Goudsche Courant, donderdag 15 oktober 1863

bij blijven tenzij kleine feiten die door niets te voorzien en ook door geen menschelijke magt te voorkomen zijn groote gebeurtenissen in het leven roepen en de berekeningen der mogendheden in duigen werpen De vernieling bij voorbeeld van de fabriek van Evans te Warschau en de ter dood brenging van een der werklieden dier fabriek hadden to t een conflict met Eusland aanleiding kunnen geven indien de britsche regering altijd zoo fel in de verdediging van de eer en de onschendbaarheid harer onderdanen ditnïaal maar niet liever de oogcü gesloten liad wel overtuigd dat bij de bestaande spanning elk persoonlijk geschil met Eusland onvermijdelijk tot een oorlog zou leiden Rusland speel van zijne zijde dezelfde rol In andere omstandigheden zou het kabinet van Petersburg zeer zeker rekenschap gevraagd hebben van de hulp di Engeland direct of indirect aan de Circassiërs verleent Thans evenwel duldt het liever den voortdurenden aanvoer van wapens en oorlogsbehoeften met engdsche schepen ten behoeve van de opstandelingen in den Kaukasus dan dat het aanleiding tot eene botsing met Engeland zou willen geven die de onmiddellijke bevrijding van Polen kon na zich oiejien Zóó laveren de mogendheden steeds in alle rigtingen om elkander te ontwijken maar er is storm aan de lucht er hangt een onweder boven Europa en alhoewel de orkaan welligt niet losbarst en het onweder misschien voorbijdrijft is er toch slechts eene kleinigheid noodig om tusschen de mogendheden eene door haar zelve weinig begeerde collisie te doen ontstaan Eusland ziet dat zeer goed in het rust zich met kalmte en ernst tot den oorlog toe het stapelt oorlogsbehoeften op oorlogsbehoeften en aarzelt zelfs niet hulp Ie vragen tu die mogendheden tegen wie het geroepen kan zijn in de allereerste plaats de wapens te voeren Handel en fabriekwezen kennen heden ten dage geen vaderland niemand zal het derhalve verwondering baren dat de geschutgieterijen in Erankrijk Engeland en Pruisen nieuwe en groote bestellingen voor russische rekening hebben ontvangen en aangenomen Volgens de Patrie zijn de moeijelijkheden tusschen den hertog van Montebello en het pauselijk gouvernement uit den weg geruimd Weenen 8 Oct De financiële ontwerpen door den minister van financiën ingediend vinden in sommige opzigten eene hevige bestrijding Men billijkt algemeen dat de weelde wordt belast maar noemt het onbillijk dat sommige belastingen zoo ongelijk drukken en erger nog dat men na reeds belasting te hebben opgebragt voor zijne gebouwde of ongebouwde eigendommen nadat men reeds een income tax heeft voldaan andermaal belasting zal zien heffen van het reeds belaste inkomen onder de benaming van klassen belasting De minister van financiën heeft zich in de zittingen der financiële commissie beroepen op het voorbeeld van Pruisen waar eene dergelijke belasting insgelijks wordt geheven waarop hem toen is te gemoet gevoerd dat hij eene kleinigheid over het hoofd zag namelijk dat in Pruisen geene inkomst belasting v ordt geheven De tegenstand legen deze belasting is zoo algemeen in en buiten den rijksraad dat dit gedeelte der financiële plannen van den heer von Plener stellig schipbreuk zal lijden Berlijn lO October Ingevolge het ministerieel besluit krachtens t welk de ambtenaren die tot leden der tweede kamer gekozen worden op eigen kosleu in de waarneming van hun post moeten voorzien heeft het comité van het nationale fonds besloten die uitgaven aan de ambtenaren te vergoeden Keeds zijn de sub comités in de verschillende kiesdistricten daarvan verwittigd De regering was voornemens die ambtenaren welke van deze vergoeding gebruik maken disciplinair te vervolgen omdat geen pruisisch ambtenaar volgens de wet aalmoezen mag aannemen en als zoodanig zou de ondersteuning beschouwd worden Ten einde dit te beletten zal men de vergoeding aan de vrouwen van die leden der kamer doen toekomen De regering zal dus met haren maatregel alleen bewerkt hebben dat de beweging ter gunste der ambtenaren meer en meer onder alle kringen der bevolking toeneemt Men zegt niet te veel als men beweert dat de bondfexecutie in Holstein geen der partijen naar den zin is Deliberalen verklaren zich ten stelligste voor de aanneming vanOldeuburgs voorstel dat ecu vervallen verklaring insluit vauhet protocol van 18 53 en ook de conservatieven stellen geenbelang iu de bonds executie Het poolsche gouvernement Augustowo is onder het militaire bestuur van Wilna geplaatst Hoewel deze maatregelgezegd wordt slechts voorloopig te zijn gelooft men toch algemeen dat hij definitief is en als zoodanig is hij gewigtigerdan men oppervlakkig zou denken Immers getuigt dit besluitdat de russische regering gezind is om met het oog op zekereeventualiteiten Polen al meer en meer russisch te niakeu Het onderscheid tusschen burgerlijk en militair bestuur vervalt overigens tegenwoordig geheel en al Men kent in depoolsche provinciën thans slechts één bestuur d i het militaire en lading bedraagt 100 000 doU De Jano was in Engeland gtboawd Men is uu in staat gesteld door de volledige berigten u e de amerikaansche bladen heden aanbrengen een iuist oorMcel te vellen omtrent den grooten veldslag die o ang3 n i et noorden van Georgië nabij Chattanooga heeft plaats gehad Cit de rapporten zoowel der noordelijken als der zuidelijken blijkt duidelijk dat de noordelijken in dien veldslag eene nederlaag ondervonden ofschoon generaal Eosencranz dit in zijn offieieel verslag ontkent Aan den andereu kant blijkt het echter ook dat de zuidelijken hunne zegi praal duur gekocht en er ten 1 slotte weinig bij gewonnen hebben want ofschoon de noorde I lijkeu uit hunne verschillende posltien verdreven werden en er groote vernieling in hunue gelederen werd aangerigt Rosani ranz vermeldt slechts 3000 dooden en gekwetsten werd geen lier noordelijke generaals gedood en zelfs niet één zwaar gev ond De zuidelijken daarentegen verloren niet alleen eenige iluizende manschappen maar ook eenige hunner voornaamste generaals daar Preston Smith Waffort Walthall Helm Disher en Hood werden gedood terwijl vier andere generaals Adams Gregg Benning en Brown gevaarlijk werden gev ond Daarbij j werd hun eigeiitlijk doel de herovering van Chattanooga waar voor zij alles op het spel hadden gezet niet l eieikt Éosencninz houdt die gewigtige positie nog steeds in zijne magt onder dat de zuidelijken ofschoon veel sterker in getal het wagen hem aldaar op nieuw slag te leveren De noordelijken toonen in dit geval op nieuw aan de zuidelijken hoe moeijeli k j het voor hen is het eenmaal verloren terrein terug te winnen Als men het groot belang der positie van Chattanooga opmerkt dan zal men gemakkelijk begrijpen waarom de zuidelijken al hunne krachten hebben verzameld om die te hernemen en zal men zich ook niet verwonderen dat de organen van het go ivcrnement der zuiielijken luide jeremiaden aanheffen wegens de mislukking van het voorgestelde doel De Times geeft heden een overzigt van den oorsprongder verdragen van 1S15 welke door Europa zijn beschouwdals een bolwerk tegen de democratie en tegen de veroveriugszucht van Frankrijk Hei blad brengt in herinnering de verklaring van lord llussell dat namelijk deze verdragen niet I meer van kracht zijn wegens de inbreuken daarop gemaakt en v a rvan de voornaamste is de vernietiging van de poolsche staatsregeling Ofschoon wij zegt de Times uiet hebben 1 medegewerkt tot het vernietigen der verdragen van 1815 makeu wij het werk van anderen tot het onze De onafhankelijk 1 heid der volkeren van Europa kan betere waarborgen vinden rdan deze verdragen waarvoor men geen eerbied meer heeft De Daily Xews is van oordeel dit het oogenblik gunstig is voor den stap van prins Czartoryski ten doel hebbende de erkenning der Polen als oorlogvoerende partij Rusland zegt het blad heeft de verdragen geschonden Het bezit vau de poolsche provinciën is nu eene kwestie welke slechts door insurrectie of door den oorlog kan worden uitgemaakt Het is ouiüogelijk dat de mogendheden hst stilzwijgen bewaren op de verklaring der rassische regering dat zij Polen bezit door regt van verovering Kusland heeft de debatten gesloten met de verklaring dat zij slechts tijdverlies opleverden Het is L onmogel j dat Engeland de Polen niet erkenne als oorlogvoerende parij na eene heldhaftige worsteling van negen maanden terwijl het de Amerikanen onmiddellijk heeft erkend Uit aanmerking van ht naderen van den winter is deze erkenning voor de Polen eei kwestie van leven of dood 11 Oct Met betrekking tot de manifestatie te NenYork op 1 dezer bij gelegenheid au het aanbieden van een I adres van geiukwensching aan den i cvelhebber der russische scheepsmagt in de haven van genoemde stad nangekomen wordt nog gemeld dat de commissie belast met het overreiken van bedeeld stuk aan den russischen admiraal vergeze d werd door eene eerewacht bestaande uit een bataillon der nationale garde Op haren weg werd zij gevolgd door eene talrijke menigte welke in de hoogste opgewondenheid ve keerde De admiraal Lestgoii was gezeten in een rijtuig bespannen met zes paarden tieveus hem bevond zi l de alderman Eroment De engelsche oorlog n e xitten Nile en Immci iy benevel s Ie fransche Guerre e i Bellone zijn te Neiv York op den 1 dt r binnengekomen De admiraal Jlilne heeft terstond na zijn j i icomst een ofBcieel bezoek bij den mayor der stad afgelegd i Parijs 10 Oct Men koestert te Kopenhagen de hoop dit j Duitschland niet tot de bonds executie zal overgaan uithoofde Denemarken de bescherming van Engeland verworven heeft Mogt die verwachting echter teleurgesteld worden dan heeft Denemarken zich tot eenen krachtigen tegenstand voorbere d en zal door Zweden worden bijgestaan 11 Oct Ten aanzien v ui de poolsche kwestie is nog l iets nieuws med te deelen De dagbladen wisselen met elander vele holle tohrasen daar blijft het bij en daar zal het 13 Oct De Staatsanzeiger behelst een koninklyk besluitvolgens hetwelk de 1S oct als zijnde de 50 = verjaardag derbataille van Leipzig in alle kerken des lands godsdienstigherdacht zal worden De National Zeitung zegt t it eene goede bron vernomen e hebben dat tusschen Zweden en Denemarken geen traotaatvan alliantie is tol stand gekomen omdat de rijksraad teStockholm verklaarde daarvan geene voordeden maar grootenadeden te verwachten zoolang de thans goedgekeurde spoorwegleening van 35 millioen nog niet gesloten is De russischeen fransche gezanten te Kopenhagen dringen inmiddels aan opde handhaving vau den vrede MSidrid is October De uitslag der verkiezingen alhier en in de provinciën is gunstig voor het gouvernement uitgevallen De minister van financiën heeft om redenen vreemd aan de staatkunde zijn ontslag ingediend i3tnnenlanïr Gouda 14 October De heer P van Eek Poppe ge nees heelen verloskundige te Maassluis maakt het publiek opmerkzaam op een uiterst eenvoudig en volgens hem vrij zeker middel tegen de zoo gevreesde keelziekte Door telkens kleine stukjes ijs te gebruiken moet het gevaar binnen weinige uren wijken en heeft men tijd om een geneesheer te raadplegen Dit middel moet door dr Grand Boulogne te A era Cruz met een uitstekend goed gevolg aangewend zijn Door de Staats Cour is een oordeel van prof Baumhauer medegedeeld over het gebruik van petroleum Niet dangoed geraffineerde petroleum moet er gebruikt worden depetroleum naphta is zeer licht ontvlambaar De petroleum tegebruiken in vroegere patent olielampen is zeer te ontradenwegens de dan ontsnappende petroleumdamp die ongeschikt isvoor de ademhaling bij goede lampen is de ontsnappendeonverbrande petroleumdamp zeer gering en als het vat vanporcelein of glas is net minst Met het oog op de zorgeloosheid der gebruikers worden nachtlampen met petroleum eneen drijvend pitje zeer ontraden bij opzettelijk voor petroleumvervaardigde nachtlampjes is het gevaar zeer gering s Gravenhage 10 Oct Burgemeester en wethouders van s Gravenhage hebben ter kennis van de ingezetenen gebragt dat ter gedachtenisviering van het herstel van Nederlands onafhankelijkheid op 17 november 1863 van wege de gemeehte eene illuminatie zal worden ontstoken en eenige volksvermakelijkheden zullen plaats hebben waarvan het programma later zal worden bekend gemaakt Voorts hebben burg en weth de ingezetenen uitgenoodigd tot het houden van eene algemeene illuminu ie op 17 november 1863 ten einde mede te werken tot opliiiriering van dit echt nationale feest 13 October De audiëntie die Z M de koning gisterenaan de belgische munsters heeft verleend heeft ruim een uurgeduurd Gisteren avond heeft er ter eere van de belgische ministers bij den minister van marine eene luisterrijke soiree plaatsgehad Men verneemt dat onder de aandeelhouders der maatsch tot exploitatie van staatsspoorwegen zich bevinden 1 Z M Willem III en 20 Z K H Prins Frederik Daar sedert een paar dagen des avonds alhier weder bewegingen plaats vonden heeft de burgemeester bekendmakingen doen afkondigen tegen zamenscholingen of optogten instraten of op pleinen Haarleirunenneer 12 Oct Heden werden te Arasterdam in de Brakke Grond eenige boerderijen met pereeelen land geveild gelegen in dezen polder De uitslag was deze Ts 1 Eene boerderij met 59 bunders 68 roeden land bragt op ƒ 47 000 kooper de heer Groen N 2 19 bunders 90 roeden land ƒ 17 950 kooper de heer J Kats NO 3 20 bunders 18 roeden land ƒ 11 100 kooper de heer Groen N 3 Eene boerderij met 25 bunders 50 ellen land ƒ 25 000 kooper de heer Eutgers v Bozenburg Gemengde Berigten Te Xew York zuUcu tegen 2G dezer vijftien nieuwe epaotserde mooitors Ie water worden gelaten De geestdrift der bewoners van Iexico bij den intogt der Fraosclien heeft 60 000 frcs aan de militaire kas gekost Be oostenrijksche ligting roor hot volgende Jaar is bepaald op S5 000 man De gouden scepter der stad Mesico bewaart Mas alvast tot op zijne definitieve beslissing Te Milaan zijn door den bisschop driedaagscbe gebeden bevolen ter gelegenheid van den tv eeden druk der vertaling van Renan s leven van Jezus Te Longels in Drenthe vraagt men een hoo fd on der u ijzer op ƒ 275 waaronder ƒ 25 vergoeding voor het gtrai van huis eu tuin Men is bezig niet bet iu gereedheid brengen van eenige o logschepen voor Japan Op den spoorweg Tan de fransche grenzen naar ilarcelona zijn zeven wagens van een trein van negen wagens in het water gestort en vele personen omgekomen en gekwetst Te New York liggen vijf russische oorlogscbepen in de haven waaimede men aldaar hoog ingenomen is A olgens gerucht hebben de japansche batterijen de engelsche vloot afgeslagen In Warschau arresteert meu zelfs jongens en meisjes onder de negen jaren De senaat en het wetgevend ligchaam zijo te Parijs tegen 5 nov bijeen geroepen Charles Rogier is te s Gravenhage op bezoek De bewoners der Ionische eilanlen hebben zich met 19 tegen 10 duizend stemmen voor de verecDiging met Griekemand verklaard Spanje heeft besloten 8000 soldaten en 30 millioen realen naar Cuba te zeadea om den opstand te dempen op St Domingo Het is in Engeland da gewoonte om de huid der schoorsteen vegersleeilingen aan de knieën en ellebogen in te wrijven met pekel voor een heet vuur Op den 18 October de 50e verjaardag van den slag bij Leipzig zal te Weenen de eerste steen worden gelegd van een monument ter eere van den prins v Schwartsenberg De sneltrein vaa eurenburg naar Passau is ten uevolge van zwaren mist op een goederentrein geloopen in de nabijheid van Xeukircheu Een ambtenaar ii gedood en twee reizigers gewond Te Parijs ziju door een hevigen brand 19 gebouwen in de Hue d Alboiiy en des Marais veruield verscheidene personen zijn omgekomen De scha de wordt begro t op 300 000 frcs Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Bingsdag 13 October Afwezig de hceren Herman en Kist welke laatste later binnen treedt De notulen van het verhandelde in de vergadering gebonden den 2n dezer worden gelezen en goedgekeurd De voorzitter brengt ter tafel de volgende ingekomen stukken als lo Eene missive van den schut ter sraad daarbij verzoekende te worden gemagtigd eenige onbruikbare goederea te verkoopen Die magtiging wordt verleend 2o Een request van den heer dr A Romeyn c s verzoekende dat de raad de aangevraagde verlenging van het contract 8er openbare straatverlichting verleene ten einde zij requestranten daardoor goedkooper gaslicht zouilen branden dan thans Aangenomen voor notiücatie 3o Een adres van me roaw Rijnen waarbij zij overlegt een attest afgegeven door dr Lampe eerstaanwezenden officier van gezondheid constaterende den staat van onvervoerbaarheid in welkeu haar echtgenoot verkeert en op grond daarvan verzoekende verlengiug van den termijn van 1 november op welke de raad bepaald had dat het om niet bewoonde perceel moest ontruimd worden B en W stellen voor dit uitstel te verleenen Dit lokt discussien uit waaraan deelnemen behalve de voorz de hb Buchuer Kemper Reutinger Remy en Droogleevcr van welke de twee eerst genoemden altoos verlangen bepaald te zien dat vóór 1 januarij a s het gebouwmoet ontruimd zijn In st ïmming gebragt wordt het voorstel van B en W aangenon eu met 11 tegen 2 st die van de bh Bucbner en Kemper 4o Eene missive van den schuttersraad waarbij hij terugzendt zijue lu grooting voor 1804 op welke de post voor t ege moet kom iug iu de onkosten van de muzyk der schutterij thans gebragt is op ƒ 50 Nadat de hr R emy had doen nitkomen dat die som thans toegestaan moet beschouwd worden als een geschenk voor eens zooder iater in volgende begrootingen te mogen voorkomen wordt de begrooting goedgekeurd met een ontvang en uitgaaf van ƒ 1715 50 en eene subsidie uit de gemeentekas van 1627 43 De Burgemeester deelt mede da + de boeken eu kas van den gemeen teontvanger zijn opgenomen en in orde bevonden en dat het in kas eene som bedroeg vau ƒ 13 593 01 De lïurgemeester stelt aan de orde het verzoek van het bestuur der nieuwe geoctroijeerde gasbereiding strekkende om het t oMracT tha = nog 10 jaar te loopen met 15 jaren daarenboren te verlengen De Burgemeester herinnert iu het kort alles wat zoowfl hi r dagel bestuur als door eene raadscorami ïsie in deze is iu het n i leu gebragt en geeft te kennen dat met vasthouding van alles wü j overigeu s hebben gebragt onder de aandacht des raads B en T L komen op hetgeen zij hebben verlangd met opzigt tot 100 urcu hr i JLU meer eu verhoogde vergoeding voor de verstrating terwijl zij trL Ua iu hetgeeu wordt voorgesteld door de maatsch om bijaldien het oiitract werd opgezegd op grond van beter verlichting door nieuwe uitvinding te verkrijgen de gemeente verpligt zal zijn schadeloossttlling a tu de bestaande maatschappij te verleenen in geval de gemeente na die opzegging hetzij zelve hetzij door anderen dezelfde soort van gasverlichting aanwendde Hierna brengt de voorz de verschillende wijzigingen in discussie welke in het contract verlangd worden en wel lo de zoo even genoemde welke met alg st worden aangenomen behalve die van den hr Westerbaau die zich bij alle verdere stemming daarbuiten houdt Vervolgens wordt iu behandeling gebragt de vraag of al dan niet zal worden toegegeven aan het verlangen der maat ch om bij het eindigen van het contract het overnemen van de faL riek door Ge gemeente niet facultatief te laten maar verpligtend Aan leze en de volgende beraadslagingen neemt de hr Kist inmiddels biuueugetreden deel Eenparig verklaart de raad zich daartegen 3o komt ter sprakt de voorgestelde afmeting der gasvlammen waarmede al de leden zich vereenigen Het 4e punt thans in behandeling gebragt betreft den prijs van het g33 pr fcub el aan particuliere te leveren waaromtrent B en W hebben voorgesteld zulks op 14 c te bepalen onder bijvoeging dat wanneer in steden van gelijke of mindere grootte dan Gouda die prijs lager is deze ook hier alzoo zal moeten worden gesteld De hr Viruly vereenigt zich als Hd van het dagel best biermede maar wenscht den prijs aanvankelijk op 15 c per kub cl gesteld te zien Overigens verdedigde hij het voorstel van B en AV Hierover wordt breedvoerig het woord gevoerd De hr Droogïeever vindt het wenschelijk maar meent dat de maatschappij er niet in zal treden die niet te bewegen is geweest den pvijs op minder dan 15 ct te stellen De hh Reutiuger Kemper eu Remy acbiea het noodig voo eene zaak die 25 jaren in de toekomst ligt waarborgen te nemen te