Goudsche Courant, zondag 25 oktober 1863

6 henlonïr IiOndea 21 Oct Berigtea van New York van 9 dezer melden dat me i verzekert dat in Georgië de gouverneur Brown een voorstande der afscheiding tusscben Noord en Zuid is herkozen De Kichmond Enquirer geeft zijne tevredenheid te kennen dat men de Franschen in Meiico tot naburen heeft Het blad voegt er bij dat het zuiden gaarne een verbond met Frankrijk wil aangian tot bescherming van de belangen der Franschen en der zuidelijken Nadere tijdingen van den 10 berigten dat volgens een gerucht de generaal Johnston zich met 15 000 man te Cautoa aan de Mississippi bevindt om het zenden van versterkingen aan Eoseucranz te beletten Volgens een gerucht hebben de Noordelijken boven Port Hudson eene nederlaag geleden Hun verlies wordt op 1500 man begroot De admiraal Milne heeft den secretaris van staat voor de marine te Washing on bezocht Onder dagteekening van 10 Oct jl wordt uit New York gemeld dat de cavallerie der zuidelijken in de nabijheid van Shelby ville onverhoeds door de noordelijken is aangetast De eerstgenoemde troepen hebben daarbij een zware nederlaag geleden zij zijn op de vlugt gejaagd en worden door de noordelijken vervolgd Het verlies der laatstgemeldea bedraagt slechts 100 man Op den 13 dezer is hier een nieuw protocol betreffendeGriekenland door de vertegenwoordigers van de beschermendemogendheden en van Denemarken onderteekend Het strekt 1 om aan koning George den titel van koning der Hellenente geven terwijl de Porte bedenkingen had tegen den hemaanvankelijk gegeven titel van koning der Grieken en 20 omeene onjuistheid in het verdrag van 13 junij jl weg te nemf ii aldaar was namelijk gezegd dat koning Gecrge door densenaat en door de nationale vergadering verkozen was terwijlde senaat na den val van koning Otto niet weder vergaderdis geweest De nationale vergadering van Griekenlanr heefteindelijk besloten aan de discussien over de zamenstelling vauhet ministerie een einde te maken terwijl s konings komst ophanden was en heeft met 128 tegen 37 stemmea een voorsteltot kabinetsverandering verworpen Verder heeft zij zich doordringende vertoogen van de vertegenwoordigers der beschermende mogendheden laten terugbrengen van het besluit omde particuliere briefwisseling die koning Otto bij zijne vlugtte Athene heeft achtergelaten te doen openen en nazien Uit Shanghae verneemt men dat het engeische eskader na de bezittingen van prins Satzuma geducht gehavend enzijne stad Kiutin plat geschoten te hebben waarbij echter o a lie kapt Josliag en de kommandeur Wilrot sneuvelden naarlokuhama is teruggekeerd Bij de laatste verkiezingen van parlementsleden hebbende liberale kandidaten de meerderheid verkregen Te Richmond en Plymouth werden namelijk de aftredende liberalenherkozen terwijl te Reading in plaats van den conservatievenregtsgeleerde Pigott de heer George Shaw Lefevre werd gekozen wiens liberale gevoelens algemeen bekend zijn 22 Oct De alhier bestaande vereeniging tot ondersteuning der Polen heeft gisteren eene groote vergadering gehouden tot de installatie van prins Ladislaus Czartoryski alsgeaccrediteerd agent van het poolsch nationaal gouvernement De prins hield bij deze gelegenheid eene rede waarin hij nadrukkelijk wees op de verpligtingen van Engeland ea Frankrijkten opzigte der pooUche natie zoowel als op de noodzakelijkheid eener erkenning van Polen als oorlogvoerende partij Parijs 21 Oct De Jloniteur deelt de benoeming mede van den heer Baroche tot senator Te St Nazaire zijn berigten aangebragt van VeraCraz loopende tot 18 September Die berigten behelzen het volgende De aartsbisschop vaa Mexico is aangekomen ea op eene schitterende wijze ontvangen Een nationaal feest is den 16 metgrooten luister gevierd De blokkaile van alle me ïicaanschehavens dic iich no2 te en de nieuwe orde van zaken verzetten is sedert den S etfectief ge orden Volgens de berigten uit de raexicaan ohe binnenlanden besiaai er een zeer talrijke p irtij ter gunste eener eenvoudige annexatie van Mexico bij Frankrijk Wanneer men aan alle loopende geruchten wilde geloofslaan dan zou men tot de conclusie komen dat de oorlog ophet punt is van uit te barsten Zoolang echter die geruchtenop nipts anders berusten dan op zeer gewaagde onderstellingen is het verstandig er niet op af te gaan Men spreekt van ondememingen v n Ensland tegen Turkije van groote militairetoebereidselen in ssarabie van maritieme wapeningen in deZwarte Zee enz Begtstreeks ontvan en tijdingen nopens de poolsche insurrectie stellen den stand van zaken niet gunstig voor de opstanddingen voor Men spreekt op nieuw van verdeeldheid onder de hoofden der beweging van welke verdeeldheid sedert de benoeming van Mierolawski tot organisateur der troepen niet meer gehoord werd Grabowski een van ben die het meest tot die benoeming had bijgedragen heeft zoo verneemt meu thans zijn ontslag aan het nationaal comité ingediend De paketboot uit Vera Cruz heeft het berigt medegebragt dat generaal Bazaine den 15 Oct op marsch zou gaan om Juarez aan te vallen Men zegt dat deze laatste een franschen luitenant ter zee ia zijne magt beeft dien hij niet wil uitwisselen dan tegen tien mexicaansche ofiBcieren van verschillenden rang waaronder zelfs generaals De prins de Latour d Auvergne is gisteren avond naar Rome vertrokken om den paus zijne brieven van terugroeping aan te bieden De geruchten blijven aanhouden dat men op een goeden dag door den keizer eene algeheele verandering zal zien brengen in zijn ministerie De keizer wacht daarmede slechts zoo zegt men tot de terugkomst der keizerin 22 Oct Er is niets nieuws omtrent de poolsche kwestie de oorlogzuchtige geruchten houden aan maar zocder dat menbepaald kan zeggen waar zij op steunen De Patrie die tamelijk oorlogzuchtig is schijnt met graagte de geruchten uitWeenen aan te nemen die een démenti geven aan hetgeenmen aanvankelijk nopens de inzigten der oostenrijksche regering had medegedeeld Hoogstwaarschijnlijk zal deze maandwel voorbijgaan zonder dat men iets met zekerheid te wetenkomt Intusschen loopt meer en meer in het oog de slechteverstandhouding tusscheu Rusland en Turkije en dat de Polenalle reden hebben om daarin het hoogste belang te stellen want een vredebreuk tusschen Rusland en Turkije is het eenige wat Engeland tegen eerstgenoemde mogendheid in het harnaszou kunnen jagen De Moniteur deelt heden ochtend berigten uit Mexico mede die weiuig meer zijn dan eene herhaling van de nieuwstijdingen den vorigen keer door het regeringsblad medegedeeld Van deu toestand des lands wordt een zeer lagchend tafereel opgehangen terwijl de positie van Juarez als hopeloos wordt voorgesteld Heden is de koning der Grieken vertrokken Men zegtdat de keizer hem de belofte gedaan heeft dat wanneer deongniistige toestand van Griekenland mogt voortduren Athenedoor Frankrijk en Engeland gezamentlijk zal worden bezet Beidemogendheden zouden ieder 2000 man zenden In afwachtingis aan den kommaadant van de fransche zeemagt in de grieksche wateren bevel gezonden om onmiddellijk mariniers aanwal te zetteu Weenen 22 Oct Berigten uit Tamon bevestigen dat een corps opstandelingen zoo men zegt sterk 2000 man cavallerie en infanterie uit Gallicie den 23 dezer de Weichsel is gepasseerd en voet op poolsch grondgebied heeft gezet De nationale regering te Warschau heeft bevolen dat alle Polen die in de russische armee in Circassie dienen hunne corpsen moeten verlaten en zich onder een poolschen generaal vereenigen Berlijn 21 Oct De ochtendbladen deelen het resultaat der verkiezingen in den eersten trap mede In de hoofdstad is de vroegere meerderheid nog versterkt geworden Voor zoo verre de stemming in de provinciën bekend is is de uitslag insgelijks in den zin der vroegere meerderheid uitgevallen Het resultaat op het platteland is meerendeels nog onbekend De reactionaire partij is hier te Berlijn en in de meestesteden des lands volkomen geslagen Ongelukkig houdt zijdaarmede niet op de regeringspartij te zijn Het is echter nietwaar dat het ministerie eene radikale kamer gewenscht had om daardoor het voorwendsel tot een coup d état te krijgen In dat geval zou het geen pressie op het land uitgeoefend hebben waarbij die van het ministerie Mannteuffel Westphalen onbeduidend was Het ministère had wel is waar geen uitzigtop het verkrijgen van eene meerderheid maar hoopte toch datde uitslag veroorlooven zou den koning te zeggen dat de goedezaak was vooruitgegaan en dat men op denzelfden weg maarmoest voortgaan om het land van lieverlede met het heerschendestelsel te verzoenen Dit plan is door de verkiezingen verijdeld Men zal dus het masker moeten afwerpen eu tot maatregelenvan geweld besluiten Het andere groote nieuws van den dag is de conferentie te Neurenberg door Oocieni jk bijeeengeroepen om af te spreken welke stapj j met opzigt tot de bondshervorming tegenover Pruisen gedaan behooren te worden Naar men verzekert wist men heden in het hotel van den oostenrijkschen gezant alhier nog niets van dit plan Intusschen wordt het berigt algemeen geloofd De baron Werner oostenrijksch gezant te Dresden die vroeger met de behandeling der duitsche aangelegenheid in het oostenrijksche ministerie belast was heeft onlangs de duit sche hoven bezocht om deze tot deelneming aan de nenrenberger conferentie over te halen Verschillende regeringen moeten echter een weigerend antwoord gegeven hebben De Hanzesteden b v willen niemand Daar Neurenberg zenden Oostenrijk stelt zich aan eene nederlaag bloot Men is te Weenen tegenwoordig wat driftig en werkt daardoor zijn vijand in de hand Uit Warschau word gemeld dat den 19den des avondsop de straat aldaar een sergeant en een soldaat der policiewacht zijn doodgestoken De dader is ontvlugt Keulen 20 Oct Volgens telegrafische dépêches uit Duren Stolber i Bonn Grefeld Altena Meschede Minden en Greifswald zijn aldaar bij de verkiezingen in den eersten trap schier alleen liberale kiezers benoemd De hoogleeraar Sijbel te Bonn zal bepaald te Grefeld herkozen worden Ook hier is zoo gestemd dat op den 28 dezer eenstemmig of althans zoo goed als eenstemmig zal worden gekozen 2 Oct Volgens de Nonld AUgem 2tg heeft de heervon Bismarck een in de fransche taal geschreven aanzeggingontvangen dat hij door het comité der revolutionaire propaganda ter dood veroordeeld is en dat de executie van dit vonnis m de eersie w ken van de volgende maand plaats zalhebben Dit meikv aardig document droeg den poststempel Barcelona Frankfort 20 Oct Men houdt zioh hier in politieke kringen overtuigd dat de koning der Belgea bij gelegenheid van zijne komst te Baden Baden den koning van Pruisen vooral op het hart heeft gedrukt dat bij de toenemende verdeeldheid en verwijdering tusschen Pruisen en Oostenrijk het gevolg voornamelijk van Pruisens houding tijdens en na het vorsteneongres in deze vrije stad het europeesch statenverbond noodzakelijkerwijze zal uiteengerukt worden en dat spoedig welligt het einde daar zal wezen van de onafhankelijkheid van België een waarborg voor het bestaan van vele andere staten 22 Oct In de zitting van den bondsdag op heden isafwijzend beschikt op het voorstel der engeische regering van 1 dezer op groüd dat de bondsexecurie eene zuivere duitscheaangelegenheid is Eene latere mededeeling der engeische regering betreffende de holstein lauenburgsohe kwestie is aan devereenigde comité s gerenvoijeerd Gouda 24 October Naar men verneemt hebben de hh Schretlen te Leyden en Maxwils te s Hage zich op nieuw gewend tot den minister v binnenl zaken ter b ïkoming van concessie voor een spoorweg van s Hage naar Gouda De eerste kamer der staten generaal is bijeengeroepentegen Donderdag 29 October a s Bij de verkiezing van een lid der tweede kamer in hethoofdkiesdistrict Assen is de hr mr L graaf van HeidenEeinestein met 454 van de 534 uitgebragie geldige stemmenherkozen Men meldt uit Amsterdam Bij eene der nieuwe credietbanken welke hier in den jongsten tijd werden opgerigt ismen bezig een circulatiepapier onder een nieuwen vorm inwandeling te brengen nl gedrukte kassiersbriefjes met gedrukte som en watermerk van ƒ 100 en van ƒ 1000 Dezebiljetten ziülen in alle opzigten voldoen aan de artt 221 en 227 van het wetb v kooph het zullen nl even als hetbankpapier promessen aan toonder zijn betaalbaar bij denonderteekenaar Wij lezen in het Volksblad Terwijl in andere landen de vorst zich tegen de volksvertegennoordiging stelten deze op hars beurt vijandig wordt tegen de regering mag Nederland zich verheugen op de meest geweuschte overeenstemmieg tusschen den vorst en de volksvertegen woo digiug De hoofdgedachte van de heugelijke gebeurtenissen van 1813 was niet alleen de wederoprigting van den Nederlandschen staat maar bepaaldelijk de oprigting van eene grondwettige regering met den prins van Oranje aan het hoofd Van Hogendorp stelde onder de Fransche dwingelandij eene grondwet op waarmede hij de terugkomst van den oudsten zoon uit het huis van Oranje afwachtte Kemper sprak in zijn eerste proclamatie waarbij hij uit naam van het Nederlandsche volk Willem I als souverein vorst uitriep reeds van eene grondwet Ja de prins zelf dacht reeds in het midden van 1813 aan een grondwettig bestuur blijkens zijn opmerkelijk memorandum aan het engelsch ministerie De ware nationale herinnering aan 1813 moet hare wijding ontvangen in de algemeene volksovertuiging dat wij het vijftigjarig bezit van zulk een grondwettigen regeringsvorm op hoogen prijs stellen Woerdön sa Oet Gistelén had hier de gewone jaarii ische koemarkt plaats die zeer druk bezocht was Voor gced vee is veel geld besteed anders waren de prijzen veelal gedrukt Er zuilen circa 2600 beesten gemarkt zijn GrOrinehem 2 Oct Heden werd in verscheidene gemeenten het verkochte hennipzaad afgeleverd De prijs is bijna algemeen ƒ 7 het ned mud Enkele boeren maakten tot ƒ 7 50 het mud terwijl weer anderen ook voor dien prijs nipi verkoopen wilden Het daardoor nog onverkocht geblevene zaad beloopt evenwel slechts enkele lasten Sinds men algemeen is begonreu den gellinghennip te braken hoort men de onmeene zv aarte en de deugd van het gewas ten zeerste roemen Ook de zaailinghennip moet buitengewoon zwaar en deugdelijk van IJit zijn Ten opzigte van het aardappelgewas ziJB de uitkomsten mede zeer goed De opbrengst valt mede Men betaalt voor beste w interaardappelen van ƒ 1 30 J 1 75 het mud Enkele puike partijtjes bedongen 2 a f2 25 De handel is evenwel lusteloos Auunerstol 23 Oct Van zafirdag jl tot en met heden morgen zijn hier gevangen 51 zalmen meerendeels nieuwe winterzalmen prijs der oude ƒ 1 25 a ƒ 1 50 en der winterzalm ƒ 2 a ƒ 2 15 per 1 3 ned pond Gemengde Berlgteo Het National Verein te Leipzig vergaderd heeft verklaard zich eeniglijk te houden aan de beginselen der constitutie van 1849 De kon T g dtar Hellenen heeft van den keizer het grootkruis van het legioen van eer ontvangen De Enssen gaan ijverig voort met het vervoeren der poolsche bevolking naar het russisch binnenland De haagsche schouwburg is zeer ver aaid Poolsche opstandelingen zijn slaags gei eest met eene oostenrijksche patrouille Te Neurenberg wordt eeue conferentie gehouden over de bondshervorming om een antwoord te ontwer ieii aan Pruisen De Denen willen de bonds eieentie als opeaing der vijandelijkheden beseüoawen De inschrijving op de aieuwe portugesche leemag te Lriiden bedraagt het tienvoud van het bedrag zonder nog hetgeen in het bu r nhnd geteekend is Van keizer Max In den avond van 17 dezer is te Leipzig een optogt gehouden met 7000 fakkels De graaf van Parijs zal gaan trouwen met de oudsfedochter van den hertog vtn Mont r De Engelschen willen ci Cakadcr van zeven schepen naar de aoord amerikaansche waterea zenden De kruiser San Jacinto van de noordelijken heeft de stoombooten de Alabama en de Lezzie Davis van de zuidebjken genomen Juarez heeftnog een nieuw ministerie bijeen gebragt Den 20 dezer heett te Ix nden in Exeter hall eene groote demoustntie plaats gehad ter guuste deramerik Unie Te Morsa in Wallis heeft eene ontplof ng plaats gehadin eene galerij waar 43 meuschen werkten Acht menschea zijn er nu levend uitgekomen waarvan twee spoedig overleden De oorza ik au het onheil was het openen der veihgbeidslamp om eene prp iaii te ti keu Men wil bij het fraosche instituut eene kla=sp voegen oor dt niiiitairt wetenschappen De liedouinen hebben een aai val gedaan op t Jeaad Aere doch zijn afgeslagtn Te Frankfort is de kn sier van n grootbankier verdwenen met 65 000 fl Te Campione bij Lugaao ia eengroot fabrieksgebouw plotseLng in het meer verzonken Liuroln heeftden 29 novcmbei bestemd tot algemeenen dank en biddag De fabriekaoten van porselein en kristal te Londen hebben de crmoliiie aan hunnewtrksters verboden Rusland heeft achttien oorlogscheijen te XewYork besteld De Engelsehea sloopen hunne bouten kanunnecbooten om die door ijzeren te vervangen Juarez heeft een franschen luitenant in zijne magt die hïj slechts tegen 10 oüijieren wil uitwis tlen Gecollecteerd voor nov 1813 te Enkhuizen ƒ 239 53 ie Weesp ƒ 102 38 te Moordrecht ƒ 160 te Rotterdam ƒ 4713 42 te Ridderkerk 231 12 te Krimpen aan de Lek ƒ 6S te Zaardam ƒ 310 60 U Leeuwarden ƒ 1304 26 e Schiermoamkoog ƒ 52 te Boskoop ƒ 10173 to Kampen ƒ 211 94 te Goriochcm ƒ 309 75 te Hoorn ƒ 361 93 te Workum ƒ 36G 39 te Rauwerderhem ƒ 177 te Voorborg ƒ 210 te Voor = chotrü ƒ 344 te Leverdorp ƒ 83 50 te Willemstad ƒ 172 n te Tholen f 105 3 5 te Oud Vossémeer ƒ 28 58 te Abbenbroek ƒ 41 n te HcIIlvo i luis tirca ƒ 200 te hliedrecht ƒ 334 te Doesborgh 1 94 72 te s Grareland c a ƒ 198 52 te Bleiswijk ƒ 108 46 te Woadrichem ƒ 266 39 tt Groningen ƒ 698 Marktberigtsn Gouda 23 October Tarwe Poolsche per 2400 n ƒ 320 Zeeawsche pr mud ƒ 9 50 Kogge Koningsb ƒ 6 50 a ƒ 7 Dantzig ƒ 6 75 a ƒ 7 Zeeuwsche 6 50 nieuwe ƒ 6 40 a ƒ 6 50 Gerst ƒ 4 a ƒ 6 Boekweit Fransche 170 KErab ƒ 190 Yoer erwten ƒ 7 Hennipzaad ƒ 7 De Veemarkt met tamelijken aanvoer de handel iets vlugger zoowel in Koeijen als Graskalveren Schapea weinig aangevoerd Magere Varkens en Biggen met grooten aanvoer en tragen handel