Goudsche Courant, donderdag 22 oktober 1863

13 Oct Boter Friesche 108 Kamper en ZwolJe 96 a 104 Kaas Edam 50 a 54 Gouda 41 a 45 14 Oct Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 1230 Eunderen 310 Kalveren 7220 Schapen n 492 Varkens Voor beste kalïeren werd 4 10 en voor d varkens 4 4 per steen betaald Graanmarkt met redelyken aanvoer van buitenL artikelen Buitenl Tarwe en N Amerik Aleel onveranderd Gerst in de mindere soorten flaauw Boonen Erwten en Haver als voren Zaden vast De aanvoer bedroeg gisteren en eergisteren Tarwe 22 450 Gerst 7080 qr Haver 29 880 ar Meel 850 z en 10890 vtjs 1803 iV 103 Donderdag 22 October GOUDSCHE COURANT Burgerlijke Stand GOUDA Geboken 13 October Sophia Eegina ouders P van der Zwaluw eo T Rost Adrianus Martiuus ouders A H van der Kleijn en C Noordioek li Hendrik Wilhelmus onders J W Peeters en G Oosto ïng 15 Wülemina onders J van der Hek en W Knjist OvtRLEBEN 13 Oet VV Stolwijk 2 j 15 T M Gocdeviauen 17 m Gehuwd 14 O C Groenendal en A Doijts Uitgave van A BRINK MAN Laitz e Tiendewey D u 61 Puike jar Z Eogge 5 So Walch witte Boonen ƒ 9 23 a 9 30 online ƒ 9 50 a ƒ 9 75 Z ƒ 8 75 N Walch groene Erwten 7 Walch Koolzaad ƒ 13 Deventer te Oet Tarwe ƒ 8 a ƒ 9 50 Eogge ƒ 6 20 a ƒ 6 70 Boekweit ƒ 3 75 a ƒ 6 25 Gerst ƒ 4 50 i ƒ 5 Haver ƒ 3 ii ƒ 4 Boter pr 20 n S 1 = s ƒ 20 50 a ƒ 23 Infer ƒ 19 50 2 = s ƒ 16 50 a ƒ 17 50 Zwolle 16 Oct Middelprijzen Tarwe n ƒ 9 12 Eogge 7 25 Boekweit n ƒ 6 15 Aardapp ƒ 2 17 Boter pr a S ƒ 1 07 20 n ƒ 23 Londen 12 Oct Boter Friesche 92 a 106 Van de Veemarkt van heden werden aangeboden 6870 Eunderen 238 Kalveren 23 670 Schapen en 370 Varkens Voor beste rup deren werd 5 voor d kalveren 4 4 voor d shapen 5 4 en voor d Varkens 4 6 per steen betaald ADVERTEXTIEN 0 Ui liTEOCWI C KROMHOUT van Gouda en H C EOOSA JloiiiiiD iM 15 October lb63 Ef i ie en ahjeiiieene Kennisgemng Bevallen van een Zoon JACO iXA SrAKXAAIJ v vy dek ToEEEy liüLuv 16 October 1863 Eenc Biirgerdochter oud 25 Jaren zag zich gaarne gel iaatsi in een gezin om de vrouw des huizes ehu pzaam te zijn Adres onder lett B bij den Uitgever dezer Courant Op een DOEP nabij Gouda vraagt men i een klein burger gezin een zindelijk Dienstmeisje ongeveer 14 jaren oud van de P G re5 met fkakco brieven onder lett V bij den boekh A BEIXKMAN Lange 1 ÏPudew eïj te Gouda Er was weinig vraag naar Tarwe maar de prijzen waren nagenoeg onveranderd Eng Gerst grif tot vorigen prijs te plaatsen Vr Haver veel aangeboden en 6 a 9 d lager Aanloer van 5 10 oct 2031 qr iul en 36 998 qr vr Tarwe 751 qr inl en 9557 qr vr Gerst 1224 qr ial en 78S77 ir vr Haver 17 58 z en 26 332 vtjs Meel Al degenen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd z jn aan de onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van AEIAAlv l JE EOSBEEGEX wedu e Axtonie vau Vliüt in leven Herbefgierster gewoond hebbende te Noord Waidinx ceen en aldaar overleden den 19 October iS62 worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Zuid TFaddiaxceen vuor of op den 15 November 1863 En worden de onbekende en bekende Schuldeischers in die nalatenschap bij deze opgeroepen om op Maandag den 30 November 1863 des voormiddags tusschen 10 en 12 ure te verschijnen ten huize van HENDEIK van PEUISSEN N 74 onder Koord Wadd nxneen nabij Boskoop tot het hooren afleggen door de erfgenamen in die nalatenschap der rekening PU verantwoording en tot het in ontvang nemen hunner vorderingen voor zoo verre het bedrag der nalatenschap toereikende is en indien er geen verzet plaats heeft GlDIlKfllKIl voor November 1813 enz De PLAATSELIJKE COMMISSIE te Gouda brengt ter kennis van de Ingezetenen dier gemeente dat zij op Woensdag den 21 = October aanstaande des Voormiddags aan de huizen zal rondgaan met INSCHRIJVINGSLLTSTEN tot het inzamelen van gelden voor het op te rigten NATIONAAL GEDENETEEKEN ter herinnering aan het herkrijgen nan Neérlands onafhani t iJk itrUl in 1S13 terwijl hun die wenschen zonder inschrijving tot gezeo d doel bij te dragen te zelfder tijd de gelegenheia zal worden gegeven himne giften te torten in eene ojiene schooi De Commissie vertrouwt dat dankbaarheid voor Nederlands verlossing uit den druk der vreemde overheersebing en voor den gedurende eene halve eeuw genoten zegen onder de Vorsten van Oranje ieder vaderiandlievend Ingezeten opwekken zal tot eene ruime deelneming De Plaatselijke Commissie voornoemd IJZENDOORN l resideni JDROOGLEEVEa FOaTUIJN Sec7X aris PETROLEUM 1 = Kwaliteit a 32 Cents de Kan bij P van DAM Keizerstraat in PETROLEU MLAMPEN enz Tegen 1 November aanstaande wordt gevraagd Eene Reulienmeid tegen GOED LOON Adres bij den Uitgever dezer Courant Brieven Franco PETROLEUM 1 = Kwaliteit a 32 Cents de Kan bij W J van LEEUWEN Spieringstraat in PETEOLEUMLAMPEN enz Prijzen der Effecten Vrijdag 16 October GeljlL eD Laagste koers 631 8 76V8 997 Hoogste koers 633 aa Vio AMSTERDAM 03V 997 4S 54 V3 51 Vb 1021 3 1007 5111 4 4 Vi 90 9i 1021 901 90 19SV 198V4 öVi v 1 16 6 Vb 32 8 85V 68V8 4IV4 33 u 861 pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3V2 Handelm 4V2 O I Leening 4 Aand H Sp 41 d Rijnspw 41 3 België Rotts 2I 2 Spanje obl 2 d buitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Rusl oU H 5 d 1S2S 29 5 CertlS31 33 5 d 1840 4 d 51 = serie 5 d 6 serie 3 A olgef Spw 5 Pruisen 1859 5 Oost bijGoll 5 dito 4 dito MetdU 5 dito dito 21 2 dOrenteAmst 5 dO nat 1S54 5 Mex obl851 3 CORRESPONDENTIE Het ingezonden stuk van I kan niet geplaatst Korden Het oogpunt waarvan de schrijver uitgaat IS zeer vatbaar voor discussie en vindt bij velen m teinming maar het tegenvroordig tijd tip schnnt ongeschikt om daarove r opentlijk te handelen Ter Boekdrnkkerij van A iPJKKMAJf en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags eu Zondags 1 In de Stnd o f schiedt de uitgave des avonds te voren De prijs prr Ine maanden is 2 francop Novemberfeesten en Monumenten Bij het naderen van het tijdstip der gedachtenisviering van Tiet vijftigjarig herstel onzer onafhankelijkheid getuigt alles van de hooge ingenomenheid des volks met dit blijde feest en de gemeentebesturen beijveren zich allerwege mede te werken tot eene luisterrijke feestviering Ongunstig steekt daarbij af de koelheid ten aanzien van de door de hoofdcommissie voorgestelde gedenkteekenen de collecten voldoen niet aan de gekoesterde verwachting zij blijven meestal beneden het middelmatige en dit mag wel een vreemd verschijnsel heeten op den nederlandschen bodem waar men alJijd 7 00 gereed is met onuitputtelijke bijdragen voor de versc iiUendste bedoelingen De oorzaak dezer terughoudiiür is niemand onbekend zij ü t in den oorsprong der commissie die zich eerst beeft opgevrorpeu en die niet aangenaam was bij het volk in Nederland kon een bijna geheel uit industriëlen bestaande commissie geen ingang vinden en de latere aanvulling uit de subcom missien heeft weinig invloed uitgeoefend op de algemeene opinie Dat die commissie niet geheel mislukte is eeniglijk toe te schrijven aan de hoogachting onverdeeld door het geheele volk den koninklijken prins toegedragen die zich bewegen liet het voor ilterschap op zich te nemen Nu zullen de gedenkteekenen te Scheveningen en te s Gravenhage verrijzen maar het voornaamste de ambaohtsschool zal niet of hoogst gebrekkig tot stand komen Dit was dan ook wel het zonderlingste gedenkteeken ter herinnering aan onze herkregene vrijheid dat in het menschelijk brein kon opkomen De hoofdcommissie wensehte de geheele feestviering te regelen en gaf der regering haar eerbiedig verlangen te kennen dat 1 aan de bestureu der verschillende kerkgenootschappen eene uitnoodiging mogt worden gerigt om op Dingsdag 17 November e k als den dag waarop vóór vijftig jaren een voorloopig algemeen bestuur in naam van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje de teugels van het bewind in banden nam een dank ea bidstond te willen houden 2 dat de gemeentebesturen mogten worden uitgenoodigd om op of omtrent denzelfden dag eenige volksvermakelijkheden te verordenen en de ingezetenen op te wekken tot deelneming zooveel mogelijk aan eene algemeene illuminatie maar de regering weet zich beter in den geest des tijds te verplaatsen en antwoordde op het eerste dat de regering ten einde de herdenking der heugelijke gebeur enissen van 1813 zou blijden geheel van het volk uit te ga m zich van alle officiële tusschenkomst meent te moeten onthouden ea de kerkelijke viering aan de dankbaarheid des volks te kunnen en te moeten overlaten en op het tweede dat de uationaie viering van een voor het vaderland zoo belangrijken gedenkdag uit den boezem der natie zelve moet voortkomen en haar worden overgelaten Lang genoeg hebben wij op commando gebeden gedankt en en geïllumineerd dat deden wij onder die fransche heerschappij met groot succes en weinig hartelijkheid maar na vijftig jaren bevrjjding ia het uicjr dan tijd dat de regering afzie van der Advertentieblad QntstreJien j De prijs der Adve tentitrn van een tot zes I regels met inbegrip van het zegci is SÖ Cent oor eiken regel daarboven 10 CtLt B liltengew oue lettei a urden bTckend naar 1 plaatsriiiinte gelijke bemoeijing en ook hierin het beginsel der vrijheiil huidige Zoo naderen wij eindelijk tot de algeheele opheffing van de staaisbemoeijingen met de kerk die wel bescherming vraagt maar geene inmenging duidt Vreemd voorzeker klonk het d it de hoofdcommissie ecu dank eu bidstond voorstelde op ecu bijzonder n dag waar de bevoegde kerkelijke autoriteit van het talrijtete kerkgenootschap de kerkelijke viering op zondag 15 nov voorstelde Dat zal wel zonder en builen de hoofdcommissie geregeld worden en ook de overige feestviering naar plaatselijke herinneringen en eigene inzigten tot stand komen Eenvormigheid is toch uoodig noch wensehelijk maar eenstemmigheid en dankbaar gevoel bij het geheele volk moet de grondslag der feestvreugde zijn Wij ijn altijd ïoo gewoon geweest aan voorgeschreve ie feestvieringen dat velen zicli niet vinden kunnen in uie vr heid dit had alleen voorgekomen kunnen worden iln r eene echt nationale den volke welgevallige feesicjmm doch nu handde men naar eigen inzigt zonder dat de i den ander daarover hard valle Waarom zou mca het sterdam ten kwade duiden dat het de feestvieriijg vcrvr naar plaatselijke aanleiding en het is mot cie dit in hatelijkste licht af te schilderen wij zullen l er in ou est i den dag gedenken waarop de vaderl iu isehc drii fcleiir n i j iren afivezen weder van onzen tjren wapperde Zoo worde dan de laatste hel ü van n j embL r een fcsir tijde voor geheel Nederland de genieeiuin wtilijvcrui betoon de verscheidenheid verhoo e en h i ii r en 1 = geheele volk juiehe bezield docr hetzelfde r wel het gevoel van blijden dank voor de onschatbare wei uien die wij in Nederland genieten voorden ongekeuden bijsi ues vaderi aiL voor de vrijzinnige wetten waarouler v j leven voor geluk eeuen koning te bezitten die hel vu L voorgaat in eerbied voor den grondslag van onzen si iit ATij zien van dit laatste een schittcrf nd bevv ijs ia het voorstel van den koning tdtgegaaa tot het stichten van een der feestviering waardig gedeukteeken Dit verzacht den spijt ovci het althans gedeeltelijk mislukken v in minder gepaste voorstellen eu dat koninklijk ontwerp moge bij de tweede kamer nog tegeust iiid ontmoet hebben het vindt onverdeelde toejuiching bij het volk en het paleis der vertegen voordiging zal nog aan hite nageslachten verkondigen den hechten band diï vorst en volk vereenigde bij het dankbaar gedeukeu der vijftigjarige herstelling vau Nedeilauds volksbestaan öuttenlttnö Londsn is October In gewoonlijk wel intrelichte kringen verzekert men dat onze koningin den koning der Belgen heeft verzocht hier te komen ten einde met hem te raadplegen over een belangrijk onderwerp hetwelk IL M persoonlijk betreft Hieruit worden nu allerlei onderstellingen afgeleid Aan den eenen kant beweert men dat de koningin afstand van den troon wenscht te doen en dienaangaande met