Goudsche Courant, zondag 11 oktober 1863

1S03 I OUDSCHE COURAIJT AD VERTENTÏEN Te dezer stade acMjiit men eV nog met aan te ienken zoude dit punt bq J behandeling der begn oting ajet zeer gepast ter sprake knnnen gebragt woij en Hier toch is de zaak met weinig ko en te regelen Indien men een gymnasiTim als lastpost heeft dat ongeveer ƒ 8000 kost dan zoude dit geid vrij wat beter kunnen gebruikt worden tot het inrigten vsa eene g oede burgerschool overeenkomstig bet voorschrift van de wet op het middelbaar onderwijs Met 7 ulk eene inrigting nudep toch vrij wat meer burgers gebaat zijn dan door het tegenwoordige gymnasium dat ik nooit ia de goede inrigtingea heb hooren noemen waarop Gouda zich mag beroemen Dit enkde latinisten konden het wel iets minder doen dan in zulk een groot gebouw en bovendien zijn dit alleen zeer baniddelden voor wien het geen geldelijk bezwaar oplevert zich oy eene andere wijze een geletterde opleidu g te verzekeren Eene goede burgerschool daarentegen zal voor de burgerij goede vruchten opleveren nu kennis me ca meer kracht wordt B Burgerlijke Stand GOUDA Gesssen 80 September Johannes Theodorus NicoUas Ed ari ouder j T vau Schouwenbarg en E H H van EUen 3 Oct Coi neKe Jaime Marie Alexandrine ouders D Terpstra en A £ de Gruijter üuls Johannes ouders N van der Ree en 1 Lvgthart Maria oudersL Melkert ea C A Woat Johanna ouders A Zorg ea S bakker Arnold oadcrs M van Bantzig ea J Olman Catharina oudersF Boon en G s Gravczande OvESLEDEN 4 October 1 Rijweg 8 j P va Werkhooven 75 j SCHOONH VEN Ingeschreven van 25 Sept tot 2 Oct 1863 GebokeNj Jan Aotofiis ouders C A Wisboom en A H Vjilk Johanra Dic a ouders H van Geelea en J B Stomps £ 3i beth Johanna ouders M Verdoek en 1 A Spooring Adrïana ouders F Schermers en C Brandw jk OvERLEDhK J A de Jooden 9 m M van Oostenbrugge 32 j echtgen van A erkers en voor Gouda m Zondag if Ocl ber m 160 Advertenlieblad Omstreken Terstond T E fl U U R i AA IBESTEDING van LEVEINSMIDDELEN A BRINkMAN Lanf e Tiendeweg Ü u 61 Den 20 October 1863 zal door de Yoedings Coiaraissie voor de Soldatenmenages vaa het 4 Bataillon en het Dep6t 4 Regement Infanterie in garnizoen te GOUDA onder nadere goedkeuring van den Regements Kommaadant aan deu minst inschrijvendeii worden aanbesteed de leverantie van de hieronder ermelde LEVENSMIDDELEN en BEHOEFTEN als Hnndvle eh en Vet Spek gerookt en gezouten Tv nvT Mrsur Winkelwaren f NOYEMBER aanstaande tot Groenten OCTOBER 1864 Turven Aardappelen van l november aanstaande tot en met 30 JUNIJ 1864 De voorwaarden van aanbesteding zullen van den 12 dezer ter lezing liggen bij den Adjudant Onderofficier VUIJK in de Kazerne van genoemd corps De Inschrijving a1 aldaar geschieden met verzegelde briefjes bevattende de prijzen van inschrijving per Nederlandsche maat en gewigt en de handteekening van den inschrijver te werpen in eene gesloten bns welke briefjes op genoemdeu dag des namiddags ten 1 nur door de Voediügs Comraissie zullen geopend worden GOUDA den 7 October 1863 Vö U 63 32 i6 85S 8 68 l6 tegen billijken prijs Een van vele gemakken voorzien HUIS reet TCIXTJE Te bevragen met feanco brieven onder lett A B bij den Uitgever dezer Courant Gednrtade de maand October is de prijs der BESTE GROVE Ruhr Ragchelkolen met inbegrip van den Bijks accijns ƒ 1 15 per mud a cor tant aan de Bergplaats van G P van de VELDE en a ƒ 1 20 worücn dezelve in de stad aan huis o eenlge schuit bezorgd NB Op bei oogenblik eea schip in lossing zijnde kan Tien desverkiezende daaruit tot bovengenoemden prijs de kolen liekomen Ter Boek Kantoor ea Courantdrukkerij van A BRINKMAN leitffen Tiendeaeg D ï 61 is te bekomem FllSTtllB VOOR Dï SniOOLJEUGD IS November 1863 f Prijs Cent Alsmede Best Hollandscli en Veön Schrijfpapier POSTPAPIER enVelopf es en PAPILLOTTENPAPIER waarvan de Monsters o te TaétataeE zijn Lokaal Nut en Vermaak OOSTHAVEN te Goud 4 Maandag 12 October 1863 des Avonds ten H lf acht ure SOIREE MIISICALE te geven door de Heeren VIOOL VIRTÜOOS Concertoeest DRECHStER v Dresden en PIANO VIRTUOOS Professor HAUSS van Boston Entree 75 Cents Militairen en Kinderen betalen half geld Plaatsen kunnf n van heden af aan bovengenoemd lokaal besproken worden Ter gelegenheid der aanstaande FEESTEN te houfei in de maand November zijn bij den ondergeteekende in llUUr verkrijgbaar Ylaggen wimpels en stokken W MULDER Adres COHEN ToirfiBaTkt Gouda NB Gegadigden worden verzocht hunne bestelliiipien spoedig cp te geven ten einde geregeld daaraan te kunnen voldoen Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 6 October I Laagste i Hoogste Geblevea pCt 1 KuciÊ I koers koers 637 8 76 8 IOOV4 941 8 63lV s 76 8 lOOS g 141V 5 6 4 4S s As 51 48 102 losVs looVs 88V4 100 84 901 ISSV4 90 199 t 32 6 85V4 68 42V8 esve 85 69 1 431 76 Ned w sch 2i jdito 3 mvs 48 ioo 198 dito 4 Amort Sijnd 3 Va Handelm i 3 O I Leening 4 Aand H Sp 41 2 d Rijnspw 4Vi België Rotts 2Vs Spanje obi 2 1 huitejjL 3 d binaenL S Portugal obl 3 RusL obL H 5 d 1828 29 5 Certl831 33 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 Yolsef Spw 5 Pnaseul839 5 Oost bijGoll 5 dito 4 dito Meüvll S dito dito 2 j dOrente Amst 5 d nat 1854 5 Mex oblSSl 3 Tts Boekdrukkcnj van A BEIKKMAK Uitgave van iïeze Ceuraat verschijnt des Doiide d igs en ZQu3igs In de Stad gesehiedt de ui 5a i des avonds te Overzigt GOUDA lü October Isadat alles sedert eenigen tijd vrede ademde begint men nu weder uit een geheel anderen toon te zingen Het zijn vooral de engehche bladen die verouirustende cc oorlogzuchtige beschouwingen Itveren De oorzaak lig oorzeter grootendeels in sympathie voor het diep rampzalige Polen dat Llootgpstel l blijft aan al de woede eener russische verdelgiugs pii tiek I Rusr n en s 13 hun hoo U de barbaar3 e gencr 1 11 gaan steeds voort mcf het len eu van geweldige maatreUfitn en liet rusteloos plegen van onmensehel jke wreedheden Bij dit nllrs ziet de diplomatie die zich sedert zoo vele maanden met Polen bemoeit stil toe en t iiten de dagbladen of men iets of uiets za doen EtiiUnd rcemt intussehen meer en meer eene uktartcnde houding aar en bekommert zich uiet om de mogendheden die niet eenstemmig weten te handelen Als meii niet tusbch nbeide komt waar barbaren een gelieel volk uitmoorden mogt men liever eens voor goed den oorlog ifsohaö en en de geweldige legers tot een minimum inkrimpen Waarom toch zou men onvermijdelijke geschillen niet zoo txh onlangs tusschen Engelaud ca Brazilië geschiedde door arbitrage knnnen afdoen Dat wii Duitschland niet in zijn geschil met Denemarken mfn besluit tot de bezetting van Eolstein en bedreigt den vrede van Europa om eene kwestie die meer dan eeuige andere geschikt was voor eene vreedzame bemiddeling Toch hoopt men nog altijd dat de bezetting zal voorsomen worden do uitkomst daarvan kan niet gunstig zijn voor Duitschland de Hobteiuers zouden spoedig genoeg hebbeu van hunne duitsche vrienden Zweden wil Denemarken helpen Engeland waarschuwt J iiitschland en IV nkrijk is evenzeer Deuciiiarken goed gezind i lütchland moge dan toezien en liever denken aan de bevordering van innerlijken vrede en voondtgang Itrlie is de eenige mogendheid behalve Pruisen die met Ptusland op een goeden voet schijnt te staan en naauwere betrekkingen aanknoopt gelijk blijkt uit een dezer dagen ge sloten handelsverdrag Wie zou dit verwachten van het nieuwe koningrijk geboren uit opstand en omwenteling Maar de staatkunde kenr geen hooger beginsel dan schijnbaar eigenbelang Sommigen scbrgven dan ook deze handelwijze alleen toe De prijs der Adverteüin ii miü e ii lut zes rpgt ls met inbegrip van het ztgtl z SO Ceiit oor eiken regel daarboveü 1 1 Ceii Buitengewone letters ia ord u berekend oaar plaatsr mte aan de toenadering die men tusschen Frankrijk en Oostenrijk bespeurt ofschoon die velen zeer twijfelachtig voorkomt Het antwoord door Madmiliaan op de aanbieding van de mexicaansche kroon gegcve 1 is vrij dubbelzinnig en doet bij velen het vermoeden ontstaaai dat het een beleefde weigering was daar de gestelde voorwaarden niet vervuld kunnen worden De algemcene volksstemming in een land al Mexico slechts voor een klein gedeelte door de Franschen bezet kan wel stellig geen voldoend resultaat opleveren maar de ondervinding heeft reeds zoo dikwjjls bewezen dat dergelijke volk emraingea altijd gehoorzamen aan den wil der mai thcbbf r = dat ook daarop wel iets te vinden zou zijt De berigten uit Amerika waren nu weder ongULsti r de noordelijken Dit oproerige slavenhouders hebben o cr u vele voorstanders da irom worden hunne zaken in ten te gunstig licht gesteld en vleit men zich dat zij hun er iet zullen volhouden maar een enkel gevecht kan hunne verloren zaak niet herstellen zij neigen ten ondergacj Japan is op den weg des verderfs De parlij den vreemden vijandig schijnt meester te worden en de uitJr iing uer Europeaücn beslist Maar wat erger is zij plegen daden vau openbare vijandelijkheid Ook onze vlag is gehoond en nu zien wij ons verpligt in overeenstemming met de andere zeemogendheden onze oude vrienden geweld aau te doen Het kanon zal den weg openen om de zegeningen der europesche beschaving aan Japan op e dringen jÖuttciiknir IiOnden 7 October Beiigttn uit Xew lork van Sösept melden dat het corps u I e mnn behüorenJe tot het leger van Grant zich deu 2 o met de krijgsnagt van llosencranz heeft vereenig Mcu koestert groote ongerustheid voor de veiligheid van Burnside Men gelooft u it hij zal geslagen worden inditn hij tracht ItoEeueranz te versterken Tenzij deze laatste versterking ontvauge ducht men dat hij in den flank zal worden aangevallen en genoodzaakt om terug te trekken De zuidelijke bladen melden dat de vij aidelijke legers bij den Piapidan op eenige mijlen afstands van eltauder in linie van baiaille geschaard st ian De zuidelijken beletten alle overgangen der rivier In Venezuela is eene nieuwe constitutie uitgevaardigd waarin uit overweging dat men ten spoedigste de beginselen der revolutie in werking moet breugen en alle ingezetenen des lands de voordeden en politieke en individuele regteu moet laten deelachtig worden die de vruchten zijn van beschaving en vooruitgang 13 opgenomen de afschaffing dsr