Goudsche Courant, donderdag 22 oktober 1863

koning Leopold schikkingen wil maken terwyl anderen meenen dat H M een tweede hnwelijk wenseht aan te gaan en daar I omtrent het gevoelen van haren oom enselit in te winnen Aau dit laatste gerucht hecht men niet de minste waarde aI een blijk van de verbittering welke een groot deel derbevolking m de Ver Staten jegens Engeland en Frankrijkbezielt moge i ienen dat een zekere hr Davis te Philadelphia in eene onlangs gehouden redevoering welke toomeloos werdtoegejuicht o a heeft gezegd dat het bouwen van de Alabama en de invasie van Mexico aan Noord Amerika de oogen hebben geopend dat Napoleon van dat vaste land moet worden jverdreven en dat de Bahama eilanden niet langer de schuilplaats van zeeroovers mogen zijn Hij zou den dag zegene waarop regementen zwarten naar de paleizen der Montezuma s zouden oprukken gelijk de mannen van New Tork en Pennsylvanie in vroegere dageu deden Hij hoopte den tijd tebeleven dat bet aau admiraal Dupont mogt gegeven zijn de St Paulskerk plat te schieten en de London bringe als eenpuinhoop in den Theems te doen storten ParijSs 16 Oct Men zegt dat Engeland eene nota naar Petersburg gezonden heeft wa in aan Rusland alle regt op Polen ontzegd wordt daar het zieh niet meer op de trakta ten die het geschonden heeft kan beroepen Oostenrijk zou gt veigerd hebben nch aan dien stap aan te sluiten ons kabinet zou er zijne goedkeuring aan gehecht hebben maar eerst later eene nota zenden Men beweert op nieuw dat de zuid ameiikaansche regering eerlang door den keizer zal worden erkend De heerJesFersou Davis heeft zich en wel daaavoor verbonden tot detrjpsgewijze afschaffing der slavernij den afstand van Texas a in Frankrijk en het instandhouden van het tegenwoordige 1 leger van het zuiden tot het einde van het loopetide j ar j 17 Oct Het Journal des Débats behelst heden ederomen dier ariikelen die vau de eene of andere duli che kanse j ff i ijiitü voort e fpnülen en zoogenaamd bestemd zijn 1 Ie gr huiraen der oostenrijksche politiek te ontmaskeren De Débats beweert nu weder dat Oostenrijk de meest dc bbelziunige rol speelt die nen zich deuken kan Het is en kan niet vergeten dat bet h Jlagenta en Solferino de nederlaag leed en zoekt voortdurend naar wraak De vriendschappelijke betrekkingen die het met Frankrijk onderhoudt en elfs de alliantie ten a uzien van Polen moeten slechts dienen om Frankrijk in slaap te wiegen tot op het oogenblik dat Oostenrijk het masker afwerpen kan om te zekerder te treffen Ia het geheim onderhandelt het met Rusland en poogt aan de andere zijde zich al zijne staten door den duitschen bond te doen waarborgen Het droombeeld van Oostenrijk is tevens een verbond tegen Frankrijk waarin het ter gelegenheid van de kwestie van Savoye en Xizza bijna reeds geslaagd was In éüi woord het weener kabinet heeft het op den totalen ondergang vf n Frankrijk toegelegd 18 Oct Het heeft hier zeer de aandacht getrokken dat de minister van oorlog bevel heeft gegeven tot het opmaken van een naauwkeurigen staat van het aantal troepen waarover Fiai krijk brscbikktn kan onverschillig waar zij zich thans bevinden J leu weet toch bij ondervinding dat onze regering nooit tct ztilk een maatregel jesluit wanneer niet tot een oorlog besloten is of althans de vrees niet bestaat voor het verbreken van deu vrede in Europa Men brengt een en ander natuurlijk met de poclsche kwestie in verband maar het behoeft Mcl niet ezegd te ivorden dat alles zich bepaalt tot vermoedens en verondersieliingen waarvan de gegrondheid in vele opzigten te betwisten ware De verzameling diplomatieke stukken die ter inlichting van uc kamer van aigu vaardigden op de keizerlijke drukkerij in bewerki g is zal den 6den der volgende maand worden rondgedeeld De moTi iansche generaal Doblado heeft voor eenigen ti J teie prodam uitgevaardigd waaruit bleek dat hij ofschoon iltn ooriog lugei de Franscheu voortzettende zich evenwel niet schaarde aan de r ijde van Juarez Volgens berigten uit VeraCruz heeft hij thans de p irtij van Itatstgenoetnde gekozen ea de betrekking van n inis cr van oori in zijn k i iuet aanvaard wtike hem rei 1 vroeger was aaugebode De strijdmagt vaa Juarez i ongetv fti i hierdoor versterkt want Doblado s ond aan het hoofd v i i ef ne eigene legermagt Juarez heeft voorts van z ju kant voorgesteld de interventie aau te nemen die bij het bekende Icndenscue protocol was beraamd tusschen Engeland Spanje ea Frankrijiï Men wü weten dat in de troonrede eene zinsnede zal voorkomen waarin de keizer op de duidelijkste wijze zal doen uitkomen dat alleen de persoon des keizers jegens het land verantwoordelijk is Bé 55l du Dimanche heeft gemeld dat het londensgjfc tÜaneï tHrdag jl eene dépêche overeenkomende met r n out9 cp an Ve hoven van Weenen en Parijs aan lord Napier te Petersburg heeft gezonden Dit is onjuist Debn ische regering wilde geene nota maar een outwerp nota uaar Petersburg zenden doch ook hiervan is afgezien naar men verzekert ten gevolge der bezwaren door het weener kaWinet geopperd Aan de Monde wordt nit de republiek Ecuador geschreven dat de wetgevende kamer het concordaat nietig kebbeuverklaard hetwelk onlangs met den H Stoel is gesloten ïeTens is een wetsontwerp ingediend betreffende de opheffing dergeestelijke orden De kerkelijke goedereu zijn tot staatseigendomverklaard de geestelijkheid zal door den staat worden bezoldigd Heden beeft met groote praal de begrafenis plaats gehadvan het stoffelijk overschot van den heer Bülault De troependie daarbij de dienst verrigtteu stonden onder bevel v iu denmaarschalk Magnan De slippen van het lijkkleed werden gedragen door de heeren Eouher Baroche Eoulland en Leroux De keizer en de leden van het keizerlijk huis hadden zich doenvertegenwoordigen de ministers eene deputatie van den senaat het corps diplomatique leden van het wetgevend ligohaam den raad van state deputatien van de regtbanken de ledender balie van Parijs en Xantes deputatien van het instituut van de faculteiten der letteren regten en medicijnen van hetleger de marine de nationale garde het kabinet des keizers en de verschillende ministerieu volgden den stoet De lijkdiensthad plaats in de kerk van St Germain l Auxerrois het lijkis bijgezet op het kerkhof van den MonJ Parnasse Bij lietgraf hield de heer Baroche eene lijkrede 19 Oct De Moniteur meldt de benoeming van den lieerRouher tot minister van staat en van den heer PiouUaud totministervoorzitter van den raad van state Bij keizerlijk decreet wordt bepaald dat drie leden vau den raad van state vice presidenten van dit ligchaam zullen zijn en in den senaat enhet wetgevend ligchaam de taak zullen vervullen voorgeschreven bij avt 57 der grondwet De heeren Forcade La Roquette enChaix d Est Ange zijn daartoe aangevvezen en tot vicepresi denten van den raad van state benoemd De heer Vuitry goeverneur der bank is tot vicc president honorair benoemd 20 Oct De heer Delangle is benoemd tot 1 vicepres van den senaat De heeren RouUand 1 oreade en Lhaixd EstAnge hebben in handen des keizers den eed afgelegd Dekeizer heeft hun dank g zegd omdat zij er in hadden toegestemd een werkzamer aandeel in de regeringszaken te nemen dan hunne functien van senaatsleden meebragteu Berlijn 17 Oct Het blijkt meer en meer dat da deenI sche regering een conflict met Duitschland voorziet Reeds heeft het kabinet van Kopenhagen bevel gegeven om eene aanzienlijke strijdmagt op de zuidelijke grenzen van Sleeswijk bijeen te trekken De moeijeliikheden door Hanover over het opperbevel van de executietroepen opgeworpen en enkele andere punten van geschil moeten vereffend zijn Intusschen gaan de pruisische dagbladen voort het geheeie plan te bestrijden Een der hier uitkomende dagbladen treedt te dien einde in eene vergelijking tusschen de deensche en de pruisische marine en bewijst dat de eerste de laatste in sterkte overtreft Volgens de laatste uit Polen ontvangen berigten is hetduidelijk dat de leiding van den opstand zich in andere krachtiger handen bevindt en alle aanstalten worden getroffen tothet organiseren van een winterveldtogt De democratischepartij bevindt zich thans aan het roer De landraden in vele deelen des rijks stellen allerleipogingen in het werk om op de verkiezingen te werken Zeervelen hebben tot dat einde circulaires gezonden aan de schouten der plattelands gemeenten waarin zij hun te kennen geven dat door hen moet worden zorg gedragen dat zij in de grondvergaderingen worden gekozen als kiezers waartoe zij al huninvloed behooren te bezigen Waakt gij daarvoor niet danzult gij tot verantwoording uwer handelingen worden geroepen zoo eindigt de bedoelde circulaire Voor korten tijd heeft eene algemecne huiszoeking teWarschau zonder onderscheid van stand of betrekking plaatsgehad Thans is eeae tweede huiszoeking voorgeschreven De eerste huiszoeking heeft reeds geleid tot belangrijke resultaten want destijds is ontdekt dat de kloosters de werkplaatsen Waren in welke de gevaarlijkste wapenen tegen Ruslandwerden gesmeed 18 Oct leder wist dat de ontbinding der vorige tweedekamer en de bijeenroeping vau eene nieuwe bestemd om vóórden afloop dezes jaars over het budget te beraadslagen nietsals eene komedie des heeren von Bismarck wa Men was het I alleen oneens over de kwestie welk van de vele punten waar in tusschen de regering en de vertegenwoordiging verschil van gevoelen bestaat aanleiding tot de verwachte botsing geven zou Thans verneemt men dat de minister president tot het slaan I van den beraamden slag zich bepaald heeft tot het incident hetgeen tot de ontbinding der vorige kamer geleid heeft Z Exc zal namelyk onmiddellijk van de kamer de verklaring eischen of door middel van eene koninklijke boodschap laten eischen dat de ministers door den president der kamer nooit in de rede gevallen kunnen worden met de bijvoeging dat hij zich alleen onder die voorwaarde met de kamer in discussien wil inlaten Men kan schier met mathematische zekerheid voorspellen dat deze kwestie juist zoo als de vorige keer afloopen zal Het plan is om de kamer in dat geval voor een onbepaalden tijd te verdagen en zonder budget voort te regeren o zoo het gelukt den koning ilaartoe te bewegen tot een cotip d état over te gaan In allen geval zou men dan geen last hebben van verdere discussien over de ordonnantie op de drukpers over het budget en de duitschc kwestie Ije zlg 19 Oet De feestviering van gisteren heeft overeenkomstig het programma met waardigheid plaats gehad De optogt bij fakkellicht was grootsch De optogt op heden telde 20 000 deelnemers er heerschte veel g fstdrift en het weder was uitmuntend ömnenlanïi Gouda 21 October Bij beschikking van 17 oet jl is aan J J B J Bouvy te Dordrecht tot wederopzegging vergunning verleend voor eene stoombootdienst tot vervoer var reizigers goederen en vee tusschen Dordrecht en Amsterdam en van goederen naar den Jloerdijk alsmede voor eene stoomsleepdienst tusschen Gonda en den Moerdijk De heden alhier gehouden collecte ten behoeve der gedenkteekenen voor nov 1313 enz heeft bruto opgebragt ƒ 632 96 Bij de stemming op 17 oet jl in het kiesdistrict Dokkiim ter benoeming van een lid der tweede kamer zijn 1481 stemmen uitgebragt waaronder 11 van onwaarde Van het aantal geldige stemmen werden er Sö6 uitgebragt op jhr mr S W H A van Beyma thoe Kingma te Leeuwarden die alzoo gekozen is Op den lir O van Wassenaer van Catwijck werden 593 stemmen uitgebragt De provinciale staten van Zuidholland zijn 19 October buitengewoon vergaderd geweest tot benoeming van een lidvan de eerste kamer der staten generaal in plaats van denheer A Hartevelt die als zoodanig zijn ontslag genomen heeft Er heeft slechts eene enkele stemming plaats gehad waarvande uitslag was dat de heer Joost van Vollenhoven lid vande prov staten voor het hoofdkiesdistrict Rotterdam met 11 van de 73 stemman tot lid van de eerste kamer der statengeneraal is benoemd De overige stemmen waren aldus verdeeld de heer mr A F II Hoffman 12 C Schiffer van Bieiswijk 5 F W van Oudheusden 3 mr Duijmaer van Twist 3 enz Door de heeren J Droogleever Fortuijn D Loon J Vi van der Schooren J C Keepmaker H P J Tollens en C E Viruly was eenige dagen geleden de volgende circulaire aanhunne ambtgenooteu gezonden Tot de meest gewigtige attributen van de provinciale staten behoort voorzeker de hun grondwettig opgedragen benoemingen voor het lidmaatschap van de eerste kamer der staten generaal Die kamer slechts uit 39 leden te zamcu gesteld zijnde zal een ieder onzer doordrongen zijn van het groot en overwegend belang hetwelk er bij iedere benoeming in is gelegen zooveel immer mogelijk eene goede en doelmatige keuze te doen Zonder voorafgaand overleg en wederkeerige voorlichting en gedaehtenwisseling loopt men echter groet gevaar dat de te doene benoemingen het uitvloeisel zouden kunnen zijn van het toeval en de staten dus gevaar zouden kunnen loopen niet ten volle aan hunne gewigtige roeping te beantwoorden ffHet is uit dien hoofde dat wij n met het oog op de maandag den 19 dezer des namiddags ten 1 ure te honden buitengewone vergadering der staten tot de benoeming van een lid voor de eerste kamer beleefdelijk verdoeken wel te willen tegenwoordig zijn op eene tot dat einde op dien dag des voormiddags ten 11 ure precies te houden officieuse bijeenkomst in het logement het groot keizershof op het buitenhof alhier Jfaar wij vernemen is aan die uitnoodiging door de overgroote meerderheid gevolg gegeven Uit de bijlagen bij het wetsontwerp betreffende het registratieregt gevoegd blijkt dat men van dat ontwerp verwacht eene vermindering der opbrengst van 340 066 02 s Gravenhage 17 October De tweede kamer der sta tengeneraal heeft heden met 25 tegen 20 stemmen besloten maandag ten 11 ure te beraadslagen over ht ontwerp van wet tot stichting van een paleis voor de staten generaal 19 Oct In de zitting der tweede kamer van heden iszeer langdurig beraadslaagd over het wets ontwerp tot hetstichten van een paleis voor de staten generaal ten einde hetgrondwettig verbond van het stamhuis van Oranje met hetnederbrndsche volk waartoe de grondslagen in november en der 1813 gelegd zijn op eene waardige wijze te doen herdenEen De heeren van Lijnden de Brauw van Goltstein Hoffman en Groen bestreden het voorstel zoowel wat vorm en inhoud als wat de hoofdgedachte betrof terwijl zij ook ücanciele bezwaren opperden De heeren Heydenrijck en van Nispen waren meer gematigd in de ontwikkeling hunner bezwaren doch bij den laatste woog het financieel zeer terwijl de heer van Voorthuyzen aan de gedachte regt liet wedervaren maar niet koii medewerken tot de sti jtii g van etn paleis voor etne vergadering waarvan hij zelf lid n s De heer van Eek heett het Toorstil verdedigd en de grondg idachte toegejuicht onder herinnering aan hetgeen in andere landen gebeurt door eene oligarchische partij om het eonstitutioreel koningschap van de natie af te scheiden Vervolgens heef de minister van binneuJ zaken het ontwerp waarvan hij niet hitd kunnen denken dat het daar het boven alle partij verdeeldhei I stondj aanleiding tot behandeling als eene partijzaak zou kann n geven in het breede verdedigd De uitslag van het iangdr rig en belangrijk debat in welks détails in dit kort overziet niet kan getreden worden is geweest 1 dat een amendement Groen om blootelijk ter herinnering aan 1813 een gebouw te stichten zonder aanwijzing van plaats of bestemming verworpen is met 34 tegen 14 stemmen 2 lat daarop art 1 van het ontwerp paleis voor de statengeneraal te s Hage is aangenomen met 31 tegen J7 stemmen 3 dat een ander amendement van den heer Groen om ia den considerans te wijzen op de historische eu gründwettigc betrekkingen van Xederland en Ornnje volgens de bestrijding er van reeds uitgedrukt in den considerans van het oiitv erpj werd verworpen met 33 tegen 13 stemmen 4 dat eindelijk de geheelo wetsvoordragt bij atVcigheiil van 24 Ie jen is aangenomen met i9 tegea l i stemmen Woei den 18 October De opbrengst der inschrijvingenvoor de stichting vau een gedenkteeken voor noV 1S13 enz alhier is als volgt van het 3 = bat 4 reg inf 23 50 van de collecten in de verschillende scholen 22 03 eu van particulieren j95 75 g Alzoo te zamen ƒ 441 581 0 20 Oct Op de gisteren alhier gehouden paardeumarkt waren er circa 825 paarden aan de lijn waaronder nigcnoeg 200 veulens De handel ging slap hoewel er voei schoonc dieren onder waren Gemengde Berigteu De keizerin van Fra krijk is yoof zaken te Madi iJ Be btrigtei van den russisehen oo t iiijn niet gunstig Uc Italianen krijgen ook al ln=t om Uraguay tot hunne kolonie te maken Denemarken trda troepen bijeen op de grenzen van Sleeswijk Prinses Jlarianne heel voor nov 1813 gegeven ƒ 4000 Te Olilenzaal hcersLJ t LCfi t phL = maar zenuwzinkmgkoortsen De opstand op N Zcelaini li t t ce in hevigheid 40 000 eng kolonisten moeten beschLnnd vorJc ut c prof Bosscha heeft bedankt voor de eer om feestredenaar j cp 17 nov Te Parijs is sprake van bet uitschrijven eener k t i 400 aiülioen Op de markt te Delft is een huis vei hrand Te arschau is in de archii en kamera van het stadhuis op drie plaatsen te geh k brand uitgebroken Het Ionisch parlement heeft heslottn tot Je o middellijke opheffing von het protectoraat ontbiudintr van den senaat en onvoon aardeljjke vereeuiging uiet Griekenland De engel = he Burgerlijke Stand GOUDA GïBOREK 16 Oct J eendert nders t van Vlaardingen en L Schriek Frans Simon ouders F S Spamaaij en J van der Torren 17 Louise Cornelia ouders J H Bekker en P M van der Pauw 18 Johanna Clasina ouders W Kuis en AV Heerkcis 19 Jacobus Fran ciscns ouders H Hoskijn eii J Overkamp OvEKLEJïEN 16 Oct C Soffree 4 j 6 m 17 J A Sanders 86 j W C Scomer h svf van P Spierenburg 33 j 18 G Huuweliiig 9 w