Goudsche Courant, zondag 11 oktober 1863

doodstraf de onschendbaarheid van den eigendom ep van het domicilie de vrijheid van drukpers de vrijheid van onderwijs de opheffing van den lijfsdwang uitgenomen in die gevallen waarin de schuld het gevolg ia vau misdaad of bedrog de afschaffing der passen en het algemeen stemregt Op het eiland Trinidad zeer nabij de kust heeft men eene kom ter grootte van 99 acres ontdekt bestaande uit asphalt die 70 gallons ruwe olio per ton oplevert Men heeftberekend dat deze kom de verbazende hoeveelheid van 300 millioeu gallons olie of meer kan opleveren en is nu voornemens deze brandstof te bezigen voor stoomschepen omdat zij in vele opzigten verkieslijk is boven de steenkolen PaiijS 7 October Frankrijk Engeland en Oostenrijk zijn naar men zegt overeengekomen om het mexicaansche keizerrijk onder Maximiliaan zonder langer dralen te erkennen hiervan zal onverwijld kennis worden gegeven aan het kabinet van Washington met verzoek dat het zich op zijne beurt zal verklaren Men acht het zeer waarschijnlijk dat Amerika voor het oogenblik geen protest tegen de zaak zal aanteekenen President Lincoln is veel te bevreesd voor eene erkenning der zuidelijken door Frankrijk dau dat hij niet al datgeen zal ontwijken wat d r keizer Xapoleon als voorwendsel daartoe zou kunnen gebezigd worden Naar men verneemt hebben Spanje Pruisen Turkije België de Nederlanden Beijereu Saksen Hanover Wurtamberg Zweden en Denemarken de toezei iug gegeven dat zij het nieuwe keizerrijk zullen erkesmcu 1ltaïie heeft daaromtrent nog geene beslissing genomen Intosscheii zegt Juarez in eeno proclamatie aan de Mexicanen dat de Franschen nimmer slagen zullen in hunne onderneming dat zij tot hiertoe met opoftericg van veelgeld veel bloed en vele krachten een niet noemenswaardig resultaat verkregen hebben en dat wanneer eenmaal de geheele me vieaausche natie tegen hen opgestaan zal zijn er voor hen niets anders zal overschieten dan een volkomen ondergang of een smadelijke terugtogt Luidens de jongste particuliere berigten uit Madagascar werd de koningin nog tteeds gevangen gehouden iu haareigen paleis en was aan den kommandant Dupré te verstaangegeven dat zoo er al uitvoering gegevea werd aan het dusgenaamde tractaatL imbert dit niet geschieden zal dan metzekere beperkingen ilen gelooft dat de heer Duprc eenedemonstratie zal ondernemen tegeu de stad Tamatave en harecitadel De leden der mexicaansche deputatie en hunne vriendenalhier z jn niet zeer ingenomen met het antwoord van aarts hertog Maximiliaan en houden het meer voor eene weigeringdan voor eene aanneming Een lid der deputatie heeft zich naar men zegt naar Madrid begeven om een spaansohen prinste zoeken Ons kabinet zou gaarne zien dat aartshertog Maximiliaan spoedig n lar Mexico vertrok nog voor de bevoikin zichte zijner gunste verklaard heeft Zijne tegenwoordigheid zegt men m de beste uitwerking hebben in een land waarvan onze troepen slechts een klein gedee t lezetten Menhoopt dus zijne gewetensbezwaren te overwinnen ar menzegt wordt hij met zijne gemalin te Compiègne verwacut Vrij stellig wordt verzekerd dat de heer Fould voortdurend al zijn invloed op den keizer bezigt teu einde hem inhet belang van den vrede te stemmen De financiëlegesteldheid van Fran ijk is namelijk van dien aard dat deheer Fould nieuwe plannen heeft moeten ontwerpen en diekan hij nii t ten uitvoer leggen wanneer de openbare meeninggebukt gaat onder de vrees voor den oorlog Hij verlangtdan ook dat de keizer het publiek volkomen zal gerost stellen eerst na verloop van vier of vijf maanden zal hij daarnazijne plannen verwezentlijken Zijn geliefkoosd denkbeeld moetnog altijd de conversie der spoorwegactien wezen waaruit destaat groote voordeden zou trekken Het nationaal bewind in Polen heeft een tweede manifest uitgevaardigd dat uitsluitend bestemd schijnt om eenebeschrijving te geven van al de gruwelen die in de laatstedagen weder door de Russen bedreven zijn Indien de partij v lu den oorlog in het kabinet duidelijker met zijne ont ei i a voor den dag komt dau houdt menzich verzekerd dat de heer ïould en eenige andere leden vanhet ministerie onmi iiic iijk hun ontslag nem U j Men leest in de Phare de la Loire Wij verzekeren overtuigd de waarheid te spreken dat er op het oogenblikniet ééj soldaat der republiek of van het keizerrijk is nietéun arbeider in de steden en op het land niet één van diegenen die geduldig vermoeijenisseu en honger armoede enlij leii maar geen beleetlijing verdrrigen en zoo zijn ermiUioeuen in Frankrijk wij verzeken dat er niet één onder hen is die gC a vreugdekreet zou slaken cp de tijding dat rtl l J 9 stegen Busland aa strijde toerusten 3e Patrie gispt de zelfzucht van Oostenrijk en Engeland in de hoogste mate en roept ten slotte Op het ffOogenblik dat Polen valt als het slagtoffer van de baroaarsch heid vaa Ëusland de dubbelzinnigheid vau Oostenrijk en de zelfzucht van Eng land zegge men niet dat Polen door Eii rrpa beschermd oiJ Er is eene broehnj verschenen waaria betoogd wordtdat zoodta de aartshertog Maximiliaan den troon van Mexico2al hebben aanvaard de fransche troepen teruggeroepen moetenworden ten einde Frankrijk niet gewikkeld worde iu de moeijelijkheden die later uit het mexicaansche vraagstuk kunneavoortspruiten Weenen 6 Oct De begrooting voor het ministerie van oorlog is geraamd op 106 millioeu f dus 6 millioeu fl minder dan het voorgaande bndget voor oorlog Algemeen is men van gevoelen dat het huis der afgevaardigden dat bedrag met een zestal millioenen zal verminderen Van eene gewoonlijk goed onderrigte z jde wordt gemeld dat in het begin van het volgende jaar de hongaarscbelanddag bijeengeroepen zal worden ten einde leden voor denrijksraad te kiezen Mogt dan op nienw een negatief r taat worden verkregen dan zulhn die uou Ui jr regtstreeksche verkiezingen worden gekozen Berlijn 7 October Het schijnt dat onder de liber len in den lande allerwege de verkiezing der vroegere vrijzinnige leden van hel huis der afgevaardigden als zoo eker wordt beschouwd dat men het noodzakelijk heeft geacht den ijver der partij op te wekken door bekend te maken dat de feudale partij en het linker centrum hunne hoop bouwen op de gerustheid waarmede de liberalen in het slgemeen dtii uitslag der irerkiezingen Ie gemoet zien Even als het geval was in het jongst ontbonden huis hebben de feudalen en die van het linker centrum zich tijdelijk vereenigd ten einde leden dier partijen iu het huis te brengen ï it Bergen op het eiland Rugen wordt het volgendegemeld De regtbauk alhier heeft dezer dagen overeenkomstigde wet 200 zegt die regtbank verklaard dat de getuigenisvan een Israëliet tegen een christen regtens niet geldig is Wel heeft men aangenomen dat de israeliet onder eede maggehoord or len maar aan diens getuigenis kan niet dezelfdewaarde woi den gehecht als aan de getuigenis van een christen Het blijkt dat biuuen het regtsgebied van het hof van appèlte Greifswald gevestigd dergelijke jurisprudentie was aangenomen welke chter bij de wet van 23 julij 1S47 is vervallenverklaard Frankfort 8 October Heden heeft de bondsdag oene zitting gehouden waarin de vier regeringen die met de executie in Holsteiu belast zijn aankondigen dat zij des gevorderd de genomen besluiten zullen nakomen Voor het geval dat de executie tegenstand mogi vinden herhinit OlJeiuiurg zijn voorstel om de bepalingen van 51 j3 vervallen te verklaren öhtncnlanb Gouda 10 C lober Wij vernemen dat hier eene vereeniging is tot stand gebragt om het feest onzer herstelde onafhankelijkheid op gepaste wijze op te luis ereu Op den 7 dezer voorloopig bijeengekomen heeft uien gisteren na zich vergewist te hebbeu van de goedkeuring en de medewerking des bestuurs en van den garnizoens komraandant den heer kolonel van Toll eene nai ere zamenkomst gehouden waarin het bestuur gekozen is bestaande uit de HH d de Kanter pres J Perk van Lith vicepres m J Fortuijn Droogleever 1 = S3cr sGraeuwen 2 = secr C J C Prince peaningm G H G de Lange en Koetsveld van Anktren De vereeniging telt aanvankelijk 27 leden Gedurende de aanstaande wintermaanden zullen op last van het dep van oorlog door de autoriteiten des legers geene voordragten tot het toekennen van pensioen aan onder officieren en verdere militairen aan gemeld dep mogen worden ingezonden tenzij zulks uitdrukkelijk door de belanghebbenden mogt worden verlangd Aan het algemeen overzigt van het Bat Handelsblad dd 27 aug ontleenen wij het volgende Met algemeen genoegen is de aanneming der definitieve hegrooting voor het departement van koloniën door de eerste kamer vernomen en met verlangen ziet men de wetten en maatregeien te gemoet die de minister daardoor gedurende de eerstvolgende zes maanden in staat is gesteld voor te stellen en te nemen Reeds dadelijk is de Indische regering teruggekomen op een liberalen maatregel dien zij door den minister Uhlenleck verhinderd werd te nemen wegens gebrek aan een c quivaleüt namelijk de afschaffing der vischpacht Zij heeft eoliter nu het equivalent n t vergeten maar dat gevonden iu een bedrjf belasting voor de vissehers En voor zooverre daardoor eene ligte directe belasting wordt in de plaats gesteld voor eene zware de belastingschuldigen aan allerlei vexaties blootstellende indirecte zal iedereen d en maatregel toejuichen Op Batavia volgen de rt ens elkander voortdurend op van overal elders op Java vermelden de berigten regens in de Preanger en in Krawang is de Tjitaroem door de regens buiten zijne oevers getreden en op Madura heeft een ware zondvloed bruggen dammen andere waterwerken tot steenen duikers toe weggespoeld en groote schade aan inlandsche huizen en plantsoenen aangerigt Gelukkig schijnt voor der oogst niet veel te duchten te zij i De suikerfabriekanten hebben meerdere moeite om het riet naar binnen te krijgen en moeien meer brandstof verbruiken maar hebben een goed product Alleen de tabaksplanters zullen met leede oogen dien overvloed van water zien die hunne tabaksbladeren dreigt te doen verrotten De berigten van de buitenbezittingen zijn bevredigend De stand van zaken te Bandjermassing wordt zeei gunstig genoemd de goede gezindheid der verschillende vorsteu was vooral gebleken bij de reis van den resident naar Koetei en het vertrouwen herstelde zich meer en meer In het algemeen overzigt van den Java Bode leest men Zoo zal dan werkelijk Java zich eindelijk in bet bezit van een spoorweg mogen verheugen De laatste mail bragt 013 Ie zoo zeer verlangde heugelijke tijding aan dat ook de eerste kamer der ataten generaal zich niet langer tegen alles wat slechts den bloei en de welvaart van Indie zoude kunnen bevorderen halstarrig bleef verzetten maar dat ook rij begint te begrijpen dat er andere tijden gekomen zijn dat het oude s lsel hetwelk door haar zoo lang met hand en tand was verdedigd en voorgestaan had uitgediend De eerste kamer der statenge neraal heeft door het zegel barer goedkeuring aan het genomen besluit der tweede kamer te hechten aan Indie zijne toekomst gewaarborgd en in de gelegenheid gesteld mede aan de algemeene ontwikkeling en vooruitgang deel te nemen Opmerkelijk verschijnsel In het jaar 1863 waarin Nederland zijne voor 50 jaren herwonnen onafhankelijkheid en zelfstandigheid herdenkt in hetzelfde jaar treedt ook Indie sedert zoo veie jaren aan Neder and verbonden een nieuw tijdperk in Wat het jaar 1813 voir Nederland geweest is zal het jaar 1863 voor Indie zijn Voorzeker op geene schooner wijze had Nederland immer dien zoo gelukkigen tijd kunnen herdenken Naar men verneemt is de notariële acte voor de oprigtiugder amsterdamsche kanaal maatschappij niet geteekend voor hetvereischt bedrag en is dus die ontworpen naamlooze vennootschap niet tot stand gekomen De heer Jagf heeft dien tengevolge aan de inschrijvers welke die acte hebben geteekend het berigt gezonden dat ook zij van alle verpligtingen tedezer zake zijn ontheven De heer Jüger zai echter naar menzegt zijne pogingen voortzetten om alsnog te voldoen aanart 23 zijner concessie oprigting eener maatschappij vóór 1 december e k Gorinchem S October Heden werd te Ameide de bekende groote paardemarkt gehouden Ec verbazend groot aantal oude paarden en veulens werd aan de lijn gebragt De handel was echter niet geanimeerd Puike merrie veulens werden met ƒ 12U ƒ 140 betaald De meeste eigenaars konden evenwel den bepaalden prijs niet bedingen zoodat veel onverkocht bleef Vreemde kooplieden waren er niet veel Te grooter echter was de van heinde ea ver zamen gestroomde menigte waartoe voorzeker het schoone herfstweder veel toebragt Algemeen achtte men het verkochte zeer goedkoop MOOrd Tecllt 10 October In den loop dezer week werd door den bouwman K de Vries in den Zuidplaspolder een aardappelstruik gerooid die het verbazend getal van 134 goede aardappelen opleverae Zij wogen te zamen 33 halve ned B een daarvan woog 11 2 ieder 9 2 ieder 8 2 ieder 7 2 icier 6 en één 5 ned oneen en die tiei dus te zamen 76 ned oneen Gemeten bedroegen zij 28 kop zij zagen er allen goed uit en behoorden tot het jammen soort Geaiengde Berigteo Te Nor ich heeft men gedurende vijf dagen een mnziekfeest gevierd dat roim 56 du zend gulden opbragt De nnen der stad ontvingen daarvan twaalf duizend galden Eindelijk zijn de modeensche troepen werkelijk ontbonden te Bastano de hertog is nog altijd niet zonder hoop maar wel zonder uitzigt op bersteUing In Finland stelt men groot vertrouwen op de liberal beloften van den üssiscbeo keizer Men heeft cedurende eenigeu tijd opgemerkt dat In bet meer van Geneve en an Nenfcbatei een rijzinp en daling van den waterspiegel plaats heeft als eb en vloed Door het bedanken van den heer de Bosch Keraper IS professor Bosscha uitgenoodigd den 17 nov op te treden als feestredenaar De oorlog op Nieuw Zeeland npemt toe in uitgeb eidheid De liberale partij in België heeft te Nivellea eene groote overwinning behaald door de verkiezing van den heer de Beaulien den schoonzoon van der heer Verbaegen Prius Xapoleoa heeft loonden verlaten toen de jonge graaf Vitlopolski daar aankwam om met hem te vechten Aan de eigenaars van huizen te Wat schan is efine oörlogscontribntie opgelegd ten bedrage van S pCt der zaiv re opbrengst Tasschen Rusland eii Italië is een hanuclsverdrag gesloten In het kanton Schweiz heeft men het plan opgevat om een standbeeld op te rigten ter eere van Stauffaeher een der grondleggers der zwitsersche vrijheid Z iL de koning heeft twee personen naar Frankrijk gezonden om een onderroek in ti stellen naar de ontdekking van Hooibrenck tot knnaLmatige vermeerdering der graanproductie De luchtreis van den grooten ballon te Parijs is in vier uren tijds afgeloopen In Japan is de uitdrijving der vreemdelingen opentlijk afgekondigd Na b jna veertigjarige dienst ij ert men algemeen om de traetaten van 1815 te pensioneren De spoorweg van HarÜDgen op I Ceuwarden zal den 1 t d zeT geopend worden De katoenoogst itt Egypte is zeer gunstig uitgevallen De fransche postadraiuistratie heeft paarlgrijze postzegels van 4 centimes in omloop gebragt voor de dagbladen In Sytie is bet nog onrustig Bejeren heeft eene nieuwe legervermindering be olen Iu de buurtschap Heringveld bij Nieuwenhuis zijn twee huizen dooi drie ge innen bewoond door brand vernield Frankrijk heeft aan Denemarken den raad gegeven om de boüdsexecutie niet als een casus belli te beschouwen De Ser iers zijn onrustig en schijnen oproerige plannen te koesteren Op den vlissiugschen rijweg blj Middelburg is moedwillig brand gesticht en eene woning afgebrand Hertog August van baksen CoJurg is erustig op de jagt gewond door eeu aangeschoten hert De kou ng van Griekenland vertrekt 23 oct van Toulon naar Atheoe De Saksische kamers zijn tegen 3 nov bijeen geroepen Koning Leopold zal den koning van PrUisen nog eeEs ernstig onderbonden In den nacht van 5 op 6 October heetl men te Liverpool en in de omstreken twee schokken van aaidbevmg gevoeld Gecollecteerd voor nov 1813 i de fabuek v n d j si d SterKman te s Graveuhage f llt 6lj te s Gravennage 5ilu2J te minster dam f 7376 14 Men drijft hier te lande wtdf r Li del i i as ign it LU en mandaten der eerste fnansche republiek Te FL ci to najur n Spaadt is de drie en veertigjarige vronw eens eenee nn is oor d deniebde maal van drie kindereu bevallen De disconto b i tv te l lataburg i gefailleerd met een passlet van 6 miUiofn Mu anK i Ll Je Leüecle bevolking vau drie plaatsen met inbegrip an vrruivtu eu n iereu naar Siberië verbannen hunne goederen vallen ten deel uu de lu che kolonisten die hen vervangen De gevangenis te Zc olle is gister 9 oct afgebraud de gevangenen waaronder ds J G vrn Kijn zijn naar elders overgebragt Voor nov 1813 is gecollecteerd te aardcnburg ƒ 2u7 95 Marktberigten GrOUda 8 October Tarwe Poolsche per 3400 n S ƒ 330 Zeeuwsche per mud 9 75 a ƒ 10 Hugge Kuai igsb ƒ 0 7 1 a ƒ 7 10 Dantzig ƒ 7 a 7 25 Zeeu vsche ƒ 7 nieuwe ƒ 6 75 a ƒ 7 Gerst ƒ 4 a ƒ 6 Koolzaad 11 a ƒ 12 50 Boekweit ƒ 180 N Brab ƒ 200 Voererwteu ƒ 7 T ƒ 7 25 De Veemarkt met goeden aanvoer eerste kwal tot hooge prijzen verkocht tweede k val en graskalveren zeer traug vette Schapen vlug magere Varkens en Biggen met grooten aanvoer traag verkocht Aangevoerd 40 partijen Kaas van ƒ 20 a ƒ 25 Goeboter ƒ 1 10 è f 1 20 Weiboter ƒ 0 90 h f 1 Dolft 8 Oct Bij terugloopende prijzen heden ter r imarkt weinig handel Tarwe ƒ 9 a ƒ 9 80 Rogge h j f 6 60 Winterferst ƒ 5 40 k ƒ 5 70 Zomerger=t 5 in ƒ 5 40 Kr te Haver ƒ 3 60 a ƒ 3 70 lange ƒ 3 ƒ 30 Duiveboon n ƒ 7 25 a ƒ 7 50 Paardebooneii ƒ i iö af 6 J Groene E wten ƒ 12 witte ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Aan stads waag gewogen van 2 S oc 38 4 64 16 Boter te zamen 16320 n Boter ƒ 53 a C I vierde ƒ 1 32 a ƒ 1 55 per i S Ter markt 1630 mud Aardapjelen ƒ 1 60 a ƒ 2 DordreCllt 8 Oct Tame tot vorige prijzen mit trai e koopers Puike jar n Z ƒ 9 20 a ƒ 9 30 mindere m geringe ƒ 8 a ƒ 9 nieuwe ƒ 8 a ƒ 9 blaauwe ƒ 7 20 a ƒ 7 90 Zomertarwe niet geveild Rogge als voren met eenige koonlust Overm ƒ 5 70 a ƒ 5 90 Z en VI ƒ 6 10 i ƒ 6 60 Gerst winterzakm ƒ 4 20 a ƒ 5 50 gestort ƒ 5 70 zomerzakm 4 40 a ƒ 5 gestort ƒ 5 20 Spelt puike ƒ 3 10 afwijkende ƒ 2 30 hf 2 50 Haver jar inl voeder ƒ 3 a ƒ 3 50 nieuwe 2 20 a ƒ 3 jar dikke ƒ 3 20 a ƒ 3 80 Paardebooiien ƒ 5 20 i ƒ 5 70 Bruine Boonen 50 e lager naar waarde ƒ 8 a ƒ 9 Erwten ol kooRsoorten 20 a 30 c lager ƒ 7 afwijl nde ƒ 6 30 a ƒ 8 50 witte Koningsb ƒ 7 Boekweit N Erab ƒ 10 lager ƒ 190 Peel ƒ 190 geveild Fransthe ƒ 170 verk Middelburg 8 Oct N Z Tam e is in goede kwal tot ƒ 8 verhandeld N Walch puike soort ƒ 8 50 N Z Rogge goede kwal ƒ 6 Winterger=t puike soort ƒ 5 60 puike Zomer ƒ 5 30 N Walch witte Boonen met veel handel ƒ 9 a ƒ 9 25 bruine ƒ 9 25 N Walch groene Erwten 7 Paardeboonen ƒ 5 50 Walch Koolzaad ƒ 13 Deventer 9 Oct Tarwe ƒ 8 50 a ƒ 9 5 Rogge ƒ 6 60 a ƒ 7 20 Boekweit ƒ 5 60 ii ƒ fi Boter p 20 n ffi l s ƒ 19 75 a ƒ 22 25 infer 19 25 2 s ƒ 16 50 i ƒ 17 50 Zwolle 9 Oct Middelprjzen Tarwe n ƒ 8 87 Rogge ƒ 7 25 Boekweit n ƒ 6 25 Aardappelen ƒ 1 95 Boter pr n u ƒ 1 20 a ffi ƒ 23 25 Groningen 9 Oct Granen met zeer geringen aanvoer nagenoeg onveranderd ZiOnden 5 Oct Boter ïriesehc 90 a 106 Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 1160 Runderen 125 Kalveren 21 160 Schapen eu 490 VarkïEs