Goudsche Courant, zondag 18 oktober 1863

1803 Zondag 18 October Bij den Burgemeester zijnde ingekomen de aanbieding van zeker persoon om tegen genot van ƒ 250 op 18 nov binnen deze stad kunstserrigtiugen van koorddansen en wat meer wordt opgenoemd uit te voeren wordt met 13 tegen 2 st die der hh de Grave en v Straaten bepaald dit aanhol van de hand te wijzen Met eenparigheid vau steminen benoemt de raad mevr liooaeboom geb Gronovius tot regentes over het gisthuis en oude vrouwenhuis Hierna gaat de vergadering over in eene met besloten deuren Burgerlijke Stand GOUDA Geboken 8 Oct Jacobus Bernard us ouders B Tijgerman en 3 Smits 10 Lambertus ouders G Jaspers en J M Waltraans Nicolaas ouders Rozenstraten en M C van Dorst Klaas onders J Keijeu X Hazebroek AVilhelmus Gijsbertos ouders C van der Wolf enG Dongelinans 11 Curnehs ouders C de Jong en M J Snel 12 Johannes Franciscus ouders H Bruijsteus en D Vcrbij Ovleleden 8 Oct I M Abersch 13 j 9 M Schouten 7 m SCHOONHOVEN Ingeschreven va 2 tot 9 October 1863 GEBOROi Jan ouders J Brussen en A K Krins Arie oaiers A Pluut n C Kooiman Jacob ouders J J HoUebeek en E Potters Anthonius ouders G de Rijk en J M Kobe 0 ERLEDFN W van der Stel 13 j Getrouwd P Edeling met E Edeling L H Peieti T met M de Gier emde met ca verloop an tijd even als thaus over te hoogen prijs geklaa l worde De hr Vimly spreekt m gelijken zin luaai verdedigt ziju l e di=cus c gt loten zijnde wordt bepaald dat het voorstel tweeledig iJi wo dcn ni stemming gebragt lo wordt de vraag behandeld of bij vcn ji adering a i den pnjs van het gas aan partieulicren geleverd in plaat f an mii tcii = gelijke grootte als Gouda de ingezetenen alhier au dat j ideLl gLi O rallen moeten hebben Hier oor verklaren zich de hh ïu ntr V Straiten Prince de Grave Kemper Viruly Braggaar Reuti u Lr ïcra tü de Toori De hh Droogleever v Gennep en Prince y n tr tegth trïolj cu v cdi gestemd o cr de prijsbepaling of die zal zijn 14 e oo al ii en V Dl wsjz gii in het contract om de levering van gas verpligtend te m 1 dj jr B ei V voorgesteld waarmede dt minderheid der comm i h h Lft rertcnigd onder bijvoeging der bepaling dat bij verschil B Ln zuilen beslissen worJt door de hh Pnnce Kemper en Kist welke ïi t tr iU minderheid uitmiakte verdedigd maar daarentegen bestreden 1 1 h Droogleever Virulv en Bnchaer i oj V jor tel van l i hr Kist was aangenomen bij te voegen L u i de verkiezend van eiken gasverbruiker een maand bij i Il 1 ij d i vuldo n wordt de verpligting tot levering aan u b t t 11 5 = t i tegeu de hh Buchner v Gennep Viruly Uitgave van A BRINKMAN Lange Tieii wej D u 61 OUDEWATER vau 7 tot 13 October 1863 EEviLLr N Jacoca Geerhug geb Verkerk d Co nelia Koops gtb XnRv 7 Joha la Lnid dat van de in deze vergadering genomen begegeven aan de m iatsch teo einde te verne ADVERTEMTIE l i vcreenii t Aan het PAKHUIS van A JOMKER aan de VEST bij de Vlamingstraat zijn gedurende den t inter a COntant te bekomen Engelsche ILanilolen ƒ 1 50 pr mud E ig grove Kmchelkoleu 1 40 Hulir Haardkokn 1 40 Piuhr Kagclielkolen 1 10 ii Openbare Verkooping uil j taan van den Notaris G J l ul yT residerende te Onderkei k aan den u 1 op Maandag de 19 October 1S63 des Toormiddags ten 9 i re ten ifhuize van J VCOB SPEKSXUDER in ilt ii AchlurhrfKk gemeente BERKENII O CLE van 6 MELKKOEIJEN 3 VAARZEN 4 I INKEN 6 KALVESEN aaronder 2 Stiiuenj eeue partij IlENNlP Bouwfn MelV geree lschappen Meubelen Huislaau en andere roerende goederen Men verlangt een LOOP Of KINDERMEISJE om dadelijk in dienst te treden Adres bij A BEINKilAN UitireTer dezer Courant Uitverkoop Door vera erinc is de uuderge eekende v ii plan vau af heden tot verminderde prijie a verkoofieii het nog voor handea i eb iin e Borstel Manden ei iioutweil M Vogelkooija 1 U Gouda J C SELDEJSfSIJK Openbare VerLooping ten overstaan van den Notaris G J SPRUIT residerende te Ovderkerk aan den rssei op Woensdag den 21 October 1S63 des voormiddags ten 10 ure en huize van H KU3TER3 herbergier te Krifupen aan den Tssel van a 5 bunders uitmuntend gewassen WILGEN EIJSHOUT driejarige einden zeer geschikt tot Teelhout te veld staande op de oostelijke buitengronden van den Sionnpolder gemeente Krimpen aan den I ssrf en zulks in percelen tl 55 roeden uitmuntend Vierjarig WILGEN RIJSHOUT staande onder Tseelmmide op de Plaat van de Heeren F A C MiJSiiEFF boven de Visscherij de Goede Verwachting c 27 roed 25 ellen Driejarig GRIENDGEWAS en ELZENHOUT staande in den Polder Kortland gemeente Krimpeti aay den Yssel nabij de Sluis Aanwijzing op 15 17 en 19 October 1863 van des Voormiddags 9 tot des Namiddags 2 ure zullende zich alsdan van wege de eigenaars daartoe iemand op het terrein bevinden Nadere information bij de Heeren P A C MI INLTEFF te Krimpen aan den Tsiel en bij genoemden Notaris NB In de Aanplakbiljetten zijn eenige abuizen ingeslopen die men door deze voor hersteld gelieve te houden Prijzen der ï üect 5H AMSTEEDAJi Dingsdag 13 October Lacirste Hoogste 1 Gebleven pCt koers koers koers Ned TV sch 2I 2I 631 2 esii ie 637 dito 3 76V4 7 Vs i dito 4 1 yaWi 100 Amort Sijnd SVs Handelm 4 2 141 O I Leening 4 i Aand H Sp 41 2 d Rijnspw 41 2 België Rotts S s Spanje obl 2 48V d buitenl 3 d binnenl 3 51 Vl Portugal obl 3 l6 Rusl obl H 5 1013 4 lOlVs io s df 1828 29 5 10ÜV4 1007 8 1003 Gert 1331 33 5 d 1840 4 d 5 serie 5 dO 6 serie 5 89V 90 90 Volgef Spw 5 198 1981 4 198 Pruisen 1859 5 Oost bijGoll 5 64 8 dito 4 dito Metall 5 6LV4 esVis 83Vl6 dito dito 2V2 1 3 2 A 1 32 d reuteAmst 5 851 4 85Vi6 85 s 5 5 Vl6 6SVu 6 V2 Jiex oblSöl 3 1 40 Vm 41 8 1 403 CORRESPONDENTIE X vermeent en zoo bij vertrouwt met hem ook alle vvtldeukenden m de e genieeiue dat de bedenking door R gemaakt omtrent de brmocijingeu van den gejueente opzigter met particuliere bouwweiUen tgiond is en dat het met anders dan nadeclig voor de gemeentebelangen is te achten aldus hoü ielijk is altekeuren daar zoodanige toegevendheid aan ambtenaren ligtelijk in strijd geraakt met de iiaauvv gezette trouw aau eed en pligt X vertrouwt dan ook dat de raad bij ernstige overvregiug deze toegevenbeid wel zal beperken Ter Boekdinkkerij van A BEIKKMAN Meuïïs m voor Gouda en SJeie Couraat werschijat ftes Donderdags en Zondags In deStad geechiedt de nitgave des avonds te voren Dcprijsperdriemaandenis 2 francop post 2 25 1 iJe inzending der Advertentien kan geschieden tot des 1 mergens tcu 11 ure KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GO ÜDA Gezien het besluit van den Heer Staatsraad Commissaris des Konings in de Provincie Zcid Holland herinneren ten gevolge van hetzelve de Ingezetenen dezer Gemeente aan de hun bij Art 42 der Wei op de PERSONELE BELASTING van 29 Maart 1833 Staatsblad N 4 opgelegde verpligting tot het doen van sujmletoire aangiften wanneer zij met betrekking tot nieuwe aanschafüng of verwisseling van belastings voorwerpen vallen in de termen van Art 27 der voormelde Wet om namelijk als nog of zoodra zulks bij hen in het verder gedeelte van het belastbaar jaar het geval mogt worden zich te adresseren aan den Ontvanger min Rijks Belastingen ten einde een biljet ter invulling te bekomen en daarbij deze aangifte te bewerkstelligen en zulkt ten einde bevrijd te blijven van de strai bepalingen vervat in Art 33 en 39 der voormelde Wet welke voor de belanght bbenden ter Secretarie dezer Gemeente steeds ter visie is liggende GOUDA den IS October 1863 BuRGEMEESTEK en Wethoudebs voomoemd De Secretaris De Surganeesier DROOGLEEVER FORTUIJN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 17 October Keizer Napoleon heeft in den minister Billault een getrouw voorstander en een welsprekend verdediger van zijne plannen en inzigten verloren Dit verlies zal des te meer gevoeld worden bij de aanstaande opening van het wetgevend ligchaam als de oppositie door enkele uitstekende mannen versterkt in het strijdperk treedt Men verwacht alsdan van den keizer eenige opheldering vooral ten aanzien van Polen Het is vrij zeker dat er druk onderhandeld wordt maar geheel onzeker hoe de stand is der onderhandelingen Wel verzekert men dat Frankrijk en Engeland overeengekomen zijn om in eene nota te Petersburg te verklaren dat de Russen door het niet nakomen der tractaten hunne regten op Polen verbeurd hebben maar Oostenrijk is daartoe niet te bewegen en vraagt uls voorwaarde verwaarborging van alle zijne tegenwoordige bezittingen Hiertoe kunnen noch Frankrijk noch Engeland besluiten die nu eene kennisgeving tot de russisehe regering zullen rigten die niet minder afdoende zou zijn Maar dit alles ligt in het du ster en iutusschen blijven de Polen overgelaten aan de vrecselijke geweldenarijen hunner onderdrukkers die zich haasten om alle verdere inmenging noodeloos te maken Dat de Turken geneigd zouden zijn gehoor te geven aau het aanzoek van Polen om een verbond tegen R usland te sluiten schijnt een weinig geloofwaardig gerucht Uit Frankrijk berigt men het vertelsel dat gezanten uit Texas en Californie den grooten keizer die gewesten komen aanbieden Voor de rust van Europa ware het wenschelijk H 16 9 COURAJSrT Advertentieblad OiiistrekeD De prijs der Adv erteniic i van l u tut zes regels met inbegrip van het zt iel i 0 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cint Üuueugewone letter wordtn berekend naar plaatsruimte dat de woelige Franschen in het verre Amerika bezig gehouden werden maar die dolzinnige ontwerpen van onverzadelijke heerschzucht kosten der menschheid treurige offers In Amerika duurt nog aliijd de oorlog voort zonder belangrijke veranderingen hoewel er veel is dat eene naderende beslissing aankondigt De koning van Pruisen waagt het niet het dombouwfeest bij te wouen hij schroomt de uiting van den volkszin h j wil niet hooren hoe men over zijne ministers en hun stelsel denkt Dat kan niet gunstig zijn en nog altijd zetten die dwazen alles op het spel om het onmogelijke eene volgzame kamer te verkrijgen In Spanje is men daarin wel geslaagd door den dwang der bewindslieden en de onthouding der liberalen maar het zal weldri blijken dat het pruisisc ae vulk in vrijheidszin hooger staat dan het spaansehe Het schijnt nog altijd twijfelachtig of de holsteinsche execuf zal doorgaan Men beweert dat Engeland en Frankrijk ze iijveren tegen dit onrustwekkend plan maar uit Pruisen beri i men dat die pogingen niets zullen baten Saksen en Hano lT zijn met de uitvoering belast Uit Engeland verneemt men van nederlagen door het ministerie bij enkele verkiezingen geleden dat bij de geringe meerderheid van het bewind in het parlement beJeukelijk wordt maar men meent dat de tegenpartij bij de tegeuwoordige m jrijelijkheden weinig lust zal gevoelen om een nieuw bewind l men te stellen Eindelijk is dan toch het ware monument voor 1 TJ ge vonden Met blijdschap begroet het geheele volk de vojr Ira r die van zijn Koning uitgaat Hoe is het moirrlyk dat het niet vroeger is voorgeste d Een nationaal paleis voor de vertegenwoordiging is de Wiiardigste eerzuil die ons al de zeirenryke voorregten van de herstelling onzer onafhaukeiijkhetJ ertegenwoordigt Het is een denkbeeld dat op eeus df iigemeene toejuiching verwerft Stelt de Koning dit vc r d m weet ook de vertegenwoordiging wat zij er moet bijvu geu iloet ook hier het volk handelen dan zal bet blijken d it men geene zoo geheel heterogene arab ichtsschool maar een pücis verlangt voor den Koning die zijn volk zoo edel voorgaat OuHcnlanïr Londen 14 Oct Uit Balmoral wordt gemeld dat het rijtuig waarin de koningin en de prinsessen van Hessen en Helene onlangs een uitstap in het gebergte deden teu gevolge van onoplettendheid van den koetsier is omgeslagen Ofschoon de drie vorstelijke personen uit het rijtuig werden geslingerd ontvingen zij slechts zulke onbeduidende kwetsuren dat zij de de volgende dagen hunne togtjes per rijtuig of te paard konden vervolgen Uit New ïork wordt onder dagteekening van den 3 dezer berigt dat voortdurend demoustratien plaats hebben ter eere van de officieren van het russisch eskader hetwelk in de nabijheid dier stad ten anker Itgt Uit Baltimore en Bosthu hebben zij de uitnoodigin ontvangen om die stedea te io