemraadschap vanSchieland Naar men zegt bestaat te Amsterdam het voornemendaar op te rigten een marmeren gedenkteeken ter herinneringaan Neêrlands bevrijding van het fransche juk in IS 13 n tervereeuwiging der namen van de personen die meer bepaaldelijk in de hoofdstad diartoe krachtdadig hebben medegewerkt Deze namen zouden volgens het bestaande plan uitwendig ophet monument worden gebeiteld ïot het bijeenbrengen derbenoodigde aeldeu zou geene collecte gehouden maar slechtseene uitnoodiging tot inzending van vriJHÜlige bijdragen aande ingezetenen van Amsterdam gcrigt worden I i i den min v koloniën tot toelichting vanh t koninklijk besluit van 20 julij 1SÜ3 lit H3 betrekkelijkde regeling der gonv rnements suikercultuur op Java bevatin de eerste plaais ecL korte algemeeue beschouwing overdeze regeling en voorts eene toelichting van al de afzonc erlijke artikelen van het besluit Bij de uiteenzetting der motieven welke tot deze regeling geleid hebben wijst de min e op dat hoezeer de regering wettelijke herziening van iegr ndslagen van 1860 had toegezegd de tegenwoordige toestand der suiker industrie onmiddellijk voorziening eischte Bij deze regeling meent de regering overigens te zijn te gemoet gekomen aan vele der bezvvaren tegen die van 1860 geopperd Stond de regering niet tegenover gevestigde ondernemers die voor het meerendeel comraclen met de rene ring hebben aangegaan de ivijzigingen hadden nog dieperingrijpend moeten zijn Thans zijn s hoofdpunten aangenomen de verhooging van plantloou en de bepaling van eenfixum van levering als krachtige prikkel tot vermeerderingvan producten cu strekkende tot bevordering van het belan der bevolking Bij beschikking des ministers van binnenlandsche zakenvan 3 Öet is bepaald dat de verkiezing van een lid van detweede kamer der siaten generaal ia het hoofdkitsdistrict Dokkum ter vervanging van den heer mr J H Albarda die zijnebenoeming als zoodanig niet heeft aangenomen zal geschiedenop den 1d October aanstaande en de herstemming zoo dienoodig mogt zijn d n 29 October daaraanvolgende Voorts heeft dezelfde minister herzien de beschikking van 28 Sept j n 243 en bij beschikking bepaald dat de verkie iin van een lid van de tweede kamer der staien geiienial n het hoofdkiesdistriet Assen zal geschieden op Donderdag den 22 October aanstaande en de herstemming zoo die noodig is op Donderdag den 5 November daaraanvclgende Volgens de Köln Ztg zou priusps Frederika Sophia Maria Heurietta Amelia Theresia van Hanover geboren in 1848 tot gemalin bestemd zijn van den kroonprins der Nederlanden De prinses zal met paschen e k hare belijdenis afleggen Ia de londensche Shipping and Mercantile Gazette van5 dezer leest men onder de hoflierigten het volgeiide Menverwacht dat het huwelijk van H K H prinses Helena metden prins van Oranje met wien zij eenigen tijd geleden verloofd ip in het aanstaande voorjaar zal plaats hebben De Pr Ov en Zw Cour deelt het volgende mede Eene treurige veel gerucht makende zaak houdt icdert eenigentijd de algemeene aandacht alhier bezig Dienaangaande word ons ook ter wederlegging an verkeerde berigten in onderscheidene dagbladen opgenomen het volgende medegedeeld De hoofdpersonen die in deze genoemd worden zijn de hr N P het hoofd van een zeer geacht hondelshuis hier ter stede zijne schoondochter mevr de wed P geboren baronnesse v D en de bij een groot deel der herv gemeente zeer geachte predikant de hr J G v B Bekend is het dat sedert het overlijden van den zoon van den hr P diens wed door overeenstemming in godsdienstige denkwijze zich naauwer nog dan vroeger verbonden gevoelde aan voormelden predikant Hunne verhouding jegens elkander trok echter later de algemeene aandacht Had hun gelijktijdig vertoeven te Zandvoort bij enkelen ergernis verwekt die ergernis nam toe toen r emeide dame in het najaar van 1862 naar Frankrijk vertrokken in dit voorjaar door den hr v E werd teruggebiiald De geruchten velke toen algemeen verspreid werden oopten den hr P een onderzoek in te stellen en dit on ierzoek had ten gevolge dat de hr offic v justitie bij de arr regtbank te Zwolle ambtshalve de ontzetting van mevr de wed P uit de voogdij over haar minderjarig kind vorderde De regtbank heeft daarop bij voorloopig vonnis de ïoogdesse in de uitoefening van har voogdij geschorst en hangende het gedmg tot ontzetting den hr P tot provisionelen voogd over dat minderjaris kind aangesteld De hr P vorderde toen dat zijn kleindochtertje aan hem werd overgegeven waarop mevr P die met haar kind bij den hr v R en diens echtgenoote haren intrek had genomen het kind buiten bereik van haren schoonvader liet brengen De hr v K wordt thans beschuldigd haar hierin behulpzaam te zijn geweest Dingsdag avond met mevr P naar j rnhem verLrokken zijnde i aar men zegt om een advies in te winnen bij den hr de kempenaer is hij aldaar den volgenden dag gearresteerd ten gevolge van een bevel van gevangenneming door de regtbank alhier tegen hem verleend op grond van medepUgtigheid aan het wegvoeren van een minderjarige In den nacht van woensdag op donderdag werd hij naar het huis van verzekering alhier overgebragt Sedert hebben er verboeren van onderscheidene personen plaats gehad en zijn door de justitie eenige huiszoekingen gedaan zoowel bij den hr V R als bij mevr P en vordt de instructie in deze zaak voortgezet Middelerwijl heeft de kerkeraad der ned herv gemeente te Zwolle bij het klassikaal bestuur van Zwolle kenbaar gemaakt ój bezwaren die bij hem na een voorloopig plaats gevonden onderzoek tegen gemelden predikant zijn gerezen s GraVenhEge 6 Oct in de bijeenkomst van de tweede kamer van heden is ingediend een ontwerp van wet tot wijziging van het hoofdstuk voor de baitenl zaken van de staatsbegrcoting van 1863 en tot verkoop van rijksgrond aan den heer Kegout te Maastricht De commissie van rapporteurs voor de algemeene strekking der staatsbegrooting voor 1864 zija de hh de Brauw Wijbenga Dumhar van Nispen en Gevers Gemengde Berigtcm Id een tuin nabij Parijs wil inen ecD verkleind j an aanleggen van Europa ract zijoe bergen spoonvegen enz Eene stoommachine zal de wateren enz voeden en in beweging huuden rransch mexieaausch is vrij gelijk aan Eiis isch pooUch Dr Schumann te Salem in XoordCarolina heeft bij testament twee ton nagelaten aan het zendelinggenootschap der V S Enkhuizcn is 2 October voor het eerst jnet gas verlicht De doopsgezinde gemeente te Harlingen heeft bij legaat van ruevrouw de wed J Hanekuijk ontvangen vier zilveren scbenkhannen en twaalf zilveren bekers Te Weenen is men algemeen ttgen het mcticaansche avontour van den aartshertog Max Te Xapeis is een fabriek van valsche postzegels ontdekt Voor nov 1813 is te Borger gegeven uit de gemeentekas ƒ 15 De aartshertog Masimiliaan maakt de aanneming der mexicaanschc kroon afhankelijk van eene algemeene volkstemming Egj pte wordt geteisterd door eene geweldige overstrooming van den Nijl Twee standbeelden een voor Victor Emanuel een voor Haribaldi zullen door het stedelijk bestuur te Napels opgerigt worden De opstand op St Domingo breidt zich nit Vijftig duizend man versche musische troepen zullen Polen binnen rukkcB in elke kleine stad zal bezetting gelegd worden De er dagen is door den concessionaris van den aiasterd waterweg eene laatste poging beproefd Te Delft beeft de gemeenteraad ƒ 5000 beschikbaar gestt ld voor de feesten in no ember De Svnode der herv kerk wenseht dat men op zondag 15 nov gedenke aan het herscel onzer onafhaukeiijkhe d de hoofdcommissie cnschi een dank en bidstond op 17 nov De staatsspoonveglijn Breda Tilburg is 1 oet plegtig geopend Te S Francesco in Californie 15 71000 frcs gecollecteerd ten behoeve der noodlijdende labriekarbeiders in Frankrijk De keizer van Rusland heeft den finschen landdag met eene redevoering in de fransche taal geopend Te Schwarzenbach in Karinthie is de kerk met 23 woonhuizen verbrand Te BLifalo ïs docr een brand nie r dan 3 ton schade veroorzaakt te Philadelphia meer dan 1S5 duizend gulden en bij St Louis zijn 4 stoomschepen ter wïtarde vau een half millitjcn gulden door de vlammen ve üield De directie der gasfabriek te s Gravenhage zal met 1 jan eene prijsvermindering toestaan van 10 pCf Ten gevolge van een brand te Raab zijn 250 huisgezinnen roet meer dan 400 kinderen zonder dak voedsel en kleediug De zuidelijk3ii willen Tesas afstaau rain Fraukiijk als prij hunner erkenning De Franschen willen de slieren evectten in Meiico afscfiaffen De dnltsche bondsdag heeft zich verklaard voor eene ereeatie ia Holstein Men verwacht in Frankrijk tegen december eene nieuwe leening De gemeenteraad van Arnhem heeft het plan tot uiileg d r stad verworpen Aan de kamer van koophandel te Rotterdam is door eeu aantal handelaren verzocht om allea te beproeven om den Rijn even ah de Schelde eindelijk in waarheid eene vrije rivier te doen wordeti De petroleum wordt aanbevolen als middel tegen den paalworm De deensche brik Experiment is zondag naeht bij Scbeveningen gestrand de bemanning van acht koppen heeft zich door zwemmen gered De heer Diebstrich beiJist met de vxtng iug van een mausoleum voor den vorlgen onderkon V Ep pte i met ilO werklieden n 7000 kwint ijzer naar Cairo vertrokken Voor nor 1S13 is gecollecteerd te Z Boemel f Ö3 Ingezonden Belastingen Geen geld geen Zwitsers is een ond spreekwoord dat zoowel waar is voor ieder huisgezin als voor den staat Geen veiligheid geen orde geen regering indien de burgers geen geld verschaffen Belastingen moeten dus geheven worden Het is de zaak nu slechts om de b ste belasting te vinden dat is de belasting die bij een gelijke opbrengst het minste drukt en de minste kosten van perceptie vordert Vele onzer belastingen kunnen hierop geen aanspraak maken en eene herziening van ons belastingstelsel is dan ook reeds lang aan de orde De minister van financiën heeft verschillende wetsr ntwerpcu ingediend die waarschijnlijk den een iets meer den ander iets minder zullen doen betalen Eene beoordeeling dier ontwerpen Iaat ik aan meer bevoegden over het doei van dit stukje is alleen om weder eene belasting onder de aaudach van het publiek te brengen die naar het gevoelen van den inzender vele voordeden in zich vereenigt het deiikbeekl is niet nieuw maar daarom is het ook te vrtcnider dat er niet reeds op gewezen is namelijk de betaling van successierLgt o L in de regte lijn Die belasting toch zoude docr hare aanmt kelijke opbrengst vele andere belastingen onnooJig maken eu bovendien voldoet zij aan de gestelde vereisehten De pereeptiekosten dezer regten zouden gering zijn daar de werkkring der ambtenaren belast met het ontvangen der successieregten alleen behoefde uitgebreid te worden En nu htt drukkende der belasting Veronderstelt dat iemand sterft ƒ 20 000 nalatende voor 4 kinderen Het regt op S q stellende moet ieder kind ƒ l jO bc i er zoodat het in plaats van ƒ 5000 slechts ƒ 4850 erft o die som slechts ren gering verschil maakt en i kan genoemd worden Bedroeg de nalatenschap t dan was het te betalen regt voor ieder kind slech ontving in plaats van 500 slechts ƒ 485 voorring verschil dat ongemerkt zoude kunnen betaal i i toch zoude die belasting enorme sommen opbrenge men de andere successieregten verhoogde l n 7oi kinderen nog moeten betalen van het zuurverdiend vaders hoor ik zeggen dat zoude toch al te haril li schien nu maar niet meer indien iloor de nieuw i j verschillende andere drukkende beiastingoi waroi l waardoor de vader tijdens zijn leven reeds veti e spaard had en altijd meer dan het snccessiereg bedraaL i Ee ander beweert dat de inning hoog moeijelijk zoude zijn en de aangifte aanleiding zoude geven tot velerlei ontduikiiige Het is mogelijk maar welke belastingen zijn van dit tiivel vrij Op de accijnsen wil ik niet wijzen ieder die eeuigzins aan de grenzen bekendis neet van smokkelhandel te spreken maar gf en zelfs de registratieregten niet dikwijls aanleiding tot oi duiking Wordt niet dikwijls een onroerend goed bijden verkoop lager aamtg ven dan de werkelijke koopprijs is zij i de opgaven voor de personele belasting altijd overeenkomstig de waarheid is het aantal knechts in een fabriek eV M overeenkomstig de opgave bij het patent In dit opzigt verkeert dus de successie belasting in denzelfden treur gen toestand als de meeste andere belastingen Eindelijk zoude men vrees kunnen koesteren Jat reeil bij het leven de bezittingen aan de kinderen werden weggeschonken en dit zoude in zeer enkele gevallen wel eens kunceu gebeuren meestal echter zal men getrouw blijven aan het oudhoUandsche spreekwoord om zich niet uit te kleeden vuor men naar bed gaat een ra ad die dikwijls door de ondervinding wordt aangedrongen Konde men door de invoering der successiebelasting de drukkenste accijnaeu de belasting op het personeel op liet patent of een andere belasting afschaffen dan zpude dit vourzeker in den tegenwoordigen tijd wel overweging verdienen ff P In verschillende steden wordt de hand reeds gelegd om tot de invoering van de wet op het middelbaar onderwijs te ge raken